ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 48
0 0.00
3 6.25
29 60.42
3 6.25
13 27.08
0 0.00
48 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 10
0 0.00
1 10.00
2 20.00
3 30.00
0 0.00
4 40.00
6 60.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 65
11 16.92
8 12.31
11 16.92
6 9.23
0 0.00
29 44.62
36 55.38%
5  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 69
7 10.14
7 10.14
20 28.99
1 1.45
0 0.00
34 49.28
35 50.72%
6  โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
2 14.29
2 14.29
7 50.00
7 50.00%
7  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 30
5 16.67
0 0.00
10 33.33
0 0.00
0 0.00
15 50.00
15 50.00%
8  โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1312
61 4.65
19 1.45
250 19.05
88 6.71
233 17.76
661 50.38
651 49.62%
9  โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 64
5 7.81
12 18.75
14 21.88
0 0.00
0 0.00
33 51.56
31 48.44%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 73
4 5.48
2 2.74
12 16.44
6 8.22
10 13.70
39 53.42
34 46.58%
11  โรงเรียนวัดต้นไคร้ 137
7 5.11
5 3.65
23 16.79
14 10.22
14 10.22
74 54.01
63 45.99%
12  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 29
2 6.90
0 0.00
6 20.69
2 6.90
3 10.34
16 55.17
13 44.83%
13  โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 19
3 15.79
0 0.00
5 26.32
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
14  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 31
2 6.45
1 3.23
10 32.26
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
15  โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
0 0.00
2 16.67
7 58.33
5 41.67%
16  โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 10
2 20.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
17  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 38
3 7.89
1 2.63
10 26.32
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
18  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 33
5 15.15
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
19  โรงเรียนบ้านในเวียง 51
8 15.69
1 1.96
10 19.61
0 0.00
1 1.96
31 60.78
20 39.22%
20  โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 42
5 11.90
2 4.76
8 19.05
0 0.00
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
21  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 69
7 10.14
0 0.00
16 23.19
1 1.45
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
22  โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร 23
3 13.04
2 8.70
3 13.04
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
23  โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 52
3 5.77
4 7.69
8 15.38
3 5.77
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
24  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 70
8 11.43
0 0.00
14 20.00
2 2.86
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
25  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 41
6 14.63
0 0.00
7 17.07
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
26  โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
27  โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 28
4 14.29
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 83
6 7.23
4 4.82
16 19.28
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 142
17 11.97
0 0.00
27 19.01
0 0.00
0 0.00
98 69.01
44 30.99%
30  โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 39
2 5.13
1 2.56
8 20.51
1 2.56
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
31  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 23
1 4.35
3 13.04
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
32  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 109
7 6.42
8 7.34
9 8.26
4 3.67
4 3.67
77 70.64
32 29.36%
33  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 31
3 9.68
0 0.00
5 16.13
1 3.23
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
34  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 94
6 6.38
5 5.32
6 6.38
4 4.26
6 6.38
67 71.28
27 28.72%
35  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 21
2 9.52
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
36  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 41
2 4.88
3 7.32
4 9.76
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
37  โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 195
18 9.23
5 2.56
26 13.33
3 1.54
0 0.00
143 73.33
52 26.67%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 87
1 1.15
10 11.49
12 13.79
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 84
7 8.33
0 0.00
13 15.48
2 2.38
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
40  โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 65
5 7.69
3 4.62
9 13.85
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
41  โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 23
0 0.00
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
42  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 71
1 1.41
1 1.41
8 11.27
3 4.23
5 7.04
53 74.65
18 25.35%
43  โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 32
1 3.13
3 9.38
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
44  โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 4
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
45  โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
46  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
47  โรงเรียนบ้านแม่แรม 258
5 1.94
33 12.79
15 5.81
5 1.94
6 2.33
194 75.19
64 24.81%
48  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 56
2 3.57
1 1.79
10 17.86
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
49  โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 69
0 0.00
2 2.90
14 20.29
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
50  โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 52
10 19.23
1 1.92
0 0.00
0 0.00
1 1.92
40 76.92
12 23.08%
51  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 204
11 5.39
1 0.49
34 16.67
0 0.00
0 0.00
158 77.45
46 22.55%
52  โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
53  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 92
8 8.70
2 2.17
10 10.87
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
54  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 19
3 15.79
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
55  โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 119
10 8.40
4 3.36
8 6.72
3 2.52
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
56  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 147
30 20.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
57  โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 163
7 4.29
4 2.45
19 11.66
3 1.84
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
59  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 40
1 2.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
60  โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 141
3 2.13
0 0.00
24 17.02
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
61  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1535
11 0.72
34 2.21
64 4.17
45 2.93
132 8.60
1249 81.37
286 18.63%
62  โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
63  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
1 3.70
22 81.48
5 18.52%
64  โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
65  โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 38
0 0.00
2 5.26
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
66  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 580
45 7.76
28 4.83
18 3.10
0 0.00
15 2.59
474 81.72
106 18.28%
67  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 77
2 2.60
1 1.30
11 14.29
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
68  โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
2 8.33
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
69  โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 12
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
3 6.82
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
71  โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
2 7.69
22 84.62
4 15.38%
72  โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
73  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 41
0 0.00
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
74  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 82
3 3.66
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
75  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
76  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 120
3 2.50
3 2.50
5 4.17
3 2.50
3 2.50
103 85.83
17 14.17%
77  โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 131
0 0.00
0 0.00
18 13.74
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
78  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
79  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
80  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 270
5 1.85
3 1.11
17 6.30
4 1.48
3 1.11
238 88.15
32 11.85%
81  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 79
4 5.06
3 3.80
2 2.53
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
82  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 62
0 0.00
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
83  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 133
3 2.26
0 0.00
12 9.02
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
84  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
85  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 451
13 2.88
3 0.67
31 6.87
3 0.67
0 0.00
401 88.91
50 11.09%
86  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 37
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
87  โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 121
2 1.65
1 0.83
8 6.61
2 1.65
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
88  โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
89  โรงเรียนบ้านแม่แคม 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
90  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 81
2 2.47
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
91  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 21
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
94  โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
95  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
96  โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 104
4 3.85
1 0.96
2 1.92
0 0.00
1 0.96
96 92.31
8 7.69%
97  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
98  โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
99  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.65
40 93.02
3 6.98%
100  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
101  โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
102  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
103  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
104  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านนาคูหา 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านแม่กระทิง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,867 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  456 4.62
เตี้ย  259 2.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,061 10.75
ผอมและเตี้ย  234 2.37
อ้วนและเตี้ย  461 4.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,396 74.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,471 คน


25.04%


Powered By www.thaieducation.net