ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 130 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.24
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 118
23 19.49
32 27.12
24 20.34
25 21.19
14 11.86
0 0.00
118 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 88
43 48.86
15 17.05
22 25.00
5 5.68
3 3.41
0 0.00
88 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 75
15 20.00
11 14.67
13 17.33
20 26.67
16 21.33
0 0.00
75 100.00%
4  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 37
9 24.32
7 18.92
7 18.92
5 13.51
3 8.11
6 16.22
31 83.78%
5  โรงเรียนเสรีวิทยา 97
19 19.59
9 9.28
7 7.22
28 28.87
16 16.49
18 18.56
79 81.44%
6  โรงเรียนบ้านสบแพม 32
10 31.25
5 15.63
5 15.63
3 9.38
2 6.25
7 21.88
25 78.13%
7  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 188
30 15.96
19 10.11
21 11.17
18 9.57
19 10.11
81 43.09
107 56.91%
8  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 196
21 10.71
33 16.84
55 28.06
0 0.00
0 0.00
87 44.39
109 55.61%
9  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 192
3 1.56
27 14.06
11 5.73
30 15.63
34 17.71
87 45.31
105 54.69%
10  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 152
14 9.21
28 18.42
18 11.84
10 6.58
4 2.63
78 51.32
74 48.68%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 126
13 10.32
19 15.08
27 21.43
0 0.00
0 0.00
67 53.17
59 46.83%
12  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 44
2 4.55
4 9.09
12 27.27
0 0.00
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
13  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 59
8 13.56
2 3.39
8 13.56
5 8.47
1 1.69
35 59.32
24 40.68%
14  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 646
61 9.44
34 5.26
98 15.17
34 5.26
32 4.95
387 59.91
259 40.09%
15  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 40
7 17.50
4 10.00
1 2.50
2 5.00
2 5.00
24 60.00
16 40.00%
16  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 86
3 3.49
2 2.33
12 13.95
5 5.81
11 12.79
53 61.63
33 38.37%
17  โรงเรียนบ้านคาหาน 69
6 8.70
4 5.80
8 11.59
3 4.35
5 7.25
43 62.32
26 37.68%
18  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 43
2 4.65
6 13.95
4 9.30
2 4.65
2 4.65
27 62.79
16 37.21%
19  โรงเรียนขุนยวม 368
8 2.17
16 4.35
41 11.14
23 6.25
37 10.05
243 66.03
125 33.97%
20  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
1 5.56
12 66.67
6 33.33%
21  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 24
2 8.33
2 8.33
4 16.67
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
22  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 78
8 10.26
11 14.10
5 6.41
2 2.56
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
23  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 445
49 11.01
0 0.00
95 21.35
0 0.00
0 0.00
301 67.64
144 32.36%
24  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 84
9 10.71
4 4.76
13 15.48
1 1.19
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
25  โรงเรียนบ้านปางแปก 118
11 9.32
6 5.08
4 3.39
11 9.32
4 3.39
82 69.49
36 30.51%
26  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 44
4 9.09
3 6.82
5 11.36
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
27  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 137
7 5.11
6 4.38
27 19.71
0 0.00
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
28  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 72
8 11.11
7 9.72
4 5.56
2 2.78
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
29  โรงเรียนบ้านห้วยผา 101
11 10.89
7 6.93
11 10.89
0 0.00
0 0.00
72 71.29
29 28.71%
30  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 98
8 8.16
6 6.12
6 6.12
6 6.12
2 2.04
70 71.43
28 28.57%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 228
8 3.51
8 3.51
39 17.11
9 3.95
0 0.00
164 71.93
64 28.07%
32  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 81
8 9.88
7 8.64
7 8.64
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
33  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 52
8 15.38
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
34  โรงเรียนบ้านสบสอย 30
0 0.00
2 6.67
3 10.00
3 10.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
35  โรงเรียนบ้านโป่งสา 75
2 2.67
2 2.67
14 18.67
0 0.00
2 2.67
55 73.33
20 26.67%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 94
3 3.19
3 3.19
8 8.51
3 3.19
8 8.51
69 73.40
25 26.60%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 83
4 4.82
9 10.84
8 9.64
1 1.20
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
38  โรงเรียนบ้านป่ายาง 65
3 4.62
5 7.69
5 7.69
4 6.15
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
39  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 82
11 13.41
5 6.10
5 6.10
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
40  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 43
4 9.30
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
41  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 192
5 2.60
10 5.21
21 10.94
11 5.73
2 1.04
143 74.48
49 25.52%
42  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 24
1 4.17
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
43  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 76
7 9.21
7 9.21
3 3.95
2 2.63
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
44  โรงเรียนบ้านหมอแปง 134
14 10.45
4 2.99
13 9.70
2 1.49
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 118
9 7.63
6 5.08
7 5.93
2 1.69
5 4.24
89 75.42
29 24.58%
46  โรงเรียนบ้านหัวปอน 17
2 11.76
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
47  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 88
1 1.14
8 9.09
10 11.36
1 1.14
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
48  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 53
5 9.43
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 125
9 7.20
7 5.60
11 8.80
1 0.80
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
50  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 154
11 7.14
8 5.19
9 5.84
5 3.25
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
51  โรงเรียนบ้านใหม่ 90
4 4.44
3 3.33
11 12.22
1 1.11
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
52  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 63
0 0.00
2 3.17
11 17.46
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
53  โรงเรียนบ้านผามอน 59
4 6.78
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
54  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 74
3 4.05
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
55  โรงเรียนบ้านป่าลาน 119
4 3.36
0 0.00
15 12.61
5 4.20
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
56  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 220
8 3.64
7 3.18
11 5.00
7 3.18
10 4.55
177 80.45
43 19.55%
57  โรงเรียนบ้านแกงหอม 31
2 6.45
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
58  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 166
7 4.22
10 6.02
5 3.01
5 3.01
5 3.01
134 80.72
32 19.28%
59  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 21
3 14.29
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
60  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 37
5 13.51
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
61  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 75
5 6.67
1 1.33
7 9.33
1 1.33
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
62  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
63  โรงเรียนบ้านไทรงาม 56
3 5.36
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
64  โรงเรียนบ้านน้ำริน 79
2 2.53
0 0.00
11 13.92
1 1.27
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
65  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 125
4 3.20
3 2.40
5 4.00
6 4.80
4 3.20
103 82.40
22 17.60%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 161
2 1.24
1 0.62
25 15.53
0 0.00
0 0.00
133 82.61
28 17.39%
67  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 23
0 0.00
2 8.70
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
68  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 185
15 8.11
0 0.00
17 9.19
0 0.00
0 0.00
153 82.70
32 17.30%
69  โรงเรียนบ้านสบป่อง 93
2 2.15
4 4.30
9 9.68
1 1.08
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
70  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 35
4 11.43
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
71  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 176
6 3.41
15 8.52
6 3.41
2 1.14
1 0.57
146 82.95
30 17.05%
72  โรงเรียนบ้านหว่าโน 61
4 6.56
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
73  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 116
2 1.72
3 2.59
13 11.21
1 0.86
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
74  โรงเรียนบ้านคำสุข 37
2 5.41
0 0.00
3 8.11
0 0.00
1 2.70
31 83.78
6 16.22%
75  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 105
10 9.52
1 0.95
5 4.76
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
77  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 87
5 5.75
4 4.60
4 4.60
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 94
1 1.06
2 2.13
8 8.51
3 3.19
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
79  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 77
2 2.60
5 6.49
4 5.19
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
80  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
81  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 42
1 2.38
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
82  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
83  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
84  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 592
48 8.11
17 2.87
18 3.04
0 0.00
0 0.00
509 85.98
83 14.02%
85  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
86  โรงเรียนบ้านในสอย 234
2 0.85
8 3.42
22 9.40
0 0.00
0 0.00
202 86.32
32 13.68%
87  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 44
2 4.55
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
88  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 55
5 9.09
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
89  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 191
11 5.76
9 4.71
2 1.05
2 1.05
0 0.00
167 87.43
24 12.57%
90  โรงเรียนบ้านห้วยนา 57
3 5.26
1 1.75
0 0.00
3 5.26
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
91  โรงเรียนบ้านปางคาม 98
8 8.16
4 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
92  โรงเรียนบ้านสบสา 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
93  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
1 2.94
1 2.94
30 88.24
4 11.76%
94  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 102
3 2.94
5 4.90
4 3.92
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
95  โรงเรียนบ้านแม่ออ 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
96  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 78
0 0.00
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
97  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
98  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 157
2 1.27
0 0.00
15 9.55
0 0.00
0 0.00
140 89.17
17 10.83%
99  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 96
1 1.04
6 6.25
1 1.04
2 2.08
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
100  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 87
3 3.45
4 4.60
0 0.00
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
101  โรงเรียนบ้านรักไทย 231
7 3.03
7 3.03
4 1.73
4 1.73
1 0.43
208 90.04
23 9.96%
102  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
103  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 65
0 0.00
2 3.08
4 6.15
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
104  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 67
2 2.99
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
105  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
106  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 58
2 3.45
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
107  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 70
3 4.29
2 2.86
0 0.00
1 1.43
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
108  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 160
3 1.88
0 0.00
7 4.38
3 1.88
0 0.00
147 91.88
13 8.13%
109  โรงเรียนบ้านแพมบก 26
0 0.00
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
110  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 66
4 6.06
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
111  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 53
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
112  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 27
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
113  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
114  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 57
4 7.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
115  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
2 2.25
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
116  โรงเรียนบ้านซอแบะ 87
0 0.00
3 3.45
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
117  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 96
3 3.13
2 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
118  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 61
1 1.64
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
119  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
120  โรงเรียนบ้านกลาง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
22 95.65
1 4.35%
121  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 268
3 1.12
2 0.75
6 2.24
0 0.00
0 0.00
257 95.90
11 4.10%
122  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.57
81 96.43
3 3.57%
123  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
124  โรงเรียนบ้านพัฒนา 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
125  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านปางตอง 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านแม่หาด 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,508 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  785 6.28
เตี้ย  580 4.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,107 8.85
ผอมและเตี้ย  351 2.81
อ้วนและเตี้ย  253 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,432 75.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,076 คน


24.59%


Powered By www.thaieducation.net