ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 26
22 84.62
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 14
4 28.57
1 7.14
6 42.86
2 14.29
1 7.14
0 0.00
14 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 26
11 42.31
2 7.69
5 19.23
2 7.69
0 0.00
6 23.08
20 76.92%
4  โรงเรียนบ้านหนองรี 100
58 58.00
0 0.00
14 14.00
3 3.00
0 0.00
25 25.00
75 75.00%
5  โรงเรียนวัดหนองส้ม 66
6 9.09
7 10.61
11 16.67
6 9.09
9 13.64
27 40.91
39 59.09%
6  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 111
17 15.32
21 18.92
7 6.31
12 10.81
1 0.90
53 47.75
58 52.25%
7  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 176
33 18.75
14 7.95
34 19.32
9 5.11
0 0.00
86 48.86
90 51.14%
8  โรงเรียนบ้านเนินรัก 189
3 1.59
6 3.17
44 23.28
10 5.29
26 13.76
100 52.91
89 47.09%
9  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 79
7 8.86
5 6.33
16 20.25
8 10.13
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
10  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 113
10 8.85
11 9.73
24 21.24
6 5.31
0 0.00
62 54.87
51 45.13%
11  โรงเรียนบ้านสระพัง 27
6 22.22
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
12  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 46
4 8.70
1 2.17
10 21.74
5 10.87
0 0.00
26 56.52
20 43.48%
13  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 26
6 23.08
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
14  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 205
4 1.95
7 3.41
33 16.10
11 5.37
31 15.12
119 58.05
86 41.95%
15  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 39
6 15.38
2 5.13
4 10.26
0 0.00
2 5.13
25 64.10
14 35.90%
16  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 184
23 12.50
10 5.43
28 15.22
2 1.09
3 1.63
118 64.13
66 35.87%
17  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 37
3 8.11
3 8.11
6 16.22
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
18  โรงเรียนบ้านดอนยาง 48
0 0.00
0 0.00
14 29.17
1 2.08
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
19  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
20  โรงเรียนบ้านบ่อขม 54
7 12.96
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
21  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 2193
58 2.64
33 1.50
538 24.53
9 0.41
0 0.00
1555 70.91
638 29.09%
22  โรงเรียนบ้านแหลม 568
21 3.70
11 1.94
45 7.92
32 5.63
56 9.86
403 70.95
165 29.05%
23  โรงเรียนบ้านสามเรือน 52
4 7.69
0 0.00
11 21.15
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
24  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 70
1 1.43
0 0.00
19 27.14
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
25  โรงเรียนวัดทรงธรรม 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
1 3.13
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
26  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 50
6 12.00
6 12.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
27  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 101
8 7.92
5 4.95
14 13.86
1 0.99
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
28  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 80
2 2.50
3 3.75
13 16.25
3 3.75
1 1.25
58 72.50
22 27.50%
29  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 73
7 9.59
2 2.74
11 15.07
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
30  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 180
16 8.89
4 2.22
29 16.11
0 0.00
0 0.00
131 72.78
49 27.22%
31  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 59
5 8.47
1 1.69
10 16.95
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
32  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 122
9 7.38
2 1.64
13 10.66
8 6.56
1 0.82
89 72.95
33 27.05%
33  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 78
3 3.85
3 3.85
15 19.23
0 0.00
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
34  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 41
7 17.07
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
35  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1509
39 2.58
39 2.58
325 21.54
1 0.07
0 0.00
1105 73.23
404 26.77%
36  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 155
8 5.16
5 3.23
25 16.13
0 0.00
1 0.65
116 74.84
39 25.16%
37  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 64
1 1.56
0 0.00
15 23.44
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
38  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 57
1 1.75
1 1.75
12 21.05
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
39  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 41
0 0.00
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
40  โรงเรียนบ้านสามแพรก 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
1 3.23
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
41  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 103
3 2.91
3 2.91
17 16.50
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
42  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 135
4 2.96
2 1.48
24 17.78
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
43  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 64
6 9.38
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
44  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 96
0 0.00
4 4.17
16 16.67
1 1.04
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
45  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 90
5 5.56
5 5.56
6 6.67
3 3.33
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
46  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 34
1 2.94
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
47  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
48  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 125
0 0.00
0 0.00
20 16.00
5 4.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
49  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 111
12 10.81
4 3.60
6 5.41
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
50  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 51
2 3.92
2 3.92
2 3.92
2 3.92
2 3.92
41 80.39
10 19.61%
51  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 53
5 9.43
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
52  โรงเรียนวัดบางลำภู 46
6 13.04
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
53  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 263
9 3.42
2 0.76
33 12.55
1 0.38
0 0.00
218 82.89
45 17.11%
54  โรงเรียนบ้านจะโปรง 65
2 3.08
1 1.54
5 7.69
1 1.54
2 3.08
54 83.08
11 16.92%
55  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 30
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
56  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 37
3 8.11
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
57  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 106
1 0.94
0 0.00
15 14.15
0 0.00
1 0.94
89 83.96
17 16.04%
58  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 26
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
59  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
60  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 137
3 2.19
6 4.38
9 6.57
1 0.73
1 0.73
117 85.40
20 14.60%
61  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 110
6 5.45
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
62  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 49
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
63  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
64  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
65  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
1 2.33
2 4.65
37 86.05
6 13.95%
66  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 147
9 6.12
4 2.72
6 4.08
1 0.68
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
67  โรงเรียนวัดในกลาง 155
7 4.52
4 2.58
9 5.81
1 0.65
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
68  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
69  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
3 9.68
27 87.10
4 12.90%
70  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
71  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 57
0 0.00
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
72  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 57
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
3 5.26
50 87.72
7 12.28%
73  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 126
8 6.35
2 1.59
5 3.97
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
74  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 135
1 0.74
1 0.74
9 6.67
4 2.96
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
75  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 82
5 6.10
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
76  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
77  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 230
6 2.61
5 2.17
2 0.87
6 2.61
2 0.87
209 90.87
21 9.13%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
79  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
80  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 86
3 3.49
0 0.00
0 0.00
2 2.33
2 2.33
79 91.86
7 8.14%
81  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
82  โรงเรียนบ้านพุพลู 122
3 2.46
0 0.00
6 4.92
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
83  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 88
0 0.00
1 1.14
2 2.27
2 2.27
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
84  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
85  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 102
2 1.96
1 0.98
2 1.96
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
86  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
87  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 154
2 1.30
0 0.00
3 1.95
0 0.00
1 0.65
148 96.10
6 3.90%
88  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 272
0 0.00
0 0.00
8 2.94
0 0.00
0 0.00
264 97.06
8 2.94%
89  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
90  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
91  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,338 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  570 5.03
เตี้ย  268 2.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,689 14.90
ผอมและเตี้ย  168 1.48
อ้วนและเตี้ย  152 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,491 74.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,847 คน


25.11%


Powered By www.thaieducation.net