ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 57
33 57.89
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
16 28.07
41 71.93%
2  โรงเรียนบ้านสบคำ 142
5 3.52
13 9.15
24 16.90
18 12.68
26 18.31
56 39.44
86 60.56%
3  โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 25
6 24.00
0 0.00
8 32.00
0 0.00
0 0.00
11 44.00
14 56.00%
4  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 234
33 14.10
45 19.23
28 11.97
20 8.55
5 2.14
103 44.02
131 55.98%
5  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 391
8 2.05
46 11.76
34 8.70
54 13.81
65 16.62
184 47.06
207 52.94%
6  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 345
44 12.75
27 7.83
57 16.52
19 5.51
22 6.38
176 51.01
169 48.99%
7  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 343
33 9.62
31 9.04
41 11.95
27 7.87
27 7.87
184 53.64
159 46.36%
8  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 138
18 13.04
21 15.22
13 9.42
9 6.52
0 0.00
77 55.80
61 44.20%
9  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 25
4 16.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
3 12.00
14 56.00
11 44.00%
10  โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 198
18 9.09
20 10.10
40 20.20
6 3.03
2 1.01
112 56.57
86 43.43%
11  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 76
6 7.89
7 9.21
13 17.11
5 6.58
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
12  โรงเรียนบ้านดอนงาม 109
12 11.01
13 11.93
11 10.09
7 6.42
1 0.92
65 59.63
44 40.37%
13  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 323
25 7.74
35 10.84
56 17.34
11 3.41
1 0.31
195 60.37
128 39.63%
14  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 98
6 6.12
8 8.16
13 13.27
6 6.12
5 5.10
60 61.22
38 38.78%
15  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 60
7 11.67
5 8.33
4 6.67
5 8.33
2 3.33
37 61.67
23 38.33%
16  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 667
31 4.65
28 4.20
103 15.44
35 5.25
58 8.70
412 61.77
255 38.23%
17  โรงเรียนบ้านสันกอง 304
20 6.58
31 10.20
22 7.24
20 6.58
21 6.91
190 62.50
114 37.50%
18  โรงเรียนบ้านปางสา 229
26 11.35
20 8.73
22 9.61
10 4.37
5 2.18
146 63.76
83 36.24%
19  โรงเรียนบ้านธารทอง 253
35 13.83
55 21.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 64.43
90 35.57%
20  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 972
54 5.56
23 2.37
110 11.32
77 7.92
74 7.61
634 65.23
338 34.77%
21  โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 182
38 20.88
0 0.00
25 13.74
0 0.00
0 0.00
119 65.38
63 34.62%
22  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 73
14 19.18
0 0.00
9 12.33
1 1.37
1 1.37
48 65.75
25 34.25%
23  โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 81
2 2.47
14 17.28
11 13.58
0 0.00
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
24  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 60
1 1.67
11 18.33
5 8.33
1 1.67
2 3.33
40 66.67
20 33.33%
25  โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 368
23 6.25
18 4.89
72 19.57
7 1.90
1 0.27
247 67.12
121 32.88%
26  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 298
23 7.72
37 12.42
17 5.70
11 3.69
9 3.02
201 67.45
97 32.55%
27  โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 133
5 3.76
4 3.01
33 24.81
0 0.00
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
28  โรงเรียนบ้านรวมใจ 217
2 0.92
47 21.66
17 7.83
1 0.46
1 0.46
149 68.66
68 31.34%
29  โรงเรียนบ้านป่ายาง 591
39 6.60
26 4.40
106 17.94
13 2.20
0 0.00
407 68.87
184 31.13%
30  โรงเรียนบ้านดอย 152
6 3.95
7 4.61
30 19.74
0 0.00
4 2.63
105 69.08
47 30.92%
31  โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 85
6 7.06
7 8.24
11 12.94
0 0.00
1 1.18
60 70.59
25 29.41%
32  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 292
29 9.93
19 6.51
28 9.59
4 1.37
5 1.71
207 70.89
85 29.11%
33  โรงเรียนบ้านถ้ำ 203
15 7.39
18 8.87
7 3.45
18 8.87
1 0.49
144 70.94
59 29.06%
34  โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 73
9 12.33
2 2.74
7 9.59
3 4.11
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
35  โรงเรียนบ้านห้วยหก 102
4 3.92
7 6.86
9 8.82
8 7.84
1 0.98
73 71.57
29 28.43%
36  โรงเรียนบ้านแม่แพง 54
3 5.56
6 11.11
6 11.11
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
37  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 123
8 6.50
5 4.07
7 5.69
6 4.88
8 6.50
89 72.36
34 27.64%
38  โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 58
1 1.72
1 1.72
14 24.14
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
39  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 445
45 10.11
0 0.00
55 12.36
0 0.00
21 4.72
324 72.81
121 27.19%
40  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 103
3 2.91
2 1.94
14 13.59
8 7.77
1 0.97
75 72.82
28 27.18%
41  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 120
15 12.50
3 2.50
10 8.33
3 2.50
1 0.83
88 73.33
32 26.67%
42  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1535
78 5.08
33 2.15
194 12.64
69 4.50
31 2.02
1130 73.62
405 26.38%
43  โรงเรียนบ้านสันธาตุ 123
4 3.25
10 8.13
16 13.01
2 1.63
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
44  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 85
3 3.53
7 8.24
9 10.59
3 3.53
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
45  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 151
0 0.00
0 0.00
26 17.22
13 8.61
0 0.00
112 74.17
39 25.83%
46  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 136
1 0.74
5 3.68
26 19.12
1 0.74
1 0.74
102 75.00
34 25.00%
47  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 188
15 7.98
12 6.38
19 10.11
0 0.00
1 0.53
141 75.00
47 25.00%
48  โรงเรียนบ้านสันถนน 196
10 5.10
12 6.12
24 12.24
2 1.02
1 0.51
147 75.00
49 25.00%
49  โรงเรียนบ้านสันนา 83
5 6.02
3 3.61
12 14.46
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 297
32 10.77
10 3.37
10 3.37
11 3.70
8 2.69
226 76.09
71 23.91%
51  โรงเรียนบ้านผาจี 164
13 7.93
0 0.00
19 11.59
7 4.27
0 0.00
125 76.22
39 23.78%
52  โรงเรียนบ้านแม่คำ 68
4 5.88
8 11.76
0 0.00
0 0.00
4 5.88
52 76.47
16 23.53%
53  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 162
12 7.41
9 5.56
15 9.26
1 0.62
1 0.62
124 76.54
38 23.46%
54  โรงเรียนบ้านสันติสุข 337
14 4.15
23 6.82
20 5.93
11 3.26
11 3.26
258 76.56
79 23.44%
55  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 120
6 5.00
4 3.33
8 6.67
6 5.00
4 3.33
92 76.67
28 23.33%
56  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 61
3 4.92
4 6.56
6 9.84
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
57  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 97
6 6.19
2 2.06
2 2.06
4 4.12
8 8.25
75 77.32
22 22.68%
58  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 98
14 14.29
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
59  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1120
11 0.98
34 3.04
202 18.04
1 0.09
2 0.18
870 77.68
250 22.32%
60  โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
1 2.78
28 77.78
8 22.22%
61  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 131
10 7.63
9 6.87
4 3.05
4 3.05
2 1.53
102 77.86
29 22.14%
62  โรงเรียนบ้านกลาง 285
28 9.82
29 10.18
4 1.40
2 0.70
0 0.00
222 77.89
63 22.11%
63  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 115
9 7.83
6 5.22
6 5.22
4 3.48
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
64  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 130
5 3.85
4 3.08
6 4.62
8 6.15
5 3.85
102 78.46
28 21.54%
65  โรงเรียนบ้านพญาไพร 401
18 4.49
8 2.00
18 4.49
35 8.73
6 1.50
316 78.80
85 21.20%
66  โรงเรียนบ้านไร่ 104
5 4.81
0 0.00
17 16.35
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
67  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 205
17 8.29
15 7.32
4 1.95
6 2.93
0 0.00
163 79.51
42 20.49%
68  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 69
4 5.80
3 4.35
5 7.25
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
69  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 140
11 7.86
3 2.14
1 0.71
8 5.71
5 3.57
112 80.00
28 20.00%
70  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 30
1 3.33
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
71  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 167
3 1.80
6 3.59
24 14.37
0 0.00
0 0.00
134 80.24
33 19.76%
72  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 158
16 10.13
6 3.80
9 5.70
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
73  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 119
9 7.56
6 5.04
4 3.36
3 2.52
1 0.84
96 80.67
23 19.33%
74  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 178
5 2.81
2 1.12
26 14.61
1 0.56
0 0.00
144 80.90
34 19.10%
75  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 199
10 5.03
9 4.52
15 7.54
3 1.51
1 0.50
161 80.90
38 19.10%
76  โรงเรียนบ้านดอยจัน 174
8 4.60
5 2.87
19 10.92
1 0.57
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
77  โรงเรียนบ้านสันหลวง 98
0 0.00
7 7.14
11 11.22
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
78  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 93
6 6.45
0 0.00
3 3.23
5 5.38
3 3.23
76 81.72
17 18.28%
79  โรงเรียนบ้านป่าแดง 296
23 7.77
0 0.00
31 10.47
0 0.00
0 0.00
242 81.76
54 18.24%
80  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 99
5 5.05
5 5.05
5 5.05
0 0.00
3 3.03
81 81.82
18 18.18%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 56
3 5.36
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
82  โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
6 10.53
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
83  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 174
6 3.45
5 2.87
13 7.47
4 2.30
2 1.15
144 82.76
30 17.24%
84  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 90
5 5.56
0 0.00
9 10.00
1 1.11
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
85  โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 54
2 3.70
0 0.00
4 7.41
2 3.70
1 1.85
45 83.33
9 16.67%
86  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 252
15 5.95
18 7.14
9 3.57
0 0.00
0 0.00
210 83.33
42 16.67%
87  โรงเรียนบ้านจ้อง 340
20 5.88
8 2.35
26 7.65
1 0.29
0 0.00
285 83.82
55 16.18%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
89  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 144
6 4.17
4 2.78
6 4.17
3 2.08
4 2.78
121 84.03
23 15.97%
90  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 89
4 4.49
0 0.00
8 8.99
0 0.00
2 2.25
75 84.27
14 15.73%
91  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 102
3 2.94
3 2.94
9 8.82
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
92  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 371
29 7.82
0 0.00
16 4.31
13 3.50
0 0.00
313 84.37
58 15.63%
93  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
94  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 132
6 4.55
0 0.00
7 5.30
0 0.00
6 4.55
113 85.61
19 14.39%
95  โรงเรียนบ้านสบรวก 175
4 2.29
2 1.14
12 6.86
0 0.00
7 4.00
150 85.71
25 14.29%
96  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 91
5 5.49
4 4.40
4 4.40
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
97  โรงเรียนบ้านสันทราย 525
13 2.48
15 2.86
28 5.33
8 1.52
10 1.90
451 85.90
74 14.10%
98  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 128
0 0.00
2 1.56
9 7.03
6 4.69
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
99  โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 61
1 1.64
2 3.28
4 6.56
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
100  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 315
5 1.59
11 3.49
24 7.62
0 0.00
0 0.00
275 87.30
40 12.70%
101  โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1030
23 2.23
25 2.43
55 5.34
15 1.46
11 1.07
901 87.48
129 12.52%
102  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 136
6 4.41
4 2.94
5 3.68
2 1.47
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
103  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 88
5 5.68
0 0.00
2 2.27
2 2.27
2 2.27
77 87.50
11 12.50%
104  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 165
5 3.03
0 0.00
15 9.09
0 0.00
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
105  โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 67
0 0.00
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
106  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 230
3 1.30
7 3.04
7 3.04
10 4.35
0 0.00
203 88.26
27 11.74%
107  โรงเรียนบ้านสันมะนะ 163
5 3.07
6 3.68
5 3.07
0 0.00
3 1.84
144 88.34
19 11.66%
108  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 103
2 1.94
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
109  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 107
3 2.80
1 0.93
8 7.48
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
110  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 291
6 2.06
6 2.06
8 2.75
6 2.06
6 2.06
259 89.00
32 11.00%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 91
4 4.40
2 2.20
3 3.30
0 0.00
1 1.10
81 89.01
10 10.99%
112  โรงเรียนบ้านไทรทอง 64
5 7.81
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
113  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
114  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 621
23 3.70
0 0.00
40 6.44
0 0.00
0 0.00
558 89.86
63 10.14%
115  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 60
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
116  โรงเรียนบ้านจะตี 181
5 2.76
9 4.97
1 0.55
2 1.10
1 0.55
163 90.06
18 9.94%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 249
7 2.81
5 2.01
6 2.41
2 0.80
4 1.61
225 90.36
24 9.64%
118  โรงเรียนบ้านโป่ง 135
4 2.96
0 0.00
9 6.67
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
119  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 119
7 5.88
1 0.84
3 2.52
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
120  โรงเรียนบ้านปางห้า 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
121  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
122  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 77
3 3.90
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
123  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 86
1 1.16
1 1.16
3 3.49
1 1.16
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
124  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 119
0 0.00
0 0.00
8 6.72
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
125  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
126  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 177
4 2.26
0 0.00
6 3.39
0 0.00
0 0.00
167 94.35
10 5.65%
127  โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
128  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
129  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 158
4 2.53
0 0.00
2 1.27
1 0.63
0 0.00
151 95.57
7 4.43%
130  โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
131  โรงเรียนโยนกวิทยา 428
8 1.87
3 0.70
6 1.40
1 0.23
0 0.00
410 95.79
18 4.21%
132  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 638
9 1.41
14 2.19
1 0.16
0 0.00
0 0.00
614 96.24
24 3.76%
133  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 332
2 0.60
3 0.90
2 0.60
4 1.20
0 0.00
321 96.69
11 3.31%
134  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
135  โรงเรียนบ้านป่าลัน 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
136  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 47
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
137  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
138  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 111
2 1.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 98.20
2 1.80%
139  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 769
1 0.13
3 0.39
4 0.52
0 0.00
0 0.00
761 98.96
8 1.04%

 

จำนวนนักเรียน  27,774 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,427 5.14
เตี้ย  1,131 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,394 8.62
ผอมและเตี้ย  719 2.59
อ้วนและเตี้ย  535 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,568 77.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,206 คน


22.34%


Powered By www.thaieducation.net