ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.08
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 91
18 19.78
17 18.68
8 8.79
47 51.65
1 1.10
0 0.00
91 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 39
1 2.56
5 12.82
31 79.49
1 2.56
1 2.56
0 0.00
39 100.00%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 126
5 3.97
6 4.76
100 79.37
7 5.56
8 6.35
0 0.00
126 100.00%
4  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 184
40 21.74
28 15.22
30 16.30
15 8.15
13 7.07
58 31.52
126 68.48%
5  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 134
13 9.70
10 7.46
25 18.66
21 15.67
18 13.43
47 35.07
87 64.93%
6  โรงเรียนบ้านทรายทอง 100
15 15.00
16 16.00
11 11.00
9 9.00
10 10.00
39 39.00
61 61.00%
7  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 450
50 11.11
40 8.89
82 18.22
20 4.44
40 8.89
218 48.44
232 51.56%
8  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 22
3 13.64
2 9.09
2 9.09
2 9.09
2 9.09
11 50.00
11 50.00%
9  โรงเรียนบ้านดงมัน 41
11 26.83
3 7.32
6 14.63
0 0.00
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
10  โรงเรียนมุกดาลัย 645
148 22.95
63 9.77
64 9.92
25 3.88
1 0.16
344 53.33
301 46.67%
11  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 43
5 11.63
8 18.60
7 16.28
0 0.00
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
12  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 205
34 16.59
5 2.44
20 9.76
8 3.90
28 13.66
110 53.66
95 46.34%
13  โรงเรียนบ้านโนนยาง 93
8 8.60
8 8.60
13 13.98
0 0.00
12 12.90
52 55.91
41 44.09%
14  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 107
13 12.15
14 13.08
9 8.41
6 5.61
5 4.67
60 56.07
47 43.93%
15  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 41
5 12.20
5 12.20
7 17.07
0 0.00
1 2.44
23 56.10
18 43.90%
16  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 90
9 10.00
12 13.33
15 16.67
2 2.22
1 1.11
51 56.67
39 43.33%
17  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 131
18 13.74
19 14.50
0 0.00
16 12.21
2 1.53
76 58.02
55 41.98%
18  โรงเรียนบ้านกลาง 37
5 13.51
4 10.81
5 13.51
1 2.70
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
19  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 33
3 9.09
2 6.06
7 21.21
1 3.03
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
20  โรงเรียนบ้านปากช่อง 18
2 11.11
1 5.56
4 22.22
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
21  โรงเรียนบ้านแวง 85
10 11.76
8 9.41
6 7.06
5 5.88
4 4.71
52 61.18
33 38.82%
22  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 176
20 11.36
29 16.48
17 9.66
1 0.57
1 0.57
108 61.36
68 38.64%
23  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 122
1 0.82
6 4.92
26 21.31
4 3.28
10 8.20
75 61.48
47 38.52%
24  โรงเรียนบ้านสงเปือย 141
31 21.99
3 2.13
15 10.64
4 2.84
0 0.00
88 62.41
53 37.59%
25  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
26  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 67
14 20.90
0 0.00
4 5.97
1 1.49
6 8.96
42 62.69
25 37.31%
27  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 97
10 10.31
8 8.25
6 6.19
6 6.19
6 6.19
61 62.89
36 37.11%
28  โรงเรียนบ้านโพนงาม 122
13 10.66
7 5.74
13 10.66
3 2.46
9 7.38
77 63.11
45 36.89%
29  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 76
20 26.32
4 5.26
3 3.95
1 1.32
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
30  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 44
11 25.00
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
31  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 95
14 14.74
9 9.47
8 8.42
3 3.16
0 0.00
61 64.21
34 35.79%
32  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 85
10 11.76
12 14.12
7 8.24
1 1.18
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
33  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 85
11 12.94
6 7.06
6 7.06
4 4.71
3 3.53
55 64.71
30 35.29%
34  โรงเรียนบ้านดงมอน 168
14 8.33
17 10.12
7 4.17
14 8.33
7 4.17
109 64.88
59 35.12%
35  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 101
15 14.85
1 0.99
17 16.83
1 0.99
1 0.99
66 65.35
35 34.65%
36  โรงเรียนบ้านแฝก 77
19 24.68
1 1.30
5 6.49
1 1.30
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
37  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 152
8 5.26
3 1.97
29 19.08
11 7.24
0 0.00
101 66.45
51 33.55%
38  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
4 14.81
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
39  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 33
5 15.15
2 6.06
3 9.09
0 0.00
1 3.03
22 66.67
11 33.33%
40  โรงเรียนบ้านโนนตูม 12
1 8.33
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
41  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 136
9 6.62
4 2.94
30 22.06
2 1.47
0 0.00
91 66.91
45 33.09%
42  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 37
1 2.70
4 10.81
3 8.11
0 0.00
4 10.81
25 67.57
12 32.43%
43  โรงเรียนบ้านคำไหล 85
17 20.00
1 1.18
9 10.59
0 0.00
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
44  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 63
10 15.87
4 6.35
6 9.52
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
45  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 41
13 31.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
46  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 155
9 5.81
8 5.16
14 9.03
8 5.16
10 6.45
106 68.39
49 31.61%
47  โรงเรียนบ้านเหล่า 152
36 23.68
1 0.66
9 5.92
2 1.32
0 0.00
104 68.42
48 31.58%
48  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 145
24 16.55
0 0.00
17 11.72
4 2.76
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
49  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 68
7 10.29
5 7.35
6 8.82
2 2.94
1 1.47
47 69.12
21 30.88%
50  โรงเรียนบ้านภูล้อม 98
9 9.18
7 7.14
13 13.27
1 1.02
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
51  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 82
9 10.98
4 4.88
5 6.10
4 4.88
3 3.66
57 69.51
25 30.49%
52  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 76
5 6.58
6 7.89
10 13.16
2 2.63
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
53  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 80
10 12.50
6 7.50
5 6.25
2 2.50
1 1.25
56 70.00
24 30.00%
54  โรงเรียนบ้านสานแว้ 200
27 13.50
9 4.50
16 8.00
8 4.00
0 0.00
140 70.00
60 30.00%
55  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1381
214 15.50
14 1.01
158 11.44
11 0.80
16 1.16
968 70.09
413 29.91%
56  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 68
8 11.76
4 5.88
5 7.35
3 4.41
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
57  โรงเรียนบ้านขัวสูง 52
4 7.69
4 7.69
7 13.46
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
58  โรงเรียนเมืองใหม่ 132
18 13.64
7 5.30
12 9.09
1 0.76
0 0.00
94 71.21
38 28.79%
59  โรงเรียนบ้านโสก 186
19 10.22
7 3.76
13 6.99
3 1.61
11 5.91
133 71.51
53 28.49%
60  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 144
9 6.25
8 5.56
17 11.81
7 4.86
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
61  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 50
8 16.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
62  โรงเรียนบ้านงิ้ว 122
9 7.38
11 9.02
11 9.02
3 2.46
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 54
5 9.26
3 5.56
4 7.41
1 1.85
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
64  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 65
6 9.23
0 0.00
12 18.46
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
65  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 120
7 5.83
11 9.17
11 9.17
2 1.67
2 1.67
87 72.50
33 27.50%
66  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 200
10 5.00
5 2.50
28 14.00
12 6.00
0 0.00
145 72.50
55 27.50%
67  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 73
16 21.92
4 5.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
68  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 234
16 6.84
6 2.56
22 9.40
11 4.70
9 3.85
170 72.65
64 27.35%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 77
8 10.39
4 5.19
4 5.19
4 5.19
1 1.30
56 72.73
21 27.27%
70  โรงเรียนบ้านแก้ง2 66
4 6.06
3 4.55
9 13.64
2 3.03
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
71  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 130
8 6.15
8 6.15
5 3.85
9 6.92
5 3.85
95 73.08
35 26.92%
72  โรงเรียนบ้านม่วง 75
7 9.33
0 0.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
73  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 42
3 7.14
5 11.90
3 7.14
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
74  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 46
0 0.00
1 2.17
7 15.22
4 8.70
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
75  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 209
23 11.00
17 8.13
12 5.74
2 0.96
0 0.00
155 74.16
54 25.84%
76  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 86
1 1.16
1 1.16
20 23.26
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
77  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 122
14 11.48
7 5.74
10 8.20
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
78  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 166
12 7.23
8 4.82
14 8.43
8 4.82
0 0.00
124 74.70
42 25.30%
79  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 136
15 11.03
8 5.88
6 4.41
5 3.68
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
80  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 52
1 1.92
1 1.92
10 19.23
0 0.00
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 24
2 8.33
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
82  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
83  โรงเรียนบ้านดงเย็น 137
18 13.14
0 0.00
9 6.57
6 4.38
1 0.73
103 75.18
34 24.82%
84  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65
3 4.62
3 4.62
8 12.31
2 3.08
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
85  โรงเรียนบ้านนามน 57
6 10.53
0 0.00
4 7.02
3 5.26
1 1.75
43 75.44
14 24.56%
86  โรงเรียนบ้านนาอุดม 155
22 14.19
0 0.00
6 3.87
10 6.45
0 0.00
117 75.48
38 24.52%
87  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 37
1 2.70
1 2.70
4 10.81
3 8.11
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
88  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 305
8 2.62
9 2.95
37 12.13
17 5.57
3 0.98
231 75.74
74 24.26%
89  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 113
9 7.96
6 5.31
12 10.62
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 148
13 8.78
3 2.03
16 10.81
3 2.03
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
91  โรงเรียนบ้านดงหลวง 191
14 7.33
7 3.66
8 4.19
7 3.66
9 4.71
146 76.44
45 23.56%
92  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 201
25 12.44
8 3.98
12 5.97
2 1.00
0 0.00
154 76.62
47 23.38%
93  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 125
4 3.20
5 4.00
16 12.80
3 2.40
1 0.80
96 76.80
29 23.20%
94  โรงเรียนบ้านแมด 104
10 9.62
14 13.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
95  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 124
6 4.84
1 0.81
20 16.13
1 0.81
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
96  โรงเรียนบ้านโนนศรี 103
8 7.77
6 5.83
8 7.77
0 0.00
1 0.97
80 77.67
23 22.33%
97  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 81
8 9.88
5 6.17
5 6.17
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
98  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 153
7 4.58
8 5.23
17 11.11
1 0.65
1 0.65
119 77.78
34 22.22%
99  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 212
18 8.49
6 2.83
23 10.85
0 0.00
0 0.00
165 77.83
47 22.17%
100  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 95
5 5.26
3 3.16
4 4.21
5 5.26
4 4.21
74 77.89
21 22.11%
101  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 139
5 3.60
5 3.60
18 12.95
2 1.44
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
102  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 191
8 4.19
1 0.52
29 15.18
2 1.05
1 0.52
150 78.53
41 21.47%
103  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 98
5 5.10
8 8.16
6 6.12
2 2.04
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
104  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
105  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 108
9 8.33
0 0.00
14 12.96
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
106  โรงเรียนบ้านป่งขาม 71
7 9.86
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
107  โรงเรียนบ้านนาสะโน 90
8 8.89
1 1.11
10 11.11
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
108  โรงเรียนบ้านหนองแอก 98
5 5.10
0 0.00
5 5.10
8 8.16
2 2.04
78 79.59
20 20.41%
109  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 113
4 3.54
4 3.54
5 4.42
5 4.42
5 4.42
90 79.65
23 20.35%
110  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 85
4 4.71
1 1.18
6 7.06
1 1.18
5 5.88
68 80.00
17 20.00%
111  โรงเรียนบ้านด่านมน 20
2 10.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
112  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
113  โรงเรียนบ้านพังคอง 151
8 5.30
6 3.97
16 10.60
0 0.00
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
114  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101
3 2.97
5 4.95
12 11.88
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
115  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 91
5 5.49
2 2.20
7 7.69
4 4.40
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
116  โรงเรียนบ้านคำบง1 450
16 3.56
13 2.89
59 13.11
0 0.00
0 0.00
362 80.44
88 19.56%
117  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 139
3 2.16
6 4.32
12 8.63
6 4.32
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
118  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 331
41 12.39
6 1.81
17 5.14
0 0.00
0 0.00
267 80.66
64 19.34%
119  โรงเรียนชุมชนนาโสก 223
12 5.38
3 1.35
20 8.97
8 3.59
0 0.00
180 80.72
43 19.28%
120  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 26
2 7.69
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
121  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 94
1 1.06
5 5.32
11 11.70
1 1.06
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
122  โรงเรียนบ้านมะนาว 96
7 7.29
8 8.33
2 2.08
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
123  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 155
6 3.87
1 0.65
22 14.19
0 0.00
0 0.00
126 81.29
29 18.71%
124  โรงเรียนบ้านดานคำ 43
1 2.33
1 2.33
6 13.95
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
125  โรงเรียนบ้านบุ่ง 60
1 1.67
3 5.00
6 10.00
0 0.00
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
126  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
6 13.64
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
127  โรงเรียนบ้านนากอก 55
5 9.09
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
128  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
129  โรงเรียนบ้านวังไฮ 88
6 6.82
0 0.00
7 7.95
0 0.00
3 3.41
72 81.82
16 18.18%
130  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 44
5 11.36
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
131  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
132  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 140
8 5.71
7 5.00
10 7.14
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
133  โรงเรียนบ้านนาหลัก 68
6 8.82
2 2.94
3 4.41
1 1.47
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
134  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 120
5 4.17
4 3.33
8 6.67
4 3.33
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
135  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 127
13 10.24
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
136  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 96
8 8.33
5 5.21
0 0.00
3 3.13
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
137  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
138  โรงเรียนร่มเกล้า 222
9 4.05
14 6.31
7 3.15
7 3.15
0 0.00
185 83.33
37 16.67%
139  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 163
12 7.36
12 7.36
1 0.61
1 0.61
1 0.61
136 83.44
27 16.56%
140  โรงเรียนบ้านหนองบง 127
6 4.72
5 3.94
7 5.51
3 2.36
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
141  โรงเรียนบ้านนาป่ง 122
4 3.28
4 3.28
2 1.64
4 3.28
6 4.92
102 83.61
20 16.39%
142  โรงเรียนบ้านสองคอน 196
12 6.12
7 3.57
13 6.63
0 0.00
0 0.00
164 83.67
32 16.33%
143  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 98
3 3.06
3 3.06
4 4.08
2 2.04
4 4.08
82 83.67
16 16.33%
144  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 135
16 11.85
3 2.22
3 2.22
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
145  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 93
8 8.60
2 2.15
4 4.30
1 1.08
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
146  โรงเรียนบ้านวังนอง 50
4 8.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
147  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
148  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 152
2 1.32
1 0.66
21 13.82
0 0.00
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
149  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 129
6 4.65
4 3.10
6 4.65
2 1.55
2 1.55
109 84.50
20 15.50%
150  โรงเรียนบ้านดงยาง1 78
5 6.41
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
151  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 65
3 4.62
0 0.00
5 7.69
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
152  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 73
4 5.48
4 5.48
2 2.74
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
153  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 222
7 3.15
7 3.15
13 5.86
3 1.35
3 1.35
189 85.14
33 14.86%
154  โรงเรียนบ้านภูวง 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
155  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 135
10 7.41
5 3.70
2 1.48
3 2.22
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
156  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 109
6 5.50
5 4.59
5 4.59
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
157  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 338
14 4.14
3 0.89
9 2.66
3 0.89
20 5.92
289 85.50
49 14.50%
158  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 83
6 7.23
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
159  โรงเรียนบ้านนาทาม 216
17 7.87
6 2.78
4 1.85
3 1.39
1 0.46
185 85.65
31 14.35%
160  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 105
0 0.00
3 2.86
10 9.52
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
161  โรงเรียนบ้านคำเขือง 70
0 0.00
1 1.43
9 12.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
162  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
163  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 233
9 3.86
6 2.58
8 3.43
6 2.58
4 1.72
200 85.84
33 14.16%
164  โรงเรียนบ้านโคก1 85
4 4.71
4 4.71
4 4.71
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
165  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 114
12 10.53
2 1.75
2 1.75
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
166  โรงเรียนบ้านดง 100
9 9.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
167  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 118
8 6.78
4 3.39
4 3.39
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
168  โรงเรียนหลุบปึ้ง 59
4 6.78
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
169  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 75
0 0.00
5 6.67
1 1.33
4 5.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
170  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 91
2 2.20
2 2.20
3 3.30
2 2.20
3 3.30
79 86.81
12 13.19%
171  โรงเรียนบ้านนายาง 99
6 6.06
0 0.00
5 5.05
1 1.01
1 1.01
86 86.87
13 13.13%
172  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 62
5 8.06
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
173  โรงเรียนบ้านนายอ 86
4 4.65
2 2.33
2 2.33
1 1.16
2 2.33
75 87.21
11 12.79%
174  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 63
0 0.00
2 3.17
3 4.76
3 4.76
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
175  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 79
1 1.27
4 5.06
4 5.06
1 1.27
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
176  โรงเรียนบ้านนาม่วง 48
3 6.25
1 2.08
1 2.08
0 0.00
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
177  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 48
3 6.25
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
178  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 114
6 5.26
2 1.75
2 1.75
3 2.63
1 0.88
100 87.72
14 12.28%
179  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 123
4 3.25
0 0.00
11 8.94
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
180  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 107
11 10.28
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
181  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 33
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
182  โรงเรียนบ้านป่าแดง 50
2 4.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
183  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 101
3 2.97
5 4.95
4 3.96
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
184  โรงเรียนบ้านคำพี้ 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
3 6.98
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
185  โรงเรียนบ้านป่าเตย 131
4 3.05
5 3.82
4 3.05
1 0.76
1 0.76
116 88.55
15 11.45%
186  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
187  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
2 3.77
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
188  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
189  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 137
5 3.65
3 2.19
5 3.65
1 0.73
1 0.73
122 89.05
15 10.95%
190  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 140
0 0.00
0 0.00
7 5.00
8 5.71
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
191  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 47
4 8.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
192  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 48
2 4.17
2 4.17
1 2.08
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
193  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 108
5 4.63
4 3.70
2 1.85
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
194  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
195  โรงเรียนบ้านเปียด 145
6 4.14
5 3.45
3 2.07
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
196  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
197  โรงเรียนบ้านไร่ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.52
19 90.48
2 9.52%
198  โรงเรียนบ้านคำดู่ 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
199  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 121
0 0.00
0 0.00
11 9.09
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
200  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 134
9 6.72
0 0.00
0 0.00
3 2.24
0 0.00
122 91.04
12 8.96%
201  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 79
1 1.27
1 1.27
3 3.80
1 1.27
1 1.27
72 91.14
7 8.86%
202  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
1 1.75
52 91.23
5 8.77%
203  โรงเรียนบ้านโคก2 92
1 1.09
1 1.09
5 5.43
1 1.09
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
204  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 127
8 6.30
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
205  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 59
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
206  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 102
0 0.00
3 2.94
3 2.94
0 0.00
2 1.96
94 92.16
8 7.84%
207  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 93
4 4.30
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
208  โรงเรียนบ้านขามป้อม 120
1 0.83
1 0.83
6 5.00
1 0.83
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
209  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
210  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 84
2 2.38
2 2.38
2 2.38
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
211  โรงเรียนบ้านกกตูม 119
3 2.52
1 0.84
4 3.36
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
212  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
213  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 161
2 1.24
1 0.62
6 3.73
0 0.00
1 0.62
151 93.79
10 6.21%
214  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 114
4 3.51
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
215  โรงเรียนบ้านภู 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
216  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
217  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 314
0 0.00
2 0.64
13 4.14
1 0.32
0 0.00
298 94.90
16 5.10%
218  โรงเรียนบ้านซ่ง 120
0 0.00
2 1.67
4 3.33
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองคอง 175
4 2.29
2 1.14
2 1.14
0 0.00
0 0.00
167 95.43
8 4.57%
220  โรงเรียนบ้านสามขัว 133
0 0.00
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
221  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 98
0 0.00
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
222  โรงเรียนบ้านคันแท 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
223  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
224  โรงเรียนบ้านหนองแวง 171
2 1.17
0 0.00
3 1.75
0 0.00
0 0.00
166 97.08
5 2.92%
225  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 143
0 0.00
1 0.70
3 2.10
0 0.00
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
226  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 151
0 0.00
0 0.00
4 2.65
0 0.00
0 0.00
147 97.35
4 2.65%
227  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 139
0 0.00
0 0.00
3 2.16
0 0.00
0 0.00
136 97.84
3 2.16%
228  โรงเรียนบ้านบะ 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
229  โรงเรียนบ้านนาโด่ 91
1 1.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 98.90
1 1.10%
230  โรงเรียนบ้านคำพอก2 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนบ้านนาดี2 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,769 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,012 7.81
เตี้ย  952 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,144 8.32
ผอมและเตี้ย  574 2.23
อ้วนและเตี้ย  355 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,732 76.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,037 คน


23.43%


Powered By www.thaieducation.net