ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 92 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดน้ำพุ 26
7 26.92
2 7.69
0 0.00
0 0.00
3 11.54
14 53.85
12 46.15%
2  โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 27
2 7.41
2 7.41
3 11.11
3 11.11
2 7.41
15 55.56
12 44.44%
3  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1623
50 3.08
25 1.54
314 19.35
75 4.62
189 11.65
970 59.77
653 40.23%
4  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 168
9 5.36
14 8.33
22 13.10
10 5.95
10 5.95
103 61.31
65 38.69%
5  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 74
5 6.76
9 12.16
4 5.41
4 5.41
4 5.41
48 64.86
26 35.14%
6  โรงเรียนวัดศรีบังวัน 97
7 7.22
2 2.06
22 22.68
3 3.09
0 0.00
63 64.95
34 35.05%
7  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 28
3 10.71
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
8  โรงเรียนบ้านไร่ดง 50
5 10.00
1 2.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
9  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 152
10 6.58
1 0.66
32 21.05
1 0.66
0 0.00
108 71.05
44 28.95%
10  โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 74
11 14.86
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
11  โรงเรียนบ้านดอนตอง 54
11 20.37
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
12  โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 44
1 2.27
0 0.00
10 22.73
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
13  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 60
3 5.00
3 5.00
3 5.00
2 3.33
5 8.33
44 73.33
16 26.67%
14  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 143
8 5.59
4 2.80
25 17.48
0 0.00
0 0.00
106 74.13
37 25.87%
15  โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 66
4 6.06
9 13.64
2 3.03
2 3.03
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
16  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 59
3 5.08
0 0.00
6 10.17
6 10.17
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
17  โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 130
8 6.15
0 0.00
25 19.23
0 0.00
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
18  โรงเรียนบ้านหล่ายทา 76
2 2.63
1 1.32
16 21.05
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
19  โรงเรียนวัดช้างค้ำ 100
4 4.00
11 11.00
6 6.00
4 4.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
20  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 417
12 2.88
13 3.12
69 16.55
6 1.44
4 0.96
313 75.06
104 24.94%
21  โรงเรียนวัดบ้านม้า 99
4 4.04
7 7.07
11 11.11
2 2.02
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
22  โรงเรียนเชตวันหนองหมู 71
7 9.86
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
23  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 38
3 7.89
2 5.26
3 7.89
1 2.63
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
24  โรงเรียนบ้านหนองเงือก 143
4 2.80
2 1.40
27 18.88
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
25  โรงเรียนวัดหนองซิว 130
4 3.08
3 2.31
21 16.15
2 1.54
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
26  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 49
5 10.20
3 6.12
3 6.12
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
27  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 106
10 9.43
2 1.89
11 10.38
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
28  โรงเรียนบ้านโป่งรู 116
1 0.86
5 4.31
4 3.45
6 5.17
9 7.76
91 78.45
25 21.55%
29  โรงเรียนบ้านหนองบัว 93
0 0.00
0 0.00
9 9.68
4 4.30
7 7.53
73 78.49
20 21.51%
30  โรงเรียนบ้านประตูป่า 42
1 2.38
2 4.76
3 7.14
2 4.76
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
31  โรงเรียนบ้านป่าเลา 53
1 1.89
6 11.32
4 7.55
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
32  โรงเรียนบ้านกองงาม 58
8 13.79
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
33  โรงเรียนบ้านแม่เมย 165
8 4.85
7 4.24
19 11.52
0 0.00
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
34  โรงเรียนบ้านดอยคำ 163
3 1.84
6 3.68
24 14.72
0 0.00
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
35  โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 97
6 6.19
1 1.03
12 12.37
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
36  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
37  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
38  โรงเรียนวัดบ้านเรือน 80
4 5.00
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
39  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 97
4 4.12
10 10.31
4 4.12
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
40  โรงเรียนวัดต้นโชค 54
1 1.85
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
41  โรงเรียนวัดป่าแดด 67
1 1.49
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
42  โรงเรียนวัดทุ่งยาว 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
43  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 73
6 8.22
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
44  โรงเรียนบ้านป่าเส้า 74
4 5.41
3 4.05
6 8.11
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
45  โรงเรียนบ้านร้องเรือ 166
16 9.64
0 0.00
11 6.63
0 0.00
2 1.20
137 82.53
29 17.47%
46  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 75
6 8.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
47  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 52
5 9.62
3 5.77
1 1.92
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
48  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 217
17 7.83
7 3.23
11 5.07
2 0.92
0 0.00
180 82.95
37 17.05%
49  โรงเรียนวัดสันคะยอม 145
6 4.14
7 4.83
11 7.59
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
50  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 200
13 6.50
13 6.50
2 1.00
3 1.50
1 0.50
168 84.00
32 16.00%
51  โรงเรียนวัดฮ่องกอก 77
5 6.49
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
52  โรงเรียนวัดหนองสมณะ 65
1 1.54
1 1.54
4 6.15
3 4.62
1 1.54
55 84.62
10 15.38%
53  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 112
3 2.68
4 3.57
6 5.36
2 1.79
2 1.79
95 84.82
17 15.18%
54  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
55  โรงเรียนบ้านจำบอน 82
0 0.00
2 2.44
10 12.20
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
56  โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
57  โรงเรียนบ้านห้วยไซ 134
5 3.73
6 4.48
8 5.97
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
58  โรงเรียนวัดป่าสัก 128
5 3.91
7 5.47
5 3.91
0 0.00
1 0.78
110 85.94
18 14.06%
59  โรงเรียนบ้านป่าซาง 158
7 4.43
1 0.63
14 8.86
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
60  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
61  โรงเรียนวัดป่ายาง 29
1 3.45
2 6.90
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
62  โรงเรียนตำบลริมปิง 125
4 3.20
1 0.80
12 9.60
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
63  โรงเรียนวัดเหมืองง่า 208
4 1.92
16 7.69
8 3.85
0 0.00
0 0.00
180 86.54
28 13.46%
64  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 98
3 3.06
3 3.06
6 6.12
0 0.00
1 1.02
85 86.73
13 13.27%
65  โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 146
4 2.74
1 0.68
7 4.79
4 2.74
1 0.68
129 88.36
17 11.64%
66  โรงเรียนวัดกู่เส้า 86
1 1.16
2 2.33
5 5.81
2 2.33
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
67  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
68  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 19
2 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
69  โรงเรียนบ้านหนองเกิด 117
4 3.42
0 0.00
8 6.84
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
70  โรงเรียนวัดหนองหล่ม 59
2 3.39
3 5.08
1 1.69
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
71  โรงเรียนวัดบ้านก้อง 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
72  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 131
6 4.58
0 0.00
4 3.05
0 0.00
2 1.53
119 90.84
12 9.16%
73  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 178
6 3.37
0 0.00
7 3.93
0 0.00
3 1.69
162 91.01
16 8.99%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 118
2 1.69
0 0.00
5 4.24
2 1.69
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
75  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 139
0 0.00
7 5.04
3 2.16
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
76  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 105
2 1.90
0 0.00
4 3.81
0 0.00
1 0.95
98 93.33
7 6.67%
77  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
78  โรงเรียนวัดสันต้นธง 111
2 1.80
2 1.80
3 2.70
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
79  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
80  โรงเรียนวัดบ้านธิ 85
2 2.35
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
81  โรงเรียนวัดสันทราย 121
3 2.48
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
82  โรงเรียนบ้านดงสารภี 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
83  โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
84  โรงเรียนบ้านป่าตาล 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
85  โรงเรียนวัดน้ำดิบ 183
0 0.00
0 0.00
5 2.73
3 1.64
0 0.00
175 95.63
8 4.37%
86  โรงเรียนวัดบ้านดอน 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
87  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ 168
0 0.00
0 0.00
6 3.57
0 0.00
0 0.00
162 96.43
6 3.57%
88  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 113
1 0.88
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
89  โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 113
1 0.88
0 0.00
2 1.77
1 0.88
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
90  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 232
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
232 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
92  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,290 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  396 3.85
เตี้ย  255 2.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,035 10.06
ผอมและเตี้ย  159 1.55
อ้วนและเตี้ย  249 2.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,196 79.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,094 คน


20.35%


Powered By www.thaieducation.net