ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 257
26 10.12
0 0.00
203 78.99
0 0.00
28 10.89
0 0.00
257 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 656
56 8.54
32 4.88
105 16.01
88 13.41
137 20.88
238 36.28
418 63.72%
3  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 19
9 47.37
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
8 42.11
11 57.89%
4  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 136
25 18.38
7 5.15
25 18.38
5 3.68
11 8.09
63 46.32
73 53.68%
5  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 194
21 10.82
24 12.37
24 12.37
12 6.19
13 6.70
100 51.55
94 48.45%
6  โรงเรียนวัดเขาน้อย 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 17.14
42 30.00
74 52.86
66 47.14%
7  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 53
9 16.98
1 1.89
11 20.75
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
8  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 182
46 25.27
0 0.00
25 13.74
0 0.00
0 0.00
111 60.99
71 39.01%
9  โรงเรียนบ้านกลอนโด 62
16 25.81
1 1.61
5 8.06
2 3.23
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
10  โรงเรียนวัดหนองตะโก 149
14 9.40
10 6.71
30 20.13
3 2.01
0 0.00
92 61.74
57 38.26%
11  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 50
6 12.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
5 10.00
31 62.00
19 38.00%
12  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 335
50 14.93
40 11.94
0 0.00
37 11.04
0 0.00
208 62.09
127 37.91%
13  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 335
23 6.87
20 5.97
43 12.84
19 5.67
21 6.27
209 62.39
126 37.61%
14  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 158
11 6.96
15 9.49
21 13.29
11 6.96
1 0.63
99 62.66
59 37.34%
15  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 60
5 8.33
2 3.33
7 11.67
5 8.33
3 5.00
38 63.33
22 36.67%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 77
6 7.79
3 3.90
11 14.29
3 3.90
5 6.49
49 63.64
28 36.36%
17  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 80
6 7.50
9 11.25
10 12.50
1 1.25
3 3.75
51 63.75
29 36.25%
18  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 129
12 9.30
6 4.65
22 17.05
4 3.10
2 1.55
83 64.34
46 35.66%
19  โรงเรียนบ้านนาสวน 87
11 12.64
0 0.00
19 21.84
1 1.15
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
20  โรงเรียนวัดหนองบัว 116
21 18.10
5 4.31
9 7.76
4 3.45
0 0.00
77 66.38
39 33.62%
21  โรงเรียนบ้านไทรทอง 142
0 0.00
0 0.00
47 33.10
0 0.00
0 0.00
95 66.90
47 33.10%
22  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 95
10 10.53
7 7.37
14 14.74
0 0.00
0 0.00
64 67.37
31 32.63%
23  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 40
4 10.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
6 15.00
27 67.50
13 32.50%
24  โรงเรียนบ้านสามหลัง 173
20 11.56
9 5.20
20 11.56
7 4.05
0 0.00
117 67.63
56 32.37%
25  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 278
33 11.87
19 6.83
38 13.67
0 0.00
0 0.00
188 67.63
90 32.37%
26  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 96
8 8.33
1 1.04
18 18.75
4 4.17
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
27  โรงเรียนบ้านเขาปูน 50
6 12.00
4 8.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
28  โรงเรียนบ้านหนองหิน 47
3 6.38
0 0.00
9 19.15
3 6.38
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
29  โรงเรียนบ้านหินแด้น 160
11 6.88
6 3.75
21 13.13
12 7.50
0 0.00
110 68.75
50 31.25%
30  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 149
29 19.46
8 5.37
4 2.68
3 2.01
1 0.67
104 69.80
45 30.20%
31  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 157
1 0.64
10 6.37
26 16.56
9 5.73
1 0.64
110 70.06
47 29.94%
32  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 201
17 8.46
17 8.46
10 4.98
9 4.48
7 3.48
141 70.15
60 29.85%
33  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 134
1 0.75
8 5.97
10 7.46
21 15.67
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
34  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 74
1 1.35
0 0.00
17 22.97
4 5.41
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
35  โรงเรียนบ้านท่าพุ 157
12 7.64
7 4.46
23 14.65
3 1.91
1 0.64
111 70.70
46 29.30%
36  โรงเรียนบ้านโป่งโก 103
11 10.68
8 7.77
8 7.77
3 2.91
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
37  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 145
7 4.83
12 8.28
21 14.48
1 0.69
1 0.69
103 71.03
42 28.97%
38  โรงเรียนวัดชุกพี้ 74
7 9.46
3 4.05
3 4.05
0 0.00
8 10.81
53 71.62
21 28.38%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 139
6 4.32
6 4.32
16 11.51
6 4.32
5 3.60
100 71.94
39 28.06%
40  โรงเรียนบ้านท่าหวี 86
9 10.47
6 6.98
9 10.47
0 0.00
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
41  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 219
8 3.65
7 3.20
26 11.87
11 5.02
9 4.11
158 72.15
61 27.85%
42  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 633
71 11.22
8 1.26
88 13.90
3 0.47
0 0.00
463 73.14
170 26.86%
43  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 881
52 5.90
27 3.06
43 4.88
67 7.60
42 4.77
650 73.78
231 26.22%
44  โรงเรียนบ้านหัวนา 149
4 2.68
12 8.05
21 14.09
2 1.34
0 0.00
110 73.83
39 26.17%
45  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 92
12 13.04
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
46  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 58
9 15.52
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
47  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 300
27 9.00
5 1.67
36 12.00
9 3.00
0 0.00
223 74.33
77 25.67%
48  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 67
5 7.46
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
49  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 100
5 5.00
2 2.00
12 12.00
1 1.00
5 5.00
75 75.00
25 25.00%
50  โรงเรียนบ้านดงยาง 41
3 7.32
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
51  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 94
9 9.57
4 4.26
9 9.57
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
52  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 295
19 6.44
6 2.03
35 11.86
7 2.37
2 0.68
226 76.61
69 23.39%
53  โรงเรียนบ้านหัวหิน 168
18 10.71
7 4.17
11 6.55
3 1.79
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
54  โรงเรียนบ้านเนินไพร 65
9 13.85
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
55  โรงเรียนบ้านวังสารภี 185
16 8.65
26 14.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 77.30
42 22.70%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 97
4 4.12
1 1.03
15 15.46
2 2.06
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
57  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 146
14 9.59
3 2.05
16 10.96
0 0.00
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
58  โรงเรียนวัดลําสำรอง 112
8 7.14
9 8.04
8 7.14
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
59  โรงเรียนบ้านรางจิก 54
4 7.41
4 7.41
4 7.41
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
60  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 102
9 8.82
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
61  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 183
23 12.57
2 1.09
13 7.10
1 0.55
0 0.00
144 78.69
39 21.31%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 161
6 3.73
8 4.97
18 11.18
2 1.24
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 304
0 0.00
13 4.28
45 14.80
3 0.99
3 0.99
240 78.95
64 21.05%
64  โรงเรียนวัดบ้านยาง 115
2 1.74
7 6.09
14 12.17
1 0.87
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
65  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 183
6 3.28
7 3.83
18 9.84
4 2.19
3 1.64
145 79.23
38 20.77%
66  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 82
3 3.66
3 3.66
9 10.98
1 1.22
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
67  โรงเรียนวัดอินทาราม 219
13 5.94
20 9.13
7 3.20
5 2.28
0 0.00
174 79.45
45 20.55%
68  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 254
10 3.94
7 2.76
35 13.78
0 0.00
0 0.00
202 79.53
52 20.47%
69  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 93
9 9.68
0 0.00
10 10.75
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
70  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 157
7 4.46
5 3.18
17 10.83
3 1.91
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
71  โรงเรียนตลาดสํารอง 185
11 5.95
7 3.78
19 10.27
0 0.00
0 0.00
148 80.00
37 20.00%
72  โรงเรียนวัดวังศาลา 205
5 2.44
5 2.44
25 12.20
5 2.44
1 0.49
164 80.00
41 20.00%
73  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 230
15 6.52
8 3.48
14 6.09
8 3.48
0 0.00
185 80.43
45 19.57%
74  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 62
0 0.00
1 1.61
9 14.52
2 3.23
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
75  โรงเรียนบ้านดอนคราม 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
76  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 117
3 2.56
9 7.69
0 0.00
10 8.55
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
77  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 172
14 8.14
6 3.49
12 6.98
0 0.00
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
78  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 81
2 2.47
0 0.00
12 14.81
1 1.23
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
79  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 187
12 6.42
12 6.42
6 3.21
4 2.14
0 0.00
153 81.82
34 18.18%
80  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 122
1 0.82
4 3.28
17 13.93
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
81  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 135
9 6.67
3 2.22
9 6.67
3 2.22
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
82  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 340
17 5.00
8 2.35
35 10.29
0 0.00
0 0.00
280 82.35
60 17.65%
83  โรงเรียนวัดพุน้อย 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
5 7.25
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
84  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
1 2.44
2 4.88
34 82.93
7 17.07%
85  โรงเรียนบ้านวังลาน 212
12 5.66
6 2.83
16 7.55
2 0.94
0 0.00
176 83.02
36 16.98%
86  โรงเรียนวัดหนองเสือ 178
0 0.00
0 0.00
23 12.92
7 3.93
0 0.00
148 83.15
30 16.85%
87  โรงเรียนบ้านหนองโสน 91
4 4.40
3 3.30
4 4.40
2 2.20
2 2.20
76 83.52
15 16.48%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 50
4 8.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัว 96
1 1.04
2 2.08
11 11.46
1 1.04
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
90  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
91  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 155
8 5.16
1 0.65
15 9.68
0 0.00
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
92  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 123
3 2.44
0 0.00
16 13.01
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
93  โรงเรียนบ้านดงเสลา 124
6 4.84
3 2.42
10 8.06
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
94  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
0 0.00
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
95  โรงเรียนวัดท่าล้อ 126
2 1.59
7 5.56
8 6.35
2 1.59
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
96  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
97  โรงเรียนวัดยางเกาะ 102
3 2.94
2 1.96
8 7.84
2 1.96
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
98  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 111
0 0.00
5 4.50
11 9.91
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
99  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 162
2 1.23
3 1.85
18 11.11
0 0.00
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
100  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 123
1 0.81
5 4.07
11 8.94
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
101  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 126
5 3.97
1 0.79
5 3.97
3 2.38
3 2.38
109 86.51
17 13.49%
102  โรงเรียนบ้านวังด้ง 171
11 6.43
3 1.75
8 4.68
1 0.58
0 0.00
148 86.55
23 13.45%
103  โรงเรียนบ้านถ้ำ 67
2 2.99
1 1.49
6 8.96
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
104  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
105  โรงเรียนบ้านทับศิลา 31
4 12.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
106  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
1 3.23
27 87.10
4 12.90%
107  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1823
38 2.08
21 1.15
148 8.12
23 1.26
0 0.00
1593 87.38
230 12.62%
108  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 88
6 6.82
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
109  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 121
14 11.57
0 0.00
1 0.83
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
110  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 142
3 2.11
3 2.11
10 7.04
1 0.70
0 0.00
125 88.03
17 11.97%
111  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 93
3 3.23
0 0.00
7 7.53
1 1.08
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
112  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 181
4 2.21
6 3.31
7 3.87
4 2.21
0 0.00
160 88.40
21 11.60%
113  โรงเรียนดิศกุล 277
4 1.44
10 3.61
6 2.17
7 2.53
4 1.44
246 88.81
31 11.19%
114  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 163
0 0.00
0 0.00
10 6.13
8 4.91
0 0.00
145 88.96
18 11.04%
115  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 276
19 6.88
1 0.36
8 2.90
2 0.72
0 0.00
246 89.13
30 10.87%
116  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 84
4 4.76
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
117  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 61
3 4.92
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
118  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
119  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
120  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 113
4 3.54
3 2.65
3 2.65
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
121  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 142
7 4.93
1 0.70
4 2.82
0 0.00
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 131
0 0.00
3 2.29
5 3.82
3 2.29
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
123  โรงเรียนบ้านองหลุ 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
124  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
125  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 86
0 0.00
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
126  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 177
0 0.00
0 0.00
12 6.78
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
127  โรงเรียนวัดม่วงชุม 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
128  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 109
0 0.00
0 0.00
5 4.59
2 1.83
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
129  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 151
0 0.00
0 0.00
3 1.99
5 3.31
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
130  โรงเรียนบ้านองสิต 114
3 2.63
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
131  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 62
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
132  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
133  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
2 2.90
66 95.65
3 4.35%
134  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 112
1 0.89
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
135  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 96
0 0.00
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
136  โรงเรียนบ้านจันอุย 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%
137  โรงเรียนบ้านหนองหอย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,824 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,236 5.94
เตี้ย  659 3.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,113 10.15
ผอมและเตี้ย  548 2.63
อ้วนและเตี้ย  384 1.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,884 76.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,940 คน


23.72%


Powered By www.thaieducation.net