ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 50
8 16.00
7 14.00
13 26.00
4 8.00
12 24.00
6 12.00
44 88.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 85
1 1.18
29 34.12
22 25.88
17 20.00
1 1.18
15 17.65
70 82.35%
3  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 64
41 64.06
0 0.00
4 6.25
3 4.69
0 0.00
16 25.00
48 75.00%
4  โรงเรียนบ้านสันหลวง 50
33 66.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
13 26.00
37 74.00%
5  โรงเรียนบ้านสบขาม 129
34 26.36
11 8.53
15 11.63
5 3.88
17 13.18
47 36.43
82 63.57%
6  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 283
16 5.65
59 20.85
28 9.89
49 17.31
17 6.01
114 40.28
169 59.72%
7  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 36
19 52.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
15 41.67
21 58.33%
8  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 60
16 26.67
9 15.00
5 8.33
1 1.67
0 0.00
29 48.33
31 51.67%
9  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 459
23 5.01
30 6.54
67 14.60
49 10.68
61 13.29
229 49.89
230 50.11%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 70
5 7.14
3 4.29
8 11.43
8 11.43
11 15.71
35 50.00
35 50.00%
11  โรงเรียนบ้านฮวก 98
4 4.08
10 10.20
25 25.51
3 3.06
7 7.14
49 50.00
49 50.00%
12  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 43
14 32.56
0 0.00
6 13.95
1 2.33
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
13  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 129
11 8.53
17 13.18
10 7.75
16 12.40
6 4.65
69 53.49
60 46.51%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 204
8 3.92
2 0.98
44 21.57
10 4.90
27 13.24
113 55.39
91 44.61%
15  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 93
14 15.05
6 6.45
19 20.43
0 0.00
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 56
13 23.21
3 5.36
5 8.93
2 3.57
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
17  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 128
5 3.91
8 6.25
24 18.75
4 3.13
11 8.59
76 59.38
52 40.63%
18  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 102
11 10.78
9 8.82
16 15.69
5 4.90
0 0.00
61 59.80
41 40.20%
19  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 16
2 12.50
0 0.00
3 18.75
0 0.00
1 6.25
10 62.50
6 37.50%
20  โรงเรียนบ้านสระ 169
18 10.65
7 4.14
25 14.79
7 4.14
6 3.55
106 62.72
63 37.28%
21  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 27
10 37.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
22  โรงเรียนบ้านร่องแมด 168
21 12.50
7 4.17
31 18.45
3 1.79
0 0.00
106 63.10
62 36.90%
23  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 76
12 15.79
5 6.58
9 11.84
2 2.63
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
24  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 189
5 2.65
6 3.17
34 17.99
18 9.52
4 2.12
122 64.55
67 35.45%
25  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 66
12 18.18
3 4.55
8 12.12
0 0.00
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
26  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 138
13 9.42
9 6.52
18 13.04
8 5.80
0 0.00
90 65.22
48 34.78%
27  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 136
9 6.62
12 8.82
16 11.76
5 3.68
5 3.68
89 65.44
47 34.56%
28  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 613
36 5.87
28 4.57
71 11.58
29 4.73
43 7.01
406 66.23
207 33.77%
29  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 6
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
30  โรงเรียนจำบอน 76
8 10.53
3 3.95
12 15.79
2 2.63
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64
10 15.63
2 3.13
7 10.94
2 3.13
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
32  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 247
16 6.48
27 10.93
11 4.45
14 5.67
13 5.26
166 67.21
81 32.79%
33  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 52
2 3.85
4 7.69
11 21.15
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
34  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 87
4 4.60
8 9.20
11 12.64
5 5.75
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
35  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 132
3 2.27
3 2.27
26 19.70
3 2.27
7 5.30
90 68.18
42 31.82%
36  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 236
20 8.47
12 5.08
29 12.29
8 3.39
6 2.54
161 68.22
75 31.78%
37  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 90
10 11.11
0 0.00
7 7.78
5 5.56
6 6.67
62 68.89
28 31.11%
38  โรงเรียนบ้านปี้ 55
8 14.55
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
39  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 94
2 2.13
4 4.26
9 9.57
6 6.38
8 8.51
65 69.15
29 30.85%
40  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 40
6 15.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
41  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
11 18.03
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
42  โรงเรียนบ้านสบบง 72
5 6.94
4 5.56
11 15.28
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
43  โรงเรียนบ้านนาบัว 44
2 4.55
1 2.27
9 20.45
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
44  โรงเรียนบ้านปง 125
17 13.60
0 0.00
14 11.20
1 0.80
2 1.60
91 72.80
34 27.20%
45  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 89
10 11.24
1 1.12
10 11.24
3 3.37
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
46  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 71
5 7.04
6 8.45
8 11.27
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
47  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 53
6 11.32
0 0.00
6 11.32
0 0.00
2 3.77
39 73.58
14 26.42%
48  โรงเรียนบ้านยางขาม 152
11 7.24
4 2.63
25 16.45
0 0.00
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
49  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 276
20 7.25
43 15.58
9 3.26
0 0.00
0 0.00
204 73.91
72 26.09%
50  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 147
16 10.88
0 0.00
22 14.97
0 0.00
0 0.00
109 74.15
38 25.85%
51  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 123
9 7.32
14 11.38
3 2.44
3 2.44
2 1.63
92 74.80
31 25.20%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 84
7 8.33
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
53  โรงเรียนบ้านดอนลาว 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
54  โรงเรียนบ้านผาฮาว 76
13 17.11
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 147
14 9.52
1 0.68
8 5.44
11 7.48
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
56  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 74
0 0.00
0 0.00
5 6.76
12 16.22
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
57  โรงเรียนบ้านปางผักหม 57
1 1.75
5 8.77
5 8.77
1 1.75
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
58  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 84
7 8.33
4 4.76
8 9.52
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
59  โรงเรียนบ้านแบ่ง 54
1 1.85
4 7.41
3 5.56
4 7.41
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
60  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64
5 7.81
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
61  โรงเรียนบ้านดู่ 244
8 3.28
4 1.64
38 15.57
1 0.41
1 0.41
192 78.69
52 21.31%
62  โรงเรียนบ้านจุน 109
4 3.67
4 3.67
12 11.01
3 2.75
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
63  โรงเรียนบ้านแวน 98
11 11.22
1 1.02
7 7.14
1 1.02
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
64  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 312
7 2.24
13 4.17
43 13.78
0 0.00
0 0.00
249 79.81
63 20.19%
65  โรงเรียนปัวพิทยา 109
4 3.67
0 0.00
12 11.01
6 5.50
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
66  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 50
4 8.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
67  โรงเรียนบ้านสา 50
0 0.00
0 0.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
68  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00%
69  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 20
2 10.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
70  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 116
5 4.31
2 1.72
0 0.00
7 6.03
9 7.76
93 80.17
23 19.83%
71  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 61
5 8.20
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
72  โรงเรียนบ้านผาลาด 102
6 5.88
2 1.96
12 11.76
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 150
3 2.00
5 3.33
21 14.00
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 257
14 5.45
8 3.11
20 7.78
6 2.33
1 0.39
208 80.93
49 19.07%
75  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58
2 3.45
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
76  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
77  โรงเรียนบ้านแก 79
4 5.06
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
78  โรงเรียนบ้านสักลอ 113
4 3.54
0 0.00
14 12.39
2 1.77
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
79  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 78
3 3.85
2 2.56
7 8.97
1 1.28
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
80  โรงเรียนอนุบาลปง 284
9 3.17
11 3.87
17 5.99
7 2.46
3 1.06
237 83.45
47 16.55%
81  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62
6 9.68
3 4.84
1 1.61
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 82
4 4.88
1 1.22
8 9.76
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
83  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 89
3 3.37
3 3.37
8 8.99
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
84  โรงเรียนบ้านม่วง 51
6 11.76
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
85  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 167
4 2.40
5 2.99
17 10.18
0 0.00
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
86  โรงเรียนบ้านหลวง 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
87  โรงเรียนบ้านหนุน 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
88  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 190
4 2.11
17 8.95
3 1.58
5 2.63
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
89  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 67
2 2.99
2 2.99
4 5.97
2 2.99
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
90  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 188
10 5.32
8 4.26
7 3.72
3 1.60
0 0.00
160 85.11
28 14.89%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 74
4 5.41
0 0.00
4 5.41
3 4.05
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
92  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 138
0 0.00
3 2.17
17 12.32
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
93  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
1 3.57
24 85.71
4 14.29%
94  โรงเรียนบ้านสถาน 95
2 2.11
2 2.11
8 8.42
0 0.00
1 1.05
82 86.32
13 13.68%
95  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 44
0 0.00
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
96  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 67
2 2.99
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
97  โรงเรียนชัยชุมภู 68
2 2.94
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 84
2 2.38
2 2.38
7 8.33
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
99  โรงเรียนบ้านวังบง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
2 6.25
28 87.50
4 12.50%
100  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 884
12 1.36
28 3.17
66 7.47
0 0.00
0 0.00
778 88.01
106 11.99%
101  โรงเรียนบ้านป่าคา 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
102  โรงเรียนบ้านควรดง 114
3 2.63
0 0.00
10 8.77
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
103  โรงเรียนบ้านปัว 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
104  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
2 3.08
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
105  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 67
0 0.00
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
106  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
107  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
108  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
109  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 125
10 8.00
0 0.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
113  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 110
0 0.00
4 3.64
3 2.73
0 0.00
1 0.91
102 92.73
8 7.27%
114  โรงเรียนบ้านสันติสุข 223
1 0.45
1 0.45
13 5.83
0 0.00
1 0.45
207 92.83
16 7.17%
115  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 107
1 0.93
0 0.00
5 4.67
0 0.00
1 0.93
100 93.46
7 6.54%
116  โรงเรียนบ้านป่าสัก 85
2 2.35
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
117  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
0 0.00
3 2.78
102 94.44
6 5.56%
118  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.55
84 95.45
4 4.55%
119  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
120  โรงเรียนบ้านสีพรม 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
121  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
122  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 0
5 0.00
0 0.00
10 0.00
9 0.00
0 0.00
-24 0.00
24 0.00%
125  โรงเรียนบ้านหมุ้น 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,232 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  846 6.39
เตี้ย  576 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,366 10.32
ผอมและเตี้ย  404 3.05
อ้วนและเตี้ย  305 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,735 73.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,497 คน


26.43%


Powered By www.thaieducation.net