ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 156 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.67
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 68
16 23.53
10 14.71
20 29.41
10 14.71
12 17.65
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบางสาน 60
13 21.67
20 33.33
6 10.00
13 21.67
7 11.67
1 1.67
59 98.33%
3  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 226
24 10.62
29 12.83
45 19.91
46 20.35
45 19.91
37 16.37
189 83.63%
4  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 276
7 2.54
24 8.70
27 9.78
39 14.13
86 31.16
93 33.70
183 66.30%
5  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 44
6 13.64
4 9.09
10 22.73
3 6.82
2 4.55
19 43.18
25 56.82%
6  โรงเรียนวัดอินทราวาส 250
34 13.60
34 13.60
29 11.60
32 12.80
0 0.00
121 48.40
129 51.60%
7  โรงเรียนบ้านบางพระ 132
6 4.55
10 7.58
38 28.79
4 3.03
8 6.06
66 50.00
66 50.00%
8  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 113
3 2.65
9 7.96
11 9.73
12 10.62
20 17.70
58 51.33
55 48.67%
9  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 369
31 8.40
23 6.23
102 27.64
5 1.36
3 0.81
205 55.56
164 44.44%
10  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 286
28 9.79
29 10.14
50 17.48
17 5.94
0 0.00
162 56.64
124 43.36%
11  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 110
7 6.36
5 4.55
26 23.64
1 0.91
7 6.36
64 58.18
46 41.82%
12  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 191
10 5.24
21 10.99
39 20.42
9 4.71
0 0.00
112 58.64
79 41.36%
13  โรงเรียนบ้านคลองรอก 266
18 6.77
13 4.89
16 6.02
28 10.53
30 11.28
161 60.53
105 39.47%
14  โรงเรียนวัดหัวเตย 114
15 13.16
6 5.26
17 14.91
2 1.75
4 3.51
70 61.40
44 38.60%
15  โรงเรียนบ้านควนรา 63
1 1.59
3 4.76
14 22.22
0 0.00
6 9.52
39 61.90
24 38.10%
16  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 71
3 4.23
4 5.63
9 12.68
4 5.63
7 9.86
44 61.97
27 38.03%
17  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 85
11 12.94
13 15.29
1 1.18
3 3.53
4 4.71
53 62.35
32 37.65%
18  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 176
10 5.68
16 9.09
32 18.18
7 3.98
1 0.57
110 62.50
66 37.50%
19  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 283
33 11.66
14 4.95
59 20.85
0 0.00
0 0.00
177 62.54
106 37.46%
20  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 129
21 16.28
1 0.78
19 14.73
2 1.55
5 3.88
81 62.79
48 37.21%
21  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 756
15 1.98
12 1.59
238 31.48
6 0.79
0 0.00
485 64.15
271 35.85%
22  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 135
11 8.15
4 2.96
29 21.48
4 2.96
0 0.00
87 64.44
48 35.56%
23  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 222
14 6.31
2 0.90
35 15.77
7 3.15
17 7.66
147 66.22
75 33.78%
24  โรงเรียนบ้านโตนยาง 101
9 8.91
5 4.95
10 9.90
9 8.91
1 0.99
67 66.34
34 33.66%
25  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 155
5 3.23
5 3.23
37 23.87
5 3.23
0 0.00
103 66.45
52 33.55%
26  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 66
0 0.00
0 0.00
11 16.67
0 0.00
11 16.67
44 66.67
22 33.33%
27  โรงเรียนบ้านหนองมน 99
3 3.03
3 3.03
26 26.26
0 0.00
1 1.01
66 66.67
33 33.33%
28  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
29  โรงเรียนวัดอัมพาราม 128
12 9.38
11 8.59
19 14.84
0 0.00
0 0.00
86 67.19
42 32.81%
30  โรงเรียนบ้านคลองวัว 83
6 7.23
6 7.23
10 12.05
3 3.61
2 2.41
56 67.47
27 32.53%
31  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 327
24 7.34
13 3.98
51 15.60
8 2.45
10 3.06
221 67.58
106 32.42%
32  โรงเรียนบ้านศรีพนม 69
7 10.14
1 1.45
9 13.04
0 0.00
5 7.25
47 68.12
22 31.88%
33  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 129
7 5.43
7 5.43
21 16.28
6 4.65
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
34  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 156
12 7.69
8 5.13
29 18.59
0 0.00
0 0.00
107 68.59
49 31.41%
35  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 135
11 8.15
0 0.00
31 22.96
0 0.00
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
36  โรงเรียนบ้านกลาง 201
24 11.94
0 0.00
38 18.91
0 0.00
0 0.00
139 69.15
62 30.85%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 509
21 4.13
22 4.32
102 20.04
3 0.59
9 1.77
352 69.16
157 30.84%
38  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 143
15 10.49
10 6.99
12 8.39
6 4.20
1 0.70
99 69.23
44 30.77%
39  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 36
6 16.67
2 5.56
0 0.00
1 2.78
2 5.56
25 69.44
11 30.56%
40  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 77
10 12.99
0 0.00
13 16.88
0 0.00
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
41  โรงเรียนวัดนันทาราม 77
6 7.79
5 6.49
7 9.09
5 6.49
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
42  โรงเรียนบ้านควนสูง 54
8 14.81
1 1.85
4 7.41
3 5.56
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
43  โรงเรียนบ้านหินดาน 105
3 2.86
7 6.67
19 18.10
2 1.90
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
44  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 274
10 3.65
9 3.28
46 16.79
8 2.92
7 2.55
194 70.80
80 29.20%
45  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 159
13 8.18
0 0.00
20 12.58
0 0.00
13 8.18
113 71.07
46 28.93%
46  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 184
15 8.15
2 1.09
35 19.02
1 0.54
0 0.00
131 71.20
53 28.80%
47  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 78
5 6.41
1 1.28
16 20.51
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
48  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 193
5 2.59
4 2.07
44 22.80
0 0.00
0 0.00
140 72.54
53 27.46%
49  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 81
14 17.28
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
50  โรงเรียนวัดนิลาราม 123
5 4.07
2 1.63
23 18.70
2 1.63
1 0.81
90 73.17
33 26.83%
51  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 127
4 3.15
4 3.15
22 17.32
0 0.00
4 3.15
93 73.23
34 26.77%
52  โรงเรียนวัดพุมเรียง 296
32 10.81
7 2.36
29 9.80
11 3.72
0 0.00
217 73.31
79 26.69%
53  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 60
10 16.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
54  โรงเรียนบ้านไทรงาม 83
5 6.02
3 3.61
8 9.64
2 2.41
4 4.82
61 73.49
22 26.51%
55  โรงเรียนบ้านตาขุน 170
7 4.12
3 1.76
35 20.59
0 0.00
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
56  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 57
4 7.02
3 5.26
4 7.02
2 3.51
2 3.51
42 73.68
15 26.32%
57  โรงเรียนบ้านย่านยาว 55
1 1.82
4 7.27
9 16.36
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
58  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 114
0 0.00
5 4.39
24 21.05
0 0.00
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
59  โรงเรียนวัดพะแสง 83
7 8.43
3 3.61
8 9.64
3 3.61
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
60  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 170
3 1.76
4 2.35
36 21.18
0 0.00
0 0.00
127 74.71
43 25.29%
61  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 392
16 4.08
33 8.42
30 7.65
16 4.08
3 0.77
294 75.00
98 25.00%
62  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 456
6 1.32
11 2.41
41 8.99
17 3.73
39 8.55
342 75.00
114 25.00%
63  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 65
5 7.69
2 3.08
9 13.85
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
64  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 123
1 0.81
7 5.69
17 13.82
1 0.81
4 3.25
93 75.61
30 24.39%
65  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 65
4 6.15
4 6.15
7 10.77
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
66  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 93
0 0.00
1 1.08
16 17.20
4 4.30
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
67  โรงเรียนบ้านคลองพา 120
5 4.17
5 4.17
17 14.17
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
68  โรงเรียนบ้านยางงาม 178
16 8.99
6 3.37
18 10.11
0 0.00
0 0.00
138 77.53
40 22.47%
69  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 130
7 5.38
7 5.38
7 5.38
6 4.62
2 1.54
101 77.69
29 22.31%
70  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 155
7 4.52
8 5.16
14 9.03
2 1.29
3 1.94
121 78.06
34 21.94%
71  โรงเรียนบ้านชายท่า 101
1 0.99
3 2.97
12 11.88
6 5.94
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
72  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 101
1 0.99
4 3.96
16 15.84
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
73  โรงเรียนบ้านคชาธาร 92
6 6.52
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
74  โรงเรียนบ้านเขานาใน 374
13 3.48
13 3.48
42 11.23
13 3.48
0 0.00
293 78.34
81 21.66%
75  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 171
5 2.92
0 0.00
32 18.71
0 0.00
0 0.00
134 78.36
37 21.64%
76  โรงเรียนวัดโกศาวาส 102
2 1.96
3 2.94
17 16.67
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 65
0 0.00
3 4.62
11 16.92
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
78  โรงเรียนบ้านบนไร่ 209
11 5.26
2 0.96
32 15.31
0 0.00
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
79  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 230
16 6.96
4 1.74
27 11.74
1 0.43
1 0.43
181 78.70
49 21.30%
80  โรงเรียนบ้านปากโตน 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
81  โรงเรียนสารภีอุทิศ 71
0 0.00
1 1.41
13 18.31
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
82  โรงเรียนวัดน้ำพุ 67
2 2.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 17.91
53 79.10
14 20.90%
83  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 126
7 5.56
6 4.76
11 8.73
2 1.59
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
84  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 44
3 6.82
0 0.00
4 9.09
2 4.55
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
85  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 74
0 0.00
0 0.00
15 20.27
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
86  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 152
7 4.61
5 3.29
17 11.18
1 0.66
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
87  โรงเรียนตาขุน 382
15 3.93
3 0.79
51 13.35
3 0.79
3 0.79
307 80.37
75 19.63%
88  โรงเรียนบ้านต้นยวน 270
12 4.44
10 3.70
18 6.67
8 2.96
5 1.85
217 80.37
53 19.63%
89  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 158
10 6.33
0 0.00
21 13.29
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
90  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 185
0 0.00
5 2.70
31 16.76
0 0.00
0 0.00
149 80.54
36 19.46%
91  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 373
12 3.22
10 2.68
47 12.60
3 0.80
0 0.00
301 80.70
72 19.30%
92  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 193
8 4.15
5 2.59
21 10.88
3 1.55
0 0.00
156 80.83
37 19.17%
93  โรงเรียนวัดบางปอ 90
6 6.67
5 5.56
5 5.56
1 1.11
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
94  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 122
2 1.64
2 1.64
19 15.57
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
95  โรงเรียนบ้านใหญ่ 133
4 3.01
2 1.50
19 14.29
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
96  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 86
3 3.49
5 5.81
5 5.81
2 2.33
1 1.16
70 81.40
16 18.60%
97  โรงเรียนบ้านนาค้อ 98
2 2.04
0 0.00
16 16.33
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
98  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 83
0 0.00
3 3.61
10 12.05
2 2.41
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
99  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 314
6 1.91
8 2.55
29 9.24
6 1.91
7 2.23
258 82.17
56 17.83%
100  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 189
8 4.23
1 0.53
24 12.70
0 0.00
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
101  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 81
1 1.23
4 4.94
9 11.11
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
102  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 217
0 0.00
3 1.38
34 15.67
0 0.00
0 0.00
180 82.95
37 17.05%
103  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 54
0 0.00
2 3.70
7 12.96
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
104  โรงเรียนวัดธัญญาราม 145
4 2.76
5 3.45
14 9.66
1 0.69
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
105  โรงเรียนบ้านนาแค 85
4 4.71
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
106  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 217
7 3.23
2 0.92
24 11.06
0 0.00
2 0.92
182 83.87
35 16.13%
107  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 206
11 5.34
5 2.43
11 5.34
4 1.94
2 0.97
173 83.98
33 16.02%
108  โรงเรียนบ้านคลองราง 107
2 1.87
1 0.93
12 11.21
2 1.87
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
109  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 171
9 5.26
2 1.17
13 7.60
2 1.17
1 0.58
144 84.21
27 15.79%
110  โรงเรียนบ้านคันธุลี 165
1 0.61
0 0.00
23 13.94
1 0.61
1 0.61
139 84.24
26 15.76%
111  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 211
6 2.84
3 1.42
18 8.53
2 0.95
4 1.90
178 84.36
33 15.64%
112  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 64
1 1.56
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
113  โรงเรียนบ้านวังพลาย 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
114  โรงเรียนบ้านท่าไท 117
5 4.27
2 1.71
11 9.40
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
115  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 221
9 4.07
6 2.71
14 6.33
4 1.81
1 0.45
187 84.62
34 15.38%
116  โรงเรียนวัดนาคาวาส 40
0 0.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
117  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 149
8 5.37
5 3.36
8 5.37
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
118  โรงเรียนวัดพระพรหม 64
1 1.56
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
119  โรงเรียนบ้านวังขุม 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
120  โรงเรียนบ้านไทรงาม 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
121  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
122  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 131
4 3.05
1 0.76
5 3.82
3 2.29
4 3.05
114 87.02
17 12.98%
123  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 86
3 3.49
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
124  โรงเรียนบ้านหนองจอก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
2 4.26
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
125  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 136
0 0.00
0 0.00
17 12.50
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
126  โรงเรียนวัดหนองไทร 74
1 1.35
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
127  โรงเรียนบ้านแม่แขก 101
5 4.95
0 0.00
4 3.96
3 2.97
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
128  โรงเรียนบ้านน้ำราด 161
5 3.11
2 1.24
6 3.73
3 1.86
3 1.86
142 88.20
19 11.80%
129  โรงเรียนวัดน้ำหัก 153
2 1.31
0 0.00
15 9.80
1 0.65
0 0.00
135 88.24
18 11.76%
130  โรงเรียนบ้านบางปรุ 138
5 3.62
4 2.90
7 5.07
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
131  โรงเรียนบ้านป่าตง 138
5 3.62
1 0.72
10 7.25
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 158
7 4.43
0 0.00
7 4.43
0 0.00
4 2.53
140 88.61
18 11.39%
133  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 230
5 2.17
4 1.74
12 5.22
3 1.30
2 0.87
204 88.70
26 11.30%
134  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 164
4 2.44
0 0.00
14 8.54
0 0.00
0 0.00
146 89.02
18 10.98%
135  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 82
0 0.00
1 1.22
8 9.76
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
136  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 114
1 0.88
0 0.00
5 4.39
0 0.00
6 5.26
102 89.47
12 10.53%
137  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 238
4 1.68
5 2.10
15 6.30
1 0.42
0 0.00
213 89.50
25 10.50%
138  โรงเรียนบ้านท่าไคร 87
3 3.45
1 1.15
3 3.45
0 0.00
2 2.30
78 89.66
9 10.34%
139  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 235
8 3.40
3 1.28
13 5.53
0 0.00
0 0.00
211 89.79
24 10.21%
140  โรงเรียนบ้านแสนสุข 79
3 3.80
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
71 89.87
8 10.13%
141  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 122
5 4.10
1 0.82
6 4.92
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
142  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
143  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 67
3 4.48
0 0.00
1 1.49
0 0.00
1 1.49
62 92.54
5 7.46%
144  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 181
1 0.55
0 0.00
7 3.87
0 0.00
5 2.76
168 92.82
13 7.18%
145  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 186
4 2.15
6 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 94.62
10 5.38%
146  โรงเรียนวัดบางพลา 211
2 0.95
0 0.00
7 3.32
0 0.00
0 0.00
202 95.73
9 4.27%
147  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านบางขนุน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านสามสัก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านบางหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านเบญจา 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,804 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,051 4.82
เตี้ย  734 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,885 13.23
ผอมและเตี้ย  470 2.16
อ้วนและเตี้ย  457 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,207 74.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,597 คน


25.67%


Powered By www.thaieducation.net