ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 223 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.55
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 57
7 12.28
11 19.30
8 14.04
8 14.04
8 14.04
15 26.32
42 73.68%
2  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 93
21 22.58
10 10.75
15 16.13
18 19.35
2 2.15
27 29.03
66 70.97%
3  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 73
15 20.55
4 5.48
18 24.66
7 9.59
1 1.37
28 38.36
45 61.64%
4  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
7 16.67
1 2.38
13 30.95
3 7.14
0 0.00
18 42.86
24 57.14%
5  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 115
14 12.17
6 5.22
10 8.70
19 16.52
16 13.91
50 43.48
65 56.52%
6  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 221
13 5.88
17 7.69
26 11.76
30 13.57
38 17.19
97 43.89
124 56.11%
7  โรงเรียน บ้านยางหวาย 192
22 11.46
23 11.98
23 11.98
21 10.94
14 7.29
89 46.35
103 53.65%
8  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 10
1 10.00
0 0.00
4 40.00
0 0.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
9  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 62
10 16.13
0 0.00
12 19.35
5 8.06
4 6.45
31 50.00
31 50.00%
10  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 110
14 12.73
14 12.73
17 15.45
9 8.18
0 0.00
56 50.91
54 49.09%
11  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 43
2 4.65
13 30.23
5 11.63
0 0.00
1 2.33
22 51.16
21 48.84%
12  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 145
58 40.00
0 0.00
10 6.90
0 0.00
0 0.00
77 53.10
68 46.90%
13  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 116
14 12.07
9 7.76
16 13.79
7 6.03
6 5.17
64 55.17
52 44.83%
14  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 42
5 11.90
0 0.00
6 14.29
3 7.14
4 9.52
24 57.14
18 42.86%
15  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 69
7 10.14
6 8.70
10 14.49
6 8.70
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
16  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 85
8 9.41
10 11.76
13 15.29
4 4.71
0 0.00
50 58.82
35 41.18%
17  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 77
6 7.79
6 7.79
16 20.78
3 3.90
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
18  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 136
9 6.62
16 11.76
19 13.97
8 5.88
1 0.74
83 61.03
53 38.97%
19  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 24
4 16.67
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
20  โรงเรียนบ้านช่อระกา 176
13 7.39
13 7.39
22 12.50
5 2.84
12 6.82
111 63.07
65 36.93%
21  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 80
8 10.00
4 5.00
14 17.50
3 3.75
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
22  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 58
15 25.86
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
23  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 83
17 20.48
2 2.41
11 13.25
0 0.00
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
24  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 119
12 10.08
0 0.00
31 26.05
0 0.00
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
25  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 45
6 13.33
1 2.22
5 11.11
3 6.67
1 2.22
29 64.44
16 35.56%
26  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 116
13 11.21
12 10.34
14 12.07
2 1.72
0 0.00
75 64.66
41 35.34%
27  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 60
5 8.33
6 10.00
7 11.67
2 3.33
1 1.67
39 65.00
21 35.00%
28  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 43
5 11.63
3 6.98
6 13.95
1 2.33
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
29  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 122
21 17.21
8 6.56
13 10.66
0 0.00
0 0.00
80 65.57
42 34.43%
30  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 41
3 7.32
3 7.32
3 7.32
3 7.32
2 4.88
27 65.85
14 34.15%
31  โรงเรียน บ้านสงแคน 44
5 11.36
1 2.27
3 6.82
4 9.09
2 4.55
29 65.91
15 34.09%
32  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 65
9 13.85
3 4.62
5 7.69
5 7.69
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
33  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 217
15 6.91
21 9.68
12 5.53
14 6.45
10 4.61
145 66.82
72 33.18%
34  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 271
28 10.33
16 5.90
45 16.61
0 0.00
0 0.00
182 67.16
89 32.84%
35  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 256
14 5.47
16 6.25
35 13.67
8 3.13
10 3.91
173 67.58
83 32.42%
36  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 131
10 7.63
10 7.63
19 14.50
2 1.53
1 0.76
89 67.94
42 32.06%
37  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 66
2 3.03
4 6.06
8 12.12
2 3.03
5 7.58
45 68.18
21 31.82%
38  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 169
9 5.33
9 5.33
25 14.79
3 1.78
6 3.55
117 69.23
52 30.77%
39  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 78
2 2.56
6 7.69
13 16.67
3 3.85
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
40  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 153
13 8.50
8 5.23
26 16.99
0 0.00
0 0.00
106 69.28
47 30.72%
41  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
3 8.33
2 5.56
25 69.44
11 30.56%
42  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 43
2 4.65
7 16.28
4 9.30
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
43  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 80
4 5.00
1 1.25
19 23.75
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
44  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 250
7 2.80
10 4.00
50 20.00
8 3.20
0 0.00
175 70.00
75 30.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 111
13 11.71
3 2.70
0 0.00
9 8.11
8 7.21
78 70.27
33 29.73%
46  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 34
4 11.76
3 8.82
1 2.94
2 5.88
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
47  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 103
3 2.91
3 2.91
22 21.36
1 0.97
1 0.97
73 70.87
30 29.13%
48  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 127
14 11.02
1 0.79
21 16.54
1 0.79
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
49  โรงเรียน บ้านโนนลาน 100
15 15.00
8 8.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
50  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 66
6 9.09
2 3.03
4 6.06
3 4.55
4 6.06
47 71.21
19 28.79%
51  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 63
6 9.52
0 0.00
7 11.11
3 4.76
2 3.17
45 71.43
18 28.57%
52  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 85
9 10.59
3 3.53
12 14.12
0 0.00
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
53  โรงเรียนนาฝายวิทยา 167
4 2.40
9 5.39
20 11.98
2 1.20
12 7.19
120 71.86
47 28.14%
54  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 121
7 5.79
6 4.96
8 6.61
6 4.96
7 5.79
87 71.90
34 28.10%
55  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 274
21 7.66
12 4.38
20 7.30
13 4.74
11 4.01
197 71.90
77 28.10%
56  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 140
7 5.00
7 5.00
10 7.14
9 6.43
6 4.29
101 72.14
39 27.86%
57  โรงเรียนบ้านต้อน 47
1 2.13
0 0.00
10 21.28
2 4.26
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
58  โรงเรียนบ้านโนนตาด 51
1 1.96
5 9.80
8 15.69
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
59  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 179
13 7.26
0 0.00
13 7.26
18 10.06
5 2.79
130 72.63
49 27.37%
60  โรงเรียนบ้านหินลาด 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
61  โรงเรียนบ้านกุดยาง 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
4 9.76
2 4.88
30 73.17
11 26.83%
62  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 187
18 9.63
7 3.74
13 6.95
7 3.74
5 2.67
137 73.26
50 26.74%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 443
13 2.93
6 1.35
85 19.19
9 2.03
5 1.13
325 73.36
118 26.64%
64  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 99
13 13.13
0 0.00
13 13.13
0 0.00
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
65  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 160
17 10.63
10 6.25
13 8.13
2 1.25
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
66  โรงเรียนบ้านวังตะกู 123
14 11.38
9 7.32
2 1.63
7 5.69
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
67  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 284
9 3.17
11 3.87
50 17.61
1 0.35
1 0.35
212 74.65
72 25.35%
68  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 210
18 8.57
6 2.86
25 11.90
4 1.90
0 0.00
157 74.76
53 25.24%
69  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 213
18 8.45
6 2.82
25 11.74
2 0.94
1 0.47
161 75.59
52 24.41%
70  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 41
2 4.88
0 0.00
7 17.07
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
71  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 59
2 3.39
4 6.78
8 13.56
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
72  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 76
4 5.26
5 6.58
9 11.84
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
73  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 238
23 9.66
6 2.52
21 8.82
3 1.26
2 0.84
183 76.89
55 23.11%
74  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 104
7 6.73
7 6.73
5 4.81
5 4.81
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
75  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 91
11 12.09
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
76  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 39
3 7.69
2 5.13
4 10.26
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
77  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 165
21 12.73
1 0.61
15 9.09
1 0.61
0 0.00
127 76.97
38 23.03%
78  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 188
8 4.26
0 0.00
34 18.09
0 0.00
0 0.00
146 77.66
42 22.34%
79  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 130
8 6.15
4 3.08
11 8.46
6 4.62
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
80  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 63
5 7.94
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
81  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 18
0 0.00
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
82  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 132
15 11.36
2 1.52
11 8.33
1 0.76
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
83  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 41
4 9.76
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
84  โรงเรียนบ้านหนองแวง 123
8 6.50
0 0.00
18 14.63
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
85  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 105
9 8.57
6 5.71
6 5.71
1 0.95
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
86  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 137
13 9.49
10 7.30
5 3.65
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
87  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 98
8 8.16
1 1.02
4 4.08
0 0.00
7 7.14
78 79.59
20 20.41%
88  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 173
6 3.47
6 3.47
21 12.14
2 1.16
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
89  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 35
0 0.00
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
90  โรงเรียน โนนหว้านไพล 116
11 9.48
0 0.00
9 7.76
3 2.59
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
91  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 275
10 3.64
7 2.55
12 4.36
10 3.64
15 5.45
221 80.36
54 19.64%
92  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 88
8 9.09
3 3.41
6 6.82
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
93  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 312
23 7.37
20 6.41
10 3.21
3 0.96
4 1.28
252 80.77
60 19.23%
94  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 257
30 11.67
8 3.11
9 3.50
1 0.39
0 0.00
209 81.32
48 18.68%
95  โรงเรียน บ้านฝาย 65
3 4.62
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
96  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 124
3 2.42
0 0.00
18 14.52
1 0.81
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
97  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 34
1 2.94
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
98  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 63
5 7.94
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
99  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1699
81 4.77
33 1.94
117 6.89
12 0.71
53 3.12
1403 82.58
296 17.42%
100  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 52
2 3.85
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
101  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 94
6 6.38
2 2.13
6 6.38
2 2.13
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
102  โรงเรียนโพนทองพิทยา 95
10 10.53
1 1.05
5 5.26
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
103  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 156
9 5.77
0 0.00
9 5.77
4 2.56
4 2.56
130 83.33
26 16.67%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 84
7 8.33
2 2.38
5 5.95
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
105  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 151
7 4.64
6 3.97
8 5.30
4 2.65
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
106  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 79
4 5.06
4 5.06
5 6.33
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
107  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
108  โรงเรียน บ้านสำราญ 81
3 3.70
3 3.70
3 3.70
4 4.94
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
109  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
110  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
111  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 88
1 1.14
0 0.00
12 13.64
1 1.14
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
112  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 396
18 4.55
16 4.04
19 4.80
5 1.26
5 1.26
333 84.09
63 15.91%
113  โรงเรียนบ้านหนองไห 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
5 6.58
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
114  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 323
11 3.41
7 2.17
32 9.91
0 0.00
1 0.31
272 84.21
51 15.79%
115  โรงเรียน บ้านนารี 137
9 6.57
0 0.00
12 8.76
0 0.00
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
116  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
1 1.69
4 6.78
50 84.75
9 15.25%
117  โรงเรียนบ้านโนนตูม 120
5 4.17
5 4.17
7 5.83
1 0.83
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
118  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 295
8 2.71
12 4.07
24 8.14
0 0.00
0 0.00
251 85.08
44 14.92%
119  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 74
4 5.41
1 1.35
5 6.76
0 0.00
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 264
11 4.17
0 0.00
28 10.61
0 0.00
0 0.00
225 85.23
39 14.77%
121  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
3 4.92
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
122  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 184
4 2.17
1 0.54
19 10.33
3 1.63
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
123  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
3 6.25
41 85.42
7 14.58%
124  โรงเรียนบ้านโนนกอก 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
125  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 255
12 4.71
3 1.18
15 5.88
6 2.35
0 0.00
219 85.88
36 14.12%
126  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 57
5 8.77
1 1.75
1 1.75
0 0.00
1 1.75
49 85.96
8 14.04%
127  โรงเรียนสหประชาสรร 143
1 0.70
0 0.00
14 9.79
5 3.50
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
128  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
2 2.78
5 6.94
62 86.11
10 13.89%
129  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 66
2 3.03
2 3.03
4 6.06
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
130  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 184
0 0.00
0 0.00
14 7.61
11 5.98
0 0.00
159 86.41
25 13.59%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 91
8 8.79
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
132  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 169
8 4.73
0 0.00
14 8.28
0 0.00
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
133  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 93
3 3.23
2 2.15
7 7.53
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
134  โรงเรียนบ้านเจาทอง 349
5 1.43
16 4.58
20 5.73
4 1.15
0 0.00
304 87.11
45 12.89%
135  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 109
6 5.50
3 2.75
1 0.92
0 0.00
4 3.67
95 87.16
14 12.84%
136  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
137  โรงเรียน บ้านลำชี 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
138  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
139  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 130
3 2.31
0 0.00
12 9.23
1 0.77
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
140  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 132
3 2.27
1 0.76
10 7.58
2 1.52
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
141  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 92
0 0.00
0 0.00
9 9.78
2 2.17
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
142  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 101
7 6.93
3 2.97
1 0.99
1 0.99
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
143  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 127
5 3.94
5 3.94
0 0.00
5 3.94
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
144  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 107
0 0.00
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
145  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 153
5 3.27
5 3.27
3 1.96
4 2.61
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
146  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 205
10 4.88
0 0.00
6 2.93
6 2.93
0 0.00
183 89.27
22 10.73%
147  โรงเรียนบ้านป่ายาง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
148  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 114
2 1.75
3 2.63
5 4.39
1 0.88
1 0.88
102 89.47
12 10.53%
149  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
150  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 69
1 1.45
1 1.45
4 5.80
0 0.00
1 1.45
62 89.86
7 10.14%
151  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
9 90.00
1 10.00%
152  โรงเรียนบ้านนามน 123
4 3.25
2 1.63
6 4.88
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
153  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
154  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 96
1 1.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 8.33
87 90.63
9 9.38%
155  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
156  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
157  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 118
10 8.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
158  โรงเรียน บ้านนาโจด 48
3 6.25
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
159  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 109
3 2.75
1 0.92
4 3.67
0 0.00
1 0.92
100 91.74
9 8.26%
160  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 97
4 4.12
0 0.00
3 3.09
1 1.03
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
161  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
162  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 98
2 2.04
1 1.02
2 2.04
1 1.02
2 2.04
90 91.84
8 8.16%
163  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 37
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
164  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 238
3 1.26
2 0.84
9 3.78
3 1.26
2 0.84
219 92.02
19 7.98%
165  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
166  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
167  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 68
1 1.47
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
168  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
169  โรงเรียน บ้านดอนหัน 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
170  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 70
3 4.29
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
171  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
172  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 72
4 5.56
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
173  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 117
3 2.56
0 0.00
3 2.56
2 1.71
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
174  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 236
14 5.93
0 0.00
2 0.85
0 0.00
0 0.00
220 93.22
16 6.78%
175  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 320
6 1.88
3 0.94
7 2.19
2 0.63
3 0.94
299 93.44
21 6.56%
176  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
177  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
178  โรงเรียนบ้านกุดละลม 37
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
179  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
180  โรงเรียนบ้านนาวัง 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
181  โรงเรียนบ้านนางแดด 123
3 2.44
1 0.81
2 1.63
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
182  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 114
2 1.75
2 1.75
1 0.88
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
183  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
26 96.30
1 3.70%
184  โรงเรียนบ้านโสกรัง 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
185  โรงเรียนบ้านวังโพน 136
1 0.74
0 0.00
4 2.94
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
186  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 143
4 2.80
0 0.00
1 0.70
0 0.00
0 0.00
138 96.50
5 3.50%
187  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 174
0 0.00
0 0.00
3 1.72
0 0.00
3 1.72
168 96.55
6 3.45%
188  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
189  โรงเรียน บ้านโนนแดง 250
2 0.80
0 0.00
5 2.00
0 0.00
0 0.00
243 97.20
7 2.80%
190  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 160
0 0.00
0 0.00
2 1.25
1 0.63
0 0.00
157 98.13
3 1.88%
191  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองหอย 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านนาฮี 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,120 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,359 5.88
เตี้ย  683 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,960 8.48
ผอมและเตี้ย  480 2.08
อ้วนและเตี้ย  350 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,288 79.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,832 คน


20.90%


Powered By www.thaieducation.net