ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 156 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.54
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 113
23 20.35
4 3.54
74 65.49
9 7.96
3 2.65
0 0.00
113 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกวัด 86
15 17.44
15 17.44
25 29.07
15 17.44
16 18.60
0 0.00
86 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 116
13 11.21
5 4.31
53 45.69
5 4.31
6 5.17
34 29.31
82 70.69%
4  โรงเรียนวัดกะโสม 198
24 12.12
16 8.08
36 18.18
9 4.55
51 25.76
62 31.31
136 68.69%
5  โรงเรียนบ้านวังเต่า 100
23 23.00
20 20.00
10 10.00
10 10.00
5 5.00
32 32.00
68 68.00%
6  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 73
13 17.81
10 13.70
12 16.44
7 9.59
4 5.48
27 36.99
46 63.01%
7  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 114
13 11.40
18 15.79
23 20.18
9 7.89
7 6.14
44 38.60
70 61.40%
8  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 281
17 6.05
16 5.69
42 14.95
33 11.74
40 14.23
133 47.33
148 52.67%
9  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 336
18 5.36
18 5.36
95 28.27
32 9.52
5 1.49
168 50.00
168 50.00%
10  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 215
8 3.72
21 9.77
15 6.98
27 12.56
34 15.81
110 51.16
105 48.84%
11  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 164
24 14.63
19 11.59
21 12.80
13 7.93
3 1.83
84 51.22
80 48.78%
12  โรงเรียนบ้านวังธน 65
14 21.54
9 13.85
7 10.77
1 1.54
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
13  โรงเรียนวัดควนสระบัว 117
13 11.11
14 11.97
22 18.80
6 5.13
0 0.00
62 52.99
55 47.01%
14  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 254
40 15.75
18 7.09
41 16.14
16 6.30
2 0.79
137 53.94
117 46.06%
15  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 48
6 12.50
1 2.08
10 20.83
0 0.00
4 8.33
27 56.25
21 43.75%
16  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 202
12 5.94
21 10.40
38 18.81
7 3.47
10 4.95
114 56.44
88 43.56%
17  โรงเรียนบ้านบางรูป 201
5 2.49
27 13.43
11 5.47
27 13.43
17 8.46
114 56.72
87 43.28%
18  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 74
1 1.35
2 2.70
12 16.22
2 2.70
14 18.92
43 58.11
31 41.89%
19  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1106
47 4.25
21 1.90
204 18.44
68 6.15
122 11.03
644 58.23
462 41.77%
20  โรงเรียนบ้านกันละ 46
1 2.17
0 0.00
18 39.13
0 0.00
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
21  โรงเรียนบ้านวังหิน 78
9 11.54
6 7.69
14 17.95
2 2.56
1 1.28
46 58.97
32 41.03%
22  โรงเรียนบ้านคลองโอม 98
9 9.18
7 7.14
15 15.31
8 8.16
1 1.02
58 59.18
40 40.82%
23  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 73
6 8.22
5 6.85
9 12.33
5 6.85
4 5.48
44 60.27
29 39.73%
24  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 77
1 1.30
4 5.19
25 32.47
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
25  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 185
14 7.57
15 8.11
21 11.35
4 2.16
16 8.65
115 62.16
70 37.84%
26  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 96
2 2.08
3 3.13
10 10.42
11 11.46
10 10.42
60 62.50
36 37.50%
27  โรงเรียนบ้านก่องาม 92
14 15.22
0 0.00
20 21.74
0 0.00
0 0.00
58 63.04
34 36.96%
28  โรงเรียนวัดควนสูง 187
6 3.21
5 2.67
13 6.95
20 10.70
24 12.83
119 63.64
68 36.36%
29  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
17 12.59
7 5.19
21 15.56
3 2.22
0 0.00
87 64.44
48 35.56%
30  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 29
3 10.34
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
31  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 127
15 11.81
7 5.51
19 14.96
0 0.00
2 1.57
84 66.14
43 33.86%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 461
29 6.29
15 3.25
86 18.66
16 3.47
10 2.17
305 66.16
156 33.84%
33  โรงเรียนวัดโบราณาราม 224
10 4.46
19 8.48
40 17.86
6 2.68
0 0.00
149 66.52
75 33.48%
34  โรงเรียนบ้านน้ำตก 72
3 4.17
3 4.17
10 13.89
6 8.33
2 2.78
48 66.67
24 33.33%
35  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 93
7 7.53
0 0.00
21 22.58
3 3.23
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
36  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 136
10 7.35
0 0.00
34 25.00
0 0.00
0 0.00
92 67.65
44 32.35%
37  โรงเรียนบ้านพอโกบ 124
16 12.90
6 4.84
18 14.52
0 0.00
0 0.00
84 67.74
40 32.26%
38  โรงเรียนวัดหน้าเขา 712
19 2.67
23 3.23
137 19.24
23 3.23
27 3.79
483 67.84
229 32.16%
39  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 186
27 14.52
24 12.90
8 4.30
0 0.00
0 0.00
127 68.28
59 31.72%
40  โรงเรียนวัดลำนาว 861
61 7.08
42 4.88
124 14.40
30 3.48
13 1.51
591 68.64
270 31.36%
41  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 131
13 9.92
1 0.76
27 20.61
0 0.00
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
42  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 125
3 2.40
0 0.00
24 19.20
11 8.80
1 0.80
86 68.80
39 31.20%
43  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 514
28 5.45
55 10.70
49 9.53
18 3.50
10 1.95
354 68.87
160 31.13%
44  โรงเรียนวัดเขากลาย 133
13 9.77
0 0.00
26 19.55
0 0.00
2 1.50
92 69.17
41 30.83%
45  โรงเรียนวัดวังหีบ 93
3 3.23
2 2.15
11 11.83
4 4.30
8 8.60
65 69.89
28 30.11%
46  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 215
31 14.42
10 4.65
22 10.23
1 0.47
0 0.00
151 70.23
64 29.77%
47  โรงเรียนบ้านวังตลับ 118
3 2.54
4 3.39
24 20.34
4 3.39
0 0.00
83 70.34
35 29.66%
48  โรงเรียนบ้านคลองสาย 27
1 3.70
3 11.11
3 11.11
0 0.00
1 3.70
19 70.37
8 29.63%
49  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 224
16 7.14
1 0.45
43 19.20
4 1.79
2 0.89
158 70.54
66 29.46%
50  โรงเรียนวัดหนองดี 168
24 14.29
1 0.60
22 13.10
0 0.00
2 1.19
119 70.83
49 29.17%
51  โรงเรียนบ้านนาเส 323
20 6.19
0 0.00
65 20.12
7 2.17
1 0.31
230 71.21
93 28.79%
52  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 84
12 14.29
5 5.95
2 2.38
5 5.95
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
53  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 362
24 6.63
0 0.00
18 4.97
32 8.84
29 8.01
259 71.55
103 28.45%
54  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
8 4.44
18 10.00
8 4.44
3 1.67
129 71.67
51 28.33%
55  โรงเรียนบ้านจันดี 131
5 3.82
5 3.82
20 15.27
7 5.34
0 0.00
94 71.76
37 28.24%
56  โรงเรียนวัดควนส้าน 186
12 6.45
16 8.60
23 12.37
1 0.54
0 0.00
134 72.04
52 27.96%
57  โรงเรียนวัดใหม่ 86
4 4.65
4 4.65
10 11.63
6 6.98
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
58  โรงเรียนบ้านนาพรุ 65
1 1.54
4 6.15
9 13.85
1 1.54
3 4.62
47 72.31
18 27.69%
59  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 123
9 7.32
0 0.00
18 14.63
7 5.69
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
60  โรงเรียนวัดควน 98
9 9.18
0 0.00
18 18.37
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
61  โรงเรียนบ้านคลองงา 131
3 2.29
0 0.00
33 25.19
0 0.00
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
62  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 493
29 5.88
25 5.07
75 15.21
0 0.00
4 0.81
360 73.02
133 26.98%
63  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 115
8 6.96
3 2.61
14 12.17
3 2.61
3 2.61
84 73.04
31 26.96%
64  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 138
4 2.90
9 6.52
23 16.67
0 0.00
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
65  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 161
20 12.42
0 0.00
21 13.04
0 0.00
1 0.62
119 73.91
42 26.09%
66  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 127
8 6.30
0 0.00
22 17.32
3 2.36
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
67  โรงเรียนบ้านคลองขุด 139
5 3.60
3 2.16
28 20.14
0 0.00
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
68  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 211
12 5.69
12 5.69
10 4.74
7 3.32
12 5.69
158 74.88
53 25.12%
69  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 181
12 6.63
2 1.10
31 17.13
0 0.00
0 0.00
136 75.14
45 24.86%
70  โรงเรียนบ้านนาพา 129
23 17.83
5 3.88
3 2.33
1 0.78
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
71  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 101
5 4.95
5 4.95
11 10.89
3 2.97
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
72  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 273
17 6.23
10 3.66
24 8.79
14 5.13
2 0.73
206 75.46
67 24.54%
73  โรงเรียนวัดควนยูง 102
2 1.96
6 5.88
16 15.69
1 0.98
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
74  โรงเรียนวัดเขาโร 200
9 4.50
14 7.00
24 12.00
2 1.00
0 0.00
151 75.50
49 24.50%
75  โรงเรียนวัดไม้เรียง 339
6 1.77
4 1.18
72 21.24
1 0.29
0 0.00
256 75.52
83 24.48%
76  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 336
9 2.68
19 5.65
54 16.07
0 0.00
0 0.00
254 75.60
82 24.40%
77  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 120
3 2.50
8 6.67
18 15.00
0 0.00
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
78  โรงเรียนบ้านคลองปีก 87
4 4.60
4 4.60
5 5.75
4 4.60
4 4.60
66 75.86
21 24.14%
79  โรงเรียนบ้านควนลำภู 146
4 2.74
2 1.37
21 14.38
8 5.48
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
80  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 168
12 7.14
0 0.00
26 15.48
2 1.19
0 0.00
128 76.19
40 23.81%
81  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 76
2 2.63
3 3.95
11 14.47
1 1.32
1 1.32
58 76.32
18 23.68%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 106
11 10.38
4 3.77
9 8.49
1 0.94
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
83  โรงเรียนวัดมังคลาราม 213
10 4.69
9 4.23
29 13.62
2 0.94
0 0.00
163 76.53
50 23.47%
84  โรงเรียนวัดท่ายาง 516
30 5.81
18 3.49
20 3.88
5 0.97
48 9.30
395 76.55
121 23.45%
85  โรงเรียนวัดศิลาราย 142
6 4.23
0 0.00
27 19.01
0 0.00
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
86  โรงเรียนวัดขนาน 174
9 5.17
13 7.47
18 10.34
0 0.00
0 0.00
134 77.01
40 22.99%
87  โรงเรียนบ้านจำปา 125
10 8.00
0 0.00
18 14.40
0 0.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
88  โรงเรียนบ้านนาปราน 54
6 11.11
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
89  โรงเรียนบ้านบนควน 217
14 6.45
14 6.45
18 8.29
2 0.92
0 0.00
169 77.88
48 22.12%
90  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 258
16 6.20
21 8.14
9 3.49
7 2.71
4 1.55
201 77.91
57 22.09%
91  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 77
5 6.49
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
92  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 125
0 0.00
0 0.00
9 7.20
10 8.00
8 6.40
98 78.40
27 21.60%
93  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 600
0 0.00
40 6.67
88 14.67
0 0.00
0 0.00
472 78.67
128 21.33%
94  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 52
5 9.62
0 0.00
4 7.69
0 0.00
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
95  โรงเรียนวัดวังขรี 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
6 13.95
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
96  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 53
3 5.66
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 354
19 5.37
27 7.63
21 5.93
5 1.41
0 0.00
282 79.66
72 20.34%
98  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 207
9 4.35
3 1.45
30 14.49
0 0.00
0 0.00
165 79.71
42 20.29%
99  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 91
2 2.20
0 0.00
14 15.38
2 2.20
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
100  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 243
10 4.12
6 2.47
26 10.70
3 1.23
3 1.23
195 80.25
48 19.75%
101  โรงเรียนวัดควนชม 252
10 3.97
4 1.59
31 12.30
4 1.59
0 0.00
203 80.56
49 19.44%
102  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 330
27 8.18
4 1.21
27 8.18
4 1.21
2 0.61
266 80.61
64 19.39%
103  โรงเรียนบ้านบางปรน 114
10 8.77
2 1.75
10 8.77
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
104  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 166
8 4.82
0 0.00
22 13.25
0 0.00
2 1.20
134 80.72
32 19.28%
105  โรงเรียนวัดวังหิน 130
5 3.85
7 5.38
13 10.00
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
106  โรงเรียนวัดก้างปลา 403
6 1.49
12 2.98
59 14.64
0 0.00
0 0.00
326 80.89
77 19.11%
107  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 147
7 4.76
3 2.04
18 12.24
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
108  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 112
6 5.36
4 3.57
11 9.82
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
109  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 64
2 3.13
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
110  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 54
3 5.56
2 3.70
2 3.70
2 3.70
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
111  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 152
6 3.95
7 4.61
15 9.87
0 0.00
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
112  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 137
4 2.92
10 7.30
9 6.57
1 0.73
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
113  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 117
3 2.56
0 0.00
17 14.53
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
114  โรงเรียนบ้านปลายรา 207
3 1.45
0 0.00
32 15.46
0 0.00
0 0.00
172 83.09
35 16.91%
115  โรงเรียนวัดโคกหาด 204
9 4.41
4 1.96
20 9.80
0 0.00
0 0.00
171 83.82
33 16.18%
116  โรงเรียนวัดเกาะสระ 126
2 1.59
4 3.17
14 11.11
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
117  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 279
16 5.73
7 2.51
21 7.53
0 0.00
0 0.00
235 84.23
44 15.77%
118  โรงเรียนวัดควนยูง 65
2 3.08
0 0.00
5 7.69
3 4.62
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
119  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 105
4 3.81
3 2.86
9 8.57
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
120  โรงเรียนบ้านนาท่อม 146
6 4.11
1 0.68
12 8.22
3 2.05
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
121  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 134
3 2.24
3 2.24
12 8.96
2 1.49
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
122  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 155
3 1.94
4 2.58
9 5.81
3 1.94
3 1.94
133 85.81
22 14.19%
123  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
4 3.33
4 3.33
9 7.50
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
124  โรงเรียนบ้านไสส้าน 180
8 4.44
4 2.22
7 3.89
6 3.33
0 0.00
155 86.11
25 13.89%
125  โรงเรียนบ้านควนประ 98
7 7.14
0 0.00
4 4.08
2 2.04
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 156
2 1.28
1 0.64
16 10.26
1 0.64
0 0.00
136 87.18
20 12.82%
127  โรงเรียนบ้านวังยวน 308
7 2.27
6 1.95
12 3.90
14 4.55
0 0.00
269 87.34
39 12.66%
128  โรงเรียนวัดยางค้อม 103
0 0.00
0 0.00
11 10.68
2 1.94
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
129  โรงเรียนบ้านโคกยาง 90
4 4.44
0 0.00
7 7.78
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
130  โรงเรียนบ้านสวนอาย 51
2 3.92
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
131  โรงเรียนวัดหลักช้าง 68
0 0.00
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
132  โรงเรียนวัดมะเฟือง 86
6 6.98
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
133  โรงเรียนสมสรร 89
0 0.00
1 1.12
7 7.87
2 2.25
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
134  โรงเรียนบ้านปากแพรก 259
7 2.70
6 2.32
16 6.18
0 0.00
0 0.00
230 88.80
29 11.20%
135  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 262
12 4.58
0 0.00
6 2.29
0 0.00
9 3.44
235 89.69
27 10.31%
136  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 115
4 3.48
4 3.48
0 0.00
3 2.61
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
137  โรงเรียนบ้านไทรงาม 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
138  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 270
7 2.59
3 1.11
8 2.96
4 1.48
1 0.37
247 91.48
23 8.52%
139  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
140  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 136
1 0.74
0 0.00
9 6.62
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
141  โรงเรียนบ้านพูน 98
0 0.00
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
142  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
2 2.30
2 2.30
81 93.10
6 6.90%
143  โรงเรียนบ้านหนองยาง 106
2 1.89
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
144  โรงเรียนบ้านเขาวง 66
0 0.00
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
145  โรงเรียนมหาราช ๓ 198
6 3.03
3 1.52
3 1.52
0 0.00
0 0.00
186 93.94
12 6.06%
146  โรงเรียนวัดจันดี 869
15 1.73
14 1.61
9 1.04
9 1.04
0 0.00
822 94.59
47 5.41%
147  โรงเรียนบ้านควนตม 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
148  โรงเรียนพรรณราชลเขต 90
2 2.22
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
149  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 47
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
150  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 129
3 2.33
2 1.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 96.12
5 3.88%
151  โรงเรียนบ้านชายคลอง 254
2 0.79
0 0.00
4 1.57
0 0.00
0 0.00
248 97.64
6 2.36%
152  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านคลองกุย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านคลองตูก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านสวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,859 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,466 5.46
เตี้ย  1,013 3.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,324 12.38
ผอมและเตี้ย  710 2.64
อ้วนและเตี้ย  628 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,718 73.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,141 คน


26.59%


Powered By www.thaieducation.net