ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 18
0 0.00
0 0.00
17 94.44
0 0.00
1 5.56
0 0.00
18 100.00%
2  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 361
26 7.20
22 6.09
39 10.80
48 13.30
61 16.90
165 45.71
196 54.29%
3  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 91
6 6.59
5 5.49
8 8.79
13 14.29
10 10.99
49 53.85
42 46.15%
4  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 51
7 13.73
3 5.88
13 25.49
0 0.00
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
5  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 148
24 16.22
7 4.73
14 9.46
18 12.16
3 2.03
82 55.41
66 44.59%
6  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 645
23 3.57
16 2.48
124 19.22
39 6.05
84 13.02
359 55.66
286 44.34%
7  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 96
12 12.50
5 5.21
18 18.75
5 5.21
0 0.00
56 58.33
40 41.67%
8  โรงเรียนวัดดอนทราย 351
25 7.12
25 7.12
52 14.81
25 7.12
18 5.13
206 58.69
145 41.31%
9  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 357
42 11.76
11 3.08
55 15.41
36 10.08
0 0.00
213 59.66
144 40.34%
10  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 86
6 6.98
9 10.47
7 8.14
7 8.14
5 5.81
52 60.47
34 39.53%
11  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 67
3 4.48
6 8.96
9 13.43
4 5.97
4 5.97
41 61.19
26 38.81%
12  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 345
58 16.81
19 5.51
56 16.23
0 0.00
0 0.00
212 61.45
133 38.55%
13  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 73
7 9.59
7 9.59
9 12.33
2 2.74
3 4.11
45 61.64
28 38.36%
14  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 124
18 14.52
10 8.06
19 15.32
0 0.00
0 0.00
77 62.10
47 37.90%
15  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 415
24 5.78
27 6.51
69 16.63
29 6.99
6 1.45
260 62.65
155 37.35%
16  โรงเรียนวัดท่าเรือ 140
14 10.00
13 9.29
7 5.00
0 0.00
18 12.86
88 62.86
52 37.14%
17  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 117
6 5.13
6 5.13
24 20.51
4 3.42
3 2.56
74 63.25
43 36.75%
18  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 103
12 11.65
3 2.91
12 11.65
9 8.74
1 0.97
66 64.08
37 35.92%
19  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 56
5 8.93
3 5.36
12 21.43
0 0.00
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
20  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 107
11 10.28
5 4.67
9 8.41
1 0.93
12 11.21
69 64.49
38 35.51%
21  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 151
16 10.60
5 3.31
12 7.95
14 9.27
6 3.97
98 64.90
53 35.10%
22  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 64
11 17.19
4 6.25
7 10.94
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
23  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 98
10 10.20
6 6.12
11 11.22
6 6.12
0 0.00
65 66.33
33 33.67%
24  โรงเรียนวัดลำพยอม 18
3 16.67
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
25  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 9
0 0.00
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
26  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 223
6 2.69
8 3.59
20 8.97
10 4.48
30 13.45
149 66.82
74 33.18%
27  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 100
4 4.00
5 5.00
23 23.00
0 0.00
1 1.00
67 67.00
33 33.00%
28  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 130
11 8.46
0 0.00
10 7.69
13 10.00
8 6.15
88 67.69
42 32.31%
29  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 62
7 11.29
5 8.06
8 12.90
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
30  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 129
2 1.55
2 1.55
18 13.95
4 3.10
14 10.85
89 68.99
40 31.01%
31  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 105
4 3.81
4 3.81
11 10.48
9 8.57
4 3.81
73 69.52
32 30.48%
32  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 156
13 8.33
10 6.41
23 14.74
0 0.00
0 0.00
110 70.51
46 29.49%
33  โรงเรียนวัดม่วง 116
17 14.66
3 2.59
13 11.21
1 0.86
0 0.00
82 70.69
34 29.31%
34  โรงเรียนวัดดีบอน 103
3 2.91
4 3.88
19 18.45
1 0.97
3 2.91
73 70.87
30 29.13%
35  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 98
11 11.22
4 4.08
9 9.18
2 2.04
2 2.04
70 71.43
28 28.57%
36  โรงเรียนวัดเขาขลุง 98
8 8.16
6 6.12
9 9.18
5 5.10
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
37  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 353
14 3.97
11 3.12
69 19.55
6 1.70
0 0.00
253 71.67
100 28.33%
38  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 60
2 3.33
4 6.67
11 18.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
39  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 888
39 4.39
26 2.93
169 19.03
12 1.35
4 0.45
638 71.85
250 28.15%
40  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 128
5 3.91
6 4.69
16 12.50
6 4.69
2 1.56
93 72.66
35 27.34%
41  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 77
3 3.90
3 3.90
14 18.18
1 1.30
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
42  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 187
21 11.23
1 0.53
29 15.51
0 0.00
0 0.00
136 72.73
51 27.27%
43  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 41
5 12.20
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
44  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 56
0 0.00
0 0.00
12 21.43
3 5.36
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
45  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 157
8 5.10
9 5.73
25 15.92
0 0.00
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
46  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 170
7 4.12
10 5.88
28 16.47
0 0.00
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
47  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 155
13 8.39
13 8.39
11 7.10
3 1.94
1 0.65
114 73.55
41 26.45%
48  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 137
8 5.84
0 0.00
27 19.71
1 0.73
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
49  โรงเรียนวัดแหลมทอง 61
6 9.84
4 6.56
6 9.84
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
50  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 164
10 6.10
6 3.66
26 15.85
1 0.61
0 0.00
121 73.78
43 26.22%
51  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 100
9 9.00
0 0.00
17 17.00
0 0.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
52  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 139
4 2.88
6 4.32
24 17.27
1 0.72
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
53  โรงเรียนบ้านกุ่ม 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองคา 60
0 0.00
0 0.00
13 21.67
1 1.67
1 1.67
45 75.00
15 25.00%
55  โรงเรียนวัดหนองประทุน 141
10 7.09
4 2.84
21 14.89
0 0.00
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
56  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 73
4 5.48
0 0.00
10 13.70
2 2.74
2 2.74
55 75.34
18 24.66%
57  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 448
22 4.91
14 3.13
62 13.84
8 1.79
3 0.67
339 75.67
109 24.33%
58  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 66
3 4.55
6 9.09
7 10.61
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
59  โรงเรียนวัดเขาส้ม 128
6 4.69
7 5.47
18 14.06
0 0.00
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
60  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 29
0 0.00
1 3.45
6 20.69
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
61  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 79
6 7.59
3 3.80
10 12.66
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
62  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 75
3 4.00
1 1.33
5 6.67
8 10.67
1 1.33
57 76.00
18 24.00%
63  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 71
3 4.23
0 0.00
12 16.90
2 2.82
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
64  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 137
18 13.14
10 7.30
4 2.92
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
65  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 127
3 2.36
6 4.72
14 11.02
5 3.94
1 0.79
98 77.17
29 22.83%
66  โรงเรียนวัดนางแก้ว 299
17 5.69
10 3.34
26 8.70
8 2.68
6 2.01
232 77.59
67 22.41%
67  โรงเรียนวัดโคกทอง 108
9 8.33
6 5.56
8 7.41
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
68  โรงเรียนวัดดอนพรม 37
4 10.81
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
69  โรงเรียนวัดตาผา 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
70  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 33
2 6.06
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
71  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 228
11 4.82
8 3.51
29 12.72
0 0.00
0 0.00
180 78.95
48 21.05%
72  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
73  โรงเรียนวัดตาล 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
74  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 35
0 0.00
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
75  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 61
4 6.56
0 0.00
5 8.20
3 4.92
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
76  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 61
0 0.00
6 9.84
6 9.84
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
77  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 133
8 6.02
5 3.76
6 4.51
5 3.76
2 1.50
107 80.45
26 19.55%
78  โรงเรียนวัดช่องพราน 252
9 3.57
17 6.75
22 8.73
0 0.00
0 0.00
204 80.95
48 19.05%
79  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 84
3 3.57
2 2.38
10 11.90
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
80  โรงเรียนวัดสนามชัย 95
2 2.11
3 3.16
9 9.47
4 4.21
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
81  โรงเรียนวัดหลวง 90
3 3.33
1 1.11
11 12.22
1 1.11
1 1.11
73 81.11
17 18.89%
82  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 101
5 4.95
5 4.95
7 6.93
1 0.99
1 0.99
82 81.19
19 18.81%
83  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 44
2 4.55
1 2.27
0 0.00
1 2.27
4 9.09
36 81.82
8 18.18%
84  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 143
0 0.00
6 4.20
18 12.59
1 0.70
1 0.70
117 81.82
26 18.18%
85  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 148
6 4.05
5 3.38
15 10.14
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
86  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 58
2 3.45
1 1.72
5 8.62
2 3.45
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
87  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 106
1 0.94
2 1.89
15 14.15
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
88  โรงเรียนวัดมาบแค 118
9 7.63
0 0.00
11 9.32
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
89  โรงเรียนวัดสัมมาราม 95
6 6.32
1 1.05
7 7.37
2 2.11
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
90  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 90
4 4.44
0 0.00
11 12.22
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
91  โรงเรียนวัดเหนือ 97
0 0.00
0 0.00
16 16.49
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
92  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 85
6 7.06
1 1.18
5 5.88
1 1.18
1 1.18
71 83.53
14 16.47%
93  โรงเรียนวัดเขาพระ 140
6 4.29
0 0.00
17 12.14
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
94  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
95  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 292
12 4.11
3 1.03
29 9.93
2 0.68
0 0.00
246 84.25
46 15.75%
96  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 70
3 4.29
3 4.29
4 5.71
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
97  โรงเรียนวัดดอนสาลี 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
2 6.25
27 84.38
5 15.63%
98  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 157
5 3.18
3 1.91
15 9.55
1 0.64
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
99  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 192
7 3.65
6 3.13
9 4.69
4 2.08
1 0.52
165 85.94
27 14.06%
100  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
101  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 95
0 0.00
1 1.05
12 12.63
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
102  โรงเรียนวัดระฆังทอง 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
103  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 88
4 4.55
1 1.14
7 7.95
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
104  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 273
4 1.47
8 2.93
20 7.33
3 1.10
2 0.73
236 86.45
37 13.55%
105  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 144
2 1.39
1 0.69
16 11.11
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
106  โรงเรียนวัดยางหัก 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
107  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 145
0 0.00
0 0.00
18 12.41
0 0.00
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
108  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
109  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 102
0 0.00
3 2.94
9 8.82
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
110  โรงเรียนวัดบางลาน 129
0 0.00
0 0.00
12 9.30
0 0.00
3 2.33
114 88.37
15 11.63%
111  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 61
2 3.28
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
112  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 105
4 3.81
4 3.81
3 2.86
0 0.00
1 0.95
93 88.57
12 11.43%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 176
6 3.41
1 0.57
13 7.39
0 0.00
0 0.00
156 88.64
20 11.36%
114  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 142
7 4.93
5 3.52
4 2.82
0 0.00
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
115  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 161
3 1.86
5 3.11
10 6.21
0 0.00
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
116  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 203
1 0.49
0 0.00
21 10.34
0 0.00
0 0.00
181 89.16
22 10.84%
117  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 84
4 4.76
0 0.00
3 3.57
0 0.00
2 2.38
75 89.29
9 10.71%
118  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
119  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 574
4 0.70
4 0.70
40 6.97
5 0.87
4 0.70
517 90.07
57 9.93%
120  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
121  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
122  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 84
0 0.00
0 0.00
1 1.19
4 4.76
3 3.57
76 90.48
8 9.52%
123  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
124  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 130
1 0.77
3 2.31
8 6.15
0 0.00
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
125  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 65
4 6.15
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
126  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 109
0 0.00
4 3.67
5 4.59
1 0.92
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
127  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 410
7 1.71
9 2.20
14 3.41
5 1.22
0 0.00
375 91.46
35 8.54%
128  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 147
4 2.72
1 0.68
7 4.76
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
129  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 259
3 1.16
0 0.00
3 1.16
2 0.77
12 4.63
239 92.28
20 7.72%
130  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 182
2 1.10
4 2.20
7 3.85
0 0.00
0 0.00
169 92.86
13 7.14%
131  โรงเรียนวัดบัวงาม 127
3 2.36
2 1.57
4 3.15
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
132  โรงเรียนวัดหัวโพ 194
3 1.55
1 0.52
6 3.09
1 0.52
2 1.03
181 93.30
13 6.70%
133  โรงเรียนบ้านหนองครึม 107
0 0.00
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 285
0 0.00
0 0.00
18 6.32
0 0.00
0 0.00
267 93.68
18 6.32%
135  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
136  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 107
1 0.93
1 0.93
3 2.80
1 0.93
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
137  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 411
0 0.00
5 1.22
12 2.92
4 0.97
2 0.49
388 94.40
23 5.60%
138  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 176
0 0.00
0 0.00
9 5.11
0 0.00
0 0.00
167 94.89
9 5.11%
139  โรงเรียนวัดทำนบ 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
140  โรงเรียนวัดสนามไชย 87
0 0.00
1 1.15
2 2.30
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
141  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
2 2.20
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
142  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 56
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
143  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
144  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
145  โรงเรียนบ้านหนองสลิด 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดหนองม่วง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  917 4.69
เตี้ย  585 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,129 10.89
ผอมและเตี้ย  434 2.22
อ้วนและเตี้ย  364 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,117 77.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,429 คน


22.66%


Powered By www.thaieducation.net