ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 32
5 15.63
1 3.13
9 28.13
0 0.00
4 12.50
13 40.63
19 59.38%
2  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 59
4 6.78
5 8.47
12 20.34
4 6.78
5 8.47
29 49.15
30 50.85%
3  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 38
5 13.16
0 0.00
10 26.32
3 7.89
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
4  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 89
11 12.36
13 14.61
15 16.85
3 3.37
0 0.00
47 52.81
42 47.19%
5  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 126
12 9.52
15 11.90
20 15.87
1 0.79
6 4.76
72 57.14
54 42.86%
6  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 28
7 25.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
7  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 74
24 32.43
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
8  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1203
86 7.15
17 1.41
179 14.88
105 8.73
101 8.40
715 59.43
488 40.57%
9  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 63
9 14.29
0 0.00
15 23.81
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
10  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 46
5 10.87
2 4.35
10 21.74
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
11  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 76
13 17.11
2 2.63
12 15.79
1 1.32
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
12  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 55
5 9.09
3 5.45
12 21.82
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
13  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 119
19 15.97
9 7.56
15 12.61
0 0.00
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
14  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 126
14 11.11
9 7.14
18 14.29
0 0.00
3 2.38
82 65.08
44 34.92%
15  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 87
5 5.75
8 9.20
7 8.05
10 11.49
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
16  โรงเรียนบ้านทับควาย 41
11 26.83
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
17  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 101
5 4.95
7 6.93
21 20.79
1 0.99
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
18  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 131
10 7.63
4 3.05
11 8.40
9 6.87
9 6.87
88 67.18
43 32.82%
19  โรงเรียนบ้านชีวาน 80
8 10.00
5 6.25
12 15.00
0 0.00
1 1.25
54 67.50
26 32.50%
20  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 59
7 11.86
0 0.00
12 20.34
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
21  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 234
21 8.97
9 3.85
28 11.97
8 3.42
8 3.42
160 68.38
74 31.62%
22  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 112
16 14.29
6 5.36
9 8.04
0 0.00
4 3.57
77 68.75
35 31.25%
23  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 77
6 7.79
0 0.00
16 20.78
2 2.60
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
24  โรงเรียนบ้านดอนวัว 39
6 15.38
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
25  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 26
1 3.85
0 0.00
7 26.92
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
26  โรงเรียนวัดจันทนาราม 143
15 10.49
0 0.00
29 20.28
0 0.00
0 0.00
99 69.23
44 30.77%
27  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 75
12 16.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
28  โรงเรียนบ้านละโว้ 173
21 12.14
0 0.00
30 17.34
2 1.16
0 0.00
120 69.36
53 30.64%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 92
9 9.78
2 2.17
17 18.48
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
30  โรงเรียนจารย์ตำรา 135
21 15.56
0 0.00
20 14.81
0 0.00
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
31  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 94
10 10.64
0 0.00
16 17.02
2 2.13
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
32  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 94
9 9.57
8 8.51
7 7.45
4 4.26
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
33  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 94
2 2.13
3 3.19
23 24.47
0 0.00
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
34  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 162
18 11.11
3 1.85
27 16.67
0 0.00
0 0.00
114 70.37
48 29.63%
35  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 75
6 8.00
1 1.33
15 20.00
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
36  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 133
24 18.05
0 0.00
15 11.28
0 0.00
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
37  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 174
17 9.77
5 2.87
29 16.67
0 0.00
0 0.00
123 70.69
51 29.31%
38  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 62
7 11.29
1 1.61
10 16.13
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
39  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 116
13 11.21
6 5.17
14 12.07
0 0.00
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
40  โรงเรียนกุลโน 811
102 12.58
23 2.84
100 12.33
1 0.12
1 0.12
584 72.01
227 27.99%
41  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 136
17 12.50
1 0.74
20 14.71
0 0.00
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
42  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 61
8 13.11
0 0.00
8 13.11
1 1.64
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
43  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 82
8 9.76
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
44  โรงเรียนบ้านจาบ 68
3 4.41
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
45  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 53
7 13.21
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
46  โรงเรียนบ้านถนน 53
3 5.66
0 0.00
10 18.87
1 1.89
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
47  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 76
4 5.26
0 0.00
12 15.79
4 5.26
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 204
28 13.73
14 6.86
10 4.90
0 0.00
1 0.49
151 74.02
53 25.98%
49  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 132
13 9.85
8 6.06
8 6.06
2 1.52
3 2.27
98 74.24
34 25.76%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัว 149
8 5.37
0 0.00
30 20.13
0 0.00
0 0.00
111 74.50
38 25.50%
51  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 59
5 8.47
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
52  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 68
3 4.41
5 7.35
6 8.82
2 2.94
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
53  โรงเรียนบ้านศาลา 81
4 4.94
2 2.47
14 17.28
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
54  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 184
19 10.33
6 3.26
19 10.33
1 0.54
0 0.00
139 75.54
45 24.46%
55  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 82
3 3.66
1 1.22
16 19.51
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
56  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 165
8 4.85
3 1.82
29 17.58
0 0.00
0 0.00
125 75.76
40 24.24%
57  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 145
16 11.03
6 4.14
13 8.97
0 0.00
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
58  โรงเรียนบ้านซาด 54
1 1.85
3 5.56
8 14.81
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
59  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 416
19 4.57
8 1.92
69 16.59
4 0.96
0 0.00
316 75.96
100 24.04%
60  โรงเรียนชุมชนประทาย 866
76 8.78
28 3.23
104 12.01
0 0.00
0 0.00
658 75.98
208 24.02%
61  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 105
11 10.48
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
62  โรงเรียนบ้านคล้า 51
3 5.88
1 1.96
7 13.73
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
63  โรงเรียนบ้านฝาง 34
5 14.71
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
64  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 200
10 5.00
7 3.50
30 15.00
0 0.00
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
65  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73
0 0.00
5 6.85
12 16.44
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
66  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 91
11 12.09
4 4.40
5 5.49
1 1.10
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
67  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 442
13 2.94
10 2.26
79 17.87
0 0.00
0 0.00
340 76.92
102 23.08%
68  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 61
1 1.64
2 3.28
11 18.03
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
69  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 49
2 4.08
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
70  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 49
3 6.12
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
71  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 144
5 3.47
6 4.17
13 9.03
8 5.56
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
72  โรงเรียนโนนตูม 140
8 5.71
2 1.43
21 15.00
0 0.00
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
73  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 163
7 4.29
0 0.00
7 4.29
5 3.07
17 10.43
127 77.91
36 22.09%
74  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 159
1 0.63
3 1.89
31 19.50
0 0.00
0 0.00
124 77.99
35 22.01%
75  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 101
11 10.89
1 0.99
10 9.90
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
76  โรงเรียนบ้านพุทรา 327
21 6.42
2 0.61
47 14.37
1 0.31
0 0.00
256 78.29
71 21.71%
77  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 83
4 4.82
2 2.41
12 14.46
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
78  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 88
3 3.41
0 0.00
16 18.18
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
79  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 90
7 7.78
0 0.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
80  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 86
7 8.14
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
81  โรงเรียนบ้านหนองแสง 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
6 12.50
38 79.17
10 20.83%
82  โรงเรียนบ้านหนองขาม 169
4 2.37
5 2.96
23 13.61
3 1.78
0 0.00
134 79.29
35 20.71%
83  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 213
15 7.04
10 4.69
9 4.23
6 2.82
4 1.88
169 79.34
44 20.66%
84  โรงเรียนสระประดู่ 98
1 1.02
1 1.02
18 18.37
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
85  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 143
9 6.29
0 0.00
20 13.99
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
86  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 139
10 7.19
3 2.16
15 10.79
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
87  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 110
6 5.45
5 4.55
10 9.09
1 0.91
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
88  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 265
14 5.28
7 2.64
31 11.70
1 0.38
0 0.00
212 80.00
53 20.00%
89  โรงเรียนบ้านนาดี 40
4 10.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
90  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 76
0 0.00
3 3.95
11 14.47
0 0.00
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
91  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 61
1 1.64
2 3.28
9 14.75
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
92  โรงเรียนอรพิมวิทยา 112
1 0.89
7 6.25
14 12.50
0 0.00
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
93  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 112
8 7.14
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
94  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 102
1 0.98
4 3.92
15 14.71
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
95  โรงเรียนบ้านหนองตาด 108
2 1.85
3 2.78
15 13.89
1 0.93
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
96  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 103
2 1.94
5 4.85
12 11.65
1 0.97
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
97  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 57
2 3.51
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
98  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 78
1 1.28
1 1.28
13 16.67
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
99  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 128
6 4.69
2 1.56
15 11.72
1 0.78
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
100  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 118
2 1.69
5 4.24
14 11.86
0 0.00
1 0.85
96 81.36
22 18.64%
101  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 242
0 0.00
0 0.00
42 17.36
3 1.24
0 0.00
197 81.40
45 18.60%
102  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 194
20 10.31
0 0.00
14 7.22
2 1.03
0 0.00
158 81.44
36 18.56%
103  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 136
8 5.88
4 2.94
13 9.56
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
104  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 155
7 4.52
2 1.29
19 12.26
0 0.00
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
105  โรงเรียนอาสนาราม 133
7 5.26
1 0.75
15 11.28
0 0.00
1 0.75
109 81.95
24 18.05%
106  โรงเรียนบ้านมะกอก 128
5 3.91
4 3.13
13 10.16
0 0.00
1 0.78
105 82.03
23 17.97%
107  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 78
4 5.13
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
108  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 78
2 2.56
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
109  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 223
4 1.79
4 1.79
32 14.35
0 0.00
0 0.00
183 82.06
40 17.94%
110  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 56
3 5.36
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
111  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 45
0 0.00
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
112  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 62
2 3.23
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
113  โรงเรียนพิกุลทอง 378
11 2.91
13 3.44
42 11.11
1 0.26
0 0.00
311 82.28
67 17.72%
114  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 136
11 8.09
0 0.00
13 9.56
0 0.00
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
115  โรงเรียนวัดโชติการาม 297
16 5.39
9 3.03
27 9.09
0 0.00
0 0.00
245 82.49
52 17.51%
116  โรงเรียนบ้านดอนยาว 126
7 5.56
2 1.59
12 9.52
1 0.79
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
117  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 86
4 4.65
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
118  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 46
0 0.00
1 2.17
5 10.87
2 4.35
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
119  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 41
0 0.00
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
120  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 123
3 2.44
1 0.81
17 13.82
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
121  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 95
7 7.37
3 3.16
5 5.26
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
122  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 167
8 4.79
4 2.40
16 9.58
0 0.00
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
123  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 126
3 2.38
0 0.00
17 13.49
1 0.79
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
124  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 174
6 3.45
0 0.00
23 13.22
0 0.00
0 0.00
145 83.33
29 16.67%
125  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
126  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 103
5 4.85
0 0.00
11 10.68
1 0.97
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
127  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 170
12 7.06
4 2.35
12 7.06
0 0.00
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
128  โรงเรียนบ้านวังม่วง 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
2 3.28
51 83.61
10 16.39%
129  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 159
16 10.06
0 0.00
10 6.29
0 0.00
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
130  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 98
5 5.10
4 4.08
6 6.12
1 1.02
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
131  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 86
1 1.16
0 0.00
11 12.79
2 2.33
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
132  โรงเรียนเพชรหนองขาม 173
7 4.05
0 0.00
21 12.14
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
133  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 93
8 8.60
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
134  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 138
5 3.62
4 2.90
13 9.42
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
135  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 63
1 1.59
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
136  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 147
7 4.76
8 5.44
4 2.72
2 1.36
2 1.36
124 84.35
23 15.65%
137  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 289
15 5.19
6 2.08
22 7.61
2 0.69
0 0.00
244 84.43
45 15.57%
138  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
139  โรงเรียนบ้านท่าแดง 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
140  โรงเรียนบ้านโนนยอ 274
13 4.74
0 0.00
29 10.58
0 0.00
0 0.00
232 84.67
42 15.33%
141  โรงเรียนบ้านประสุข 223
5 2.24
3 1.35
26 11.66
0 0.00
0 0.00
189 84.75
34 15.25%
142  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 105
2 1.90
2 1.90
11 10.48
1 0.95
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
143  โรงเรียนบ้านหนองยาง 79
4 5.06
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
144  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 112
5 4.46
2 1.79
9 8.04
1 0.89
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
145  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 33
3 9.09
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
146  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 435
11 2.53
3 0.69
50 11.49
1 0.23
0 0.00
370 85.06
65 14.94%
147  โรงเรียนบ้านไพล 121
2 1.65
2 1.65
14 11.57
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
148  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 272
13 4.78
6 2.21
21 7.72
0 0.00
0 0.00
232 85.29
40 14.71%
149  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 164
8 4.88
1 0.61
15 9.15
0 0.00
0 0.00
140 85.37
24 14.63%
150  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 174
6 3.45
1 0.57
18 10.34
0 0.00
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
151  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 148
4 2.70
0 0.00
12 8.11
5 3.38
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
152  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
153  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 123
1 0.81
0 0.00
16 13.01
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
154  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 123
6 4.88
4 3.25
7 5.69
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
155  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 58
3 5.17
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
156  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
157  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 59
2 3.39
0 0.00
4 6.78
2 3.39
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
158  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 155
7 4.52
1 0.65
9 5.81
4 2.58
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
159  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
160  โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 97
3 3.09
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
161  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 172
3 1.74
7 4.07
13 7.56
0 0.00
0 0.00
149 86.63
23 13.37%
162  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 113
2 1.77
1 0.88
12 10.62
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
163  โรงเรียนบ้านกล้วย 166
5 3.01
5 3.01
12 7.23
0 0.00
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
164  โรงเรียนบ้านโนนรัง 204
8 3.92
6 2.94
13 6.37
0 0.00
0 0.00
177 86.76
27 13.24%
165  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
166  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
167  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 125
6 4.80
5 4.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
168  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 63
0 0.00
1 1.59
5 7.94
2 3.17
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
169  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
170  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 144
3 2.08
2 1.39
13 9.03
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
171  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 97
4 4.12
3 3.09
4 4.12
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
172  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 49
2 4.08
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
173  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 82
2 2.44
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
174  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 158
9 5.70
3 1.90
7 4.43
0 0.00
0 0.00
139 87.97
19 12.03%
175  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 175
8 4.57
4 2.29
9 5.14
0 0.00
0 0.00
154 88.00
21 12.00%
176  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 75
3 4.00
3 4.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 100
1 1.00
1 1.00
9 9.00
1 1.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
178  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 75
0 0.00
1 1.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
179  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 50
1 2.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
180  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 201
5 2.49
9 4.48
10 4.98
0 0.00
0 0.00
177 88.06
24 11.94%
181  โรงเรียนวัดปลักแรต 143
1 0.70
3 2.10
13 9.09
0 0.00
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
182  โรงเรียนบ้านหนองบง 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
183  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 85
5 5.88
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
184  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 145
10 6.90
1 0.69
6 4.14
0 0.00
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
185  โรงเรียนบ้านโนนสูง 120
3 2.50
2 1.67
8 6.67
1 0.83
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
186  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 52
1 1.92
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
187  โรงเรียนวัดวังน้ำ 149
6 4.03
0 0.00
11 7.38
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
188  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 88
2 2.27
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
189  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
190  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 167
4 2.40
3 1.80
11 6.59
0 0.00
0 0.00
149 89.22
18 10.78%
191  โรงเรียนบ้านขามใต้ 39
0 0.00
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
192  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 153
2 1.31
0 0.00
13 8.50
0 0.00
0 0.00
138 90.20
15 9.80%
193  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
194  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
195  โรงเรียนบ้านประทาย 94
2 2.13
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
196  โรงเรียนหนองบัวลอย 74
1 1.35
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
197  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 82
1 1.22
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
198  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 293
7 2.39
2 0.68
16 5.46
0 0.00
0 0.00
268 91.47
25 8.53%
199  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 119
1 0.84
0 0.00
8 6.72
1 0.84
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
200  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
201  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 73
2 2.74
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
202  โรงเรียนท่าลาด 305
6 1.97
5 1.64
14 4.59
0 0.00
0 0.00
280 91.80
25 8.20%
203  โรงเรียนบ้านหนองโสน 50
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
204  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 129
1 0.78
1 0.78
8 6.20
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
205  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 65
4 6.15
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
206  โรงเรียนประโดกสามัคคี 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
207  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
208  โรงเรียนดอนมัน 122
2 1.64
0 0.00
6 4.92
0 0.00
1 0.82
113 92.62
9 7.38%
209  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
210  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 70
3 4.29
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
211  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 109
0 0.00
1 0.92
6 5.50
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
212  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
213  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
214  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
35 94.59
2 5.41%
215  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
216  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 118
0 0.00
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
112 94.92
6 5.08%
217  โรงเรียนบ้านหันเตย 80
1 1.25
1 1.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
219  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 216
1 0.46
0 0.00
8 3.70
0 0.00
0 0.00
207 95.83
9 4.17%
220  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
221  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
222  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 59
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
223  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 247
0 0.00
0 0.00
6 2.43
0 0.00
0 0.00
241 97.57
6 2.43%
224  โรงเรียนบ้านช่องแมว 132
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.52
130 98.48
2 1.52%
225  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,990 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,552 5.54
เตี้ย  556 1.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,058 10.93
ผอมและเตี้ย  246 0.88
อ้วนและเตี้ย  186 0.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,392 80.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,598 คน


20.00%


Powered By www.thaieducation.net