ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 113 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.93
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 117
45 38.46
42 35.90
10 8.55
14 11.97
6 5.13
0 0.00
117 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 32
5 15.63
2 6.25
25 78.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 137
63 45.99
12 8.76
32 23.36
24 17.52
6 4.38
0 0.00
137 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 46
9 19.57
0 0.00
30 65.22
4 8.70
1 2.17
2 4.35
44 95.65%
5  โรงเรียนบ้านคลองไทร 327
22 6.73
11 3.36
152 46.48
6 1.83
0 0.00
136 41.59
191 58.41%
6  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 298
47 15.77
33 11.07
22 7.38
41 13.76
20 6.71
135 45.30
163 54.70%
7  โรงเรียนวัดเจริญผล 54
6 11.11
9 16.67
14 25.93
0 0.00
0 0.00
25 46.30
29 53.70%
8  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 185
24 12.97
29 15.68
26 14.05
13 7.03
5 2.70
88 47.57
97 52.43%
9  โรงเรียนวัดคลองสาลี 62
5 8.06
2 3.23
7 11.29
7 11.29
7 11.29
34 54.84
28 45.16%
10  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 201
9 4.48
10 4.98
31 15.42
19 9.45
20 9.95
112 55.72
89 44.28%
11  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 184
16 8.70
12 6.52
31 16.85
9 4.89
12 6.52
104 56.52
80 43.48%
12  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 79
7 8.86
8 10.13
8 10.13
7 8.86
2 2.53
47 59.49
32 40.51%
13  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 49
6 12.24
2 4.08
9 18.37
2 4.08
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
14  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 98
13 13.27
9 9.18
15 15.31
1 1.02
0 0.00
60 61.22
38 38.78%
15  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 44
4 9.09
3 6.82
10 22.73
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
16  โรงเรียนวัดบ้านวัง 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
17  โรงเรียนวัดจิกลาด 97
9 9.28
7 7.22
16 16.49
4 4.12
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
18  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 136
7 5.15
8 5.88
6 4.41
15 11.03
14 10.29
86 63.24
50 36.76%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 33
0 0.00
1 3.03
7 21.21
4 12.12
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
20  โรงเรียนบ้านมาบแก 66
15 22.73
0 0.00
4 6.06
5 7.58
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
21  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 44
8 18.18
2 4.55
6 13.64
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
22  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 480
44 9.17
29 6.04
63 13.13
4 0.83
32 6.67
308 64.17
172 35.83%
23  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 388
11 2.84
12 3.09
50 12.89
23 5.93
43 11.08
249 64.18
139 35.82%
24  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 68
11 16.18
6 8.82
5 7.35
0 0.00
2 2.94
44 64.71
24 35.29%
25  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 150
22 14.67
10 6.67
17 11.33
2 1.33
0 0.00
99 66.00
51 34.00%
26  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 168
13 7.74
7 4.17
33 19.64
4 2.38
0 0.00
111 66.07
57 33.93%
27  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 170
10 5.88
6 3.53
23 13.53
6 3.53
12 7.06
113 66.47
57 33.53%
28  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 189
11 5.82
9 4.76
40 21.16
3 1.59
0 0.00
126 66.67
63 33.33%
29  โรงเรียนวัดคลองจินดา 81
2 2.47
2 2.47
17 20.99
6 7.41
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
30  โรงเรียนวัดอ่างทอง 30
2 6.67
0 0.00
4 13.33
0 0.00
4 13.33
20 66.67
10 33.33%
31  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 205
12 5.85
10 4.88
46 22.44
0 0.00
0 0.00
137 66.83
68 33.17%
32  โรงเรียนวัดหนองยาว 115
10 8.70
2 1.74
26 22.61
0 0.00
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
33  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 109
15 13.76
8 7.34
7 6.42
6 5.50
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
34  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 122
12 9.84
6 4.92
22 18.03
0 0.00
0 0.00
82 67.21
40 32.79%
35  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 68
5 7.35
7 10.29
9 13.24
1 1.47
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
36  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 139
8 5.76
4 2.88
24 17.27
7 5.04
1 0.72
95 68.35
44 31.65%
37  โรงเรียนวัดหนองตางู 283
12 4.24
9 3.18
41 14.49
7 2.47
20 7.07
194 68.55
89 31.45%
38  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 150
14 9.33
10 6.67
15 10.00
8 5.33
0 0.00
103 68.67
47 31.33%
39  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 52
3 5.77
1 1.92
11 21.15
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
40  โรงเรียนบ้านหินดาด 135
12 8.89
13 9.63
13 9.63
2 1.48
0 0.00
95 70.37
40 29.63%
41  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 81
5 6.17
1 1.23
13 16.05
4 4.94
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
42  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 214
7 3.27
10 4.67
15 7.01
14 6.54
14 6.54
154 71.96
60 28.04%
43  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 75
4 5.33
6 8.00
5 6.67
6 8.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
44  โรงเรียนบ้านดงคู้ 68
5 7.35
0 0.00
11 16.18
3 4.41
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
45  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 90
3 3.33
2 2.22
20 22.22
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
46  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 148
11 7.43
2 1.35
27 18.24
1 0.68
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
47  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 102
6 5.88
2 1.96
20 19.61
0 0.00
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
48  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 125
9 7.20
12 9.60
13 10.40
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
49  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 75
7 9.33
0 0.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
50  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
51  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 121
6 4.96
7 5.79
10 8.26
4 3.31
4 3.31
90 74.38
31 25.62%
52  โรงเรียนวัดด่านช้าง 87
4 4.60
0 0.00
15 17.24
2 2.30
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
53  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 228
11 4.82
6 2.63
37 16.23
1 0.44
0 0.00
173 75.88
55 24.12%
54  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 79
2 2.53
2 2.53
5 6.33
2 2.53
8 10.13
60 75.95
19 24.05%
55  โรงเรียนวัดท่าแรต 75
3 4.00
0 0.00
15 20.00
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 63
8 12.70
3 4.76
4 6.35
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
57  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 76
6 7.89
1 1.32
6 7.89
1 1.32
4 5.26
58 76.32
18 23.68%
58  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 128
6 4.69
4 3.13
20 15.63
0 0.00
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
59  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 220
9 4.09
10 4.55
31 14.09
1 0.45
0 0.00
169 76.82
51 23.18%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 84
3 3.57
1 1.19
9 10.71
6 7.14
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
61  โรงเรียนวัดหนองกรด 213
9 4.23
11 5.16
26 12.21
1 0.47
1 0.47
165 77.46
48 22.54%
62  โรงเรียนบ้านตะกรุด 137
5 3.65
3 2.19
22 16.06
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
63  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
64  โรงเรียนบ้านปางงู 120
8 6.67
0 0.00
17 14.17
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83%
65  โรงเรียนบ้านศรีทอง 102
0 0.00
3 2.94
18 17.65
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
66  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 109
9 8.26
2 1.83
11 10.09
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
67  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 121
2 1.65
4 3.31
14 11.57
4 3.31
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
68  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 46
2 4.35
3 6.52
4 8.70
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
69  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 82
5 6.10
2 2.44
9 10.98
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
70  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 146
5 3.42
3 2.05
20 13.70
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
71  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 89
7 7.87
1 1.12
7 7.87
2 2.25
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
72  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 134
6 4.48
1 0.75
17 12.69
1 0.75
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
73  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 220
7 3.18
9 4.09
9 4.09
8 3.64
8 3.64
179 81.36
41 18.64%
74  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 49
2 4.08
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
75  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 126
6 4.76
3 2.38
8 6.35
3 2.38
3 2.38
103 81.75
23 18.25%
76  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 151
6 3.97
9 5.96
7 4.64
4 2.65
1 0.66
124 82.12
27 17.88%
77  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 142
12 8.45
4 2.82
6 4.23
2 1.41
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
78  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 174
5 2.87
6 3.45
16 9.20
0 0.00
1 0.57
146 83.91
28 16.09%
79  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 50
3 6.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
80  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1377
22 1.60
48 3.49
148 10.75
0 0.00
0 0.00
1159 84.17
218 15.83%
81  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 77
9 11.69
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
82  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
83  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
84  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 47
3 6.38
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
85  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 176
19 10.80
5 2.84
0 0.00
2 1.14
0 0.00
150 85.23
26 14.77%
86  โรงเรียนวัดเขาสมุก 55
0 0.00
2 3.64
5 9.09
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
87  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
88  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 155
4 2.58
0 0.00
18 11.61
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
89  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 250
11 4.40
5 2.00
19 7.60
0 0.00
0 0.00
215 86.00
35 14.00%
90  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 102
5 4.90
4 3.92
5 4.90
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
91  โรงเรียนวัดเกาะเปา 96
8 8.33
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
92  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
93  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 189
12 6.35
0 0.00
12 6.35
1 0.53
0 0.00
164 86.77
25 13.23%
94  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
95  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 64
4 6.25
2 3.13
1 1.56
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
96  โรงเรียนวัดสวนหลวง 107
5 4.67
2 1.87
6 5.61
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
97  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 462
11 2.38
12 2.60
17 3.68
12 2.60
0 0.00
410 88.74
52 11.26%
98  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 112
2 1.79
3 2.68
6 5.36
1 0.89
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
99  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 88
6 6.82
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
100  โรงเรียนวัดคลองธรรม 122
1 0.82
3 2.46
7 5.74
1 0.82
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
101  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
2 3.85
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
102  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
103  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 157
4 2.55
4 2.55
4 2.55
1 0.64
0 0.00
144 91.72
13 8.28%
104  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 111
2 1.80
0 0.00
6 5.41
1 0.90
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
105  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 100
0 0.00
0 0.00
5 5.00
3 3.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
106  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
107  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
108  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.25
60 93.75
4 6.25%
109  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
1 1.35
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
110  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.10
1 1.10
89 97.80
2 2.20%
111  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
112  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนวัดบ้านแดน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,374 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  913 6.35
เตี้ย  581 4.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,744 12.13
ผอมและเตี้ย  358 2.49
อ้วนและเตี้ย  256 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,522 73.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,852 คน


26.80%


Powered By www.thaieducation.net