ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 62 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดป่าตัน 257
14 5.45
0 0.00
243 94.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
257 100.00%
2  โรงเรียนออนใต้วิทยา 55
35 63.64
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
15 27.27
40 72.73%
3  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 48
8 16.67
5 10.42
6 12.50
7 14.58
6 12.50
16 33.33
32 66.67%
4  โรงเรียนวัดเปาสามขา 106
15 14.15
13 12.26
11 10.38
15 14.15
13 12.26
39 36.79
67 63.21%
5  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 46
10 21.74
0 0.00
14 30.43
0 0.00
0 0.00
22 47.83
24 52.17%
6  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 207
26 12.56
18 8.70
41 19.81
9 4.35
5 2.42
108 52.17
99 47.83%
7  โรงเรียนบ้านสันทราย 26
3 11.54
1 3.85
7 26.92
1 3.85
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
8  โรงเรียนศรีเนห์รู 135
9 6.67
27 20.00
21 15.56
3 2.22
2 1.48
73 54.07
62 45.93%
9  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 205
12 5.85
14 6.83
17 8.29
5 2.44
46 22.44
111 54.15
94 45.85%
10  โรงเรียนวัดป่าตาล 31
6 19.35
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
11  โรงเรียนวัดดอนชัย 61
7 11.48
0 0.00
19 31.15
0 0.00
0 0.00
35 57.38
26 42.62%
12  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 304
12 3.95
7 2.30
52 17.11
19 6.25
36 11.84
178 58.55
126 41.45%
13  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 53
5 9.43
6 11.32
9 16.98
0 0.00
1 1.89
32 60.38
21 39.62%
14  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 72
17 23.61
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
15  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 2040
53 2.60
79 3.87
238 11.67
132 6.47
236 11.57
1302 63.82
738 36.18%
16  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 339
15 4.42
6 1.77
48 14.16
21 6.19
26 7.67
223 65.78
116 34.22%
17  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 68
3 4.41
4 5.88
14 20.59
2 2.94
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
18  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
19  โรงเรียนบ้านออนหลวย 73
8 10.96
0 0.00
4 5.48
12 16.44
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
20  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 61
8 13.11
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
21  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 172
11 6.40
15 8.72
22 12.79
5 2.91
0 0.00
119 69.19
53 30.81%
22  โรงเรียนท่าศาลา 203
11 5.42
18 8.87
29 14.29
1 0.49
3 1.48
141 69.46
62 30.54%
23  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 154
15 9.74
13 8.44
18 11.69
0 0.00
0 0.00
108 70.13
46 29.87%
24  โรงเรียนแม่คือวิทยา 228
23 10.09
9 3.95
25 10.96
5 2.19
3 1.32
163 71.49
65 28.51%
25  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 39
1 2.56
1 2.56
8 20.51
0 0.00
1 2.56
28 71.79
11 28.21%
26  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 54
5 9.26
2 3.70
6 11.11
2 3.70
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
27  โรงเรียนวัดดอนจั่น 310
17 5.48
25 8.06
8 2.58
16 5.16
20 6.45
224 72.26
86 27.74%
28  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 298
29 9.73
7 2.35
41 13.76
3 1.01
0 0.00
218 73.15
80 26.85%
29  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 404
23 5.69
17 4.21
28 6.93
22 5.45
17 4.21
297 73.51
107 26.49%
30  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 156
1 0.64
17 10.90
21 13.46
1 0.64
1 0.64
115 73.72
41 26.28%
31  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 179
9 5.03
3 1.68
35 19.55
0 0.00
0 0.00
132 73.74
47 26.26%
32  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 174
12 6.90
5 2.87
26 14.94
1 0.57
0 0.00
130 74.71
44 25.29%
33  โรงเรียนบ้านดอนปีน 44
3 6.82
4 9.09
3 6.82
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
34  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 295
20 6.78
15 5.08
31 10.51
6 2.03
1 0.34
222 75.25
73 24.75%
35  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 129
11 8.53
0 0.00
19 14.73
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
36  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 95
9 9.47
3 3.16
9 9.47
1 1.05
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
37  โรงเรียนวัดห้วยทราย 158
5 3.16
1 0.63
30 18.99
0 0.00
0 0.00
122 77.22
36 22.78%
38  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 71
0 0.00
3 4.23
11 15.49
2 2.82
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
39  โรงเรียนวัดขะจาว 249
15 6.02
2 0.80
39 15.66
0 0.00
0 0.00
193 77.51
56 22.49%
40  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 195
9 4.62
0 0.00
31 15.90
0 0.00
0 0.00
155 79.49
40 20.51%
41  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 417
13 3.12
12 2.88
56 13.43
1 0.24
2 0.48
333 79.86
84 20.14%
42  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 273
15 5.49
21 7.69
9 3.30
3 1.10
6 2.20
219 80.22
54 19.78%
43  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 218
11 5.05
11 5.05
15 6.88
6 2.75
0 0.00
175 80.28
43 19.72%
44  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 134
6 4.48
5 3.73
8 5.97
5 3.73
2 1.49
108 80.60
26 19.40%
45  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
46  โรงเรียนชลประทานผาแตก 299
9 3.01
10 3.34
35 11.71
2 0.67
0 0.00
243 81.27
56 18.73%
47  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 110
7 6.36
3 2.73
7 6.36
3 2.73
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
48  โรงเรียนวัดล้านตอง 124
7 5.65
6 4.84
7 5.65
1 0.81
1 0.81
102 82.26
22 17.74%
49  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 155
5 3.23
7 4.52
10 6.45
5 3.23
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
50  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
51  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 135
7 5.19
0 0.00
8 5.93
1 0.74
4 2.96
115 85.19
20 14.81%
52  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 251
9 3.59
6 2.39
7 2.79
8 3.19
6 2.39
215 85.66
36 14.34%
53  โรงเรียนวัดสันโค้ง 59
4 6.78
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
54  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 122
5 4.10
2 1.64
4 3.28
2 1.64
2 1.64
107 87.70
15 12.30%
55  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 117
1 0.85
0 0.00
5 4.27
7 5.98
1 0.85
103 88.03
14 11.97%
56  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 249
0 0.00
0 0.00
21 8.43
0 0.00
0 0.00
228 91.57
21 8.43%
57  โรงเรียนบ้านมอญ 107
1 0.93
2 1.87
3 2.80
2 1.87
1 0.93
98 91.59
9 8.41%
58  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 48
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
59  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 114
2 1.75
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
60  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 116
0 0.00
1 0.86
1 0.86
0 0.00
0 0.00
114 98.28
2 1.72%
61  โรงเรียนบ้านป่าขุย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
62  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,927 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  599 5.48
เตี้ย  431 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,429 13.08
ผอมและเตี้ย  338 3.09
อ้วนและเตี้ย  442 4.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,688 70.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,239 คน


29.64%


Powered By www.thaieducation.net