ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 294
194 65.99
0 0.00
3 1.02
0 0.00
0 0.00
97 32.99
197 67.01%
2  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1473
283 19.21
105 7.13
336 22.81
84 5.70
43 2.92
622 42.23
851 57.77%
3  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 133
14 10.53
43 32.33
3 2.26
11 8.27
3 2.26
59 44.36
74 55.64%
4  โรงเรียนบ้านแก้ง 101
22 21.78
10 9.90
16 15.84
8 7.92
0 0.00
45 44.55
56 55.45%
5  โรงเรียนนาข่าวิทยา 80
17 21.25
6 7.50
14 17.50
7 8.75
0 0.00
36 45.00
44 55.00%
6  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 286
10 3.50
23 8.04
43 15.03
33 11.54
39 13.64
138 48.25
148 51.75%
7  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 183
7 3.83
5 2.73
57 31.15
7 3.83
12 6.56
95 51.91
88 48.09%
8  โรงเรียนบ้านวังหว้า 174
25 14.37
4 2.30
10 5.75
29 16.67
14 8.05
92 52.87
82 47.13%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 362
43 11.88
35 9.67
44 12.15
22 6.08
25 6.91
193 53.31
169 46.69%
10  โรงเรียนบ้านนาหวาย 74
16 21.62
8 10.81
2 2.70
8 10.81
0 0.00
40 54.05
34 45.95%
11  โรงเรียนบ้านสงเปือย 161
16 9.94
23 14.29
9 5.59
9 5.59
16 9.94
88 54.66
73 45.34%
12  โรงเรียนบ้านกุดจิก 78
10 12.82
7 8.97
8 10.26
6 7.69
3 3.85
44 56.41
34 43.59%
13  โรงเรียนบ้านวังบง 273
36 13.19
23 8.42
31 11.36
14 5.13
9 3.30
160 58.61
113 41.39%
14  โรงเรียนบ้านนาคอย 66
6 9.09
6 9.09
5 7.58
8 12.12
2 3.03
39 59.09
27 40.91%
15  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
4 6.45
6 9.68
15 24.19
0 0.00
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
16  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 170
13 7.65
8 4.71
8 4.71
20 11.76
16 9.41
105 61.76
65 38.24%
17  โรงเรียนบ้านวังม่วง 85
22 25.88
3 3.53
7 8.24
0 0.00
0 0.00
53 62.35
32 37.65%
18  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 58
5 8.62
1 1.72
5 8.62
6 10.34
4 6.90
37 63.79
21 36.21%
19  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 47
6 12.77
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
20  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 61
6 9.84
5 8.20
5 8.20
5 8.20
1 1.64
39 63.93
22 36.07%
21  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 98
12 12.24
5 5.10
4 4.08
8 8.16
6 6.12
63 64.29
35 35.71%
22  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 158
16 10.13
12 7.59
28 17.72
0 0.00
0 0.00
102 64.56
56 35.44%
23  โรงเรียนบ้านนายอ 68
2 2.94
6 8.82
14 20.59
1 1.47
1 1.47
44 64.71
24 35.29%
24  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 156
27 17.31
10 6.41
18 11.54
0 0.00
0 0.00
101 64.74
55 35.26%
25  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 88
13 14.77
6 6.82
8 9.09
4 4.55
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
26  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 109
24 22.02
0 0.00
14 12.84
0 0.00
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
27  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 87
9 10.34
0 0.00
12 13.79
8 9.20
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
28  โรงเรียนบ้านดงเสียว 115
9 7.83
10 8.70
19 16.52
0 0.00
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
29  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 212
18 8.49
6 2.83
14 6.60
20 9.43
12 5.66
142 66.98
70 33.02%
30  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 158
15 9.49
12 7.59
11 6.96
8 5.06
6 3.80
106 67.09
52 32.91%
31  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 210
10 4.76
11 5.24
16 7.62
16 7.62
16 7.62
141 67.14
69 32.86%
32  โรงเรียนบ้านขาม 212
11 5.19
2 0.94
28 13.21
13 6.13
15 7.08
143 67.45
69 32.55%
33  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 178
29 16.29
17 9.55
11 6.18
0 0.00
0 0.00
121 67.98
57 32.02%
34  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 176
23 13.07
11 6.25
6 3.41
16 9.09
0 0.00
120 68.18
56 31.82%
35  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 57
4 7.02
5 8.77
9 15.79
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
36  โรงเรียนบ้านโนนไทย 54
0 0.00
7 12.96
9 16.67
0 0.00
1 1.85
37 68.52
17 31.48%
37  โรงเรียนบ้านบะหว้า 185
13 7.03
15 8.11
12 6.49
8 4.32
10 5.41
127 68.65
58 31.35%
38  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 166
17 10.24
20 12.05
15 9.04
0 0.00
0 0.00
114 68.67
52 31.33%
39  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 65
5 7.69
2 3.08
5 7.69
8 12.31
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
40  โรงเรียนบ้านยางคำ 111
8 7.21
3 2.70
11 9.91
8 7.21
4 3.60
77 69.37
34 30.63%
41  โรงเรียนบ้านก่อ 131
11 8.40
18 13.74
11 8.40
0 0.00
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
42  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 53
6 11.32
1 1.89
9 16.98
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
43  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 111
12 10.81
9 8.11
8 7.21
4 3.60
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
44  โรงเรียนบ้านคำยาง 64
8 12.50
1 1.56
8 12.50
2 3.13
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
45  โรงเรียนบ้านบะยาว 137
3 2.19
22 16.06
14 10.22
0 0.00
1 0.73
97 70.80
40 29.20%
46  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 108
19 17.59
4 3.70
7 6.48
1 0.93
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
47  โรงเรียนบ้านคึม 136
18 13.24
9 6.62
11 8.09
1 0.74
0 0.00
97 71.32
39 28.68%
48  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 91
5 5.49
7 7.69
14 15.38
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 192
16 8.33
16 8.33
19 9.90
3 1.56
0 0.00
138 71.88
54 28.13%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 132
7 5.30
18 13.64
10 7.58
1 0.76
1 0.76
95 71.97
37 28.03%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 186
32 17.20
2 1.08
16 8.60
0 0.00
0 0.00
136 73.12
50 26.88%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 162
18 11.11
0 0.00
25 15.43
0 0.00
0 0.00
119 73.46
43 26.54%
53  โรงเรียนบ้านเซือม 174
9 5.17
7 4.02
21 12.07
9 5.17
0 0.00
128 73.56
46 26.44%
54  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 158
26 16.46
4 2.53
11 6.96
0 0.00
0 0.00
117 74.05
41 25.95%
55  โรงเรียนบ้านนายม 54
2 3.70
3 5.56
4 7.41
4 7.41
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
56  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 93
10 10.75
2 2.15
10 10.75
2 2.15
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
57  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 140
6 4.29
12 8.57
13 9.29
5 3.57
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
58  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 79
7 8.86
5 6.33
2 2.53
6 7.59
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
59  โรงเรียนบ้านดงยาง 111
12 10.81
3 2.70
11 9.91
2 1.80
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
60  โรงเรียนบ้านนาจาร 117
15 12.82
2 1.71
11 9.40
1 0.85
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
61  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 93
13 13.98
1 1.08
3 3.23
5 5.38
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
62  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 107
14 13.08
3 2.80
1 0.93
4 3.74
4 3.74
81 75.70
26 24.30%
63  โรงเรียนบ้านอากาศ 1536
145 9.44
43 2.80
172 11.20
10 0.65
3 0.20
1163 75.72
373 24.28%
64  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 58
2 3.45
3 5.17
9 15.52
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
65  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 109
10 9.17
8 7.34
8 7.34
0 0.00
0 0.00
83 76.15
26 23.85%
66  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 63
2 3.17
5 7.94
6 9.52
2 3.17
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
67  โรงเรียนบ้านตาดโตน 94
10 10.64
5 5.32
7 7.45
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
68  โรงเรียนบ้านนาซอ 124
7 5.65
5 4.03
17 13.71
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
69  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 120
1 0.83
8 6.67
18 15.00
1 0.83
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
70  โรงเรียนบ้านหนองผือ 103
6 5.83
2 1.94
16 15.53
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
71  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 147
11 7.48
3 2.04
20 13.61
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
72  โรงเรียนบ้านนาฮี 122
3 2.46
9 7.38
16 13.11
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
73  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 171
10 5.85
1 0.58
17 9.94
2 1.17
8 4.68
133 77.78
38 22.22%
74  โรงเรียนบ้านตาด 153
8 5.23
9 5.88
14 9.15
1 0.65
2 1.31
119 77.78
34 22.22%
75  โรงเรียนบ้านนาเมือง 139
6 4.32
7 5.04
14 10.07
2 1.44
1 0.72
109 78.42
30 21.58%
76  โรงเรียนบ้านท่าควาย 121
10 8.26
7 5.79
9 7.44
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
77  โรงเรียนบ้านจาร 84
6 7.14
6 7.14
6 7.14
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
78  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 47
1 2.13
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
79  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 179
10 5.59
10 5.59
15 8.38
3 1.68
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
80  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 100
3 3.00
6 6.00
11 11.00
1 1.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
81  โรงเรียนบ้านโคกแสง 67
7 10.45
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
82  โรงเรียนบ้านวังโพน 77
5 6.49
6 7.79
4 5.19
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
83  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 146
17 11.64
0 0.00
13 8.90
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
84  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 132
5 3.79
6 4.55
16 12.12
0 0.00
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
85  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 623
28 4.49
23 3.69
72 11.56
2 0.32
2 0.32
496 79.61
127 20.39%
86  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 99
9 9.09
3 3.03
4 4.04
3 3.03
1 1.01
79 79.80
20 20.20%
87  โรงเรียนบ้านวาน้อย 80
2 2.50
6 7.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
88  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
89  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 221
7 3.17
8 3.62
22 9.95
3 1.36
4 1.81
177 80.09
44 19.91%
90  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 176
12 6.82
7 3.98
11 6.25
5 2.84
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
91  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 131
7 5.34
2 1.53
17 12.98
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
92  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 61
2 3.28
2 3.28
8 13.11
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
93  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 138
1 0.72
5 3.62
6 4.35
6 4.35
9 6.52
111 80.43
27 19.57%
94  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 67
6 8.96
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
95  โรงเรียนบ้านกุดจาน 160
7 4.38
4 2.50
19 11.88
1 0.63
0 0.00
129 80.63
31 19.38%
96  โรงเรียนบ้านนาบัว 114
7 6.14
10 8.77
5 4.39
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
97  โรงเรียนบ้านดอนคำ 73
3 4.11
3 4.11
3 4.11
2 2.74
3 4.11
59 80.82
14 19.18%
98  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 257
15 5.84
14 5.45
20 7.78
0 0.00
0 0.00
208 80.93
49 19.07%
99  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 42
3 7.14
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
100  โรงเรียนบ้านดงสาร 164
14 8.54
3 1.83
14 8.54
0 0.00
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
101  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 203
19 9.36
0 0.00
12 5.91
2 0.99
5 2.46
165 81.28
38 18.72%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 225
20 8.89
11 4.89
11 4.89
0 0.00
0 0.00
183 81.33
42 18.67%
103  โรงเรียนบ้านท่างาม 118
3 2.54
8 6.78
7 5.93
3 2.54
1 0.85
96 81.36
22 18.64%
104  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 129
2 1.55
5 3.88
17 13.18
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
105  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 140
10 7.14
10 7.14
2 1.43
4 2.86
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
106  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 82
9 10.98
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
107  โรงเรียนบ้านโพนแพง 126
9 7.14
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
108  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 105
4 3.81
6 5.71
9 8.57
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
109  โรงเรียนบ้านจำปาดง 122
4 3.28
1 0.82
13 10.66
4 3.28
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
110  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 135
4 2.96
3 2.22
13 9.63
4 2.96
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
111  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 237
25 10.55
0 0.00
17 7.17
0 0.00
0 0.00
195 82.28
42 17.72%
112  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 34
1 2.94
2 5.88
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 295
20 6.78
18 6.10
14 4.75
0 0.00
0 0.00
243 82.37
52 17.63%
114  โรงเรียนบ้านนากะทาด 131
10 7.63
4 3.05
4 3.05
3 2.29
2 1.53
108 82.44
23 17.56%
115  โรงเรียนบ้านดอนทอย 103
9 8.74
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
116  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 98
0 0.00
7 7.14
10 10.20
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
117  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 113
6 5.31
1 0.88
12 10.62
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
118  โรงเรียนบ้านหนองลาด 154
12 7.79
4 2.60
9 5.84
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
119  โรงเรียนบ้านเสาวัด 137
0 0.00
2 1.46
17 12.41
1 0.73
2 1.46
115 83.94
22 16.06%
120  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 81
7 8.64
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
121  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
122  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 90
3 3.33
6 6.67
5 5.56
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
123  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 116
4 3.45
3 2.59
7 6.03
2 1.72
2 1.72
98 84.48
18 15.52%
124  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 52
1 1.92
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
125  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 189
9 4.76
4 2.12
15 7.94
0 0.00
1 0.53
160 84.66
29 15.34%
126  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 92
2 2.17
3 3.26
6 6.52
3 3.26
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
127  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 178
0 0.00
1 0.56
26 14.61
0 0.00
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
128  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 148
11 7.43
4 2.70
7 4.73
0 0.00
0 0.00
126 85.14
22 14.86%
129  โรงเรียนบ้านหนองแวง 189
5 2.65
1 0.53
7 3.70
15 7.94
0 0.00
161 85.19
28 14.81%
130  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 108
4 3.70
0 0.00
0 0.00
11 10.19
1 0.93
92 85.19
16 14.81%
131  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 126
3 2.38
6 4.76
7 5.56
2 1.59
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
132  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 77
1 1.30
4 5.19
5 6.49
1 1.30
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
133  โรงเรียนบ้านโนนแพง 49
2 4.08
3 6.12
0 0.00
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
134  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 106
1 0.94
6 5.66
8 7.55
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
135  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 57
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
136  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 54
1 1.85
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
137  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 272
15 5.51
2 0.74
14 5.15
3 1.10
0 0.00
238 87.50
34 12.50%
138  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 105
4 3.81
3 2.86
5 4.76
1 0.95
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
139  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 300
13 4.33
12 4.00
5 1.67
7 2.33
0 0.00
263 87.67
37 12.33%
140  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 91
5 5.49
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
141  โรงเรียนบ้านบะนกทา 186
1 0.54
0 0.00
21 11.29
0 0.00
0 0.00
164 88.17
22 11.83%
142  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 78
3 3.85
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 134
5 3.73
0 0.00
8 5.97
2 1.49
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
144  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 360
13 3.61
11 3.06
16 4.44
0 0.00
0 0.00
320 88.89
40 11.11%
145  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 73
0 0.00
3 4.11
3 4.11
2 2.74
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
146  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 893
40 4.48
17 1.90
40 4.48
0 0.00
0 0.00
796 89.14
97 10.86%
147  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 157
12 7.64
2 1.27
3 1.91
0 0.00
0 0.00
140 89.17
17 10.83%
148  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 160
3 1.88
2 1.25
11 6.88
1 0.63
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
149  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 183
3 1.64
5 2.73
11 6.01
0 0.00
0 0.00
164 89.62
19 10.38%
150  โรงเรียนบ้านนาแต้ 165
2 1.21
5 3.03
9 5.45
0 0.00
1 0.61
148 89.70
17 10.30%
151  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 117
6 5.13
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
152  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 151
5 3.31
5 3.31
3 1.99
2 1.32
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
153  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 92
3 3.26
1 1.09
3 3.26
1 1.09
1 1.09
83 90.22
9 9.78%
154  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 322
0 0.00
1 0.31
23 7.14
6 1.86
1 0.31
291 90.37
31 9.63%
155  โรงเรียนบ้านดงบัง 148
8 5.41
0 0.00
6 4.05
0 0.00
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
156  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
157  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
3 5.66
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
158  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 76
2 2.63
2 2.63
2 2.63
0 0.00
1 1.32
69 90.79
7 9.21%
159  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 153
1 0.65
5 3.27
6 3.92
2 1.31
0 0.00
139 90.85
14 9.15%
160  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 78
1 1.28
4 5.13
2 2.56
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
161  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 38
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89%
162  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 90
3 3.33
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
163  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 172
0 0.00
4 2.33
8 4.65
1 0.58
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
164  โรงเรียนบ้านหนองสนม 81
0 0.00
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
165  โรงเรียนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์ 83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
1 1.20
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
166  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 82
0 0.00
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
167  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.03
31 93.94
2 6.06%
168  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 73
1 1.37
0 0.00
1 1.37
1 1.37
1 1.37
69 94.52
4 5.48%
169  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 183
1 0.55
2 1.09
5 2.73
2 1.09
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
170  โรงเรียนบ้านกุดจอก 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
171  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 182
3 1.65
2 1.10
2 1.10
1 0.55
1 0.55
173 95.05
9 4.95%
172  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 147
1 0.68
2 1.36
3 2.04
1 0.68
0 0.00
140 95.24
7 4.76%
173  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 85
0 0.00
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
174  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
175  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 151
2 1.32
0 0.00
1 0.66
2 1.32
1 0.66
145 96.03
6 3.97%
176  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 120
0 0.00
0 0.00
2 1.67
0 0.00
0 0.00
118 98.33
2 1.67%
177  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 126
0 0.00
1 0.79
0 0.00
0 0.00
1 0.79
124 98.41
2 1.59%
178  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
179  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
180  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 136
2 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 98.53
2 1.47%
181  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านสรศรี 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,760 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,085 7.79
เตี้ย  1,102 4.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,345 8.76
ผอมและเตี้ย  590 2.20
อ้วนและเตี้ย  323 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,315 75.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,445 คน


24.08%


Powered By www.thaieducation.net