ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 43
11 25.58
0 0.00
17 39.53
6 13.95
9 20.93
0 0.00
43 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 55
4 7.27
1 1.82
0 0.00
50 90.91
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 336
250 74.40
64 19.05
8 2.38
11 3.27
3 0.89
0 0.00
336 100.00%
4  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 594
42 7.07
117 19.70
30 5.05
159 26.77
133 22.39
113 19.02
481 80.98%
5  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 134
38 28.36
31 23.13
15 11.19
14 10.45
10 7.46
26 19.40
108 80.60%
6  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 792
154 19.44
261 32.95
33 4.17
64 8.08
21 2.65
259 32.70
533 67.30%
7  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 452
29 6.42
191 42.26
8 1.77
21 4.65
43 9.51
160 35.40
292 64.60%
8  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 147
22 14.97
5 3.40
13 8.84
27 18.37
18 12.24
62 42.18
85 57.82%
9  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 462
50 10.82
94 20.35
43 9.31
30 6.49
37 8.01
208 45.02
254 54.98%
10  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 556
79 14.21
171 30.76
39 7.01
4 0.72
3 0.54
260 46.76
296 53.24%
11  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 142
43 30.28
15 10.56
16 11.27
0 0.00
0 0.00
68 47.89
74 52.11%
12  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 225
18 8.00
65 28.89
14 6.22
15 6.67
2 0.89
111 49.33
114 50.67%
13  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 464
24 5.17
109 23.49
15 3.23
66 14.22
12 2.59
238 51.29
226 48.71%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 876
135 15.41
128 14.61
58 6.62
51 5.82
35 4.00
469 53.54
407 46.46%
15  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 289
33 11.42
53 18.34
14 4.84
11 3.81
17 5.88
161 55.71
128 44.29%
16  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 207
18 8.70
56 27.05
5 2.42
5 2.42
7 3.38
116 56.04
91 43.96%
17  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 139
14 10.07
18 12.95
9 6.47
17 12.23
3 2.16
78 56.12
61 43.88%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 223
11 4.93
31 13.90
27 12.11
11 4.93
17 7.62
126 56.50
97 43.50%
19  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 476
95 19.96
74 15.55
13 2.73
16 3.36
3 0.63
275 57.77
201 42.23%
20  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 776
44 5.67
83 10.70
42 5.41
111 14.30
33 4.25
463 59.66
313 40.34%
21  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 370
20 5.41
103 27.84
9 2.43
16 4.32
0 0.00
222 60.00
148 40.00%
22  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 444
56 12.61
45 10.14
27 6.08
24 5.41
25 5.63
267 60.14
177 39.86%
23  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 160
37 23.13
13 8.13
8 5.00
1 0.63
0 0.00
101 63.13
59 36.88%
24  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 188
23 12.23
11 5.85
31 16.49
4 2.13
0 0.00
119 63.30
69 36.70%
25  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 160
8 5.00
11 6.88
33 20.63
1 0.63
1 0.63
106 66.25
54 33.75%
26  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 443
23 5.19
21 4.74
46 10.38
22 4.97
37 8.35
294 66.37
149 33.63%
27  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 292
12 4.11
13 4.45
20 6.85
25 8.56
28 9.59
194 66.44
98 33.56%
28  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 171
16 9.36
23 13.45
11 6.43
5 2.92
1 0.58
115 67.25
56 32.75%
29  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 202
20 9.90
22 10.89
2 0.99
8 3.96
13 6.44
137 67.82
65 32.18%
30  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 681
83 12.19
105 15.42
29 4.26
0 0.00
0 0.00
464 68.14
217 31.86%
31  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 317
16 5.05
25 7.89
44 13.88
12 3.79
1 0.32
219 69.09
98 30.91%
32  โรงเรียนบ้านห้วยบง 140
15 10.71
3 2.14
22 15.71
3 2.14
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1072
30 2.80
39 3.64
148 13.81
68 6.34
42 3.92
745 69.50
327 30.50%
34  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 309
13 4.21
66 21.36
9 2.91
3 0.97
0 0.00
218 70.55
91 29.45%
35  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 184
1 0.54
11 5.98
17 9.24
11 5.98
14 7.61
130 70.65
54 29.35%
36  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 263
15 5.70
43 16.35
18 6.84
1 0.38
0 0.00
186 70.72
77 29.28%
37  โรงเรียนบ้านแม่พลู 575
82 14.26
68 11.83
0 0.00
18 3.13
0 0.00
407 70.78
168 29.22%
38  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 171
16 9.36
33 19.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 71.35
49 28.65%
39  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 531
54 10.17
86 16.20
8 1.51
3 0.56
1 0.19
379 71.37
152 28.63%
40  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 238
22 9.24
15 6.30
8 3.36
15 6.30
8 3.36
170 71.43
68 28.57%
41  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 144
11 7.64
17 11.81
7 4.86
5 3.47
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
42  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 213
21 9.86
6 2.82
32 15.02
0 0.00
0 0.00
154 72.30
59 27.70%
43  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 223
5 2.24
19 8.52
13 5.83
18 8.07
6 2.69
162 72.65
61 27.35%
44  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 110
3 2.73
7 6.36
3 2.73
7 6.36
10 9.09
80 72.73
30 27.27%
45  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 156
16 10.26
10 6.41
8 5.13
7 4.49
1 0.64
114 73.08
42 26.92%
46  โรงเรียนอรุณเมธา 467
60 12.85
43 9.21
10 2.14
10 2.14
2 0.43
342 73.23
125 26.77%
47  โรงเรียนบ้านปางส้าน 203
12 5.91
9 4.43
28 13.79
1 0.49
2 0.99
151 74.38
52 25.62%
48  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 160
19 11.88
9 5.63
9 5.63
3 1.88
0 0.00
120 75.00
40 25.00%
49  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 630
47 7.46
40 6.35
56 8.89
14 2.22
0 0.00
473 75.08
157 24.92%
50  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 565
24 4.25
35 6.19
17 3.01
31 5.49
32 5.66
426 75.40
139 24.60%
51  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 82
1 1.22
18 21.95
1 1.22
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
52  โรงเรียนบ้านธงชัย 137
7 5.11
25 18.25
1 0.73
0 0.00
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
53  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 200
20 10.00
16 8.00
7 3.50
3 1.50
2 1.00
152 76.00
48 24.00%
54  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 313
3 0.96
9 2.88
28 8.95
5 1.60
29 9.27
239 76.36
74 23.64%
55  โรงเรียนบ้านแม่โพ 141
10 7.09
3 2.13
2 1.42
13 9.22
5 3.55
108 76.60
33 23.40%
56  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 378
20 5.29
15 3.97
53 14.02
0 0.00
0 0.00
290 76.72
88 23.28%
57  โรงเรียนแม่สอด 724
39 5.39
9 1.24
98 13.54
14 1.93
5 0.69
559 77.21
165 22.79%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 166
15 9.04
14 8.43
7 4.22
1 0.60
0 0.00
129 77.71
37 22.29%
59  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 885
50 5.65
85 9.60
7 0.79
50 5.65
5 0.56
688 77.74
197 22.26%
60  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 140
7 5.00
10 7.14
13 9.29
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
61  โรงเรียนบ้านหนองบัว 1027
64 6.23
121 11.78
28 2.73
7 0.68
0 0.00
807 78.58
220 21.42%
62  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 118
9 7.63
4 3.39
9 7.63
0 0.00
3 2.54
93 78.81
25 21.19%
63  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 798
92 11.53
38 4.76
12 1.50
27 3.38
0 0.00
629 78.82
169 21.18%
64  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 189
14 7.41
1 0.53
9 4.76
16 8.47
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
65  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 333
15 4.50
12 3.60
14 4.20
15 4.50
14 4.20
263 78.98
70 21.02%
66  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 981
42 4.28
34 3.47
110 11.21
8 0.82
11 1.12
776 79.10
205 20.90%
67  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 192
13 6.77
11 5.73
13 6.77
3 1.56
0 0.00
152 79.17
40 20.83%
68  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 395
19 4.81
37 9.37
18 4.56
3 0.76
3 0.76
315 79.75
80 20.25%
69  โรงเรียนบ้านวังผา 243
13 5.35
14 5.76
19 7.82
2 0.82
1 0.41
194 79.84
49 20.16%
70  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 163
3 1.84
13 7.98
12 7.36
1 0.61
3 1.84
131 80.37
32 19.63%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 519
15 2.89
33 6.36
36 6.94
9 1.73
8 1.54
418 80.54
101 19.46%
72  โรงเรียนบ้านมอเกอ 242
13 5.37
22 9.09
9 3.72
1 0.41
1 0.41
196 80.99
46 19.01%
73  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 309
13 4.21
13 4.21
13 4.21
10 3.24
9 2.91
251 81.23
58 18.77%
74  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 439
21 4.78
15 3.42
44 10.02
1 0.23
1 0.23
357 81.32
82 18.68%
75  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 863
28 3.24
38 4.40
36 4.17
53 6.14
0 0.00
708 82.04
155 17.96%
76  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 425
16 3.76
43 10.12
4 0.94
9 2.12
4 0.94
349 82.12
76 17.88%
77  โรงเรียนบ้านปูแป้ 73
8 10.96
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
78  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 192
5 2.60
17 8.85
10 5.21
2 1.04
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
79  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 161
5 3.11
10 6.21
13 8.07
0 0.00
0 0.00
133 82.61
28 17.39%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 386
10 2.59
26 6.74
7 1.81
23 5.96
0 0.00
320 82.90
66 17.10%
81  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 100
5 5.00
8 8.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 198
7 3.54
2 1.01
24 12.12
0 0.00
0 0.00
165 83.33
33 16.67%
83  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 123
2 1.63
8 6.50
9 7.32
0 0.00
1 0.81
103 83.74
20 16.26%
84  โรงเรียนบ้านพะละ 74
3 4.05
2 2.70
6 8.11
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 611
16 2.62
28 4.58
27 4.42
14 2.29
11 1.80
515 84.29
96 15.71%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 195
14 7.18
13 6.67
3 1.54
0 0.00
0 0.00
165 84.62
30 15.38%
87  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 288
8 2.78
20 6.94
15 5.21
1 0.35
0 0.00
244 84.72
44 15.28%
88  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 414
14 3.38
40 9.66
5 1.21
3 0.72
0 0.00
352 85.02
62 14.98%
89  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 141
2 1.42
9 6.38
9 6.38
1 0.71
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
90  โรงเรียนบ้านเซอทะ 188
9 4.79
6 3.19
5 2.66
5 2.66
3 1.60
160 85.11
28 14.89%
91  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 210
0 0.00
12 5.71
11 5.24
8 3.81
0 0.00
179 85.24
31 14.76%
92  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 62
6 9.68
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
93  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 174
5 2.87
9 5.17
10 5.75
1 0.57
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
94  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 390
12 3.08
42 10.77
2 0.51
0 0.00
0 0.00
334 85.64
56 14.36%
95  โรงเรียนบ้านแม่สละ 214
7 3.27
7 3.27
13 6.07
3 1.40
0 0.00
184 85.98
30 14.02%
96  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 185
1 0.54
10 5.41
10 5.41
3 1.62
0 0.00
161 87.03
24 12.97%
97  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 147
4 2.72
7 4.76
3 2.04
3 2.04
2 1.36
128 87.07
19 12.93%
98  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 334
19 5.69
9 2.69
9 2.69
6 1.80
0 0.00
291 87.13
43 12.87%
99  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 175
6 3.43
6 3.43
4 2.29
4 2.29
2 1.14
153 87.43
22 12.57%
100  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 123
1 0.81
6 4.88
8 6.50
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
101  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 226
12 5.31
6 2.65
9 3.98
0 0.00
0 0.00
199 88.05
27 11.95%
102  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 129
5 3.88
5 3.88
0 0.00
5 3.88
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
103  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 180
6 3.33
1 0.56
3 1.67
5 2.78
4 2.22
161 89.44
19 10.56%
104  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 106
4 3.77
4 3.77
2 1.89
1 0.94
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
105  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 195
6 3.08
9 4.62
4 2.05
1 0.51
0 0.00
175 89.74
20 10.26%
106  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 78
3 3.85
3 3.85
2 2.56
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
107  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 482
29 6.02
13 2.70
5 1.04
0 0.00
0 0.00
435 90.25
47 9.75%
108  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 277
6 2.17
7 2.53
13 4.69
1 0.36
0 0.00
250 90.25
27 9.75%
109  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 108
1 0.93
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
110  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 150
1 0.67
7 4.67
4 2.67
0 0.00
0 0.00
138 92.00
12 8.00%
111  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 225
9 4.00
0 0.00
7 3.11
1 0.44
0 0.00
208 92.44
17 7.56%
112  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 127
3 2.36
4 3.15
2 1.57
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
113  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1984
18 0.91
29 1.46
15 0.76
2 0.10
1 0.05
1919 96.72
65 3.28%
114  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 251
5 1.99
1 0.40
0 0.00
1 0.40
0 0.00
244 97.21
7 2.79%
115  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 131
2 1.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 98.47
2 1.53%
116  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 206
2 0.97
1 0.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
203 98.54
3 1.46%
117  โรงเรียนบ้านจกปก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านยะพอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,737 7.28
เตี้ย  3,558 9.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,984 5.28
ผอมและเตี้ย  1,371 3.65
อ้วนและเตี้ย  758 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,177 72.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,408 คน


27.69%


Powered By www.thaieducation.net