ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 357
122 34.17
80 22.41
91 25.49
40 11.20
24 6.72
0 0.00
357 100.00%
2  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 182
18 9.89
9 4.95
32 17.58
27 14.84
45 24.73
51 28.02
131 71.98%
3  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3104
475 15.30
250 8.05
530 17.07
278 8.96
315 10.15
1256 40.46
1848 59.54%
4  โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 346
34 9.83
22 6.36
42 12.14
56 16.18
42 12.14
150 43.35
196 56.65%
5  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 560
62 11.07
54 9.64
112 20.00
23 4.11
1 0.18
308 55.00
252 45.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 227
15 6.61
12 5.29
46 20.26
11 4.85
15 6.61
128 56.39
99 43.61%
7  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 107
15 14.02
1 0.93
25 23.36
1 0.93
0 0.00
65 60.75
42 39.25%
8  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 761
32 4.20
12 1.58
122 16.03
44 5.78
85 11.17
466 61.24
295 38.76%
9  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 76
11 14.47
4 5.26
9 11.84
2 2.63
1 1.32
49 64.47
27 35.53%
10  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 625
21 3.36
22 3.52
72 11.52
43 6.88
59 9.44
408 65.28
217 34.72%
11  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 220
16 7.27
15 6.82
25 11.36
8 3.64
9 4.09
147 66.82
73 33.18%
12  โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 658
26 3.95
21 3.19
54 8.21
44 6.69
67 10.18
446 67.78
212 32.22%
13  โรงเรียนวัดตาลล้อม 143
8 5.59
12 8.39
17 11.89
8 5.59
1 0.70
97 67.83
46 32.17%
14  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 950
70 7.37
36 3.79
181 19.05
12 1.26
0 0.00
651 68.53
299 31.47%
15  โรงเรียนบ้านชากนา 152
11 7.24
11 7.24
23 15.13
1 0.66
1 0.66
105 69.08
47 30.92%
16  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 57
2 3.51
9 15.79
6 10.53
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
17  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 129
8 6.20
7 5.43
16 12.40
3 2.33
4 3.10
91 70.54
38 29.46%
18  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) 232
15 6.47
8 3.45
37 15.95
8 3.45
0 0.00
164 70.69
68 29.31%
19  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 223
10 4.48
15 6.73
29 13.00
10 4.48
0 0.00
159 71.30
64 28.70%
20  โรงเรียนวัดบางเป้ง 161
7 4.35
22 13.66
9 5.59
5 3.11
3 1.86
115 71.43
46 28.57%
21  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 127
9 7.09
8 6.30
6 4.72
6 4.72
7 5.51
91 71.65
36 28.35%
22  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 176
16 9.09
16 9.09
6 3.41
5 2.84
5 2.84
128 72.73
48 27.27%
23  โรงเรียนวัดเตาปูน 167
16 9.58
7 4.19
20 11.98
1 0.60
0 0.00
123 73.65
44 26.35%
24  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 196
16 8.16
0 0.00
25 12.76
7 3.57
2 1.02
146 74.49
50 25.51%
25  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 445
19 4.27
17 3.82
67 15.06
4 0.90
6 1.35
332 74.61
113 25.39%
26  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 484
35 7.23
12 2.48
50 10.33
12 2.48
10 2.07
365 75.41
119 24.59%
27  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 115
1 0.87
2 1.74
25 21.74
0 0.00
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 210
10 4.76
9 4.29
31 14.76
1 0.48
0 0.00
159 75.71
51 24.29%
29  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 381
34 8.92
10 2.62
46 12.07
1 0.26
0 0.00
290 76.12
91 23.88%
30  โรงเรียนบ้านท่าจาม 126
11 8.73
6 4.76
13 10.32
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
31  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 138
1 0.72
1 0.72
30 21.74
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
32  โรงเรียนบ้านเนินโมก 178
9 5.06
5 2.81
27 15.17
0 0.00
0 0.00
137 76.97
41 23.03%
33  โรงเรียนบ้านหนองเขิน 272
12 4.41
6 2.21
44 16.18
0 0.00
0 0.00
210 77.21
62 22.79%
34  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 738
28 3.79
22 2.98
92 12.47
10 1.36
16 2.17
570 77.24
168 22.76%
35  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1199
78 6.51
15 1.25
73 6.09
45 3.75
57 4.75
931 77.65
268 22.35%
36  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) 256
15 5.86
7 2.73
35 13.67
0 0.00
0 0.00
199 77.73
57 22.27%
37  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 122
3 2.46
2 1.64
22 18.03
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
38  โรงเรียนวัดบุญญราศรี 332
3 0.90
13 3.92
57 17.17
0 0.00
0 0.00
259 78.01
73 21.99%
39  โรงเรียนบ้านมาบกรูด 137
6 4.38
8 5.84
16 11.68
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
40  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 161
6 3.73
7 4.35
22 13.66
0 0.00
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
41  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 102
3 2.94
2 1.96
15 14.71
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
42  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 245
9 3.67
9 3.67
16 6.53
9 3.67
7 2.86
195 79.59
50 20.41%
43  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) 225
6 2.67
10 4.44
27 12.00
0 0.00
0 0.00
182 80.89
43 19.11%
44  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1215
35 2.88
27 2.22
133 10.95
28 2.30
9 0.74
983 80.91
232 19.09%
45  โรงเรียนบ้านโสม 126
6 4.76
7 5.56
6 4.76
4 3.17
1 0.79
102 80.95
24 19.05%
46  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 146
12 8.22
0 0.00
15 10.27
0 0.00
0 0.00
119 81.51
27 18.49%
47  โรงเรียนบ้านวังตะโก 147
1 0.68
4 2.72
22 14.97
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
48  โรงเรียนบ้านเขาดิน 333
9 2.70
4 1.20
48 14.41
0 0.00
0 0.00
272 81.68
61 18.32%
49  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 232
11 4.74
3 1.29
28 12.07
0 0.00
0 0.00
190 81.90
42 18.10%
50  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 124
2 1.61
3 2.42
17 13.71
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
51  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 167
8 4.79
0 0.00
14 8.38
6 3.59
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
52  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 147
0 0.00
1 0.68
21 14.29
2 1.36
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
53  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 306
10 3.27
0 0.00
35 11.44
0 0.00
3 0.98
258 84.31
48 15.69%
54  โรงเรียนวัดหนองยาง 144
2 1.39
6 4.17
12 8.33
2 1.39
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
55  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 107
3 2.80
6 5.61
6 5.61
1 0.93
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
56  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 148
1 0.68
10 6.76
9 6.08
2 1.35
0 0.00
126 85.14
22 14.86%
57  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 104
4 3.85
2 1.92
7 6.73
2 1.92
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
58  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 229
6 2.62
5 2.18
22 9.61
0 0.00
0 0.00
196 85.59
33 14.41%
59  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 185
3 1.62
6 3.24
14 7.57
2 1.08
1 0.54
159 85.95
26 14.05%
60  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 94
5 5.32
3 3.19
5 5.32
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 459
24 5.23
7 1.53
23 5.01
3 0.65
4 0.87
398 86.71
61 13.29%
62  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 99
2 2.02
5 5.05
5 5.05
1 1.01
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
63  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 62
3 4.84
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
64  โรงเรียนวัดสำนักบก 202
10 4.95
0 0.00
6 2.97
0 0.00
10 4.95
176 87.13
26 12.87%
65  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 98
5 5.10
1 1.02
5 5.10
1 1.02
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
66  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 124
1 0.81
1 0.81
13 10.48
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
67  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 108
4 3.70
2 1.85
6 5.56
0 0.00
1 0.93
95 87.96
13 12.04%
68  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 528
9 1.70
7 1.33
39 7.39
5 0.95
0 0.00
468 88.64
60 11.36%
69  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
70  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
2 2.94
61 89.71
7 10.29%
71  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 90
0 0.00
1 1.11
5 5.56
0 0.00
2 2.22
82 91.11
8 8.89%
72  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 296
4 1.35
4 1.35
4 1.35
5 1.69
8 2.70
271 91.55
25 8.45%
73  โรงเรียนบ้านชากพุดซา 262
5 1.91
5 1.91
4 1.53
4 1.53
3 1.15
241 91.98
21 8.02%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 266
8 3.01
1 0.38
10 3.76
0 0.00
0 0.00
247 92.86
19 7.14%
75  โรงเรียนบ้านหัวโกรก 366
7 1.91
5 1.37
6 1.64
3 0.82
2 0.55
343 93.72
23 6.28%
76  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
77  โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) 191
0 0.00
1 0.52
9 4.71
0 0.00
0 0.00
181 94.76
10 5.24%
78  โรงเรียนบ้านเขาแรต 116
4 3.45
1 0.86
1 0.86
0 0.00
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
79  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 128
3 2.34
2 1.56
1 0.78
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
80  โรงเรียนบ้านตาลดำ 132
0 0.00
0 0.00
6 4.55
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
81  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 226
2 0.88
0 0.00
3 1.33
0 0.00
2 0.88
219 96.90
7 3.10%
82  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 100
0 0.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
99 99.00
1 1.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,875 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,540 6.45
เตี้ย  947 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,818 11.80
ผอมและเตี้ย  800 3.35
อ้วนและเตี้ย  830 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,940 70.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,935 คน


29.05%


Powered By www.thaieducation.net