ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 65
16 24.62
15 23.08
5 7.69
28 43.08
1 1.54
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 114
30 26.32
26 22.81
4 3.51
27 23.68
27 23.68
0 0.00
114 100.00%
3  โรงเรียนบือดองพัฒนา 134
11 8.21
47 35.07
45 33.58
29 21.64
2 1.49
0 0.00
134 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสะโต 170
21 12.35
35 20.59
7 4.12
25 14.71
42 24.71
40 23.53
130 76.47%
5  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 824
79 9.59
117 14.20
41 4.98
196 23.79
139 16.87
252 30.58
572 69.42%
6  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 182
32 17.58
53 29.12
18 9.89
12 6.59
1 0.55
66 36.26
116 63.74%
7  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 316
79 25.00
70 22.15
18 5.70
26 8.23
5 1.58
118 37.34
198 62.66%
8  โรงเรียนบ้านกูวา 205
29 14.15
71 34.63
15 7.32
7 3.41
6 2.93
77 37.56
128 62.44%
9  โรงเรียนบ้านสะเอะ 379
71 18.73
77 20.32
22 5.80
65 17.15
0 0.00
144 37.99
235 62.01%
10  โรงเรียนบ้านปาโจ 182
38 20.88
57 31.32
6 3.30
0 0.00
0 0.00
81 44.51
101 55.49%
11  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 105
19 18.10
24 22.86
8 7.62
5 4.76
0 0.00
49 46.67
56 53.33%
12  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 231
29 12.55
34 14.72
9 3.90
21 9.09
26 11.26
112 48.48
119 51.52%
13  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 127
8 6.30
11 8.66
7 5.51
19 14.96
18 14.17
64 50.39
63 49.61%
14  โรงเรียนบ้านคูวอ 195
58 29.74
9 4.62
24 12.31
5 2.56
0 0.00
99 50.77
96 49.23%
15  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 244
36 14.75
44 18.03
7 2.87
28 11.48
4 1.64
125 51.23
119 48.77%
16  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 228
48 21.05
50 21.93
12 5.26
0 0.00
0 0.00
118 51.75
110 48.25%
17  โรงเรียนวัดลำใหม่ 56
4 7.14
15 26.79
7 12.50
0 0.00
0 0.00
30 53.57
26 46.43%
18  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 106
10 9.43
25 23.58
13 12.26
0 0.00
0 0.00
58 54.72
48 45.28%
19  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 163
17 10.43
11 6.75
3 1.84
28 17.18
13 7.98
91 55.83
72 44.17%
20  โรงเรียนบ้านไทรงาม 134
13 9.70
40 29.85
3 2.24
2 1.49
0 0.00
76 56.72
58 43.28%
21  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 285
40 14.04
36 12.63
5 1.75
40 14.04
0 0.00
164 57.54
121 42.46%
22  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 189
19 10.05
43 22.75
9 4.76
7 3.70
0 0.00
111 58.73
78 41.27%
23  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 97
14 14.43
24 24.74
2 2.06
0 0.00
0 0.00
57 58.76
40 41.24%
24  โรงเรียนบ้านเกะรอ 192
32 16.67
21 10.94
14 7.29
11 5.73
1 0.52
113 58.85
79 41.15%
25  โรงเรียนประชาอุทิศ 139
18 12.95
26 18.71
3 2.16
9 6.47
0 0.00
83 59.71
56 40.29%
26  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 177
12 6.78
5 2.82
14 7.91
17 9.60
23 12.99
106 59.89
71 40.11%
27  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 126
14 11.11
30 23.81
5 3.97
1 0.79
0 0.00
76 60.32
50 39.68%
28  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 53
1 1.89
12 22.64
8 15.09
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
29  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 211
25 11.85
8 3.79
12 5.69
27 12.80
11 5.21
128 60.66
83 39.34%
30  โรงเรียนบ้านบาโงย 101
10 9.90
3 2.97
8 7.92
18 17.82
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
31  โรงเรียนบ้านท่าสาป 297
39 13.13
43 14.48
24 8.08
8 2.69
0 0.00
183 61.62
114 38.38%
32  โรงเรียนบ้านพงยือไร 131
14 10.69
20 15.27
7 5.34
9 6.87
0 0.00
81 61.83
50 38.17%
33  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 217
30 13.82
51 23.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 62.67
81 37.33%
34  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 513
40 7.80
49 9.55
10 1.95
44 8.58
46 8.97
324 63.16
189 36.84%
35  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 102
9 8.82
6 5.88
7 6.86
11 10.78
4 3.92
65 63.73
37 36.27%
36  โรงเรียนบ้านปงตา 158
13 8.23
14 8.86
6 3.80
12 7.59
12 7.59
101 63.92
57 36.08%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 84
7 8.33
10 11.90
5 5.95
8 9.52
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
38  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 147
25 17.01
17 11.56
6 4.08
4 2.72
0 0.00
95 64.63
52 35.37%
39  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 212
17 8.02
17 8.02
22 10.38
17 8.02
1 0.47
138 65.09
74 34.91%
40  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 89
9 10.11
6 6.74
7 7.87
5 5.62
4 4.49
58 65.17
31 34.83%
41  โรงเรียนบ้านละแอ 89
12 13.48
8 8.99
5 5.62
4 4.49
2 2.25
58 65.17
31 34.83%
42  โรงเรียนบ้านจำปูน 150
7 4.67
23 15.33
2 1.33
17 11.33
3 2.00
98 65.33
52 34.67%
43  โรงเรียนบ้านกือแล 140
15 10.71
20 14.29
6 4.29
6 4.29
1 0.71
92 65.71
48 34.29%
44  โรงเรียนบ้านตะโละ 174
19 10.92
15 8.62
3 1.72
17 9.77
3 1.72
117 67.24
57 32.76%
45  โรงเรียนบ้านต้นหยี 42
10 23.81
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
46  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 124
18 14.52
8 6.45
5 4.03
5 4.03
2 1.61
86 69.35
38 30.65%
47  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 200
16 8.00
17 8.50
15 7.50
11 5.50
2 1.00
139 69.50
61 30.50%
48  โรงเรียนบ้านสาคอ 84
14 16.67
9 10.71
1 1.19
1 1.19
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
49  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 154
15 9.74
12 7.79
7 4.55
7 4.55
3 1.95
110 71.43
44 28.57%
50  โรงเรียนบ้านตาโละ 133
8 6.02
21 15.79
7 5.26
1 0.75
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
51  โรงเรียนธารแร่ 65
8 12.31
8 12.31
0 0.00
0 0.00
2 3.08
47 72.31
18 27.69%
52  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1790
115 6.42
38 2.12
285 15.92
35 1.96
22 1.23
1295 72.35
495 27.65%
53  โรงเรียนบ้านบือมัง 189
15 7.94
9 4.76
3 1.59
20 10.58
5 2.65
137 72.49
52 27.51%
54  โรงเรียนบ้านพรุ 124
8 6.45
19 15.32
2 1.61
2 1.61
3 2.42
90 72.58
34 27.42%
55  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 174
14 8.05
9 5.17
6 3.45
12 6.90
5 2.87
128 73.56
46 26.44%
56  โรงเรียนบ้านรามัน 468
68 14.53
45 9.62
7 1.50
0 0.00
0 0.00
348 74.36
120 25.64%
57  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 82
6 7.32
4 4.88
0 0.00
11 13.41
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
58  โรงเรียนบ้านนาเตย 85
7 8.24
5 5.88
9 10.59
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
59  โรงเรียนบ้านตาสา 114
15 13.16
1 0.88
12 10.53
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
60  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 98
4 4.08
13 13.27
7 7.14
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
61  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 192
25 13.02
5 2.60
8 4.17
9 4.69
0 0.00
145 75.52
47 24.48%
62  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 79
3 3.80
9 11.39
2 2.53
5 6.33
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
63  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 257
21 8.17
23 8.95
8 3.11
8 3.11
1 0.39
196 76.26
61 23.74%
64  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 349
47 13.47
22 6.30
12 3.44
0 0.00
0 0.00
268 76.79
81 23.21%
65  โรงเรียนบ้านบือยอง 164
17 10.37
15 9.15
4 2.44
4 2.44
-2 -1.22
126 76.83
38 23.17%
66  โรงเรียนบ้านพร่อน 217
31 14.29
1 0.46
12 5.53
6 2.76
0 0.00
167 76.96
50 23.04%
67  โรงเรียนบ้านลือมุ 173
12 6.94
15 8.67
3 1.73
1 0.58
8 4.62
134 77.46
39 22.54%
68  โรงเรียนบ้านจาหนัน 160
10 6.25
17 10.63
7 4.38
1 0.63
1 0.63
124 77.50
36 22.50%
69  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 82
7 8.54
8 9.76
3 3.66
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
70  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 187
8 4.28
10 5.35
8 4.28
9 4.81
5 2.67
147 78.61
40 21.39%
71  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 153
14 9.15
10 6.54
7 4.58
1 0.65
0 0.00
121 79.08
32 20.92%
72  โรงเรียนบ้านโฉลง 287
8 2.79
5 1.74
9 3.14
37 12.89
0 0.00
228 79.44
59 20.56%
73  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 195
14 7.18
10 5.13
13 6.67
3 1.54
0 0.00
155 79.49
40 20.51%
74  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 83
3 3.61
2 2.41
12 14.46
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
75  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 89
4 4.49
7 7.87
6 6.74
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
76  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 174
13 7.47
12 6.90
8 4.60
2 1.15
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
77  โรงเรียนสันติวิทยา 290
0 0.00
58 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
232 80.00
58 20.00%
78  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 614
41 6.68
39 6.35
36 5.86
3 0.49
0 0.00
495 80.62
119 19.38%
79  โรงเรียนบ้านเกียรติ 125
6 4.80
8 6.40
5 4.00
3 2.40
2 1.60
101 80.80
24 19.20%
80  โรงเรียนบ้านกาลอ 166
0 0.00
30 18.07
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
81  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 214
17 7.94
7 3.27
7 3.27
7 3.27
0 0.00
176 82.24
38 17.76%
82  โรงเรียนบ้านบุดี 231
6 2.60
27 11.69
7 3.03
1 0.43
0 0.00
190 82.25
41 17.75%
83  โรงเรียนบ้านจือนือแร 203
8 3.94
7 3.45
9 4.43
7 3.45
5 2.46
167 82.27
36 17.73%
84  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 65
1 1.54
4 6.15
3 4.62
3 4.62
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
85  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 171
9 5.26
11 6.43
6 3.51
2 1.17
0 0.00
143 83.63
28 16.37%
86  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 130
8 6.15
4 3.08
5 3.85
2 1.54
2 1.54
109 83.85
21 16.15%
87  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 133
8 6.02
2 1.50
2 1.50
9 6.77
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
88  โรงเรียนบ้านตาเซะ 121
7 5.79
6 4.96
3 2.48
2 1.65
1 0.83
102 84.30
19 15.70%
89  โรงเรียนบ้านยะลา 236
18 7.63
14 5.93
4 1.69
1 0.42
0 0.00
199 84.32
37 15.68%
90  โรงเรียนบ้านปุโรง 135
4 2.96
5 3.70
7 5.19
4 2.96
1 0.74
114 84.44
21 15.56%
91  โรงเรียนบ้านแบหอ 230
16 6.96
11 4.78
4 1.74
2 0.87
1 0.43
196 85.22
34 14.78%
92  โรงเรียนวัดลำพะยา 115
2 1.74
5 4.35
10 8.70
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
93  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 82
2 2.44
3 3.66
4 4.88
1 1.22
2 2.44
70 85.37
12 14.63%
94  โรงเรียนบ้านปูลัย 108
1 0.93
8 7.41
2 1.85
4 3.70
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
95  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 185
10 5.41
6 3.24
3 1.62
6 3.24
0 0.00
160 86.49
25 13.51%
96  โรงเรียนบ้านวังพญา 104
6 5.77
2 1.92
5 4.81
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
97  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 123
3 2.44
9 7.32
3 2.44
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
98  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 169
3 1.78
10 5.92
8 4.73
0 0.00
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
99  โรงเรียนบ้านยือโระ 135
10 7.41
0 0.00
1 0.74
4 2.96
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
100  โรงเรียนบ้านมาแฮ 284
13 4.58
15 5.28
1 0.35
0 0.00
0 0.00
255 89.79
29 10.21%
101  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 129
4 3.10
5 3.88
4 3.10
0 0.00
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
102  โรงเรียนบ้านกาดือแป 82
1 1.22
6 7.32
1 1.22
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
103  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 82
5 6.10
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
104  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 119
3 2.52
1 0.84
3 2.52
2 1.68
2 1.68
108 90.76
11 9.24%
105  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
106  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 41
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
107  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 78
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
108  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 52
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
109  โรงเรียนบ้านบาโด 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
110  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2178
12 0.55
15 0.69
9 0.41
7 0.32
6 0.28
2129 97.75
49 2.25%
111  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,224 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,895 8.53
เตี้ย  2,052 9.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,116 5.02
ผอมและเตี้ย  1,079 4.86
อ้วนและเตี้ย  474 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,608 70.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,616 คน


29.77%


Powered By www.thaieducation.net