ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 207
32 15.46
33 15.94
73 35.27
32 15.46
37 17.87
0 0.00
207 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 35
21 60.00
3 8.57
9 25.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
3  โรงเรียนหนองเบนประภากร 50
8 16.00
9 18.00
11 22.00
8 16.00
0 0.00
14 28.00
36 72.00%
4  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 218
11 5.05
10 4.59
39 17.89
21 9.63
51 23.39
86 39.45
132 60.55%
5  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 136
17 12.50
14 10.29
39 28.68
2 1.47
5 3.68
59 43.38
77 56.62%
6  โรงเรียนภูมิวิทยา 1243
145 11.67
52 4.18
241 19.39
74 5.95
168 13.52
563 45.29
680 54.71%
7  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 85
12 14.12
6 7.06
13 15.29
6 7.06
6 7.06
42 49.41
43 50.59%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 173
31 17.92
23 13.29
7 4.05
14 8.09
10 5.78
88 50.87
85 49.13%
9  โรงเรียนบ้านดงกลาง 88
10 11.36
10 11.36
13 14.77
8 9.09
2 2.27
45 51.14
43 48.86%
10  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 207
4 1.93
6 2.90
45 21.74
20 9.66
23 11.11
109 52.66
98 47.34%
11  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 141
17 12.06
12 8.51
22 15.60
8 5.67
6 4.26
76 53.90
65 46.10%
12  โรงเรียนบ้านสารจอด 155
33 21.29
18 11.61
5 3.23
12 7.74
0 0.00
87 56.13
68 43.87%
13  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 236
16 6.78
11 4.66
26 11.02
27 11.44
21 8.90
135 57.20
101 42.80%
14  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 34
2 5.88
3 8.82
4 11.76
3 8.82
2 5.88
20 58.82
14 41.18%
15  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 64
4 6.25
0 0.00
13 20.31
9 14.06
0 0.00
38 59.38
26 40.63%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 106
10 9.43
12 11.32
15 14.15
0 0.00
5 4.72
64 60.38
42 39.62%
17  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 150
20 13.33
7 4.67
22 14.67
7 4.67
3 2.00
91 60.67
59 39.33%
18  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 143
13 9.09
12 8.39
29 20.28
0 0.00
2 1.40
87 60.84
56 39.16%
19  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 281
33 11.74
14 4.98
46 16.37
3 1.07
14 4.98
171 60.85
110 39.15%
20  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 29
5 17.24
0 0.00
4 13.79
1 3.45
1 3.45
18 62.07
11 37.93%
21  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 69
12 17.39
0 0.00
1 1.45
12 17.39
1 1.45
43 62.32
26 37.68%
22  โรงเรียนบ้านหัวโสก 72
4 5.56
5 6.94
15 20.83
3 4.17
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 46
7 15.22
4 8.70
4 8.70
2 4.35
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
24  โรงเรียนบ้านดงเมย 74
10 13.51
7 9.46
3 4.05
6 8.11
1 1.35
47 63.51
27 36.49%
25  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 84
2 2.38
1 1.19
15 17.86
2 2.38
10 11.90
54 64.29
30 35.71%
26  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 110
14 12.73
0 0.00
20 18.18
3 2.73
2 1.82
71 64.55
39 35.45%
27  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 155
9 5.81
7 4.52
33 21.29
5 3.23
0 0.00
101 65.16
54 34.84%
28  โรงเรียนบ้านหนองปลา 193
26 13.47
0 0.00
41 21.24
0 0.00
0 0.00
126 65.28
67 34.72%
29  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 44
4 9.09
4 9.09
5 11.36
2 4.55
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
30  โรงเรียนบ้านหนองรวก 83
3 3.61
8 9.64
14 16.87
0 0.00
3 3.61
55 66.27
28 33.73%
31  โรงเรียนบ้านดงบัง 30
2 6.67
1 3.33
6 20.00
1 3.33
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
32  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 159
11 6.92
5 3.14
28 17.61
5 3.14
4 2.52
106 66.67
53 33.33%
33  โรงเรียนบ้านจมื่น 40
3 7.50
3 7.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
34  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 47
5 10.64
4 8.51
3 6.38
2 4.26
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
35  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 51
4 7.84
1 1.96
11 21.57
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
36  โรงเรียนสระโพนทอง 122
15 12.30
2 1.64
21 17.21
0 0.00
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
37  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 127
17 13.39
9 7.09
1 0.79
8 6.30
4 3.15
88 69.29
39 30.71%
38  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 101
17 16.83
0 0.00
14 13.86
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
39  โรงเรียนบ้านกุดแดง 46
9 19.57
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
40  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 133
15 11.28
0 0.00
25 18.80
0 0.00
0 0.00
93 69.92
40 30.08%
41  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 84
9 10.71
4 4.76
11 13.10
0 0.00
1 1.19
59 70.24
25 29.76%
42  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 27
3 11.11
1 3.70
3 11.11
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
43  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 61
3 4.92
2 3.28
13 21.31
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
44  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 173
3 1.73
9 5.20
14 8.09
11 6.36
14 8.09
122 70.52
51 29.48%
45  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 212
8 3.77
15 7.08
33 15.57
4 1.89
2 0.94
150 70.75
62 29.25%
46  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 128
9 7.03
10 7.81
6 4.69
8 6.25
4 3.13
91 71.09
37 28.91%
47  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 112
7 6.25
4 3.57
20 17.86
1 0.89
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
48  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 83
6 7.23
4 4.82
5 6.02
3 3.61
5 6.02
60 72.29
23 27.71%
49  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 392
17 4.34
5 1.28
42 10.71
2 0.51
42 10.71
284 72.45
108 27.55%
50  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 405
32 7.90
31 7.65
11 2.72
28 6.91
9 2.22
294 72.59
111 27.41%
51  โรงเรียนบ้านระหัด 77
8 10.39
3 3.90
9 11.69
1 1.30
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
52  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 33
2 6.06
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
53  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1155
108 9.35
45 3.90
157 13.59
2 0.17
2 0.17
841 72.81
314 27.19%
54  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 136
6 4.41
9 6.62
8 5.88
10 7.35
3 2.21
100 73.53
36 26.47%
55  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 38
2 5.26
1 2.63
7 18.42
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
56  โรงเรียนบ้านห้างสูง 77
13 16.88
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
57  โรงเรียนบ้านวังหิน 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
58  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 81
7 8.64
1 1.23
12 14.81
1 1.23
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
59  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 93
4 4.30
7 7.53
11 11.83
2 2.15
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
60  โรงเรียนบ้านนาสีดา 140
8 5.71
8 5.71
9 6.43
7 5.00
4 2.86
104 74.29
36 25.71%
61  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121
10 8.26
9 7.44
7 5.79
3 2.48
2 1.65
90 74.38
31 25.62%
62  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
3 6.98
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
63  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 122
7 5.74
1 0.82
15 12.30
0 0.00
8 6.56
91 74.59
31 25.41%
64  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 245
24 9.80
12 4.90
24 9.80
2 0.82
0 0.00
183 74.69
62 25.31%
65  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 83
7 8.43
0 0.00
8 9.64
0 0.00
6 7.23
62 74.70
21 25.30%
66  โรงเรียนบ้านนาบัว 68
5 7.35
3 4.41
7 10.29
2 2.94
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
67  โรงเรียนบ้านคอนสาร 154
11 7.14
0 0.00
27 17.53
0 0.00
0 0.00
116 75.32
38 24.68%
68  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 49
0 0.00
0 0.00
10 20.41
2 4.08
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
69  โรงเรียนบ้านโปร่ง 49
0 0.00
2 4.08
8 16.33
0 0.00
2 4.08
37 75.51
12 24.49%
70  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 90
7 7.78
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
71  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 83
7 8.43
5 6.02
5 6.02
3 3.61
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
72  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 46
3 6.52
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
73  โรงเรียนบ้านหนองแซง 202
19 9.41
9 4.46
20 9.90
0 0.00
0 0.00
154 76.24
48 23.76%
74  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 80
8 10.00
5 6.25
6 7.50
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
75  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 97
2 2.06
5 5.15
15 15.46
1 1.03
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
76  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 77
7 9.09
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
77  โรงเรียนบ้านโนนข่า 60
6 10.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
78  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 26
2 7.69
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
79  โรงเรียนบ้านขามป้อม 130
9 6.92
6 4.62
13 10.00
2 1.54
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
80  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 139
5 3.60
1 0.72
17 12.23
0 0.00
9 6.47
107 76.98
32 23.02%
81  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 87
7 8.05
5 5.75
6 6.90
2 2.30
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
82  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 122
12 9.84
5 4.10
9 7.38
0 0.00
2 1.64
94 77.05
28 22.95%
83  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 48
6 12.50
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
84  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 202
10 4.95
10 4.95
13 6.44
5 2.48
8 3.96
156 77.23
46 22.77%
85  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 66
4 6.06
1 1.52
7 10.61
1 1.52
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
86  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 84
8 9.52
3 3.57
6 7.14
2 2.38
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
87  โรงเรียนหัวนานคร 93
4 4.30
0 0.00
9 9.68
7 7.53
1 1.08
72 77.42
21 22.58%
88  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 71
10 14.08
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
89  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 134
8 5.97
15 11.19
4 2.99
3 2.24
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
90  โรงเรียนบ้านสีปลาด 85
13 15.29
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
91  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 63
8 12.70
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
92  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 162
13 8.02
6 3.70
16 9.88
1 0.62
0 0.00
126 77.78
36 22.22%
93  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 122
3 2.46
1 0.82
23 18.85
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
94  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 50
3 6.00
2 4.00
3 6.00
2 4.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
95  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 155
17 10.97
4 2.58
12 7.74
1 0.65
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
96  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 106
11 10.38
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
97  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 74
4 5.41
3 4.05
7 9.46
2 2.70
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
98  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 84
2 2.38
1 1.19
15 17.86
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
99  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 47
1 2.13
2 4.26
6 12.77
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
100  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 80
8 10.00
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
101  โรงเรียนบ้านมอญ 99
8 8.08
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
102  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 241
17 7.05
11 4.56
10 4.15
5 2.07
8 3.32
190 78.84
51 21.16%
103  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 57
4 7.02
0 0.00
7 12.28
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
104  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 101
10 9.90
1 0.99
10 9.90
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 148
5 3.38
9 6.08
16 10.81
0 0.00
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
106  โรงเรียนบ้านดงพอง 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
107  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 107
6 5.61
2 1.87
10 9.35
3 2.80
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
108  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 159
13 8.18
3 1.89
15 9.43
0 0.00
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 175
8 4.57
2 1.14
22 12.57
2 1.14
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
111  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 167
15 8.98
4 2.40
13 7.78
0 0.00
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
112  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 94
2 2.13
2 2.13
8 8.51
6 6.38
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
113  โรงเรียนบ้านหนองกุง 225
8 3.56
5 2.22
18 8.00
11 4.89
1 0.44
182 80.89
43 19.11%
114  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 21
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
115  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
116  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 79
3 3.80
2 2.53
8 10.13
2 2.53
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 490
19 3.88
2 0.41
72 14.69
0 0.00
0 0.00
397 81.02
93 18.98%
118  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 169
5 2.96
4 2.37
11 6.51
8 4.73
4 2.37
137 81.07
32 18.93%
119  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 69
5 7.25
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
120  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 85
1 1.18
5 5.88
10 11.76
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
121  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 32
3 9.38
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
122  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 177
9 5.08
4 2.26
19 10.73
0 0.00
1 0.56
144 81.36
33 18.64%
123  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 49
2 4.08
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
124  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
125  โรงเรียนบ้านวังม่วง 226
15 6.64
11 4.87
12 5.31
0 0.00
2 0.88
186 82.30
40 17.70%
126  โรงเรียนบ้านโนนชาด 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
127  โรงเรียนบ้านห้วยไห 40
3 7.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
2 5.00
33 82.50
7 17.50%
128  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 178
3 1.69
2 1.12
14 7.87
5 2.81
7 3.93
147 82.58
31 17.42%
129  โรงเรียนบ้านนาดี 58
1 1.72
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
130  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 87
5 5.75
2 2.30
5 5.75
3 3.45
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
131  โรงเรียนบ้านหนองคัน 187
8 4.28
4 2.14
19 10.16
1 0.53
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
132  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
133  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 53
1 1.89
3 5.66
3 5.66
2 3.77
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
134  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 77
4 5.19
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
135  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
136  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
137  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 109
13 11.93
0 0.00
4 3.67
1 0.92
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
138  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 104
3 2.88
3 2.88
4 3.85
5 4.81
2 1.92
87 83.65
17 16.35%
139  โรงเรียนบ้านโนนทอง 63
3 4.76
1 1.59
3 4.76
3 4.76
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
140  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 222
16 7.21
9 4.05
9 4.05
1 0.45
0 0.00
187 84.23
35 15.77%
141  โรงเรียนบ้านก่าน 140
5 3.57
0 0.00
17 12.14
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
142  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 169
4 2.37
8 4.73
6 3.55
4 2.37
4 2.37
143 84.62
26 15.38%
143  โรงเรียนบ้านหนองคู 157
5 3.18
7 4.46
5 3.18
3 1.91
4 2.55
133 84.71
24 15.29%
144  โรงเรียนบ้านกลาง 72
2 2.78
1 1.39
8 11.11
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
145  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 140
8 5.71
3 2.14
7 5.00
3 2.14
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
146  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
147  โรงเรียนบ้านคลองบอน 68
4 5.88
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
148  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
3 4.41
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
149  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
150  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 55
0 0.00
5 9.09
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
151  โรงเรียนบ้านโนนงาม 62
6 9.68
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
152  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 97
3 3.09
4 4.12
3 3.09
3 3.09
1 1.03
83 85.57
14 14.43%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 132
1 0.76
5 3.79
12 9.09
0 0.00
1 0.76
113 85.61
19 14.39%
154  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 49
1 2.04
1 2.04
4 8.16
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
155  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 155
5 3.23
2 1.29
15 9.68
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
156  โรงเรียนบุปผาราม 85
4 4.71
5 5.88
3 3.53
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
157  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 57
-1 -1.75
0 0.00
8 14.04
1 1.75
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
158  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 13.95
37 86.05
6 13.95%
159  โรงเรียนบ้านนายม 115
3 2.61
3 2.61
6 5.22
2 1.74
2 1.74
99 86.09
16 13.91%
160  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 124
7 5.65
0 0.00
10 8.06
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
161  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 124
5 4.03
6 4.84
2 1.61
2 1.61
2 1.61
107 86.29
17 13.71%
162  โรงเรียนบ้านหินลาด 59
1 1.69
2 3.39
2 3.39
2 3.39
1 1.69
51 86.44
8 13.56%
163  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 119
6 5.04
1 0.84
5 4.20
2 1.68
2 1.68
103 86.55
16 13.45%
164  โรงเรียนบ้านโนนโจด 75
4 5.33
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
165  โรงเรียนบ้านม่วง 128
2 1.56
4 3.13
9 7.03
2 1.56
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
166  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 54
0 0.00
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
167  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 148
11 7.43
0 0.00
8 5.41
0 0.00
0 0.00
129 87.16
19 12.84%
168  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
1 2.56
34 87.18
5 12.82%
169  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
170  โรงเรียนศาลาสามัคคี 125
6 4.80
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
171  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
2 4.26
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
172  โรงเรียนบ้านธาตุ 174
9 5.17
1 0.57
11 6.32
1 0.57
0 0.00
152 87.36
22 12.64%
173  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
174  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 104
4 3.85
1 0.96
6 5.77
0 0.00
2 1.92
91 87.50
13 12.50%
175  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 165
8 4.85
2 1.21
10 6.06
0 0.00
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
176  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 174
2 1.15
1 0.57
10 5.75
8 4.60
0 0.00
153 87.93
21 12.07%
177  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 58
0 0.00
1 1.72
5 8.62
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
178  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
179  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
180  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 118
7 5.93
1 0.85
6 5.08
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
181  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 174
5 2.87
3 1.72
8 4.60
3 1.72
1 0.57
154 88.51
20 11.49%
182  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
183  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 157
5 3.18
0 0.00
13 8.28
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
184  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
1 2.86
31 88.57
4 11.43%
185  โรงเรียนบ้านหลุบคา 44
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
186  โรงเรียนบ้านเมืองคง 91
3 3.30
0 0.00
6 6.59
1 1.10
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
187  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
2 2.44
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
188  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 168
3 1.79
3 1.79
12 7.14
0 0.00
0 0.00
150 89.29
18 10.71%
189  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 141
7 4.96
2 1.42
6 4.26
0 0.00
0 0.00
126 89.36
15 10.64%
190  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 105
8 7.62
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
191  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
192  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
193  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 69
4 5.80
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
194  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 91
0 0.00
2 2.20
4 4.40
0 0.00
3 3.30
82 90.11
9 9.89%
195  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 94
8 8.51
1 1.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 262
15 5.73
0 0.00
10 3.82
0 0.00
0 0.00
237 90.46
25 9.54%
197  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
198  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 97
5 5.15
0 0.00
2 2.06
1 1.03
1 1.03
88 90.72
9 9.28%
199  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 54
5 9.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
200  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
201  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
202  โรงเรียนบ้านพีพวย 72
1 1.39
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
203  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 73
6 8.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
204  โรงเรียนบ้านโคกกุง 197
10 5.08
0 0.00
2 1.02
4 2.03
0 0.00
181 91.88
16 8.12%
205  โรงเรียนบ้านสระแต้ 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
206  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 115
3 2.61
0 0.00
4 3.48
2 1.74
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
207  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 104
2 1.92
4 3.85
0 0.00
2 1.92
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
208  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 179
7 3.91
0 0.00
6 3.35
0 0.00
0 0.00
166 92.74
13 7.26%
209  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
2 2.90
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
210  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 88
2 2.27
2 2.27
0 0.00
0 0.00
2 2.27
82 93.18
6 6.82%
211  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 74
1 1.35
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
212  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 134
0 0.00
0 0.00
9 6.72
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
213  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 122
3 2.46
1 0.82
1 0.82
2 1.64
1 0.82
114 93.44
8 6.56%
214  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 77
1 1.30
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
215  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 78
1 1.28
0 0.00
3 3.85
1 1.28
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
216  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
217  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159
4 2.52
0 0.00
6 3.77
0 0.00
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
218  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 117
0 0.00
1 0.85
6 5.13
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
219  โรงเรียนบ้านนาแก 268
2 0.75
2 0.75
5 1.87
3 1.12
4 1.49
252 94.03
16 5.97%
220  โรงเรียนบ้านเรือ 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
221  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
222  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
223  โรงเรียนบ้านเขวา 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
224  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 248
5 2.02
4 1.61
5 2.02
0 0.00
0 0.00
234 94.35
14 5.65%
225  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 91
1 1.10
0 0.00
3 3.30
1 1.10
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
226  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 110
1 0.91
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
227  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
228  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
229  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
230  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 121
0 0.00
0 0.00
2 1.65
0 0.00
3 2.48
116 95.87
5 4.13%
231  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 97
2 2.06
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
232  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
1 1.69
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
233  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 124
1 0.81
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
234  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
235  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 172
2 1.16
0 0.00
3 1.74
0 0.00
0 0.00
167 97.09
5 2.91%
236  โรงเรียนบ้านกุดจอก 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.86
34 97.14
1 2.86%
237  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
238  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 132
0 0.00
0 0.00
3 2.27
0 0.00
0 0.00
129 97.73
3 2.27%
239  โรงเรียนบ้านโคกงาม 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
240  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 241
1 0.41
3 1.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
237 98.34
4 1.66%
241  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
242  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
243  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.33
74 98.67
1 1.33%
244  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 129
0 0.00
1 0.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 99.22
1 0.78%
245  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
246  โรงเรียนฉิมพลีมา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านกุดแคน 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านดงใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
256  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
259  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
260  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
261  โรงเรียนสามสวนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
262  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,384 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,676 6.12
เตี้ย  799 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,584 9.44
ผอมและเตี้ย  572 2.09
อ้วนและเตี้ย  583 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,170 77.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,214 คน


22.69%


Powered By www.thaieducation.net