ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 19
12 63.16
2 10.53
2 10.53
2 10.53
0 0.00
1 5.26
18 94.74%
2  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 76
15 19.74
13 17.11
1 1.32
19 25.00
0 0.00
28 36.84
48 63.16%
3  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 34
8 23.53
2 5.88
5 14.71
0 0.00
1 2.94
18 52.94
16 47.06%
4  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 124
10 8.06
11 8.87
12 9.68
10 8.06
10 8.06
71 57.26
53 42.74%
5  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 732
44 6.01
47 6.42
27 3.69
91 12.43
74 10.11
449 61.34
283 38.66%
6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 184
20 10.87
19 10.33
25 13.59
6 3.26
1 0.54
113 61.41
71 38.59%
7  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 615
132 21.46
0 0.00
28 4.55
72 11.71
5 0.81
378 61.46
237 38.54%
8  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 140
15 10.71
17 12.14
14 10.00
1 0.71
5 3.57
88 62.86
52 37.14%
9  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 219
31 14.16
34 15.53
1 0.46
14 6.39
0 0.00
139 63.47
80 36.53%
10  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 123
23 18.70
4 3.25
4 3.25
3 2.44
2 1.63
87 70.73
36 29.27%
11  โรงเรียนบ้านโต 320
11 3.44
21 6.56
20 6.25
21 6.56
19 5.94
228 71.25
92 28.75%
12  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1083
57 5.26
46 4.25
75 6.93
70 6.46
60 5.54
775 71.56
308 28.44%
13  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 89
6 6.74
10 11.24
4 4.49
5 5.62
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
14  โรงเรียนบ้านมาลา 127
16 12.60
15 11.81
0 0.00
4 3.15
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
15  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 844
63 7.46
108 12.80
20 2.37
10 1.18
0 0.00
643 76.18
201 23.82%
16  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 167
4 2.40
6 3.59
22 13.17
6 3.59
0 0.00
129 77.25
38 22.75%
17  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 122
11 9.02
8 6.56
2 1.64
3 2.46
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
18  โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 140
8 5.71
2 1.43
14 10.00
2 1.43
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
19  โรงเรียนบ้านจุโป 109
4 3.67
2 1.83
14 12.84
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
20  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 115
7 6.09
6 5.22
6 5.22
2 1.74
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
21  โรงเรียนบ้านยะรม 252
7 2.78
31 12.30
8 3.17
0 0.00
0 0.00
206 81.75
46 18.25%
22  โรงเรียนบ้านศรีนคร 102
6 5.88
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
23  โรงเรียนบ้านบัวทอง 133
4 3.01
11 8.27
5 3.76
0 0.00
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
24  โรงเรียนบ้านนาข่อย 263
10 3.80
13 4.94
16 6.08
0 0.00
0 0.00
224 85.17
39 14.83%
25  โรงเรียนบ้านวังศิลา 68
4 5.88
1 1.47
2 2.94
3 4.41
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
26  โรงเรียนบ้านเยาะ 430
19 4.42
14 3.26
13 3.02
15 3.49
2 0.47
367 85.35
63 14.65%
27  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
0 0.00
1 1.32
65 85.53
11 14.47%
28  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 57
3 5.26
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
29  โรงเรียนบ้านแหร 286
19 6.64
13 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
254 88.81
32 11.19%
30  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
31  โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 57
2 3.51
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
32  โรงเรียนบ้านราโมง 300
8 2.67
9 3.00
1 0.33
0 0.00
0 0.00
282 94.00
18 6.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,447 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  582 7.82
เตี้ย  469 6.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  364 4.89
ผอมและเตี้ย  361 4.85
อ้วนและเตี้ย  180 2.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,491 73.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,956 คน


26.27%


Powered By www.thaieducation.net