ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 75
17 22.67
12 16.00
9 12.00
6 8.00
5 6.67
26 34.67
49 65.33%
2  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 60
15 25.00
8 13.33
7 11.67
5 8.33
0 0.00
25 41.67
35 58.33%
3  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 24
6 25.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
4  โรงเรียนบ้านคะปวง 117
4 3.42
21 17.95
17 14.53
7 5.98
4 3.42
64 54.70
53 45.30%
5  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 34
5 14.71
3 8.82
4 11.76
3 8.82
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
6  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 90
11 12.22
15 16.67
0 0.00
13 14.44
0 0.00
51 56.67
39 43.33%
7  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 67
5 7.46
15 22.39
9 13.43
0 0.00
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
8  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 176
26 14.77
9 5.11
21 11.93
0 0.00
15 8.52
105 59.66
71 40.34%
9  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 72
10 13.89
10 13.89
1 1.39
8 11.11
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
10  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 107
28 26.17
7 6.54
5 4.67
0 0.00
0 0.00
67 62.62
40 37.38%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 199
9 4.52
6 3.02
19 9.55
15 7.54
25 12.56
125 62.81
74 37.19%
12  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 47
3 6.38
5 10.64
4 8.51
3 6.38
2 4.26
30 63.83
17 36.17%
13  โรงเรียนบ้านละอูบ 99
1 1.01
7 7.07
27 27.27
0 0.00
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
14  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 57
4 7.02
11 19.30
5 8.77
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
15  โรงเรียนบ้านแม่หาร 49
8 16.33
2 4.08
5 10.20
1 2.04
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
16  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 176
21 11.93
25 14.20
4 2.27
11 6.25
0 0.00
115 65.34
61 34.66%
17  โรงเรียนบ้านป่าโปง 44
7 15.91
2 4.55
5 11.36
0 0.00
1 2.27
29 65.91
15 34.09%
18  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 75
8 10.67
13 17.33
2 2.67
1 1.33
1 1.33
50 66.67
25 33.33%
19  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 59
0 0.00
3 5.08
16 27.12
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
20  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 36
3 8.33
3 8.33
1 2.78
3 8.33
1 2.78
25 69.44
11 30.56%
21  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 92
7 7.61
3 3.26
16 17.39
0 0.00
2 2.17
64 69.57
28 30.43%
22  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 58
4 6.90
3 5.17
4 6.90
3 5.17
3 5.17
41 70.69
17 29.31%
23  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 120
15 12.50
9 7.50
2 1.67
9 7.50
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
24  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 63
1 1.59
5 7.94
12 19.05
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
25  โรงเรียนบ้านผาเยอ 127
15 11.81
7 5.51
3 2.36
7 5.51
2 1.57
93 73.23
34 26.77%
26  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 214
5 2.34
35 16.36
17 7.94
0 0.00
0 0.00
157 73.36
57 26.64%
27  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 19
0 0.00
1 5.26
3 15.79
1 5.26
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
28  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 121
4 3.31
6 4.96
9 7.44
11 9.09
1 0.83
90 74.38
31 25.62%
29  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 67
6 8.96
1 1.49
9 13.43
1 1.49
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
30  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 68
3 4.41
1 1.47
13 19.12
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
31  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 44
6 13.64
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
32  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 24
6 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
33  โรงเรียนบ้านแม่ออก 29
1 3.45
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
34  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 104
4 3.85
12 11.54
9 8.65
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
35  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 121
7 5.79
8 6.61
8 6.61
2 1.65
4 3.31
92 76.03
29 23.97%
36  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 21
3 14.29
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
37  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59
4 6.78
8 13.56
0 0.00
2 3.39
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
38  โรงเรียนบ้านดอยงาม 70
7 10.00
4 5.71
0 0.00
5 7.14
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
39  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
40  โรงเรียนบ้านหัวลา 58
5 8.62
4 6.90
4 6.90
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
41  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 877
52 5.93
18 2.05
124 14.14
2 0.23
0 0.00
681 77.65
196 22.35%
42  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 112
8 7.14
8 7.14
0 0.00
8 7.14
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
43  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 95
2 2.11
2 2.11
8 8.42
4 4.21
4 4.21
75 78.95
20 21.05%
44  โรงเรียนบ้านฟักทอง 43
3 6.98
1 2.33
3 6.98
1 2.33
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
45  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 83
2 2.41
10 12.05
4 4.82
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
46  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 49
3 6.12
4 8.16
2 4.08
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
47  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 59
7 11.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.47
47 79.66
12 20.34%
48  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 315
12 3.81
12 3.81
28 8.89
8 2.54
4 1.27
251 79.68
64 20.32%
49  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
50  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 76
2 2.63
8 10.53
4 5.26
1 1.32
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
51  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 46
6 13.04
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
52  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 52
3 5.77
4 7.69
3 5.77
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
53  โรงเรียนบ้านแม่งะ 47
7 14.89
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
54  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 70
7 10.00
4 5.71
2 2.86
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
55  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 137
18 13.14
7 5.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
56  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
57  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
58  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 34
4 11.76
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
59  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 40
1 2.50
2 5.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
60  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 40
3 7.50
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
61  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 80
1 1.25
11 13.75
1 1.25
0 0.00
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
62  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
5 12.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
63  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 63
2 3.17
6 9.52
0 0.00
3 4.76
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
64  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 75
5 6.67
4 5.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
65  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 105
2 1.90
1 0.95
12 11.43
3 2.86
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
66  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 77
2 2.60
2 2.60
4 5.19
2 2.60
3 3.90
64 83.12
13 16.88%
67  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 109
3 2.75
2 1.83
13 11.93
0 0.00
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
69  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 73
5 6.85
7 9.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
70  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 67
1 1.49
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
71  โรงเรียนบ้านอมพาย 67
5 7.46
3 4.48
2 2.99
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
72  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 52
5 9.62
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
73  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 92
9 9.78
5 5.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
74  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 146
6 4.11
6 4.11
3 2.05
5 3.42
2 1.37
124 84.93
22 15.07%
75  โรงเรียนบ้านแม่แพ 147
9 6.12
5 3.40
4 2.72
4 2.72
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
76  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 67
4 5.97
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
77  โรงเรียนบ้านแม่จอ 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
78  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 129
3 2.33
3 2.33
11 8.53
1 0.78
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
79  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 80
3 3.75
6 7.50
0 0.00
0 0.00
2 2.50
69 86.25
11 13.75%
80  โรงเรียนบ้านดงกู่ 37
0 0.00
3 8.11
1 2.70
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
81  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 52
3 5.77
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
82  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
1 2.22
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
83  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
84  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 38
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
85  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
86  โรงเรียนบ้านขุนวง 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
87  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 40
2 5.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
88  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 40
0 0.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
89  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 48
3 6.25
0 0.00
1 2.08
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
90  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
91  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 107
2 1.87
3 2.80
6 5.61
2 1.87
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
92  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 43
0 0.00
2 4.65
2 4.65
0 0.00
1 2.33
38 88.37
5 11.63%
93  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 44
0 0.00
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
94  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 108
3 2.78
1 0.93
5 4.63
3 2.78
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
95  โรงเรียนบ้านแม่สวด 92
7 7.61
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
96  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 84
1 1.19
4 4.76
4 4.76
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
97  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 103
6 5.83
4 3.88
1 0.97
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
98  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 67
3 4.48
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
99  โรงเรียนบ้านสบเมย 211
8 3.79
5 2.37
3 1.42
5 2.37
1 0.47
189 89.57
22 10.43%
100  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 144
7 4.86
0 0.00
8 5.56
0 0.00
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
101  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 59
2 3.39
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
102  โรงเรียนบ้านสาม 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
103  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 91
2 2.20
0 0.00
6 6.59
1 1.10
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
104  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 41
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
105  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 74
3 4.05
3 4.05
1 1.35
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
106  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 76
4 5.26
1 1.32
2 2.63
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
107  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 77
7 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
108  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 67
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
109  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 45
2 4.44
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
110  โรงเรียนบ้านโพซอ 285
2 0.70
18 6.32
0 0.00
4 1.40
1 0.35
260 91.23
25 8.77%
111  โรงเรียนบ้านแม่หาด 93
6 6.45
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
112  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
113  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
114  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
115  โรงเรียนบ้านแม่สุ 85
2 2.35
1 1.18
3 3.53
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
116  โรงเรียนบ้านนาดอย 98
3 3.06
5 5.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
117  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 74
4 5.41
1 1.35
1 1.35
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
118  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
119  โรงเรียนบ้านแม่ละ 39
2 5.13
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
120  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.15
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
121  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 78
0 0.00
1 1.28
1 1.28
4 5.13
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
122  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
61 92.42
5 7.58%
123  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
124  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 81
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
126  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 54
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
127  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 55
1 1.82
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
128  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
129  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 63
0 0.00
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
130  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 63
0 0.00
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
131  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 95
3 3.16
3 3.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
132  โรงเรียนบ้านสบหาร 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
133  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 35
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
134  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
135  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
136  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
137  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 76
1 1.32
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
138  โรงเรียนบ้านสันติสุข 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
139  โรงเรียนบ้านแม่และ 61
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
140  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 169
1 0.59
1 0.59
6 3.55
0 0.00
0 0.00
161 95.27
8 4.73%
141  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
142  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 44
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 135
0 0.00
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
144  โรงเรียนบ้านกะริคี 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
145  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
146  โรงเรียนบ้านเสาหิน 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
2 2.50
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
147  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
148  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 64
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
149  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
1 1.54
63 96.92
2 3.08%
150  โรงเรียนบ้านแม่เงา 130
0 0.00
3 2.31
1 0.77
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
151  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
152  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 35
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
153  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
154  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
155  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
156  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 116
1 0.86
0 0.00
1 0.86
0 0.00
0 0.00
114 98.28
2 1.72%
157  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
158  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 156
0 0.00
0 0.00
2 1.28
0 0.00
0 0.00
154 98.72
2 1.28%
159  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 149
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.67
0 0.00
148 99.33
1 0.67%
160  โรงเรียนล่องแพวิทยา 306
0 0.00
0 0.00
2 0.65
0 0.00
0 0.00
304 99.35
2 0.65%
161  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 156
1 0.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 99.36
1 0.64%
162  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านเลโคะ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านแม่โถ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,413 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  630 4.70
เตี้ย  544 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  678 5.05
ผอมและเตี้ย  213 1.59
อ้วนและเตี้ย  96 0.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,252 83.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,161 คน


16.11%


Powered By www.thaieducation.net