ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านรานอ 210
36 17.14
48 22.86
44 20.95
10 4.76
3 1.43
69 32.86
141 67.14%
2  โรงเรียนบ้านบาละ 483
86 17.81
74 15.32
47 9.73
61 12.63
47 9.73
168 34.78
315 65.22%
3  โรงเรียนบ้านละแอ 174
17 9.77
41 23.56
5 2.87
4 2.30
0 0.00
107 61.49
67 38.51%
4  โรงเรียนบ้านนิบง 352
15 4.26
15 4.26
26 7.39
30 8.52
41 11.65
225 63.92
127 36.08%
5  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 151
28 18.54
16 10.60
6 3.97
3 1.99
0 0.00
98 64.90
53 35.10%
6  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 162
22 13.58
21 12.96
3 1.85
3 1.85
0 0.00
113 69.75
49 30.25%
7  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 40
5 12.50
5 12.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
8  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 74
7 9.46
5 6.76
2 2.70
6 8.11
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
9  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 127
9 7.09
15 11.81
7 5.51
1 0.79
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
10  โรงเรียนบ้านบายอ 274
18 6.57
30 10.95
6 2.19
13 4.74
1 0.36
206 75.18
68 24.82%
11  โรงเรียนสามัคคี 135
10 7.41
8 5.93
9 6.67
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
12  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 298
20 6.71
5 1.68
5 1.68
10 3.36
2 0.67
256 85.91
42 14.09%
13  โรงเรียนบ้านสันติ 123
11 8.94
0 0.00
4 3.25
2 1.63
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
14  โรงเรียนบ้านยะหา 474
15 3.16
17 3.59
20 4.22
0 0.00
0 0.00
422 89.03
52 10.97%
15  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 314
20 6.37
0 0.00
5 1.59
8 2.55
0 0.00
281 89.49
33 10.51%
16  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 331
10 3.02
3 0.91
13 3.93
0 0.00
0 0.00
305 92.15
26 7.85%
17  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 141
2 1.42
2 1.42
3 2.13
0 0.00
1 0.71
133 94.33
8 5.67%

 

จำนวนนักเรียน  3,863 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  331 8.57
เตี้ย  305 7.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  207 5.36
ผอมและเตี้ย  151 3.91
อ้วนและเตี้ย  95 2.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,774 71.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,089 คน


28.19%


Powered By www.thaieducation.net