ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 146 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 9
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 400
35 8.75
26 6.50
70 17.50
66 16.50
96 24.00
107 26.75
293 73.25%
3  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 122
6 4.92
18 14.75
26 21.31
7 5.74
11 9.02
54 44.26
68 55.74%
4  โรงเรียนสันกลางวิทยา 130
7 5.38
9 6.92
19 14.62
16 12.31
21 16.15
58 44.62
72 55.38%
5  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 55
0 0.00
18 32.73
8 14.55
2 3.64
1 1.82
26 47.27
29 52.73%
6  โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา 127
0 0.00
2 1.57
19 14.96
40 31.50
5 3.94
61 48.03
66 51.97%
7  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 192
31 16.15
10 5.21
32 16.67
7 3.65
15 7.81
97 50.52
95 49.48%
8  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 211
24 11.37
27 12.80
35 16.59
9 4.27
9 4.27
107 50.71
104 49.29%
9  โรงเรียนบ้านป่าตึง 43
8 18.60
9 20.93
3 6.98
1 2.33
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
10  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 230
12 5.22
46 20.00
32 13.91
5 2.17
13 5.65
122 53.04
108 46.96%
11  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 135
10 7.41
28 20.74
18 13.33
6 4.44
0 0.00
73 54.07
62 45.93%
12  โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 60
2 3.33
2 3.33
10 16.67
4 6.67
9 15.00
33 55.00
27 45.00%
13  โรงเรียนบ้านดงมะดะ 76
19 25.00
0 0.00
14 18.42
0 0.00
0 0.00
43 56.58
33 43.42%
14  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 109
6 5.50
4 3.67
7 6.42
4 3.67
26 23.85
62 56.88
47 43.12%
15  โรงเรียนบ้านป่าจั่น 91
6 6.59
6 6.59
21 23.08
6 6.59
0 0.00
52 57.14
39 42.86%
16  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 126
7 5.56
35 27.78
8 6.35
3 2.38
1 0.79
72 57.14
54 42.86%
17  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 269
58 21.56
24 8.92
9 3.35
14 5.20
10 3.72
154 57.25
115 42.75%
18  โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 110
9 8.18
9 8.18
9 8.18
9 8.18
9 8.18
65 59.09
45 40.91%
19  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 99
14 14.14
14 14.14
2 2.02
9 9.09
0 0.00
60 60.61
39 39.39%
20  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 86
17 19.77
8 9.30
4 4.65
4 4.65
0 0.00
53 61.63
33 38.37%
21  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 236
15 6.36
20 8.47
48 20.34
7 2.97
0 0.00
146 61.86
90 38.14%
22  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 155
7 4.52
9 5.81
35 22.58
3 1.94
0 0.00
101 65.16
54 34.84%
23  โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 125
10 8.00
11 8.80
7 5.60
6 4.80
9 7.20
82 65.60
43 34.40%
24  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 32
8 25.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
25  โรงเรียนบ้านป่าบง 91
4 4.40
1 1.10
16 17.58
5 5.49
5 5.49
60 65.93
31 34.07%
26  โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 107
11 10.28
7 6.54
18 16.82
0 0.00
0 0.00
71 66.36
36 33.64%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
28  โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 100
8 8.00
8 8.00
17 17.00
0 0.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
29  โรงเรียนบ้านแม่พุง 64
4 6.25
5 7.81
5 7.81
7 10.94
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
30  โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 133
9 6.77
9 6.77
24 18.05
1 0.75
0 0.00
90 67.67
43 32.33%
31  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 60
7 11.67
8 13.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
32  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 337
13 3.86
57 16.91
21 6.23
7 2.08
8 2.37
231 68.55
106 31.45%
33  โรงเรียนบ้านดอยช้าง 497
25 5.03
40 8.05
35 7.04
27 5.43
29 5.84
341 68.61
156 31.39%
34  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 77
4 5.19
0 0.00
10 12.99
8 10.39
2 2.60
53 68.83
24 31.17%
35  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 614
50 8.14
67 10.91
42 6.84
13 2.12
17 2.77
425 69.22
189 30.78%
36  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 69
7 10.14
1 1.45
12 17.39
0 0.00
1 1.45
48 69.57
21 30.43%
37  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 140
8 5.71
5 3.57
29 20.71
0 0.00
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
38  โรงเรียนบ้านกล้วย 161
6 3.73
1 0.62
35 21.74
5 3.11
0 0.00
114 70.81
47 29.19%
39  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 24
5 20.83
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
40  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 599
43 7.18
58 9.68
71 11.85
0 0.00
0 0.00
427 71.29
172 28.71%
41  โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 187
22 11.76
8 4.28
14 7.49
5 2.67
4 2.14
134 71.66
53 28.34%
42  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 99
2 2.02
10 10.10
14 14.14
1 1.01
1 1.01
71 71.72
28 28.28%
43  โรงเรียนบ้านเลาลี 208
7 3.37
24 11.54
22 10.58
3 1.44
2 0.96
150 72.12
58 27.88%
44  โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 94
7 7.45
5 5.32
12 12.77
2 2.13
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
45  โรงเรียนบ้านสัน 62
5 8.06
5 8.06
7 11.29
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
46  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 318
8 2.52
6 1.89
33 10.38
14 4.40
26 8.18
231 72.64
87 27.36%
47  โรงเรียนบ้านลังกา 70
5 7.14
5 7.14
6 8.57
2 2.86
1 1.43
51 72.86
19 27.14%
48  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 796
24 3.02
19 2.39
73 9.17
34 4.27
62 7.79
584 73.37
212 26.63%
49  โรงเรียนสันหนองควาย 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
50  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 189
8 4.23
18 9.52
9 4.76
8 4.23
6 3.17
140 74.07
49 25.93%
51  โรงเรียนบ้านโป่งนก 228
7 3.07
15 6.58
11 4.82
12 5.26
13 5.70
170 74.56
58 25.44%
52  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 79
2 2.53
7 8.86
11 13.92
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
53  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 127
11 8.66
0 0.00
15 11.81
3 2.36
3 2.36
95 74.80
32 25.20%
54  โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 121
8 6.61
2 1.65
17 14.05
3 2.48
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
55  โรงเรียนบ้านขุนลาว 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
56  โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 46
6 13.04
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
57  โรงเรียนบ้านป่าสัก 85
2 2.35
4 4.71
11 12.94
3 3.53
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
58  โรงเรียนบ้านดอนสลี 147
5 3.40
9 6.12
9 6.12
8 5.44
3 2.04
113 76.87
34 23.13%
59  โรงเรียนบ้านหนองยาว 127
7 5.51
8 6.30
11 8.66
3 2.36
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 163
10 6.13
0 0.00
12 7.36
3 1.84
12 7.36
126 77.30
37 22.70%
61  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 120
13 10.83
0 0.00
14 11.67
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
62  โรงเรียนบ้านวังวิทยา 193
18 9.33
6 3.11
15 7.77
2 1.04
2 1.04
150 77.72
43 22.28%
63  โรงเรียนบ้านปางอ้อย 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
2 7.41
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
64  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 158
5 3.16
15 9.49
15 9.49
0 0.00
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
65  โรงเรียนบัวสลีวิทยา 64
4 6.25
0 0.00
6 9.38
0 0.00
4 6.25
50 78.13
14 21.88%
66  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 101
5 4.95
8 7.92
6 5.94
3 2.97
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
67  โรงเรียนบ้านถ้ำ 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
13 16.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
68  โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 80
4 5.00
0 0.00
10 12.50
2 2.50
1 1.25
63 78.75
17 21.25%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 106
6 5.66
2 1.89
7 6.60
4 3.77
3 2.83
84 79.25
22 20.75%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 170
9 5.29
8 4.71
14 8.24
3 1.76
1 0.59
135 79.41
35 20.59%
71  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 103
3 2.91
4 3.88
13 12.62
1 0.97
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
72  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 113
3 2.65
0 0.00
17 15.04
2 1.77
1 0.88
90 79.65
23 20.35%
73  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 115
2 1.74
7 6.09
1 0.87
2 1.74
11 9.57
92 80.00
23 20.00%
74  โรงเรียนบ้านวาวี 634
16 2.52
49 7.73
57 8.99
2 0.32
1 0.16
509 80.28
125 19.72%
75  โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 82
4 4.88
3 3.66
5 6.10
4 4.88
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
76  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 118
6 5.08
2 1.69
15 12.71
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
77  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 103
1 0.97
5 4.85
13 12.62
1 0.97
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
78  โรงเรียนบ้านโป่ง 166
6 3.61
7 4.22
14 8.43
4 2.41
1 0.60
134 80.72
32 19.28%
79  โรงเรียนริมวัง ๒ 21
2 9.52
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
80  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 107
13 12.15
1 0.93
6 5.61
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
81  โรงเรียนบ้านร้องบง 140
4 2.86
2 1.43
20 14.29
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
82  โรงเรียนบ้านต้นยาง 55
3 5.45
0 0.00
6 10.91
0 0.00
1 1.82
45 81.82
10 18.18%
83  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 174
8 4.60
3 1.72
15 8.62
3 1.72
2 1.15
143 82.18
31 17.82%
84  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 91
5 5.49
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
86  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 103
4 3.88
1 0.97
13 12.62
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
87  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 275
9 3.27
0 0.00
39 14.18
0 0.00
0 0.00
227 82.55
48 17.45%
88  โรงเรียนบ้านศาลา 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
89  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 549
47 8.56
6 1.09
38 6.92
0 0.00
1 0.18
457 83.24
92 16.76%
90  โรงเรียนบ้านสันติวัน 73
2 2.74
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
91  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 122
8 6.56
6 4.92
2 1.64
3 2.46
1 0.82
102 83.61
20 16.39%
92  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 99
5 5.05
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
93  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
94  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 132
4 3.03
9 6.82
8 6.06
0 0.00
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
95  โรงเรียนเวียงผาวิทยา 415
14 3.37
4 0.96
28 6.75
19 4.58
1 0.24
349 84.10
66 15.90%
96  โรงเรียนบ้านมังกาล่า 101
0 0.00
10 9.90
5 4.95
1 0.99
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
97  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 83
5 6.02
2 2.41
4 4.82
0 0.00
2 2.41
70 84.34
13 15.66%
98  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 91
2 2.20
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
99  โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 33
1 3.03
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
100  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 230
4 1.74
0 0.00
30 13.04
0 0.00
0 0.00
196 85.22
34 14.78%
101  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 96
4 4.17
0 0.00
10 10.42
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
102  โรงเรียนบ้านดินดำ 118
3 2.54
4 3.39
10 8.47
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
103  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 63
0 0.00
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
104  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 108
2 1.85
5 4.63
6 5.56
2 1.85
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
105  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 279
18 6.45
7 2.51
6 2.15
4 1.43
2 0.72
242 86.74
37 13.26%
106  โรงเรียนร่องธารวิทยา 149
4 2.68
0 0.00
15 10.07
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
107  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 230
6 2.61
4 1.74
10 4.35
5 2.17
4 1.74
201 87.39
29 12.61%
108  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 72
1 1.39
4 5.56
2 2.78
1 1.39
1 1.39
63 87.50
9 12.50%
109  โรงเรียนบ้านป่าตึง 83
4 4.82
3 3.61
2 2.41
1 1.20
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
110  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
111  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
112  โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 212
2 0.94
0 0.00
23 10.85
0 0.00
0 0.00
187 88.21
25 11.79%
113  โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 163
5 3.07
3 1.84
6 3.68
5 3.07
0 0.00
144 88.34
19 11.66%
114  โรงเรียนบ้านป่าส้าน 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
115  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
116  โรงเรียนบ้านป่าต้าก 175
5 2.86
4 2.29
5 2.86
4 2.29
0 0.00
157 89.71
18 10.29%
117  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 263
8 3.04
5 1.90
12 4.56
2 0.76
0 0.00
236 89.73
27 10.27%
118  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 147
0 0.00
11 7.48
3 2.04
0 0.00
0 0.00
133 90.48
14 9.52%
119  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 193
1 0.52
6 3.11
8 4.15
2 1.04
1 0.52
175 90.67
18 9.33%
120  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 379
0 0.00
6 1.58
29 7.65
0 0.00
0 0.00
344 90.77
35 9.23%
121  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 68
1 1.47
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
122  โรงเรียนบ้านปางหก 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
123  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 150
5 3.33
0 0.00
6 4.00
1 0.67
1 0.67
137 91.33
13 8.67%
124  โรงเรียนบ้านปางหลวง 35
1 2.86
0 0.00
0 0.00
1 2.86
1 2.86
32 91.43
3 8.57%
125  โรงเรียนบ้านสิบสอง 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
126  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 90
1 1.11
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
127  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 92
1 1.09
3 3.26
3 3.26
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
128  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 123
2 1.63
2 1.63
5 4.07
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
0 0.00
1 1.18
79 92.94
6 7.06%
130  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
131  โรงเรียนบ้านหนองผำ 103
0 0.00
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
132  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 114
1 0.88
0 0.00
3 2.63
3 2.63
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
133  โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
134  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 163
0 0.00
0 0.00
8 4.91
0 0.00
0 0.00
155 95.09
8 4.91%
135  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
136  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
0 0.00
2 2.86
1 1.43
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
137  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 71
3 4.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
138  โรงเรียนบ้านสันสลี 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
48 96.00
2 4.00%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
140  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 301
2 0.66
1 0.33
4 1.33
3 1.00
1 0.33
290 96.35
11 3.65%
141  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 368
3 0.82
3 0.82
3 0.82
3 0.82
1 0.27
355 96.47
13 3.53%
142  โรงเรียนบ้านขุนสรวย 86
0 0.00
2 2.33
1 1.16
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
143  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 84
0 0.00
0 0.00
1 1.19
1 1.19
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
144  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนริมวัง ๑ 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,275 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,008 4.97
เตี้ย  989 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,819 8.97
ผอมและเตี้ย  522 2.57
อ้วนและเตี้ย  479 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,458 76.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,817 คน


23.76%


Powered By www.thaieducation.net