ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 153 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.35
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 567
203 35.80
137 24.16
114 20.11
67 11.82
46 8.11
0 0.00
567 100.00%
2  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 399
98 24.56
87 21.80
106 26.57
61 15.29
47 11.78
0 0.00
399 100.00%
3  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 394
9 2.28
61 15.48
34 8.63
70 17.77
75 19.04
145 36.80
249 63.20%
4  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 233
13 5.58
20 8.58
16 6.87
33 14.16
36 15.45
115 49.36
118 50.64%
5  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 98
18 18.37
6 6.12
4 4.08
18 18.37
3 3.06
49 50.00
49 50.00%
6  โรงเรียนบ้านเวียงแหง 461
76 16.49
66 14.32
41 8.89
10 2.17
25 5.42
243 52.71
218 47.29%
7  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 142
11 7.75
7 4.93
15 10.56
18 12.68
14 9.86
77 54.23
65 45.77%
8  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 212
28 13.21
21 9.91
6 2.83
9 4.25
33 15.57
115 54.25
97 45.75%
9  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 132
1 0.76
10 7.58
33 25.00
10 7.58
5 3.79
73 55.30
59 44.70%
10  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 545
4 0.73
45 8.26
58 10.64
49 8.99
76 13.94
313 57.43
232 42.57%
11  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 213
0 0.00
40 18.78
31 14.55
5 2.35
13 6.10
124 58.22
89 41.78%
12  โรงเรียนบ้านดอน 70
10 14.29
7 10.00
5 7.14
7 10.00
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
13  โรงเรียนบ้านโป่งนก 250
1 0.40
19 7.60
30 12.00
20 8.00
31 12.40
149 59.60
101 40.40%
14  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 422
6 1.42
21 4.98
61 14.45
27 6.40
54 12.80
253 59.95
169 40.05%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 309
17 5.50
40 12.94
32 10.36
8 2.59
22 7.12
190 61.49
119 38.51%
16  โรงเรียนบ้านสบคาบ 81
2 2.47
10 12.35
6 7.41
10 12.35
2 2.47
51 62.96
30 37.04%
17  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 453
23 5.08
48 10.60
35 7.73
33 7.28
25 5.52
289 63.80
164 36.20%
18  โรงเรียนวัดป่าแดง 190
15 7.89
14 7.37
22 11.58
8 4.21
5 2.63
126 66.32
64 33.68%
19  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 99
5 5.05
22 22.22
5 5.05
1 1.01
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
20  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 199
6 3.02
37 18.59
20 10.05
0 0.00
0 0.00
136 68.34
63 31.66%
21  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 165
21 12.73
13 7.88
6 3.64
11 6.67
0 0.00
114 69.09
51 30.91%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
5 7.35
6 8.82
9 13.24
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
23  โรงเรียนบ้านปางเฟือง 110
6 5.45
11 10.00
4 3.64
6 5.45
4 3.64
79 71.82
31 28.18%
24  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 410
20 4.88
45 10.98
26 6.34
24 5.85
0 0.00
295 71.95
115 28.05%
25  โรงเรียนบ้านยาง 132
8 6.06
8 6.06
10 7.58
5 3.79
5 3.79
96 72.73
36 27.27%
26  โรงเรียนบ้านสันม่วง 44
4 9.09
2 4.55
6 13.64
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
27  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 154
0 0.00
3 1.95
18 11.69
3 1.95
18 11.69
112 72.73
42 27.27%
28  โรงเรียนบ้านกองลม 382
12 3.14
15 3.93
21 5.50
22 5.76
33 8.64
279 73.04
103 26.96%
29  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 388
14 3.61
14 3.61
65 16.75
11 2.84
0 0.00
284 73.20
104 26.80%
30  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 202
21 10.40
9 4.46
17 8.42
5 2.48
2 0.99
148 73.27
54 26.73%
31  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 90
1 1.11
1 1.11
22 24.44
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
32  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 298
8 2.68
14 4.70
14 4.70
22 7.38
20 6.71
220 73.83
78 26.17%
33  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 867
35 4.04
48 5.54
108 12.46
22 2.54
9 1.04
645 74.39
222 25.61%
34  โรงเรียนบ้านอ่าย 227
9 3.96
25 11.01
23 10.13
1 0.44
0 0.00
169 74.45
58 25.55%
35  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 158
17 10.76
2 1.27
19 12.03
2 1.27
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
36  โรงเรียนบ้านจอง 315
17 5.40
18 5.71
26 8.25
10 3.17
8 2.54
236 74.92
79 25.08%
37  โรงเรียนบ้านดอนชัย 114
2 1.75
12 10.53
5 4.39
8 7.02
1 0.88
86 75.44
28 24.56%
38  โรงเรียนบ้านแม่สาว 477
35 7.34
0 0.00
82 17.19
0 0.00
0 0.00
360 75.47
117 24.53%
39  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 119
4 3.36
13 10.92
6 5.04
6 5.04
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
40  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 202
12 5.94
16 7.92
10 4.95
9 4.46
2 0.99
153 75.74
49 24.26%
41  โรงเรียนบ้านต้นโชค 240
14 5.83
21 8.75
10 4.17
13 5.42
0 0.00
182 75.83
58 24.17%
42  โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 83
1 1.20
2 2.41
17 20.48
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
43  โรงเรียนบ้านใหม่ 168
18 10.71
10 5.95
12 7.14
0 0.00
0 0.00
128 76.19
40 23.81%
44  โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 183
4 2.19
4 2.19
14 7.65
8 4.37
13 7.10
140 76.50
43 23.50%
45  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 122
15 12.30
0 0.00
11 9.02
0 0.00
2 1.64
94 77.05
28 22.95%
46  โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 270
28 10.37
15 5.56
7 2.59
11 4.07
0 0.00
209 77.41
61 22.59%
47  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 112
2 1.79
13 11.61
8 7.14
2 1.79
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 372
30 8.06
5 1.34
48 12.90
0 0.00
0 0.00
289 77.69
83 22.31%
49  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 78
6 7.69
0 0.00
11 14.10
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 356
33 9.27
21 5.90
12 3.37
0 0.00
10 2.81
280 78.65
76 21.35%
51  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 286
2 0.70
14 4.90
45 15.73
0 0.00
0 0.00
225 78.67
61 21.33%
52  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 155
2 1.29
6 3.87
21 13.55
2 1.29
2 1.29
122 78.71
33 21.29%
53  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 85
5 5.88
6 7.06
5 5.88
1 1.18
1 1.18
67 78.82
18 21.18%
54  โรงเรียนบ้านหนองยาว 240
13 5.42
4 1.67
24 10.00
6 2.50
3 1.25
190 79.17
50 20.83%
55  โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 63
3 4.76
6 9.52
2 3.17
2 3.17
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
56  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 204
11 5.39
19 9.31
12 5.88
0 0.00
0 0.00
162 79.41
42 20.59%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 339
15 4.42
15 4.42
28 8.26
8 2.36
3 0.88
270 79.65
69 20.35%
58  โรงเรียนบ้านห้วยบง 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
5 8.47
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
59  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 129
8 6.20
0 0.00
17 13.18
0 0.00
1 0.78
103 79.84
26 20.16%
60  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 303
16 5.28
20 6.60
17 5.61
4 1.32
3 0.99
243 80.20
60 19.80%
61  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 690
23 3.33
22 3.19
27 3.91
45 6.52
18 2.61
555 80.43
135 19.57%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 174
15 8.62
11 6.32
7 4.02
0 0.00
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
63  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 138
2 1.45
4 2.90
20 14.49
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
64  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 85
5 5.88
5 5.88
1 1.18
5 5.88
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
65  โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 155
3 1.94
15 9.68
11 7.10
0 0.00
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
66  โรงเรียนสันติวนา 97
2 2.06
5 5.15
11 11.34
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
67  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 143
8 5.59
5 3.50
13 9.09
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
68  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 265
8 3.02
8 3.02
20 7.55
6 2.26
6 2.26
217 81.89
48 18.11%
69  โรงเรียนบ้านแม่คะ 222
17 7.66
3 1.35
14 6.31
3 1.35
3 1.35
182 81.98
40 18.02%
70  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 731
23 3.15
20 2.74
20 2.74
46 6.29
21 2.87
601 82.22
130 17.78%
71  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 338
15 4.44
10 2.96
19 5.62
9 2.66
7 2.07
278 82.25
60 17.75%
72  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 313
25 7.99
9 2.88
19 6.07
1 0.32
0 0.00
259 82.75
54 17.25%
73  โรงเรียนบ้านผาแดง 87
2 2.30
5 5.75
5 5.75
2 2.30
1 1.15
72 82.76
15 17.24%
74  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 186
4 2.15
12 6.45
11 5.91
4 2.15
1 0.54
154 82.80
32 17.20%
75  โรงเรียนบ้านออน 79
2 2.53
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
76  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 73
5 6.85
0 0.00
4 5.48
0 0.00
3 4.11
61 83.56
12 16.44%
77  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2275
90 3.96
86 3.78
184 8.09
2 0.09
7 0.31
1906 83.78
369 16.22%
78  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 143
7 4.90
8 5.59
3 2.10
2 1.40
3 2.10
120 83.92
23 16.08%
79  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 293
9 3.07
0 0.00
38 12.97
0 0.00
0 0.00
246 83.96
47 16.04%
80  โรงเรียนบ้านสินชัย 150
10 6.67
8 5.33
2 1.33
4 2.67
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
81  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 63
4 6.35
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
82  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 172
8 4.65
10 5.81
9 5.23
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
83  โรงเรียนบ้านนามน 152
10 6.58
5 3.29
3 1.97
5 3.29
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
84  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 166
9 5.42
5 3.01
8 4.82
3 1.81
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
85  โรงเรียนบ้านแม่นะ 204
3 1.47
8 3.92
18 8.82
1 0.49
0 0.00
174 85.29
30 14.71%
86  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ 137
3 2.19
0 0.00
17 12.41
0 0.00
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
87  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 538
43 7.99
0 0.00
33 6.13
0 0.00
0 0.00
462 85.87
76 14.13%
88  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 163
8 4.91
3 1.84
11 6.75
1 0.61
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
89  โรงเรียนวัดจอมคีรี 79
5 6.33
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
90  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 132
3 2.27
5 3.79
9 6.82
1 0.76
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
91  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 184
12 6.52
0 0.00
8 4.35
5 2.72
0 0.00
159 86.41
25 13.59%
92  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 81
2 2.47
8 9.88
1 1.23
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
93  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 96
6 6.25
2 2.08
4 4.17
1 1.04
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
94  โรงเรียนบ้านดง 208
12 5.77
13 6.25
3 1.44
0 0.00
0 0.00
180 86.54
28 13.46%
95  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 547
13 2.38
26 4.75
34 6.22
0 0.00
0 0.00
474 86.65
73 13.35%
96  โรงเรียนบ้านถ้ำ 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
1 1.59
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
97  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 282
7 2.48
12 4.26
10 3.55
5 1.77
1 0.35
247 87.59
35 12.41%
98  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 332
10 3.01
2 0.60
28 8.43
0 0.00
0 0.00
292 87.95
40 12.05%
99  โรงเรียนวัดนันทาราม 75
3 4.00
1 1.33
2 2.67
2 2.67
1 1.33
66 88.00
9 12.00%
100  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 139
4 2.88
3 2.16
1 0.72
5 3.60
3 2.16
123 88.49
16 11.51%
101  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 140
1 0.71
0 0.00
12 8.57
3 2.14
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
102  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 88
2 2.27
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
103  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 277
9 3.25
9 3.25
5 1.81
8 2.89
0 0.00
246 88.81
31 11.19%
104  โรงเรียนบ้านปางสัก 136
7 5.15
2 1.47
5 3.68
1 0.74
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
105  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 101
1 0.99
4 3.96
6 5.94
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
106  โรงเรียนบ้านรินหลวง 270
9 3.33
1 0.37
8 2.96
7 2.59
4 1.48
241 89.26
29 10.74%
107  โรงเรียนบ้านสันทราย 56
1 1.79
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
108  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
109  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 95
2 2.11
1 1.05
7 7.37
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
110  โรงเรียนวัดบ้านท่า 214
4 1.87
0 0.00
16 7.48
2 0.93
0 0.00
192 89.72
22 10.28%
111  โรงเรียนบ้านป่าแดง 237
5 2.11
7 2.95
4 1.69
4 1.69
4 1.69
213 89.87
24 10.13%
112  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 149
3 2.01
6 4.03
5 3.36
1 0.67
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
113  โรงเรียนดอยสามหมื่น 41
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
114  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 195
9 4.62
4 2.05
6 3.08
0 0.00
0 0.00
176 90.26
19 9.74%
115  โรงเรียนบ้านห้วยปู 98
1 1.02
3 3.06
5 5.10
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
116  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 120
3 2.50
0 0.00
7 5.83
1 0.83
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
117  โรงเรียนบ้านลาน 395
8 2.03
7 1.77
8 2.03
7 1.77
6 1.52
359 90.89
36 9.11%
118  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 314
4 1.27
13 4.14
11 3.50
0 0.00
0 0.00
286 91.08
28 8.92%
119  โรงเรียนบ้านโละ 126
5 3.97
0 0.00
4 3.17
0 0.00
2 1.59
115 91.27
11 8.73%
120  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 176
1 0.57
3 1.70
11 6.25
0 0.00
0 0.00
161 91.48
15 8.52%
121  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 106
0 0.00
2 1.89
7 6.60
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
122  โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 401
18 4.49
0 0.00
16 3.99
0 0.00
0 0.00
367 91.52
34 8.48%
123  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 249
4 1.61
3 1.20
9 3.61
3 1.20
2 0.80
228 91.57
21 8.43%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 95
2 2.11
0 0.00
4 4.21
2 2.11
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
125  โรงเรียนบ้านปางแดง 212
3 1.42
3 1.42
5 2.36
4 1.89
2 0.94
195 91.98
17 8.02%
126  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 213
4 1.88
1 0.47
7 3.29
2 0.94
3 1.41
196 92.02
17 7.98%
127  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 202
6 2.97
7 3.47
3 1.49
0 0.00
0 0.00
186 92.08
16 7.92%
128  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 134
6 4.48
0 0.00
4 2.99
0 0.00
0 0.00
124 92.54
10 7.46%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
130  โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 155
3 1.94
3 1.94
1 0.65
3 1.94
1 0.65
144 92.90
11 7.10%
131  โรงเรียนบ้านนาหวาย 254
4 1.57
5 1.97
5 1.97
1 0.39
3 1.18
236 92.91
18 7.09%
132  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 117
2 1.71
0 0.00
5 4.27
0 0.00
1 0.85
109 93.16
8 6.84%
133  โรงเรียนบ้านวังมะริว 75
2 2.67
0 0.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
134  โรงเรียนวัดปางมะโอ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
135  โรงเรียนวิรุณเทพ 160
0 0.00
0 0.00
10 6.25
0 0.00
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
136  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 487
14 2.87
6 1.23
6 1.23
0 0.00
2 0.41
459 94.25
28 5.75%
137  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 568
12 2.11
7 1.23
10 1.76
2 0.35
0 0.00
537 94.54
31 5.46%
138  โรงเรียนบ้านหลวง 131
1 0.76
2 1.53
4 3.05
0 0.00
0 0.00
124 94.66
7 5.34%
139  โรงเรียนบ้านสันปอธง 140
3 2.14
2 1.43
2 1.43
0 0.00
0 0.00
133 95.00
7 5.00%
140  โรงเรียนบ้านปางปอย 341
3 0.88
1 0.29
12 3.52
0 0.00
1 0.29
324 95.01
17 4.99%
141  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 157
5 3.18
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
142  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 157
0 0.00
0 0.00
7 4.46
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
143  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 299
4 1.34
2 0.67
5 1.67
1 0.33
0 0.00
287 95.99
12 4.01%
144  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 250
3 1.20
2 0.80
4 1.60
0 0.00
0 0.00
241 96.40
9 3.60%
145  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.47
139 96.53
5 3.47%
146  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 351
1 0.28
3 0.85
4 1.14
3 0.85
1 0.28
339 96.58
12 3.42%
147  โรงเรียนบ้านปงตำ 62
0 0.00
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
148  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
149  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 335
2 0.60
1 0.30
4 1.19
1 0.30
0 0.00
327 97.61
8 2.39%
150  โรงเรียนบ้านหัวนา 256
1 0.39
1 0.39
3 1.17
1 0.39
0 0.00
250 97.66
6 2.34%
151  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 72
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
152  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,322 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,649 4.80
เตี้ย  1,634 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,432 7.09
ผอมและเตี้ย  911 2.65
อ้วนและเตี้ย  765 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,931 78.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,391 คน


21.53%


Powered By www.thaieducation.net