ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 61
10 16.39
12 19.67
21 34.43
11 18.03
7 11.48
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 90
8 8.89
8 8.89
28 31.11
20 22.22
26 28.89
0 0.00
90 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 11
2 18.18
0 0.00
7 63.64
0 0.00
1 9.09
1 9.09
10 90.91%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 107
7 6.54
7 6.54
18 16.82
14 13.08
25 23.36
36 33.64
71 66.36%
5  โรงเรียนบ้านหนองปิด 76
10 13.16
8 10.53
16 21.05
7 9.21
4 5.26
31 40.79
45 59.21%
6  โรงเรียนบ้านต้นรุง 143
24 16.78
6 4.20
36 25.17
7 4.90
8 5.59
62 43.36
81 56.64%
7  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 143
16 11.19
10 6.99
29 20.28
8 5.59
17 11.89
63 44.06
80 55.94%
8  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 818
46 5.62
40 4.89
114 13.94
102 12.47
151 18.46
365 44.62
453 55.38%
9  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 86
3 3.49
22 25.58
11 12.79
6 6.98
0 0.00
44 51.16
42 48.84%
10  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 156
18 11.54
21 13.46
33 21.15
2 1.28
1 0.64
81 51.92
75 48.08%
11  โรงเรียนบ้านป่าลาน 104
6 5.77
11 10.58
6 5.77
11 10.58
16 15.38
54 51.92
50 48.08%
12  โรงเรียนบ้านศรีงาม 81
6 7.41
7 8.64
17 20.99
4 4.94
4 4.94
43 53.09
38 46.91%
13  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 285
6 2.11
31 10.88
38 13.33
20 7.02
33 11.58
157 55.09
128 44.91%
14  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 96
8 8.33
1 1.04
15 15.63
9 9.38
10 10.42
53 55.21
43 44.79%
15  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 136
6 4.41
16 11.76
24 17.65
8 5.88
6 4.41
76 55.88
60 44.12%
16  โรงเรียนวัดบ้านป้อก 42
5 11.90
0 0.00
12 28.57
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
17  โรงเรียนบ้านป่าก้าง 93
14 15.05
7 7.53
0 0.00
16 17.20
0 0.00
56 60.22
37 39.78%
18  โรงเรียนบ้านบวกจั่น 126
7 5.56
18 14.29
9 7.14
13 10.32
3 2.38
76 60.32
50 39.68%
19  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 137
9 6.57
11 8.03
19 13.87
3 2.19
11 8.03
84 61.31
53 38.69%
20  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 133
11 8.27
16 12.03
9 6.77
6 4.51
9 6.77
82 61.65
51 38.35%
21  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 84
12 14.29
7 8.33
6 7.14
6 7.14
1 1.19
52 61.90
32 38.10%
22  โรงเรียนบ้านริมใต้ 844
58 6.87
27 3.20
132 15.64
56 6.64
45 5.33
526 62.32
318 37.68%
23  โรงเรียนวัดยั้งเมิน 101
10 9.90
7 6.93
17 16.83
3 2.97
1 0.99
63 62.38
38 37.62%
24  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 16
0 0.00
1 6.25
5 31.25
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
25  โรงเรียนภูดินวิทยา 24
5 20.83
4 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
26  โรงเรียนบ้านโป่ง 40
4 10.00
3 7.50
4 10.00
2 5.00
2 5.00
25 62.50
15 37.50%
27  โรงเรียนวัดสันคะยอม 148
32 21.62
0 0.00
22 14.86
0 0.00
0 0.00
94 63.51
54 36.49%
28  โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 45
1 2.22
10 22.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
29  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 258
11 4.26
51 19.77
21 8.14
3 1.16
4 1.55
168 65.12
90 34.88%
30  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 170
24 14.12
6 3.53
5 2.94
18 10.59
4 2.35
113 66.47
57 33.53%
31  โรงเรียนบ้านปง 82
4 4.88
11 13.41
4 4.88
4 4.88
4 4.88
55 67.07
27 32.93%
32  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 177
3 1.69
18 10.17
33 18.64
0 0.00
3 1.69
120 67.80
57 32.20%
33  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 136
7 5.15
12 8.82
6 4.41
13 9.56
5 3.68
93 68.38
43 31.62%
34  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 203
18 8.87
10 4.93
16 7.88
8 3.94
12 5.91
139 68.47
64 31.53%
35  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 39
7 17.95
1 2.56
3 7.69
1 2.56
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
36  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 62
5 8.06
6 9.68
5 8.06
3 4.84
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
37  โรงเรียนวัดนาเม็ง 40
5 12.50
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
38  โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 195
2 1.03
14 7.18
23 11.79
4 2.05
14 7.18
138 70.77
57 29.23%
39  โรงเรียนบ้านเมืองขอน 45
5 11.11
2 4.44
4 8.89
2 4.44
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
40  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 250
15 6.00
26 10.40
31 12.40
0 0.00
0 0.00
178 71.20
72 28.80%
41  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 320
36 11.25
3 0.94
52 16.25
0 0.00
0 0.00
229 71.56
91 28.44%
42  โรงเรียนสันทรายหลวง 576
53 9.20
25 4.34
69 11.98
7 1.22
9 1.56
413 71.70
163 28.30%
43  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 187
5 2.67
30 16.04
12 6.42
5 2.67
0 0.00
135 72.19
52 27.81%
44  โรงเรียนบ้านน้ำริน 83
3 3.61
5 6.02
15 18.07
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
45  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 130
4 3.08
5 3.85
23 17.69
4 3.08
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
46  โรงเรียนบ้านหลักปัน 247
15 6.07
14 5.67
31 12.55
6 2.43
0 0.00
181 73.28
66 26.72%
47  โรงเรียนบ้านแม่สา 180
22 12.22
0 0.00
26 14.44
0 0.00
0 0.00
132 73.33
48 26.67%
48  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 117
1 0.85
11 9.40
18 15.38
0 0.00
1 0.85
86 73.50
31 26.50%
49  โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
4 11.76
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
50  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 198
10 5.05
12 6.06
30 15.15
0 0.00
0 0.00
146 73.74
52 26.26%
51  โรงเรียนบ้านพระนอน 206
13 6.31
10 4.85
19 9.22
9 4.37
3 1.46
152 73.79
54 26.21%
52  โรงเรียนบ้านปางไฮ 89
3 3.37
8 8.99
8 8.99
3 3.37
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
53  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 74
2 2.70
3 4.05
14 18.92
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
54  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 622
27 4.34
18 2.89
88 14.15
25 4.02
1 0.16
463 74.44
159 25.56%
55  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 20
0 0.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
56  โรงเรียนบ้านสันศรี 68
4 5.88
1 1.47
10 14.71
2 2.94
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
57  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 221
25 11.31
0 0.00
30 13.57
0 0.00
0 0.00
166 75.11
55 24.89%
58  โรงเรียนวัดแม่กะ 166
15 9.04
12 7.23
14 8.43
0 0.00
0 0.00
125 75.30
41 24.70%
59  โรงเรียนบ้านแม่แต 55
3 5.45
3 5.45
7 12.73
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
60  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 475
37 7.79
14 2.95
57 12.00
3 0.63
0 0.00
364 76.63
111 23.37%
61  โรงเรียนบ้านแม่เลา 30
0 0.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
62  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 168
9 5.36
5 2.98
25 14.88
0 0.00
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
63  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 65
8 12.31
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
64  โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
65  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 633
28 4.42
10 1.58
48 7.58
32 5.06
24 3.79
491 77.57
142 22.43%
66  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 179
2 1.12
5 2.79
29 16.20
2 1.12
2 1.12
139 77.65
40 22.35%
67  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 652
52 7.98
53 8.13
20 3.07
20 3.07
0 0.00
507 77.76
145 22.24%
68  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 73
4 5.48
1 1.37
11 15.07
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
69  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 88
5 5.68
1 1.14
12 13.64
1 1.14
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
70  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 204
6 2.94
13 6.37
24 11.76
1 0.49
0 0.00
160 78.43
44 21.57%
71  โรงเรียนวัดหนองออน 72
5 6.94
3 4.17
3 4.17
4 5.56
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
72  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 97
5 5.15
7 7.22
5 5.15
3 3.09
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
73  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 68
0 0.00
2 2.94
12 17.65
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
74  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 117
1 0.85
4 3.42
6 5.13
5 4.27
8 6.84
93 79.49
24 20.51%
75  โรงเรียนวัดปางเติม 74
1 1.35
2 2.70
6 8.11
6 8.11
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 45
6 13.33
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
77  โรงเรียนพร้าวบูรพา 131
8 6.11
0 0.00
18 13.74
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
78  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 89
3 3.37
0 0.00
10 11.24
4 4.49
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
79  โรงเรียนประดู่วิทยา 111
6 5.41
0 0.00
13 11.71
1 0.90
1 0.90
90 81.08
21 18.92%
80  โรงเรียนบ้านกาดฮาว 179
8 4.47
6 3.35
18 10.06
1 0.56
0 0.00
146 81.56
33 18.44%
81  โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 244
0 0.00
14 5.74
29 11.89
0 0.00
0 0.00
201 82.38
43 17.62%
82  โรงเรียนบ้านร่มหลวง 144
5 3.47
7 4.86
7 4.86
3 2.08
3 2.08
119 82.64
25 17.36%
83  โรงเรียนบ้านบวกเปา 104
3 2.88
1 0.96
14 13.46
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
84  โรงเรียนบ้านห้วยบง 70
0 0.00
5 7.14
7 10.00
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
85  โรงเรียนบ้านผึ้ง 124
3 2.42
0 0.00
18 14.52
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
86  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 207
19 9.18
5 2.42
5 2.42
4 1.93
2 0.97
172 83.09
35 16.91%
87  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 295
8 2.71
17 5.76
12 4.07
9 3.05
3 1.02
246 83.39
49 16.61%
88  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 184
2 1.09
10 5.43
18 9.78
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
89  โรงเรียนบ้านปางขุม 81
5 6.17
0 0.00
7 8.64
0 0.00
1 1.23
68 83.95
13 16.05%
90  โรงเรียนบ้านปางกว้าง 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
91  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 59
1 1.69
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
92  โรงเรียนวัดห้วยไร่ 125
9 7.20
2 1.60
8 6.40
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
93  โรงเรียนบ้านป่าบง 180
3 1.67
1 0.56
23 12.78
0 0.00
0 0.00
153 85.00
27 15.00%
94  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 122
4 3.28
2 1.64
10 8.20
0 0.00
2 1.64
104 85.25
18 14.75%
95  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 812
15 1.85
11 1.35
68 8.37
14 1.72
10 1.23
694 85.47
118 14.53%
96  โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 121
8 6.61
6 4.96
3 2.48
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
97  โรงเรียนบ้านสันปง 65
0 0.00
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
98  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 171
5 2.92
5 2.92
9 5.26
3 1.75
0 0.00
149 87.13
22 12.87%
99  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 171
7 4.09
8 4.68
7 4.09
0 0.00
0 0.00
149 87.13
22 12.87%
100  โรงเรียนบ้านกองแหะ 102
4 3.92
4 3.92
5 4.90
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
101  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 188
0 0.00
0 0.00
14 7.45
9 4.79
0 0.00
165 87.77
23 12.23%
102  โรงเรียนบ้านสันกลาง 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
8 9.64
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
103  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 185
8 4.32
4 2.16
6 3.24
2 1.08
2 1.08
163 88.11
22 11.89%
104  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
105  โรงเรียนบ้านช้างใน 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
106  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
107  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 119
4 3.36
3 2.52
3 2.52
0 0.00
2 1.68
107 89.92
12 10.08%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 21
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
109  โรงเรียนบ้านนากู่ 44
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
110  โรงเรียนบ้านโปง 137
2 1.46
2 1.46
4 2.92
2 1.46
2 1.46
125 91.24
12 8.76%
111  โรงเรียนบ้านแม่แมม 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
112  โรงเรียนวัดแม่เลย 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
0 0.00
1 1.79
52 92.86
4 7.14%
113  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 102
4 3.92
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
114  โรงเรียนวัดท่าข้าม 89
4 4.49
2 2.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
115  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 131
5 3.82
0 0.00
3 2.29
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
116  โรงเรียนบ้านหลวง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.06
31 93.94
2 6.06%
117  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 86
1 1.16
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
118  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 297
4 1.35
2 0.67
11 3.70
0 0.00
0 0.00
280 94.28
17 5.72%
119  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
120  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 164
1 0.61
1 0.61
3 1.83
1 0.61
0 0.00
158 96.34
6 3.66%
121  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
122  โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 134
0 0.00
1 0.75
0 0.00
2 1.49
1 0.75
130 97.01
4 2.99%
123  โรงเรียนบ้านแม่แว 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 228
4 1.75
2 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
222 97.37
6 2.63%
125  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.40
141 98.60
2 1.40%
126  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านผาหมอน 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 160
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านแม่แสะ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดทรายมูล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,531 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,037 5.31
เตี้ย  877 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,967 10.07
ผอมและเตี้ย  596 3.05
อ้วนและเตี้ย  510 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,544 74.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,987 คน


25.53%


Powered By www.thaieducation.net