ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 76
9 11.84
4 5.26
48 63.16
10 13.16
5 6.58
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 98
13 13.27
17 17.35
43 43.88
25 25.51
0 0.00
0 0.00
98 100.00%
3  โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 67
4 5.97
8 11.94
24 35.82
26 38.81
5 7.46
0 0.00
67 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 207
83 40.10
26 12.56
11 5.31
78 37.68
9 4.35
0 0.00
207 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยพระ 161
55 34.16
28 17.39
66 40.99
5 3.11
7 4.35
0 0.00
161 100.00%
6  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 68
24 35.29
17 25.00
17 25.00
8 11.76
2 2.94
0 0.00
68 100.00%
7  โรงเรียนบ้านนาใน 94
26 27.66
26 27.66
4 4.26
26 27.66
11 11.70
1 1.06
93 98.94%
8  โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 72
18 25.00
12 16.67
21 29.17
12 16.67
0 0.00
9 12.50
63 87.50%
9  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 43
6 13.95
9 20.93
11 25.58
9 20.93
1 2.33
7 16.28
36 83.72%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 219
18 8.22
9 4.11
45 20.55
27 12.33
54 24.66
66 30.14
153 69.86%
11  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 284
9 3.17
16 5.63
76 26.76
11 3.87
83 29.23
89 31.34
195 68.66%
12  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 55
7 12.73
11 20.00
14 25.45
4 7.27
1 1.82
18 32.73
37 67.27%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัว 85
6 7.06
4 4.71
45 52.94
0 0.00
1 1.18
29 34.12
56 65.88%
14  โรงเรียนบ้านหมูม้น 156
42 26.92
28 17.95
23 14.74
9 5.77
0 0.00
54 34.62
102 65.38%
15  โรงเรียนบ้านนาเต่า 81
15 18.52
14 17.28
3 3.70
9 11.11
6 7.41
34 41.98
47 58.02%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 80
13 16.25
12 15.00
5 6.25
12 15.00
3 3.75
35 43.75
45 56.25%
17  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 145
12 8.28
8 5.52
43 29.66
12 8.28
6 4.14
64 44.14
81 55.86%
18  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 548
95 17.34
116 21.17
4 0.73
64 11.68
22 4.01
247 45.07
301 54.93%
19  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 57
5 8.77
8 14.04
13 22.81
3 5.26
1 1.75
27 47.37
30 52.63%
20  โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 214
52 24.30
20 9.35
13 6.07
16 7.48
11 5.14
102 47.66
112 52.34%
21  โรงเรียนบ้านหนองผือ 200
37 18.50
26 13.00
23 11.50
15 7.50
3 1.50
96 48.00
104 52.00%
22  โรงเรียนบ้านพนอม 106
8 7.55
8 7.55
15 14.15
8 7.55
15 14.15
52 49.06
54 50.94%
23  โรงเรียนบ้านโพนบก 265
39 14.72
38 14.34
28 10.57
20 7.55
9 3.40
131 49.43
134 50.57%
24  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) 187
45 24.06
18 9.63
23 12.30
8 4.28
0 0.00
93 49.73
94 50.27%
25  โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 76
9 11.84
9 11.84
11 14.47
6 7.89
3 3.95
38 50.00
38 50.00%
26  โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 147
32 21.77
21 14.29
6 4.08
10 6.80
4 2.72
74 50.34
73 49.66%
27  โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 76
13 17.11
10 13.16
4 5.26
9 11.84
1 1.32
39 51.32
37 48.68%
28  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1277
151 11.82
85 6.66
211 16.52
59 4.62
101 7.91
670 52.47
607 47.53%
29  โรงเรียนบ้านไชยศรี 70
13 18.57
7 10.00
8 11.43
5 7.14
0 0.00
37 52.86
33 47.14%
30  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 150
23 15.33
25 16.67
9 6.00
7 4.67
6 4.00
80 53.33
70 46.67%
31  โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 155
24 15.48
13 8.39
9 5.81
17 10.97
9 5.81
83 53.55
72 46.45%
32  โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 41
4 9.76
8 19.51
4 9.76
3 7.32
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
33  โรงเรียนบ้านเซียงเซา 111
19 17.12
16 14.41
0 0.00
11 9.91
5 4.50
60 54.05
51 45.95%
34  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 132
14 10.61
11 8.33
12 9.09
9 6.82
13 9.85
73 55.30
59 44.70%
35  โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 227
46 20.26
14 6.17
10 4.41
26 11.45
4 1.76
127 55.95
100 44.05%
36  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 95
19 20.00
9 9.47
6 6.32
4 4.21
3 3.16
54 56.84
41 43.16%
37  โรงเรียนบ้านอีอูด 116
14 12.07
22 18.97
9 7.76
5 4.31
0 0.00
66 56.90
50 43.10%
38  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 42
9 21.43
4 9.52
3 7.14
2 4.76
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
39  โรงเรียนบ้านดอนแดง 87
12 13.79
6 6.90
7 8.05
12 13.79
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
40  โรงเรียนบ้านนาหนองบก 33
4 12.12
4 12.12
2 6.06
2 6.06
2 6.06
19 57.58
14 42.42%
41  โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 182
9 4.95
10 5.49
12 6.59
24 13.19
22 12.09
105 57.69
77 42.31%
42  โรงเรียนบ้านนานอ 109
19 17.43
11 10.09
8 7.34
8 7.34
0 0.00
63 57.80
46 42.20%
43  โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 69
9 13.04
7 10.14
10 14.49
3 4.35
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
44  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1307
98 7.50
59 4.51
85 6.50
157 12.01
144 11.02
764 58.45
543 41.55%
45  โรงเรียนบ้านจอมศรี 40
4 10.00
6 15.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
46  โรงเรียนบ้านนากระแต้ 43
8 18.60
5 11.63
3 6.98
1 2.33
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
47  โรงเรียนบ้านหนองซน 206
28 13.59
16 7.77
22 10.68
7 3.40
6 2.91
127 61.65
79 38.35%
48  โรงเรียนบ้านพืชผล 76
5 6.58
8 10.53
7 9.21
5 6.58
4 5.26
47 61.84
29 38.16%
49  โรงเรียนบ้านอูนนา 103
10 9.71
7 6.80
14 13.59
5 4.85
3 2.91
64 62.14
39 37.86%
50  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 284
47 16.55
20 7.04
23 8.10
16 5.63
0 0.00
178 62.68
106 37.32%
51  โรงเรียนบ้านโพนจาน 387
64 16.54
58 14.99
22 5.68
0 0.00
0 0.00
243 62.79
144 37.21%
52  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 168
14 8.33
21 12.50
26 15.48
0 0.00
0 0.00
107 63.69
61 36.31%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 281
45 16.01
19 6.76
21 7.47
12 4.27
5 1.78
179 63.70
102 36.30%
54  โรงเรียนบ้านดอนสมอ 127
22 17.32
10 7.87
6 4.72
7 5.51
1 0.79
81 63.78
46 36.22%
55  โรงเรียนบ้านดง 58
5 8.62
6 10.34
7 12.07
3 5.17
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
56  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 102
15 14.71
10 9.80
4 3.92
7 6.86
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
57  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 71
6 8.45
9 12.68
10 14.08
0 0.00
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
58  โรงเรียนบ้านคําไฮ 146
9 6.16
5 3.42
16 10.96
21 14.38
0 0.00
95 65.07
51 34.93%
59  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 63
9 14.29
7 11.11
5 7.94
0 0.00
1 1.59
41 65.08
22 34.92%
60  โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว 46
10 21.74
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
61  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 168
14 8.33
4 2.38
18 10.71
9 5.36
12 7.14
111 66.07
57 33.93%
62  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 189
25 13.23
13 6.88
6 3.17
17 8.99
3 1.59
125 66.14
64 33.86%
63  โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 111
3 2.70
4 3.60
12 10.81
7 6.31
11 9.91
74 66.67
37 33.33%
64  โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 139
17 12.23
10 7.19
16 11.51
3 2.16
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
65  โรงเรียนบ้านดอนเตย 171
39 22.81
0 0.00
17 9.94
0 0.00
0 0.00
115 67.25
56 32.75%
66  โรงเรียนบ้านโพนขาว 40
5 12.50
3 7.50
2 5.00
2 5.00
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
67  โรงเรียนบ้านหัวหาด 59
1 1.69
4 6.78
13 22.03
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
68  โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 87
5 5.75
0 0.00
2 2.30
21 24.14
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
69  โรงเรียนบ้านโพนงาม 101
10 9.90
4 3.96
5 4.95
7 6.93
6 5.94
69 68.32
32 31.68%
70  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 120
6 5.00
5 4.17
9 7.50
7 5.83
10 8.33
83 69.17
37 30.83%
71  โรงเรียนบ้านดงขวาง 65
8 12.31
7 10.77
1 1.54
4 6.15
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
72  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 131
8 6.11
12 9.16
12 9.16
8 6.11
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
73  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 74
3 4.05
5 6.76
12 16.22
2 2.70
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
74  โรงเรียนบ้านน้อยทวย 106
6 5.66
11 10.38
4 3.77
7 6.60
3 2.83
75 70.75
31 29.25%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 188
13 6.91
13 6.91
12 6.38
7 3.72
9 4.79
134 71.28
54 28.72%
76  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 70
3 4.29
3 4.29
11 15.71
3 4.29
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
77  โรงเรียนบ้านม่วงชี 42
9 21.43
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
78  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 105
8 7.62
6 5.71
6 5.71
7 6.67
3 2.86
75 71.43
30 28.57%
79  โรงเรียนบ้านโคกศรี 46
6 13.04
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
80  โรงเรียนบ้านข่า 281
20 7.12
10 3.56
30 10.68
5 1.78
14 4.98
202 71.89
79 28.11%
81  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 257
11 4.28
25 9.73
32 12.45
0 0.00
4 1.56
185 71.98
72 28.02%
82  โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 155
14 9.03
12 7.74
8 5.16
5 3.23
4 2.58
112 72.26
43 27.74%
83  โรงเรียนบ้านปฏิรูป 87
9 10.34
4 4.60
11 12.64
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
84  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 87
14 16.09
0 0.00
4 4.60
6 6.90
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
85  โรงเรียนบ้านดอนแดง 98
11 11.22
4 4.08
5 5.10
7 7.14
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
86  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 131
7 5.34
7 5.34
14 10.69
6 4.58
2 1.53
95 72.52
36 27.48%
87  โรงเรียนบ้านนางัว 142
23 16.20
11 7.75
3 2.11
2 1.41
0 0.00
103 72.54
39 27.46%
88  โรงเรียนบ้านนาเข 146
12 8.22
11 7.53
7 4.79
6 4.11
4 2.74
106 72.60
40 27.40%
89  โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 107
17 15.89
7 6.54
3 2.80
2 1.87
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
90  โรงเรียนบ้านพะทาย 268
11 4.10
13 4.85
10 3.73
29 10.82
9 3.36
196 73.13
72 26.87%
91  โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 15
1 6.67
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
92  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 220
15 6.82
9 4.09
22 10.00
9 4.09
3 1.36
162 73.64
58 26.36%
93  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 169
10 5.92
17 10.06
12 7.10
3 1.78
2 1.18
125 73.96
44 26.04%
94  โรงเรียนบ้านนาจาน 181
12 6.63
12 6.63
19 10.50
3 1.66
1 0.55
134 74.03
47 25.97%
95  โรงเรียนบ้านนาคํา 131
9 6.87
19 14.50
4 3.05
2 1.53
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
96  โรงเรียนบ้านบุ่ง 158
10 6.33
12 7.59
11 6.96
6 3.80
2 1.27
117 74.05
41 25.95%
97  โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 91
5 5.49
5 5.49
9 9.89
2 2.20
2 2.20
68 74.73
23 25.27%
98  โรงเรียนบ้านตาล 80
3 3.75
3 3.75
12 15.00
2 2.50
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
99  โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 174
9 5.17
9 5.17
18 10.34
7 4.02
0 0.00
131 75.29
43 24.71%
100  โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 143
15 10.49
5 3.50
12 8.39
3 2.10
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
101  โรงเรียนเพียงหลวง 10 78
10 12.82
5 6.41
2 2.56
2 2.56
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
102  โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 219
25 11.42
10 4.57
3 1.37
10 4.57
5 2.28
166 75.80
53 24.20%
103  โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 150
10 6.67
10 6.67
5 3.33
8 5.33
3 2.00
114 76.00
36 24.00%
104  โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 63
9 14.29
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
105  โรงเรียนบ้านนาคำ 113
17 15.04
5 4.42
2 1.77
2 1.77
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
106  โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 187
27 14.44
0 0.00
16 8.56
0 0.00
0 0.00
144 77.01
43 22.99%
107  โรงเรียนบ้านโพนทอง 83
8 9.64
1 1.20
9 10.84
0 0.00
1 1.20
64 77.11
19 22.89%
108  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 53
3 5.66
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
109  โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 84
0 0.00
1 1.19
7 8.33
8 9.52
3 3.57
65 77.38
19 22.62%
110  โรงเรียนบ้านโพน 121
6 4.96
10 8.26
11 9.09
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
111  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 63
7 11.11
4 6.35
3 4.76
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
112  โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 172
31 18.02
0 0.00
7 4.07
0 0.00
0 0.00
134 77.91
38 22.09%
113  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 103
6 5.83
6 5.83
5 4.85
3 2.91
2 1.94
81 78.64
22 21.36%
114  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 61
1 1.64
1 1.64
8 13.11
3 4.92
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
115  โรงเรียนบ้านอ้วน 67
3 4.48
2 2.99
6 8.96
2 2.99
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
116  โรงเรียนบ้านเหล่า 67
1 1.49
3 4.48
7 10.45
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
117  โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 92
9 9.78
4 4.35
5 5.43
1 1.09
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
118  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 49
2 4.08
3 6.12
4 8.16
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
119  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 176
13 7.39
8 4.55
6 3.41
8 4.55
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
121  โรงเรียนบ้านธาตุ 51
4 7.84
3 5.88
3 5.88
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
122  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 221
13 5.88
6 2.71
21 9.50
2 0.90
0 0.00
179 81.00
42 19.00%
123  โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 58
3 5.17
2 3.45
2 3.45
3 5.17
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
124  โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 149
12 8.05
0 0.00
15 10.07
0 0.00
1 0.67
121 81.21
28 18.79%
125  โรงเรียนบ้านดอนศาลา 124
3 2.42
9 7.26
10 8.06
1 0.81
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
126  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 115
6 5.22
4 3.48
11 9.57
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
127  โรงเรียนบ้านรามราช 189
21 11.11
4 2.12
5 2.65
0 0.00
4 2.12
155 82.01
34 17.99%
128  โรงเรียนบ้านดอนบาก 39
2 5.13
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
129  โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 237
13 5.49
16 6.75
12 5.06
1 0.42
0 0.00
195 82.28
42 17.72%
130  โรงเรียนบ้านนาน้อย 274
16 5.84
11 4.01
9 3.28
8 2.92
4 1.46
226 82.48
48 17.52%
131  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 109
2 1.83
4 3.67
13 11.93
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
132  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 132
6 4.55
5 3.79
7 5.30
5 3.79
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
133  โรงเรียนบ้านต้าย 186
8 4.30
4 2.15
16 8.60
4 2.15
0 0.00
154 82.80
32 17.20%
134  โรงเรียนบ้านโนนกุง 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
135  โรงเรียนบ้านนาทม 285
18 6.32
3 1.05
15 5.26
6 2.11
6 2.11
237 83.16
48 16.84%
136  โรงเรียนบ้านหนองเทา 173
5 2.89
0 0.00
22 12.72
1 0.58
1 0.58
144 83.24
29 16.76%
137  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
0 0.00
1 1.85
45 83.33
9 16.67%
138  โรงเรียนบ้านดอนแดง 86
8 9.30
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
139  โรงเรียนบ้านยางงอย 74
4 5.41
3 4.05
2 2.70
2 2.70
1 1.35
62 83.78
12 16.22%
140  โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 38
3 7.89
2 5.26
1 2.63
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
141  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
1 1.96
2 3.92
43 84.31
8 15.69%
142  โรงเรียนบ้านโพนแดง 83
6 7.23
2 2.41
3 3.61
2 2.41
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
143  โรงเรียนบ้านแค 63
4 6.35
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
144  โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 189
7 3.70
6 3.17
7 3.70
3 1.59
3 1.59
163 86.24
26 13.76%
145  โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 159
8 5.03
5 3.14
5 3.14
3 1.89
0 0.00
138 86.79
21 13.21%
146  โรงเรียนบ้านคําสว่าง 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
0 0.00
2 2.90
60 86.96
9 13.04%
147  โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 87
5 5.75
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
148  โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 48
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
149  โรงเรียนบ้านดงน้อย 159
5 3.14
1 0.63
10 6.29
1 0.63
2 1.26
140 88.05
19 11.95%
150  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 120
5 4.17
5 4.17
4 3.33
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
151  โรงเรียนบ้านปากทวย 46
2 4.35
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
152  โรงเรียนบ้านหนองแวง 140
4 2.86
2 1.43
9 6.43
0 0.00
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
153  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
154  โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 215
7 3.26
1 0.47
5 2.33
10 4.65
0 0.00
192 89.30
23 10.70%
155  โรงเรียนบ้านสามัคคี 125
4 3.20
2 1.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
156  โรงเรียนบ้านคำนกกก 184
10 5.43
2 1.09
5 2.72
2 1.09
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
157  โรงเรียนบ้านหาดกวน 147
5 3.40
4 2.72
5 3.40
1 0.68
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
158  โรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
159  โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 99
0 0.00
0 0.00
10 10.10
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
160  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 123
5 4.07
6 4.88
1 0.81
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
161  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
162  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 169
4 2.37
5 2.96
7 4.14
0 0.00
0 0.00
153 90.53
16 9.47%
163  โรงเรียนบ้านนาผักปอด 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
164  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 55
2 3.64
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
165  โรงเรียนบ้านคำเตย 126
3 2.38
2 1.59
6 4.76
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
166  โรงเรียนบ้านภูกระแต 234
4 1.71
1 0.43
15 6.41
0 0.00
0 0.00
214 91.45
20 8.55%
167  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 192
7 3.65
2 1.04
7 3.65
0 0.00
0 0.00
176 91.67
16 8.33%
168  โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 163
0 0.00
5 3.07
0 0.00
5 3.07
2 1.23
151 92.64
12 7.36%
169  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 55
1 1.82
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
170  โรงเรียนชุมชนนางัว 360
0 0.00
0 0.00
10 2.78
9 2.50
6 1.67
335 93.06
25 6.94%
171  โรงเรียนบ้านหนองดุด 177
1 0.56
1 0.56
7 3.95
2 1.13
0 0.00
166 93.79
11 6.21%
172  โรงเรียนบ้านนาหว้า 817
25 3.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 1.84
777 95.10
40 4.90%
173  โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
174  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 71
1 1.41
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
175  โรงเรียนบ้านบงคํา 112
0 0.00
0 0.00
1 0.89
1 0.89
0 0.00
110 98.21
2 1.79%
176  โรงเรียนบ้านค้อ 274
0 0.00
0 0.00
3 1.09
0 0.00
0 0.00
271 98.91
3 1.09%
177  โรงเรียนบ้านท่าจำปา 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านนาคอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโคกยาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,335 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,383 9.41
เตี้ย  1,563 6.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,123 8.38
ผอมและเตี้ย  1,228 4.85
อ้วนและเตี้ย  763 3.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,275 68.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,060 คน


31.81%


Powered By www.thaieducation.net