ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 68
7 10.29
11 16.18
26 38.24
15 22.06
8 11.76
1 1.47
67 98.53%
2  โรงเรียนธงชัยวิทยา 96
10 10.42
5 5.21
16 16.67
15 15.63
15 15.63
35 36.46
61 63.54%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 179
20 11.17
15 8.38
12 6.70
35 19.55
27 15.08
70 39.11
109 60.89%
4  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 114
15 13.16
16 14.04
20 17.54
11 9.65
6 5.26
46 40.35
68 59.65%
5  โรงเรียนบ้านเหล่า 147
12 8.16
9 6.12
38 25.85
8 5.44
18 12.24
62 42.18
85 57.82%
6  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 66
7 10.61
6 9.09
9 13.64
7 10.61
9 13.64
28 42.42
38 57.58%
7  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 30
0 0.00
2 6.67
7 23.33
3 10.00
4 13.33
14 46.67
16 53.33%
8  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 40
5 12.50
6 15.00
6 15.00
0 0.00
1 2.50
22 55.00
18 45.00%
9  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2331
187 8.02
67 2.87
309 13.26
254 10.90
227 9.74
1287 55.21
1044 44.79%
10  โรงเรียนวัดสบจาง 60
9 15.00
3 5.00
10 16.67
0 0.00
4 6.67
34 56.67
26 43.33%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 56
7 12.50
6 10.71
4 7.14
7 12.50
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
12  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 20
0 0.00
0 0.00
8 40.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
13  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 45
6 13.33
0 0.00
9 20.00
2 4.44
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
14  โรงเรียนวัดท่าสี 69
5 7.25
2 2.90
13 18.84
6 8.70
0 0.00
43 62.32
26 37.68%
15  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 119
10 8.40
12 10.08
20 16.81
2 1.68
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
16  โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 41
5 12.20
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
17  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 82
6 7.32
4 4.88
17 20.73
3 3.66
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
18  โรงเรียนบ้านสำเภา 14
2 14.29
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
19  โรงเรียนวัดหัวฝาย 68
12 17.65
5 7.35
4 5.88
2 2.94
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
20  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 58
0 0.00
2 3.45
13 22.41
2 3.45
2 3.45
39 67.24
19 32.76%
21  โรงเรียนบ้านทรายมูล 43
2 4.65
3 6.98
8 18.60
1 2.33
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
22  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 34
3 8.82
1 2.94
7 20.59
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
23  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 63
5 7.94
0 0.00
15 23.81
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
24  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 136
3 2.21
11 8.09
26 19.12
2 1.47
1 0.74
93 68.38
43 31.62%
25  โรงเรียนบ้านทุ่ง 92
4 4.35
1 1.09
15 16.30
6 6.52
3 3.26
63 68.48
29 31.52%
26  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1079
114 10.57
0 0.00
221 20.48
0 0.00
0 0.00
744 68.95
335 31.05%
27  โรงเรียนผาแดงวิทยา 42
4 9.52
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
28  โรงเรียนวัดบ้านแขม 224
16 7.14
0 0.00
53 23.66
0 0.00
0 0.00
155 69.20
69 30.80%
29  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 91
6 6.59
4 4.40
8 8.79
5 5.49
5 5.49
63 69.23
28 30.77%
30  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 848
66 7.78
25 2.95
147 17.33
12 1.42
9 1.06
589 69.46
259 30.54%
31  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 14
3 21.43
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 398
33 8.29
18 4.52
48 12.06
11 2.76
0 0.00
288 72.36
110 27.64%
33  โรงเรียนบ้านนาแช่ 60
4 6.67
1 1.67
11 18.33
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
34  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 106
7 6.60
6 5.66
14 13.21
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
35  โรงเรียนบ้านท่าโทก 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
1 6.25
12 75.00
4 25.00%
36  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
37  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 172
12 6.98
14 8.14
15 8.72
1 0.58
1 0.58
129 75.00
43 25.00%
38  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 139
4 2.88
3 2.16
27 19.42
0 0.00
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
39  โรงเรียนบ้านหวด 58
2 3.45
1 1.72
11 18.97
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
40  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 58
2 3.45
1 1.72
11 18.97
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
41  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 140
8 5.71
0 0.00
3 2.14
22 15.71
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
42  โรงเรียนบ้านปงวัง 17
0 0.00
2 11.76
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
43  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 98
5 5.10
4 4.08
14 14.29
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
44  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 64
7 10.94
6 9.38
0 0.00
2 3.13
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
45  โรงเรียนวัดเสด็จ 162
9 5.56
4 2.47
17 10.49
7 4.32
0 0.00
125 77.16
37 22.84%
46  โรงเรียนวัดบ้านสัก 44
3 6.82
0 0.00
6 13.64
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
47  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3190
138 4.33
54 1.69
517 16.21
5 0.16
1 0.03
2475 77.59
715 22.41%
48  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 94
0 0.00
4 4.26
16 17.02
1 1.06
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
49  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 81
3 3.70
3 3.70
12 14.81
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
50  โรงเรียนวัดค่ากลาง 65
6 9.23
1 1.54
7 10.77
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
51  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 89
8 8.99
3 3.37
8 8.99
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
52  โรงเรียนบ้านจำค่า 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
5 11.63
34 79.07
9 20.93%
53  โรงเรียนบ้านใหม่ 72
9 12.50
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
54  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 107
6 5.61
3 2.80
10 9.35
2 1.87
1 0.93
85 79.44
22 20.56%
55  โรงเรียนบ้านทาน 113
12 10.62
6 5.31
4 3.54
1 0.88
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
56  โรงเรียนบ้านแม่อาง 84
4 4.76
2 2.38
10 11.90
1 1.19
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
57  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 75
3 4.00
5 6.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
58  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 611
15 2.45
27 4.42
72 11.78
4 0.65
2 0.33
491 80.36
120 19.64%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 185
8 4.32
3 1.62
25 13.51
0 0.00
0 0.00
149 80.54
36 19.46%
60  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 148
4 2.70
2 1.35
12 8.11
8 5.41
2 1.35
120 81.08
28 18.92%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 76
6 7.89
3 3.95
4 5.26
1 1.32
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
62  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
4 5.97
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
63  โรงเรียนบ้านสันทราย 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
64  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 52
2 3.85
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
65  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 99
1 1.01
8 8.08
4 4.04
0 0.00
4 4.04
82 82.83
17 17.17%
66  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 118
3 2.54
5 4.24
12 10.17
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 102
6 5.88
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
68  โรงเรียนวัดบ้านแลง 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
1 4.17
20 83.33
4 16.67%
69  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 74
4 5.41
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
2 4.00
42 84.00
8 16.00%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งหก 57
2 3.51
1 1.75
5 8.77
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
72  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 57
2 3.51
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
73  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 71
2 2.82
3 4.23
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
74  โรงเรียนบ้านสบพลึง 105
12 11.43
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
75  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 14.06
55 85.94
9 14.06%
76  โรงเรียนบ้านวังตม 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
4 9.09
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
77  โรงเรียนบ้านนาสัก 95
6 6.32
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
78  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
79  โรงเรียนบ้านสบค่อม 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
80  โรงเรียนบ้านสัน 42
1 2.38
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
81  โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 122
4 3.28
2 1.64
8 6.56
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
82  โรงเรียนบ้านอ้อน 160
3 1.88
7 4.38
8 5.00
0 0.00
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
83  โรงเรียนบ้านปันง้าว 65
0 0.00
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
84  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 30
2 6.67
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
85  โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
86  โรงเรียนบ้านบุญนาค 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
1 2.17
42 91.30
4 8.70%
87  โรงเรียนบ้านจำปุย 90
3 3.33
2 2.22
2 2.22
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
88  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 105
1 0.95
0 0.00
5 4.76
1 0.95
1 0.95
97 92.38
8 7.62%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
90  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 90
3 3.33
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
91  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
92  โรงเรียนบ้านแม่จาง 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
93  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 99
0 0.00
0 0.00
6 6.06
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
94  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%

 

จำนวนนักเรียน  15,226 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  940 6.17
เตี้ย  423 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,113 13.88
ผอมและเตี้ย  478 3.14
อ้วนและเตี้ย  370 2.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,902 71.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,324 คน


28.40%


Powered By www.thaieducation.net