ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมะต้อง 41
13 31.71
2 4.88
11 26.83
9 21.95
6 14.63
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 65
36 55.38
18 27.69
6 9.23
5 7.69
0 0.00
0 0.00
65 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 51
4 7.84
2 3.92
20 39.22
21 41.18
4 7.84
0 0.00
51 100.00%
4  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 45
2 4.44
0 0.00
38 84.44
0 0.00
4 8.89
1 2.22
44 97.78%
5  โรงเรียนบ้านปากรอง 49
13 26.53
12 24.49
4 8.16
12 24.49
0 0.00
8 16.33
41 83.67%
6  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 106
45 42.45
7 6.60
8 7.55
5 4.72
6 5.66
35 33.02
71 66.98%
7  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 124
13 10.48
24 19.35
25 20.16
7 5.65
14 11.29
41 33.06
83 66.94%
8  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 125
3 2.40
19 15.20
13 10.40
24 19.20
24 19.20
42 33.60
83 66.40%
9  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 16
9 56.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
6 37.50
10 62.50%
10  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 98
20 20.41
0 0.00
8 8.16
24 24.49
5 5.10
41 41.84
57 58.16%
11  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 115
14 12.17
9 7.83
14 12.17
10 8.70
15 13.04
53 46.09
62 53.91%
12  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 116
10 8.62
6 5.17
17 14.66
13 11.21
11 9.48
59 50.86
57 49.14%
13  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 237
22 9.28
12 5.06
22 9.28
34 14.35
20 8.44
127 53.59
110 46.41%
14  โรงเรียนวัดธรรมาราม 84
21 25.00
1 1.19
4 4.76
0 0.00
12 14.29
46 54.76
38 45.24%
15  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 42
7 16.67
6 14.29
4 9.52
1 2.38
1 2.38
23 54.76
19 45.24%
16  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 67
8 11.94
5 7.46
5 7.46
10 14.93
2 2.99
37 55.22
30 44.78%
17  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 74
11 14.86
7 9.46
11 14.86
2 2.70
0 0.00
43 58.11
31 41.89%
18  โรงเรียนบ้านแยง 234
11 4.70
11 4.70
29 12.39
22 9.40
24 10.26
137 58.55
97 41.45%
19  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 78
11 14.10
5 6.41
7 8.97
6 7.69
3 3.85
46 58.97
32 41.03%
20  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 69
10 14.49
5 7.25
13 18.84
0 0.00
0 0.00
41 59.42
28 40.58%
21  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 121
14 11.57
9 7.44
26 21.49
0 0.00
0 0.00
72 59.50
49 40.50%
22  โรงเรียนบ้านนาจาน 97
9 9.28
10 10.31
17 17.53
3 3.09
0 0.00
58 59.79
39 40.21%
23  โรงเรียนวัดนาขุม 130
11 8.46
7 5.38
33 25.38
1 0.77
0 0.00
78 60.00
52 40.00%
24  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 144
11 7.64
2 1.39
26 18.06
18 12.50
0 0.00
87 60.42
57 39.58%
25  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 173
25 14.45
12 6.94
17 9.83
10 5.78
4 2.31
105 60.69
68 39.31%
26  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 123
7 5.69
1 0.81
25 20.33
5 4.07
10 8.13
75 60.98
48 39.02%
27  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 202
14 6.93
8 3.96
18 8.91
22 10.89
16 7.92
124 61.39
78 38.61%
28  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 109
11 10.09
13 11.93
18 16.51
0 0.00
0 0.00
67 61.47
42 38.53%
29  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 63
9 14.29
0 0.00
15 23.81
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
30  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 147
28 19.05
3 2.04
22 14.97
3 2.04
0 0.00
91 61.90
56 38.10%
31  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 48
7 14.58
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
32  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 41
7 17.07
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
33  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 56
6 10.71
0 0.00
6 10.71
8 14.29
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
34  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 14
0 0.00
1 7.14
4 28.57
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
35  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 48
5 10.42
1 2.08
8 16.67
3 6.25
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
36  โรงเรียนบ้านป่าคาย 49
7 14.29
6 12.24
2 4.08
2 4.08
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
37  โรงเรียนบ้านหนองลาน 61
7 11.48
3 4.92
11 18.03
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
38  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 94
7 7.45
0 0.00
22 23.40
3 3.19
0 0.00
62 65.96
32 34.04%
39  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 149
21 14.09
12 8.05
11 7.38
5 3.36
0 0.00
100 67.11
49 32.89%
40  โรงเรียนบ้านยางโกลน 43
4 9.30
4 9.30
5 11.63
1 2.33
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
41  โรงเรียนบ้านหนองหิน 352
41 11.65
14 3.98
23 6.53
12 3.41
23 6.53
239 67.90
113 32.10%
42  โรงเรียนบ้านเนินทอง 200
14 7.00
0 0.00
16 8.00
17 8.50
17 8.50
136 68.00
64 32.00%
43  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 38
3 7.89
2 5.26
6 15.79
1 2.63
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
44  โรงเรียนบ้านป่าแดง 472
35 7.42
22 4.66
33 6.99
36 7.63
22 4.66
324 68.64
148 31.36%
45  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 128
5 3.91
10 7.81
24 18.75
1 0.78
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
46  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 87
9 10.34
5 5.75
10 11.49
2 2.30
1 1.15
60 68.97
27 31.03%
47  โรงเรียนบ้านกกม่วง 39
6 15.38
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
48  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 39
7 17.95
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
49  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 62
6 9.68
0 0.00
12 19.35
1 1.61
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
50  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 140
14 10.00
1 0.71
24 17.14
1 0.71
2 1.43
98 70.00
42 30.00%
51  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 754
41 5.44
17 2.25
161 21.35
5 0.66
2 0.27
528 70.03
226 29.97%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 87
8 9.20
2 2.30
15 17.24
1 1.15
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
53  โรงเรียนวัดวังวน 109
11 10.09
2 1.83
19 17.43
0 0.00
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
54  โรงเรียนบ้านพร้าว 114
17 14.91
2 1.75
12 10.53
2 1.75
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
55  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 66
3 4.55
1 1.52
13 19.70
1 1.52
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
56  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 213
12 5.63
11 5.16
37 17.37
0 0.00
1 0.47
152 71.36
61 28.64%
57  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 231
29 12.55
7 3.03
24 10.39
2 0.87
3 1.30
166 71.86
65 28.14%
58  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 169
10 5.92
11 6.51
25 14.79
0 0.00
0 0.00
123 72.78
46 27.22%
59  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 78
9 11.54
4 5.13
4 5.13
1 1.28
3 3.85
57 73.08
21 26.92%
60  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 86
5 5.81
1 1.16
16 18.60
1 1.16
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
61  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 106
7 6.60
6 5.66
9 8.49
5 4.72
1 0.94
78 73.58
28 26.42%
62  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 76
6 7.89
0 0.00
14 18.42
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
63  โรงเรียนวัดบ่อภาค 115
4 3.48
15 13.04
5 4.35
6 5.22
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
64  โรงเรียนบ้านหลังเขา 189
10 5.29
12 6.35
14 7.41
8 4.23
5 2.65
140 74.07
49 25.93%
65  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 174
9 5.17
23 13.22
7 4.02
3 1.72
3 1.72
129 74.14
45 25.86%
66  โรงเรียนวัดหินลาด 159
12 7.55
0 0.00
28 17.61
0 0.00
0 0.00
119 74.84
40 25.16%
67  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 60
4 6.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
4 6.67
45 75.00
15 25.00%
68  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 293
37 12.63
23 7.85
13 4.44
0 0.00
0 0.00
220 75.09
73 24.91%
69  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 137
12 8.76
6 4.38
6 4.38
5 3.65
5 3.65
103 75.18
34 24.82%
70  โรงเรียนวัดท่าช้าง 81
0 0.00
0 0.00
20 24.69
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
71  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 130
10 7.69
0 0.00
3 2.31
0 0.00
19 14.62
98 75.38
32 24.62%
72  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 61
1 1.64
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
73  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 127
10 7.87
11 8.66
10 7.87
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
74  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 148
3 2.03
4 2.70
25 16.89
4 2.70
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
75  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 144
9 6.25
9 6.25
15 10.42
0 0.00
2 1.39
109 75.69
35 24.31%
76  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 116
8 6.90
0 0.00
20 17.24
0 0.00
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
77  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 183
25 13.66
0 0.00
6 3.28
13 7.10
0 0.00
139 75.96
44 24.04%
78  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 200
19 9.50
2 1.00
24 12.00
2 1.00
1 0.50
152 76.00
48 24.00%
79  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 38
4 10.53
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
80  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 98
11 11.22
5 5.10
7 7.14
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
81  โรงเรียนวัดหางไหล 122
1 0.82
0 0.00
20 16.39
0 0.00
7 5.74
94 77.05
28 22.95%
82  โรงเรียนบ้านนาหนอง 96
15 15.63
1 1.04
6 6.25
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
83  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 140
12 8.57
6 4.29
12 8.57
2 1.43
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
84  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 44
5 11.36
0 0.00
2 4.55
0 0.00
3 6.82
34 77.27
10 22.73%
85  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 195
3 1.54
17 8.72
22 11.28
0 0.00
2 1.03
151 77.44
44 22.56%
86  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 76
4 5.26
0 0.00
13 17.11
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
87  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 104
4 3.85
2 1.92
12 11.54
3 2.88
2 1.92
81 77.88
23 22.12%
88  โรงเรียนบ้านป่ารวก 41
1 2.44
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
89  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 162
2 1.23
17 10.49
16 9.88
0 0.00
0 0.00
127 78.40
35 21.60%
90  โรงเรียนวัดเขาน้อย 51
3 5.88
1 1.96
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
91  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 19
1 5.26
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
92  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 74
4 5.41
6 8.11
5 6.76
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
93  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 65
7 10.77
0 0.00
2 3.08
4 6.15
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
94  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
95  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 45
5 11.11
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
96  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 176
10 5.68
2 1.14
16 9.09
1 0.57
6 3.41
141 80.11
35 19.89%
97  โรงเรียนวัดนาขาม 106
4 3.77
5 4.72
11 10.38
0 0.00
1 0.94
85 80.19
21 19.81%
98  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 145
7 4.83
6 4.14
15 10.34
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
99  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 142
8 5.63
6 4.23
5 3.52
4 2.82
4 2.82
115 80.99
27 19.01%
100  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 71
3 4.23
3 4.23
7 9.86
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
101  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 33
4 12.12
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
102  โรงเรียนวัดหอกลอง 17
2 11.76
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
103  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 137
11 8.03
1 0.73
12 8.76
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
104  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
105  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 71
4 5.63
4 5.63
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
106  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 150
5 3.33
1 0.67
13 8.67
4 2.67
2 1.33
125 83.33
25 16.67%
107  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
108  โรงเรียนบ้านนาล้อม 183
9 4.92
3 1.64
18 9.84
0 0.00
0 0.00
153 83.61
30 16.39%
109  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 62
2 3.23
1 1.61
6 9.68
0 0.00
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
110  โรงเรียนบ้านนาแฝก 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
111  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 88
2 2.27
0 0.00
12 13.64
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
112  โรงเรียนบ้านนาเมือง 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
113  โรงเรียนวัดน้ำคบ 135
7 5.19
0 0.00
14 10.37
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
114  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 108
0 0.00
2 1.85
14 12.96
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
115  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
116  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
117  โรงเรียนประชาสามัคคี 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
118  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 113
6 5.31
2 1.77
8 7.08
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
119  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
120  โรงเรียนผดุงวิทยา 103
3 2.91
3 2.91
7 6.80
1 0.97
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
121  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 37
2 5.41
0 0.00
1 2.70
0 0.00
2 5.41
32 86.49
5 13.51%
122  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 46
1 2.17
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
123  โรงเรียนบ้านนาตอน 55
1 1.82
4 7.27
2 3.64
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
124  โรงเรียนวัดโบสถ์ 626
40 6.39
5 0.80
30 4.79
0 0.00
2 0.32
549 87.70
77 12.30%
125  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
126  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
127  โรงเรียนวัดสนามไชย 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
128  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 139
2 1.44
0 0.00
13 9.35
0 0.00
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
129  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
130  โรงเรียนวัดท้องโพลง 167
8 4.79
0 0.00
8 4.79
1 0.60
0 0.00
150 89.82
17 10.18%
131  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.23
4 5.63
64 90.14
7 9.86%
132  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 103
1 0.97
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
133  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
134  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 133
4 3.01
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
121 90.98
12 9.02%
135  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 90
0 0.00
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
136  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
137  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
138  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 70
1 1.43
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
139  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 70
2 2.86
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
140  โรงเรียนบางยางพัฒนา 87
5 5.75
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
141  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
142  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 97
1 1.03
2 2.06
3 3.09
0 0.00
1 1.03
90 92.78
7 7.22%
143  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 71
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.23
66 92.96
5 7.04%
144  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
145  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
146  โรงเรียนห้วยปลาไหล 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
62 93.94
4 6.06%
147  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 110
0 0.00
0 0.00
6 5.45
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
148  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
149  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
150  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 130
2 1.54
0 0.00
3 2.31
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
151  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
152  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
153  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 113
0 0.00
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
154  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
155  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
156  โรงเรียนวัดคันโช้ง 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
157  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 60
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
158  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 303
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
303 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,979 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,231 7.25
เตี้ย  577 3.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,775 10.45
ผอมและเตี้ย  450 2.65
อ้วนและเตี้ย  337 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,609 74.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,370 คน


25.74%


Powered By www.thaieducation.net