ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่แฮด 26
9 34.62
0 0.00
3 11.54
3 11.54
0 0.00
11 42.31
15 57.69%
2  โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 534
5 0.94
37 6.93
122 22.85
16 3.00
66 12.36
288 53.93
246 46.07%
3  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 7
0 0.00
0 0.00
3 42.86
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
4  โรงเรียนบ้านนาพูน 155
14 9.03
12 7.74
28 18.06
9 5.81
0 0.00
92 59.35
63 40.65%
5  โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 55
6 10.91
5 9.09
8 14.55
1 1.82
2 3.64
33 60.00
22 40.00%
6  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 66
3 4.55
5 7.58
13 19.70
1 1.52
4 6.06
40 60.61
26 39.39%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 41
5 12.20
1 2.44
10 24.39
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
8  โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 42
7 16.67
1 2.38
4 9.52
4 9.52
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
9  โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 11
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
1 9.09
7 63.64
4 36.36%
10  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 91
12 13.19
0 0.00
19 20.88
0 0.00
2 2.20
58 63.74
33 36.26%
11  โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 63
3 4.76
6 9.52
13 20.63
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
12  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 312
38 12.18
0 0.00
68 21.79
0 0.00
0 0.00
206 66.03
106 33.97%
13  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 24
0 0.00
1 4.17
7 29.17
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
14  โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 43
3 6.98
2 4.65
8 18.60
0 0.00
1 2.33
29 67.44
14 32.56%
15  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 65
3 4.62
3 4.62
13 20.00
2 3.08
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
16  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 32
1 3.13
0 0.00
9 28.13
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 26
1 3.85
0 0.00
7 26.92
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
18  โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 33
4 12.12
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
19  โรงเรียนบ้านนาแก 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
20  โรงเรียนบ้านปางเคาะ 30
2 6.67
0 0.00
4 13.33
1 3.33
2 6.67
21 70.00
9 30.00%
21  โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 17
0 0.00
0 0.00
5 29.41
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
22  โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 21
0 0.00
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
23  โรงเรียนบ้านค้างใจ 50
3 6.00
1 2.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
24  โรงเรียนบ้านปางไฮ 25
1 4.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
25  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 36
2 5.56
1 2.78
5 13.89
0 0.00
2 5.56
26 72.22
10 27.78%
26  โรงเรียนบ้านวังกวาง 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
1 2.78
1 2.78
26 72.22
10 27.78%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 141
18 12.77
5 3.55
11 7.80
5 3.55
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
28  โรงเรียนบ้านห้วยกูด 51
7 13.73
0 0.00
6 11.76
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
29  โรงเรียนบ้านป่ายุบ 11
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
30  โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 37
3 8.11
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
31  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 155
11 7.10
12 7.74
7 4.52
6 3.87
5 3.23
114 73.55
41 26.45%
32  โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 80
10 12.50
2 2.50
8 10.00
1 1.25
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
33  โรงเรียนบ้านวังชิ้น 65
5 7.69
3 4.62
8 12.31
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
34  โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
35  โรงเรียนบ้านหัวดง 128
13 10.16
3 2.34
15 11.72
0 0.00
1 0.78
96 75.00
32 25.00%
36  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 63
3 4.76
3 4.76
9 14.29
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
37  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 59
10 16.95
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
38  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 153
14 9.15
6 3.92
16 10.46
0 0.00
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
39  โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 26
2 7.69
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
40  โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 53
2 3.77
3 5.66
6 11.32
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
41  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 31
3 9.68
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
42  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 49
2 4.08
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
43  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 58
4 6.90
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
44  โรงเรียนบ้านขุนห้วย 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
2 11.11
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
45  โรงเรียนบ้านวังเลียง 108
12 11.11
0 0.00
11 10.19
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
46  โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 14
0 0.00
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
47  โรงเรียนบ้านสลก 84
5 5.95
2 2.38
9 10.71
1 1.19
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
48  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 119
5 4.20
2 1.68
17 14.29
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
50  โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 35
0 0.00
1 2.86
4 11.43
2 5.71
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
51  โรงเรียนบ้านวังเบอะ 80
6 7.50
3 3.75
7 8.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
52  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
53  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
54  โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 50
1 2.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
55  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
5 13.89
29 80.56
7 19.44%
56  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 90
4 4.44
3 3.33
9 10.00
1 1.11
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
57  โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
58  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 59
6 10.17
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
59  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 177
6 3.39
3 1.69
22 12.43
2 1.13
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
60  โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
61  โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 39
1 2.56
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
62  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
63  โรงเรียนบ้านบ่อ 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
4 5.56
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
65  โรงเรียนเด่นทัพชัย 30
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
66  โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 124
5 4.03
2 1.61
12 9.68
1 0.81
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
67  โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 163
10 6.13
3 1.84
13 7.98
0 0.00
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
68  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 64
4 6.25
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
69  โรงเรียนบ้านสองแคว 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
70  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 46
0 0.00
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
71  โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 136
6 4.41
4 2.94
7 5.15
3 2.21
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
72  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
73  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 89
0 0.00
0 0.00
12 13.48
1 1.12
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
74  โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 42
1 2.38
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
75  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 98
8 8.16
2 2.04
4 4.08
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
76  โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 100
2 2.00
0 0.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
78  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 96
3 3.13
2 2.08
7 7.29
1 1.04
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
79  โรงเรียนบ้านสบป้าก 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
80  โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 96
2 2.08
0 0.00
10 10.42
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
81  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 92
2 2.17
4 4.35
5 5.43
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
82  โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 76
2 2.63
2 2.63
2 2.63
2 2.63
1 1.32
67 88.16
9 11.84%
83  โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 95
1 1.05
0 0.00
7 7.37
3 3.16
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
84  โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 72
1 1.39
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
85  โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
3 4.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
86  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 113
6 5.31
0 0.00
6 5.31
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
87  โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 97
1 1.03
2 2.06
4 4.12
3 3.09
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
88  โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
89  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
90  โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
91  โรงเรียนรักเมืองไทย 2 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
92  โรงเรียนบ้านวังแฟน 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
93  โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.26
2 4.26
43 91.49
4 8.51%
94  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
95  โรงเรียนบ้านปางมะโอ 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
96  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 567
15 2.65
4 0.71
23 4.06
0 0.00
0 0.00
525 92.59
42 7.41%
97  โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
98  โรงเรียนวัดสร่างโศก 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
99  โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
100  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
101  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 149
3 2.01
0 0.00
1 0.67
5 3.36
0 0.00
140 93.96
9 6.04%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 122
2 1.64
2 1.64
3 2.46
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
103  โรงเรียนบ้านวังลึก 74
1 1.35
0 0.00
1 1.35
2 2.70
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
104  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 58
1 1.72
0 0.00
1 1.72
0 0.00
1 1.72
55 94.83
3 5.17%
105  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
106  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.44
129 95.56
6 4.44%
107  โรงเรียนปากจอกวิทยา 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
108  โรงเรียนบ้านแม่แปง 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
109  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
110  โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
1 1.45
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
111  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 113
0 0.00
2 1.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
112  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านแม่สิน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,011 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  375 4.68
เตี้ย  161 2.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  843 10.52
ผอมและเตี้ย  99 1.24
อ้วนและเตี้ย  104 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,429 80.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,582 คน


19.75%


Powered By www.thaieducation.net