ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพลจลก 162
29 17.90
30 18.52
11 6.79
30 18.52
11 6.79
51 31.48
111 68.52%
2  โรงเรียนบ้านคนชุม 105
5 4.76
6 5.71
23 21.90
11 10.48
23 21.90
37 35.24
68 64.76%
3  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 53
7 13.21
18 33.96
7 13.21
0 0.00
2 3.77
19 35.85
34 64.15%
4  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 127
11 8.66
8 6.30
18 14.17
20 15.75
17 13.39
53 41.73
74 58.27%
5  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 63
8 12.70
6 9.52
12 19.05
5 7.94
5 7.94
27 42.86
36 57.14%
6  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 100
17 17.00
6 6.00
25 25.00
5 5.00
4 4.00
43 43.00
57 57.00%
7  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 55
0 0.00
3 5.45
11 20.00
3 5.45
14 25.45
24 43.64
31 56.36%
8  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 95
9 9.47
9 9.47
20 21.05
8 8.42
7 7.37
42 44.21
53 55.79%
9  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 239
34 14.23
26 10.88
41 17.15
12 5.02
17 7.11
109 45.61
130 54.39%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 47
7 14.89
6 12.77
8 17.02
4 8.51
0 0.00
22 46.81
25 53.19%
11  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 890
70 7.87
76 8.54
212 23.82
30 3.37
85 9.55
417 46.85
473 53.15%
12  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 137
19 13.87
16 11.68
22 16.06
13 9.49
0 0.00
67 48.91
70 51.09%
13  โรงเรียนบ้านจอหอ 465
24 5.16
23 4.95
74 15.91
47 10.11
60 12.90
237 50.97
228 49.03%
14  โรงเรียนบ้านพะไล 233
33 14.16
4 1.72
39 16.74
17 7.30
18 7.73
122 52.36
111 47.64%
15  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 61
4 6.56
7 11.48
10 16.39
2 3.28
5 8.20
33 54.10
28 45.90%
16  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 554
48 8.66
37 6.68
47 8.48
20 3.61
99 17.87
303 54.69
251 45.31%
17  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1827
56 3.07
30 1.64
364 19.92
137 7.50
235 12.86
1005 55.01
822 44.99%
18  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 139
29 20.86
7 5.04
19 13.67
5 3.60
0 0.00
79 56.83
60 43.17%
19  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 103
10 9.71
10 9.71
23 22.33
1 0.97
0 0.00
59 57.28
44 42.72%
20  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 118
13 11.02
3 2.54
11 9.32
16 13.56
7 5.93
68 57.63
50 42.37%
21  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 57
9 15.79
4 7.02
7 12.28
4 7.02
0 0.00
33 57.89
24 42.11%
22  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 111
6 5.41
4 3.60
6 5.41
24 21.62
6 5.41
65 58.56
46 41.44%
23  โรงเรียนสวนหม่อน 579
30 5.18
30 5.18
50 8.64
50 8.64
74 12.78
345 59.59
234 40.41%
24  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 52
11 21.15
0 0.00
10 19.23
0 0.00
0 0.00
31 59.62
21 40.38%
25  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 198
28 14.14
7 3.54
34 17.17
5 2.53
5 2.53
119 60.10
79 39.90%
26  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 213
31 14.55
19 8.92
34 15.96
0 0.00
0 0.00
129 60.56
84 39.44%
27  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 75
6 8.00
15 20.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
28  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 131
12 9.16
12 9.16
19 14.50
5 3.82
1 0.76
82 62.60
49 37.40%
29  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 161
11 6.83
9 5.59
29 18.01
11 6.83
0 0.00
101 62.73
60 37.27%
30  โรงเรียนบ้านหนองจำปา 74
12 16.22
0 0.00
15 20.27
0 0.00
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
31  โรงเรียนบ้านหนองนา 68
7 10.29
2 2.94
9 13.24
6 8.82
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
32  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 60
13 21.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
33  โรงเรียนบ้านหนองปรู 252
14 5.56
11 4.37
49 19.44
10 3.97
1 0.40
167 66.27
85 33.73%
34  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 205
8 3.90
18 8.78
33 16.10
6 2.93
1 0.49
139 67.80
66 32.20%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 181
8 4.42
7 3.87
34 18.78
9 4.97
0 0.00
123 67.96
58 32.04%
36  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 123
5 4.07
6 4.88
28 22.76
0 0.00
0 0.00
84 68.29
39 31.71%
37  โรงเรียนบ้านโคกสูง 288
24 8.33
3 1.04
61 21.18
3 1.04
0 0.00
197 68.40
91 31.60%
38  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 147
15 10.20
7 4.76
23 15.65
0 0.00
1 0.68
101 68.71
46 31.29%
39  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 45
4 8.89
0 0.00
8 17.78
2 4.44
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
40  โรงเรียนบึงสาลี 116
8 6.90
3 2.59
22 18.97
1 0.86
2 1.72
80 68.97
36 31.03%
41  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4290
196 4.57
51 1.19
1053 24.55
11 0.26
8 0.19
2971 69.25
1319 30.75%
42  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 163
5 3.07
8 4.91
16 9.82
18 11.04
1 0.61
115 70.55
48 29.45%
43  โรงเรียนบ้านคอนน้อย 65
0 0.00
1 1.54
18 27.69
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
44  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 75
2 2.67
4 5.33
15 20.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
45  โรงเรียนบ้านต่างตา 172
13 7.56
4 2.33
31 18.02
0 0.00
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
46  โรงเรียนบ้านสะพาน 108
10 9.26
4 3.70
12 11.11
4 3.70
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
47  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 192
16 8.33
19 9.90
18 9.38
0 0.00
0 0.00
139 72.40
53 27.60%
48  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 381
17 4.46
16 4.20
59 15.49
13 3.41
0 0.00
276 72.44
105 27.56%
49  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 419
34 8.11
15 3.58
58 13.84
7 1.67
0 0.00
305 72.79
114 27.21%
50  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 111
9 8.11
0 0.00
21 18.92
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
51  โรงเรียนวัดสระแก้ว 2288
137 5.99
35 1.53
435 19.01
1 0.04
1 0.04
1679 73.38
609 26.62%
52  โรงเรียนบ้านโตนด 166
4 2.41
3 1.81
33 19.88
2 1.20
2 1.20
122 73.49
44 26.51%
53  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 78
5 6.41
4 5.13
11 14.10
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
54  โรงเรียนอ่างห้วยยาง 202
8 3.96
8 3.96
21 10.40
8 3.96
6 2.97
151 74.75
51 25.25%
55  โรงเรียนบ้านบึงสาร 282
20 7.09
9 3.19
35 12.41
7 2.48
0 0.00
211 74.82
71 25.18%
56  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 151
8 5.30
4 2.65
26 17.22
0 0.00
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
57  โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 185
12 6.49
7 3.78
17 9.19
5 2.70
4 2.16
140 75.68
45 24.32%
58  โรงเรียนบ้านพะเนา 70
0 0.00
4 5.71
13 18.57
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
59  โรงเรียนบ้านด่านติง 91
3 3.30
0 0.00
19 20.88
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
60  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 104
10 9.62
3 2.88
12 11.54
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 121
6 4.96
11 9.09
9 7.44
3 2.48
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
62  โรงเรียนบ้านไพ 87
8 9.20
3 3.45
9 10.34
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
63  โรงเรียนบ้านหัวทะเล 148
4 2.70
5 3.38
23 15.54
2 1.35
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
64  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 132
0 0.00
8 6.06
22 16.67
0 0.00
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
65  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 212
7 3.30
7 3.30
26 12.26
4 1.89
4 1.89
164 77.36
48 22.64%
66  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 111
5 4.50
4 3.60
11 9.91
5 4.50
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
67  โรงเรียนบ้านหนองรังกา 125
10 8.00
8 6.40
6 4.80
4 3.20
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
68  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 67
2 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 19.40
52 77.61
15 22.39%
69  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 202
7 3.47
2 0.99
36 17.82
0 0.00
0 0.00
157 77.72
45 22.28%
70  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 137
3 2.19
0 0.00
23 16.79
4 2.92
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 92
5 5.43
2 2.17
7 7.61
2 2.17
4 4.35
72 78.26
20 21.74%
72  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 290
7 2.41
11 3.79
45 15.52
0 0.00
0 0.00
227 78.28
63 21.72%
73  โรงเรียนบ้านลองตอง 242
5 2.07
4 1.65
40 16.53
1 0.41
2 0.83
190 78.51
52 21.49%
74  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 56
1 1.79
2 3.57
7 12.50
2 3.57
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
75  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 131
5 3.82
1 0.76
22 16.79
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
76  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 234
13 5.56
8 3.42
24 10.26
5 2.14
0 0.00
184 78.63
50 21.37%
77  โรงเรียนสุขานารี 2898
168 5.80
50 1.73
390 13.46
4 0.14
1 0.03
2285 78.85
613 21.15%
78  โรงเรียนบ้านบึงตะโก 154
10 6.49
1 0.65
14 9.09
6 3.90
1 0.65
122 79.22
32 20.78%
79  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 63
2 3.17
2 3.17
9 14.29
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
80  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 137
3 2.19
1 0.73
23 16.79
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
81  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 93
7 7.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 12.90
74 79.57
19 20.43%
82  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 64
3 4.69
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
83  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 291
26 8.93
0 0.00
33 11.34
0 0.00
0 0.00
232 79.73
59 20.27%
84  โรงเรียนบ้านหนองม้า 175
11 6.29
5 2.86
18 10.29
1 0.57
0 0.00
140 80.00
35 20.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองแจง 55
1 1.82
2 3.64
8 14.55
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
86  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 111
7 6.31
6 5.41
9 8.11
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
87  โรงเรียนบ้านดอนผวา 101
3 2.97
1 0.99
16 15.84
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
88  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 290
17 5.86
10 3.45
30 10.34
0 0.00
0 0.00
233 80.34
57 19.66%
89  โรงเรียนบ้านพุดซา 82
5 6.10
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
90  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 57
1 1.75
2 3.51
8 14.04
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
91  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 89
6 6.74
1 1.12
10 11.24
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
92  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 102
7 6.86
3 2.94
9 8.82
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
93  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 192
20 10.42
2 1.04
13 6.77
0 0.00
0 0.00
157 81.77
35 18.23%
94  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 66
5 7.58
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
95  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 172
5 2.91
5 2.91
20 11.63
1 0.58
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
96  โรงเรียนบ้านยองแยง 50
4 8.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
97  โรงเรียนบ้านวังม่วง 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
98  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 179
7 3.91
5 2.79
18 10.06
2 1.12
0 0.00
147 82.12
32 17.88%
99  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1247
23 1.84
57 4.57
110 8.82
19 1.52
12 0.96
1026 82.28
221 17.72%
100  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 113
6 5.31
3 2.65
8 7.08
1 0.88
2 1.77
93 82.30
20 17.70%
101  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 148
14 9.46
1 0.68
10 6.76
1 0.68
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
102  โรงเรียนบ้านระกาย 177
6 3.39
3 1.69
22 12.43
0 0.00
0 0.00
146 82.49
31 17.51%
103  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 183
6 3.28
0 0.00
6 3.28
20 10.93
0 0.00
151 82.51
32 17.49%
104  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 396
12 3.03
9 2.27
26 6.57
11 2.78
11 2.78
327 82.58
69 17.42%
105  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 23
0 0.00
1 4.35
2 8.70
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
106  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
107  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 64
4 6.25
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
108  โรงเรียนบ้านกระเพรา 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
109  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 141
3 2.13
9 6.38
12 8.51
0 0.00
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
110  โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 95
1 1.05
5 5.26
10 10.53
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
111  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 120
4 3.33
0 0.00
16 13.33
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
112  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
113  โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 51
4 7.84
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
114  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 109
5 4.59
0 0.00
12 11.01
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
115  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 158
4 2.53
0 0.00
20 12.66
0 0.00
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
116  โรงเรียนบ้านหนองโจด 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
117  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 97
6 6.19
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
118  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 221
6 2.71
0 0.00
25 11.31
0 0.00
0 0.00
190 85.97
31 14.03%
119  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 214
18 8.41
0 0.00
11 5.14
1 0.47
0 0.00
184 85.98
30 14.02%
120  โรงเรียนบ้านมะรุม 160
4 2.50
0 0.00
13 8.13
4 2.50
1 0.63
138 86.25
22 13.75%
121  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
122  โรงเรียนบ้านซาด 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
123  โรงเรียนบ้านทับช้าง 173
5 2.89
1 0.58
16 9.25
0 0.00
1 0.58
150 86.71
23 13.29%
124  โรงเรียนบ้านจันอัด 99
5 5.05
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
125  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 84
3 3.57
2 2.38
6 7.14
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
126  โรงเรียนประชาสามัคคี 325
16 4.92
0 0.00
26 8.00
0 0.00
0 0.00
283 87.08
42 12.92%
127  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 137
5 3.65
0 0.00
12 8.76
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
128  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
129  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ 101
0 0.00
0 0.00
11 10.89
0 0.00
1 0.99
89 88.12
12 11.88%
130  โรงเรียนดอนท้าววิทยา 157
3 1.91
0 0.00
14 8.92
0 0.00
0 0.00
140 89.17
17 10.83%
131  โรงเรียนบึงพญาปราบ 132
6 4.55
3 2.27
5 3.79
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
132  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 287
5 1.74
5 1.74
10 3.48
5 1.74
5 1.74
257 89.55
30 10.45%
133  โรงเรียนบ้านธารปราสาท 150
0 0.00
0 0.00
15 10.00
0 0.00
0 0.00
135 90.00
15 10.00%
134  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 101
2 1.98
4 3.96
3 2.97
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
135  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 76
2 2.63
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
136  โรงเรียนบ้านเมืองที 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
137  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 337
5 1.48
0 0.00
12 3.56
0 0.00
0 0.00
320 94.96
17 5.04%
138  โรงเรียนบ้านกระโดน 127
2 1.57
0 0.00
3 2.36
0 0.00
1 0.79
121 95.28
6 4.72%
139  โรงเรียนบ้านมะค่า 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
140  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 134
3 2.24
1 0.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
141  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 397
1 0.25
2 0.50
2 0.50
0 0.00
0 0.00
392 98.74
5 1.26%
142  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,805 5.45
เตี้ย  970 2.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,893 14.77
ผอมและเตี้ย  710 2.14
อ้วนและเตี้ย  794 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,947 72.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,172 คน


27.69%


Powered By www.thaieducation.net