ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 138 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดลาดบัว 42
7 16.67
9 21.43
10 23.81
1 2.38
1 2.38
14 33.33
28 66.67%
2  โรงเรียนปากคลองบางขนาก 112
16 14.29
11 9.82
33 29.46
5 4.46
7 6.25
40 35.71
72 64.29%
3  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 139
8 5.76
25 17.99
35 25.18
2 1.44
10 7.19
59 42.45
80 57.55%
4  โรงเรียนวัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) 175
29 16.57
5 2.86
36 20.57
0 0.00
18 10.29
87 49.71
88 50.29%
5  โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 114
28 24.56
1 0.88
21 18.42
5 4.39
0 0.00
59 51.75
55 48.25%
6  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ 293
19 6.48
7 2.39
38 12.97
26 8.87
45 15.36
158 53.92
135 46.08%
7  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร 307
28 9.12
35 11.40
75 24.43
0 0.00
0 0.00
169 55.05
138 44.95%
8  โรงเรียนวัดประชาบำรุง 134
17 12.69
9 6.72
34 25.37
0 0.00
0 0.00
74 55.22
60 44.78%
9  โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร 187
8 4.28
14 7.49
48 25.67
10 5.35
1 0.53
106 56.68
81 43.32%
10  โรงเรียนวัดดอนทราย 102
18 17.65
0 0.00
25 24.51
0 0.00
0 0.00
59 57.84
43 42.16%
11  โรงเรียนวัดล่าง 547
20 3.66
18 3.29
95 17.37
42 7.68
53 9.69
319 58.32
228 41.68%
12  โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ 109
15 13.76
5 4.59
21 19.27
4 3.67
0 0.00
64 58.72
45 41.28%
13  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 15 143
21 14.69
7 4.90
30 20.98
0 0.00
0 0.00
85 59.44
58 40.56%
14  โรงเรียนวัดบ้านนา 116
6 5.17
3 2.59
19 16.38
6 5.17
13 11.21
69 59.48
47 40.52%
15  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) 50
6 12.00
1 2.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
16  โรงเรียนคลองพานทอง 74
3 4.05
3 4.05
22 29.73
0 0.00
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
17  โรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 16
3 18.75
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
18  โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต 297
24 8.08
33 11.11
32 10.77
20 6.73
2 0.67
186 62.63
111 37.37%
19  โรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 47
6 12.77
0 0.00
10 21.28
1 2.13
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
20  โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหาร 47
5 10.64
0 0.00
8 17.02
0 0.00
4 8.51
30 63.83
17 36.17%
21  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 141
13 9.22
12 8.51
26 18.44
0 0.00
0 0.00
90 63.83
51 36.17%
22  โรงเรียนวัดผาณิตาราม 45
3 6.67
2 4.44
10 22.22
1 2.22
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
23  โรงเรียนวัดเทพราช 127
16 12.60
8 6.30
21 16.54
0 0.00
0 0.00
82 64.57
45 35.43%
24  โรงเรียนสุเหร่าดอนกลาง 171
18 10.53
13 7.60
21 12.28
8 4.68
0 0.00
111 64.91
60 35.09%
25  โรงเรียนวัดศรีมงคล 118
10 8.47
7 5.93
23 19.49
1 0.85
0 0.00
77 65.25
41 34.75%
26  โรงเรียนวัดคลองบ้านโพธิ์ 41
5 12.20
2 4.88
7 17.07
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
27  โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) 223
31 13.90
7 3.14
38 17.04
0 0.00
0 0.00
147 65.92
76 34.08%
28  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 115
22 19.13
0 0.00
15 13.04
0 0.00
2 1.74
76 66.09
39 33.91%
29  โรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกา 164
2 1.22
10 6.10
43 26.22
0 0.00
0 0.00
109 66.46
55 33.54%
30  โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน 221
4 1.81
6 2.71
56 25.34
8 3.62
0 0.00
147 66.52
74 33.48%
31  โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) 174
12 6.90
15 8.62
8 4.60
17 9.77
5 2.87
117 67.24
57 32.76%
32  โรงเรียนบึงเทพยา 98
13 13.27
3 3.06
16 16.33
0 0.00
0 0.00
66 67.35
32 32.65%
33  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่ 182
23 12.64
9 4.95
27 14.84
0 0.00
0 0.00
123 67.58
59 32.42%
34  โรงเรียนวัดทด 213
11 5.16
11 5.16
46 21.60
1 0.47
0 0.00
144 67.61
69 32.39%
35  โรงเรียนวัดสนามจันทร์ 210
17 8.10
12 5.71
36 17.14
2 0.95
1 0.48
142 67.62
68 32.38%
36  โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 119
8 6.72
5 4.20
24 20.17
1 0.84
0 0.00
81 68.07
38 31.93%
37  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 132
14 10.61
2 1.52
24 18.18
2 1.52
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
38  โรงเรียนบ้านแขวงกลั่น 57
4 7.02
2 3.51
11 19.30
1 1.75
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
39  โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ 122
17 13.93
1 0.82
20 16.39
0 0.00
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
40  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18 180
16 8.89
6 3.33
27 15.00
6 3.33
1 0.56
124 68.89
56 31.11%
41  โรงเรียนบ้านเกาะดอน 78
4 5.13
7 8.97
11 14.10
2 2.56
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
42  โรงเรียนสุเหร่าคลองหกวา 177
18 10.17
4 2.26
32 18.08
0 0.00
0 0.00
123 69.49
54 30.51%
43  โรงเรียนบ้านบางข้าว 56
5 8.93
5 8.93
7 12.50
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
44  โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ 314
25 7.96
9 2.87
60 19.11
0 0.00
0 0.00
220 70.06
94 29.94%
45  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 157
14 8.92
27 17.20
5 3.18
0 0.00
0 0.00
111 70.70
46 29.30%
46  โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา 153
13 8.50
0 0.00
26 16.99
5 3.27
0 0.00
109 71.24
44 28.76%
47  โรงเรียนตลาดคลอง 16 506
33 6.52
47 9.29
60 11.86
0 0.00
0 0.00
366 72.33
140 27.67%
48  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ 171
11 6.43
36 21.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 72.51
47 27.49%
49  โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร 347
30 8.65
6 1.73
54 15.56
0 0.00
0 0.00
257 74.06
90 25.94%
50  โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ 297
36 12.12
0 0.00
40 13.47
0 0.00
0 0.00
221 74.41
76 25.59%
51  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 191
15 7.85
3 1.57
29 15.18
1 0.52
0 0.00
143 74.87
48 25.13%
52  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2661
156 5.86
48 1.80
422 15.86
27 1.01
13 0.49
1995 74.97
666 25.03%
53  โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 165
6 3.64
4 2.42
26 15.76
5 3.03
0 0.00
124 75.15
41 24.85%
54  โรงเรียนบ้านบางแก้ว 83
6 7.23
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
55  โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ 133
11 8.27
3 2.26
17 12.78
1 0.75
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
56  โรงเรียนวัดไผ่ดำ 263
5 1.90
7 2.66
47 17.87
4 1.52
0 0.00
200 76.05
63 23.95%
57  โรงเรียนวัดดอนทอง 3193
133 4.17
35 1.10
582 18.23
11 0.34
2 0.06
2430 76.10
763 23.90%
58  โรงเรียนวัดจุกเฌอ 205
7 3.41
9 4.39
13 6.34
10 4.88
10 4.88
156 76.10
49 23.90%
59  โรงเรียนวัดตะพังคลี 67
2 2.99
0 0.00
14 20.90
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
60  โรงเรียนวัดแสนภูดาษ 126
11 8.73
2 1.59
16 12.70
1 0.79
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
61  โรงเรียนวัดอินทาราม 114
6 5.26
1 0.88
18 15.79
2 1.75
0 0.00
87 76.32
27 23.68%
62  โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง 51
0 0.00
0 0.00
12 23.53
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
63  โรงเรียนวัดสองคลอง 260
25 9.62
7 2.69
29 11.15
0 0.00
0 0.00
199 76.54
61 23.46%
64  โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) 86
4 4.65
0 0.00
16 18.60
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
65  โรงเรียนบึงสิงโต 274
23 8.39
15 5.47
25 9.12
0 0.00
0 0.00
211 77.01
63 22.99%
66  โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) 835
47 5.63
5 0.60
139 16.65
0 0.00
0 0.00
644 77.13
191 22.87%
67  โรงเรียนปากบึงสิงโต 145
5 3.45
7 4.83
21 14.48
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
68  โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ 352
17 4.83
22 6.25
38 10.80
3 0.85
0 0.00
272 77.27
80 22.73%
69  โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง 314
13 4.14
20 6.37
18 5.73
11 3.50
9 2.87
243 77.39
71 22.61%
70  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 284
13 4.58
12 4.23
37 13.03
2 0.70
0 0.00
220 77.46
64 22.54%
71  โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 147
14 9.52
5 3.40
11 7.48
3 2.04
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
72  โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ 143
8 5.59
3 2.10
20 13.99
0 0.00
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
73  โรงเรียนวัดไชยธารา 130
9 6.92
0 0.00
13 10.00
4 3.08
2 1.54
102 78.46
28 21.54%
74  โรงเรียนสุเหร่าคลอง 20 140
3 2.14
6 4.29
21 15.00
0 0.00
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
75  โรงเรียนวัดเกาะ 164
17 10.37
2 1.22
16 9.76
0 0.00
0 0.00
129 78.66
35 21.34%
76  โรงเรียนวัดจรเข้น้อย 48
4 8.33
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
77  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ 87
6 6.90
1 1.15
9 10.34
2 2.30
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
78  โรงเรียนวัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) 220
6 2.73
3 1.36
30 13.64
3 1.36
3 1.36
175 79.55
45 20.45%
79  โรงเรียนบ้านสีล้ง 178
8 4.49
1 0.56
27 15.17
0 0.00
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
80  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 30
0 0.00
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
81  โรงเรียนวัดบางปรง 199
4 2.01
6 3.02
29 14.57
0 0.00
0 0.00
160 80.40
39 19.60%
82  โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม 187
6 3.21
2 1.07
24 12.83
4 2.14
0 0.00
151 80.75
36 19.25%
83  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) 110
6 5.45
1 0.91
12 10.91
2 1.82
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
84  โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ 42
0 0.00
1 2.38
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
85  โรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ 38
2 5.26
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
86  โรงเรียนวัดบางแสม 404
26 6.44
13 3.22
35 8.66
0 0.00
0 0.00
330 81.68
74 18.32%
87  โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ 331
20 6.04
8 2.42
25 7.55
7 2.11
0 0.00
271 81.87
60 18.13%
88  โรงเรียนวัดกระทุ่ม 83
3 3.61
2 2.41
9 10.84
1 1.20
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
89  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 499
14 2.81
10 2.00
66 13.23
0 0.00
0 0.00
409 81.96
90 18.04%
90  โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม 39
0 0.00
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
91  โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 253
9 3.56
9 3.56
4 1.58
11 4.35
12 4.74
208 82.21
45 17.79%
92  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ 85
5 5.88
1 1.18
8 9.41
0 0.00
1 1.18
70 82.35
15 17.65%
93  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 74
4 5.41
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
94  โรงเรียนวัดบึงตาหอม 93
6 6.45
0 0.00
10 10.75
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
95  โรงเรียนบ้านคลอง 21 66
0 0.00
2 3.03
9 13.64
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
96  โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) 60
1 1.67
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
97  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 211
3 1.42
1 0.47
25 11.85
6 2.84
0 0.00
176 83.41
35 16.59%
98  โรงเรียนวัดบางไทร 86
3 3.49
3 3.49
6 6.98
2 2.33
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
99  โรงเรียนสุเหร่าแคราย 178
7 3.93
12 6.74
7 3.93
2 1.12
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
100  โรงเรียนวัดญาณรังษาราม 121
4 3.31
1 0.83
14 11.57
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
101  โรงเรียนสุเหร่าคู้ 164
5 3.05
7 4.27
10 6.10
3 1.83
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
102  โรงเรียนตลาดเปร็ง 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
103  โรงเรียนวัดบน 106
0 0.00
1 0.94
7 6.60
7 6.60
1 0.94
90 84.91
16 15.09%
104  โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข 189
7 3.70
3 1.59
17 8.99
0 0.00
1 0.53
161 85.19
28 14.81%
105  โรงเรียนวัดลาดยาว 69
3 4.35
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
106  โรงเรียนวัดหนามแดง 111
4 3.60
0 0.00
12 10.81
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
107  โรงเรียนวัดพิมพาวาส 305
0 0.00
0 0.00
41 13.44
0 0.00
1 0.33
263 86.23
42 13.77%
108  โรงเรียนวัดหลวงแพ่ง 106
7 6.60
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
109  โรงเรียนวัดบางผึ้ง 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
1 2.56
34 87.18
5 12.82%
110  โรงเรียนวัดบางปลานัก 172
7 4.07
5 2.91
5 2.91
2 1.16
2 1.16
151 87.79
21 12.21%
111  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย 165
7 4.24
4 2.42
9 5.45
0 0.00
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
112  โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20 116
6 5.17
2 1.72
5 4.31
1 0.86
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
113  โรงเรียนวัดบางพระ 192
3 1.56
3 1.56
17 8.85
0 0.00
0 0.00
169 88.02
23 11.98%
114  โรงเรียนวัดสุขาราม 160
7 4.38
3 1.88
6 3.75
3 1.88
0 0.00
141 88.13
19 11.88%
115  โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม 59
1 1.69
1 1.69
4 6.78
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
116  โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 163
3 1.84
0 0.00
15 9.20
1 0.61
0 0.00
144 88.34
19 11.66%
117  โรงเรียนจันทร์เจริญ 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
118  โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
119  โรงเรียนวัดคลองต้นหมัน 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
120  โรงเรียนสุเหร่าสมอเอก 57
0 0.00
1 1.75
1 1.75
3 5.26
1 1.75
51 89.47
6 10.53%
121  โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 67
3 4.48
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
122  โรงเรียนวัดคลอง 18 213
4 1.88
3 1.41
8 3.76
2 0.94
5 2.35
191 89.67
22 10.33%
123  โรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาว 147
0 0.00
1 0.68
14 9.52
0 0.00
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
124  โรงเรียนคลองขวาง 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
125  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 44
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
126  โรงเรียนวัดคลองสวน 179
3 1.68
3 1.68
5 2.79
0 0.00
5 2.79
163 91.06
16 8.94%
127  โรงเรียนวัดรามัญ 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
128  โรงเรียนวัดเขาดิน 272
1 0.37
0 0.00
19 6.99
1 0.37
1 0.37
250 91.91
22 8.09%
129  โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง 80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
1 1.25
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
130  โรงเรียนวัดชนะสงสาร 309
8 2.59
2 0.65
7 2.27
2 0.65
0 0.00
290 93.85
19 6.15%
131  โรงเรียนวัดบางสมัคร 312
0 0.00
0 0.00
16 5.13
2 0.64
0 0.00
294 94.23
18 5.77%
132  โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ 406
5 1.23
4 0.99
5 1.23
0 0.00
4 0.99
388 95.57
18 4.43%
133  โรงเรียนสกัด 80 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
134  โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์ 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
135  โรงเรียนวัดบึงทองหลาง 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
136  โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน 246
0 0.00
0 0.00
4 1.63
0 0.00
0 0.00
242 98.37
4 1.63%
137  โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,411 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,534 5.60
เตี้ย  801 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,690 13.46
ผอมและเตี้ย  332 1.21
อ้วนและเตี้ย  237 0.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,817 75.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,594 คน


24.06%


Powered By www.thaieducation.net