ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 36
6 16.67
8 22.22
10 27.78
7 19.44
5 13.89
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 34
7 20.59
3 8.82
18 52.94
3 8.82
3 8.82
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 173
24 13.87
33 19.08
68 39.31
23 13.29
25 14.45
0 0.00
173 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 32
8 25.00
9 28.13
9 28.13
6 18.75
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
5  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 212
53 25.00
37 17.45
7 3.30
23 10.85
20 9.43
72 33.96
140 66.04%
6  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 64
7 10.94
8 12.50
7 10.94
10 15.63
6 9.38
26 40.63
38 59.38%
7  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 303
25 8.25
33 10.89
33 10.89
40 13.20
38 12.54
134 44.22
169 55.78%
8  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 63
22 34.92
7 11.11
6 9.52
0 0.00
0 0.00
28 44.44
35 55.56%
9  โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 39
7 17.95
5 12.82
5 12.82
3 7.69
1 2.56
18 46.15
21 53.85%
10  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 140
25 17.86
21 15.00
14 10.00
12 8.57
3 2.14
65 46.43
75 53.57%
11  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 215
7 3.26
18 8.37
22 10.23
25 11.63
40 18.60
103 47.91
112 52.09%
12  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 71
6 8.45
7 9.86
1 1.41
13 18.31
9 12.68
35 49.30
36 50.70%
13  โรงเรียนบ้านดงหลวง 278
26 9.35
34 12.23
21 7.55
5 1.80
45 16.19
147 52.88
131 47.12%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 312
24 7.69
38 12.18
52 16.67
15 4.81
17 5.45
166 53.21
146 46.79%
15  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 288
38 13.19
5 1.74
28 9.72
43 14.93
20 6.94
154 53.47
134 46.53%
16  โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 144
19 13.19
15 10.42
15 10.42
7 4.86
11 7.64
77 53.47
67 46.53%
17  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 698
36 5.16
50 7.16
66 9.46
86 12.32
85 12.18
375 53.72
323 46.28%
18  โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 224
19 8.48
13 5.80
43 19.20
6 2.68
22 9.82
121 54.02
103 45.98%
19  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 123
23 18.70
7 5.69
15 12.20
6 4.88
5 4.07
67 54.47
56 45.53%
20  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 158
10 6.33
19 12.03
5 3.16
24 15.19
13 8.23
87 55.06
71 44.94%
21  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 69
7 10.14
3 4.35
18 26.09
3 4.35
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
22  โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 166
27 16.27
0 0.00
45 27.11
2 1.20
0 0.00
92 55.42
74 44.58%
23  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 160
17 10.63
10 6.25
37 23.13
6 3.75
0 0.00
90 56.25
70 43.75%
24  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 90
12 13.33
22 24.44
4 4.44
1 1.11
0 0.00
51 56.67
39 43.33%
25  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 122
6 4.92
5 4.10
15 12.30
11 9.02
14 11.48
71 58.20
51 41.80%
26  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 536
50 9.33
41 7.65
108 20.15
24 4.48
0 0.00
313 58.40
223 41.60%
27  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 207
4 1.93
14 6.76
22 10.63
18 8.70
27 13.04
122 58.94
85 41.06%
28  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2115
310 14.66
10 0.47
474 22.41
69 3.26
5 0.24
1247 58.96
868 41.04%
29  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 405
61 15.06
19 4.69
71 17.53
3 0.74
8 1.98
243 60.00
162 40.00%
30  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 65
7 10.77
2 3.08
8 12.31
6 9.23
3 4.62
39 60.00
26 40.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 170
22 12.94
16 9.41
18 10.59
12 7.06
0 0.00
102 60.00
68 40.00%
32  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 241
49 20.33
28 11.62
11 4.56
3 1.24
1 0.41
149 61.83
92 38.17%
33  โรงเรียนบ้านโคกภู 172
30 17.44
14 8.14
14 8.14
7 4.07
0 0.00
107 62.21
65 37.79%
34  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 305
18 5.90
16 5.25
20 6.56
34 11.15
26 8.52
191 62.62
114 37.38%
35  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 134
14 10.45
13 9.70
8 5.97
11 8.21
3 2.24
85 63.43
49 36.57%
36  โรงเรียนบ้านป่าผาง 181
27 14.92
33 18.23
6 3.31
0 0.00
0 0.00
115 63.54
66 36.46%
37  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 87
3 3.45
11 12.64
12 13.79
2 2.30
3 3.45
56 64.37
31 35.63%
38  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 127
10 7.87
8 6.30
14 11.02
10 7.87
3 2.36
82 64.57
45 35.43%
39  โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 114
14 12.28
8 7.02
11 9.65
2 1.75
5 4.39
74 64.91
40 35.09%
40  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 297
57 19.19
28 9.43
18 6.06
0 0.00
0 0.00
194 65.32
103 34.68%
41  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 52
8 15.38
3 5.77
5 9.62
2 3.85
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
42  โรงเรียนบ้านชมภูพาน 163
17 10.43
12 7.36
11 6.75
9 5.52
6 3.68
108 66.26
55 33.74%
43  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 217
17 7.83
13 5.99
28 12.90
5 2.30
10 4.61
144 66.36
73 33.64%
44  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 761
21 2.76
17 2.23
111 14.59
43 5.65
63 8.28
506 66.49
255 33.51%
45  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 96
18 18.75
0 0.00
7 7.29
6 6.25
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
46  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 56
4 7.14
2 3.57
9 16.07
0 0.00
3 5.36
38 67.86
18 32.14%
47  โรงเรียนบ้านอีกุด 215
8 3.72
11 5.12
12 5.58
19 8.84
19 8.84
146 67.91
69 32.09%
48  โรงเรียนบ้านโนนกุง 179
41 22.91
4 2.23
12 6.70
0 0.00
0 0.00
122 68.16
57 31.84%
49  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 88
20 22.73
0 0.00
4 4.55
4 4.55
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
50  โรงเรียนบ้านสนามบิน 41
1 2.44
8 19.51
2 4.88
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
51  โรงเรียนชุมชนนิรมัย 290
52 17.93
21 7.24
18 6.21
0 0.00
0 0.00
199 68.62
91 31.38%
52  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 160
12 7.50
14 8.75
13 8.13
4 2.50
7 4.38
110 68.75
50 31.25%
53  โรงเรียนบ้านเชิงดอย 26
3 11.54
2 7.69
2 7.69
0 0.00
1 3.85
18 69.23
8 30.77%
54  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 105
8 7.62
8 7.62
11 10.48
2 1.90
3 2.86
73 69.52
32 30.48%
55  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 131
10 7.63
5 3.82
10 7.63
12 9.16
2 1.53
92 70.23
39 29.77%
56  โรงเรียนอนุบาลภูพาน 199
38 19.10
14 7.04
7 3.52
0 0.00
0 0.00
140 70.35
59 29.65%
57  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 79
7 8.86
3 3.80
10 12.66
1 1.27
2 2.53
56 70.89
23 29.11%
58  โรงเรียนบ้านกลาง 232
23 9.91
13 5.60
27 11.64
4 1.72
0 0.00
165 71.12
67 28.88%
59  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 188
19 10.11
23 12.23
7 3.72
4 2.13
1 0.53
134 71.28
54 28.72%
60  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 98
5 5.10
6 6.12
14 14.29
3 3.06
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
61  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 165
12 7.27
16 9.70
16 9.70
2 1.21
0 0.00
119 72.12
46 27.88%
62  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 184
14 7.61
10 5.43
16 8.70
11 5.98
0 0.00
133 72.28
51 27.72%
63  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 123
14 11.38
12 9.76
1 0.81
7 5.69
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
64  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 116
16 13.79
0 0.00
15 12.93
1 0.86
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
65  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 200
24 12.00
22 11.00
8 4.00
0 0.00
0 0.00
146 73.00
54 27.00%
66  โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 56
3 5.36
6 10.71
3 5.36
3 5.36
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
67  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 236
19 8.05
30 12.71
10 4.24
4 1.69
0 0.00
173 73.31
63 26.69%
68  โรงเรียนไพศาลวิทยา 162
12 7.41
8 4.94
3 1.85
18 11.11
2 1.23
119 73.46
43 26.54%
69  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 207
9 4.35
4 1.93
33 15.94
8 3.86
0 0.00
153 73.91
54 26.09%
70  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 198
10 5.05
5 2.53
35 17.68
0 0.00
0 0.00
148 74.75
50 25.25%
71  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 543
20 3.68
20 3.68
68 12.52
27 4.97
2 0.37
406 74.77
137 25.23%
72  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 44
1 2.27
2 4.55
4 9.09
4 9.09
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
73  โรงเรียนบ้านกุดฮู 161
10 6.21
18 11.18
10 6.21
1 0.62
1 0.62
121 75.16
40 24.84%
74  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 121
9 7.44
7 5.79
7 5.79
6 4.96
1 0.83
91 75.21
30 24.79%
75  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 98
9 9.18
5 5.10
8 8.16
2 2.04
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
76  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 94
5 5.32
5 5.32
7 7.45
5 5.32
1 1.06
71 75.53
23 24.47%
77  โรงเรียนบ้านพะโค 62
4 6.45
2 3.23
9 14.52
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
78  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 178
6 3.37
6 3.37
20 11.24
5 2.81
6 3.37
135 75.84
43 24.16%
79  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 146
26 17.81
4 2.74
4 2.74
1 0.68
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
80  โรงเรียนนายอวัฒนา 182
15 8.24
6 3.30
21 11.54
1 0.55
0 0.00
139 76.37
43 23.63%
81  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
2 4.26
1 2.13
36 76.60
11 23.40%
82  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 496
20 4.03
10 2.02
56 11.29
12 2.42
18 3.63
380 76.61
116 23.39%
83  โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 214
12 5.61
21 9.81
14 6.54
3 1.40
0 0.00
164 76.64
50 23.36%
84  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 116
5 4.31
7 6.03
7 6.03
6 5.17
2 1.72
89 76.72
27 23.28%
85  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1954
136 6.96
55 2.81
240 12.28
11 0.56
10 0.51
1502 76.87
452 23.13%
86  โรงเรียนบ้านหนองหอย 286
26 9.09
16 5.59
17 5.94
4 1.40
2 0.70
221 77.27
65 22.73%
87  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 227
21 9.25
5 2.20
22 9.69
2 0.88
1 0.44
176 77.53
51 22.47%
88  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 121
11 9.09
12 9.92
3 2.48
1 0.83
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
89  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 247
15 6.07
8 3.24
24 9.72
4 1.62
4 1.62
192 77.73
55 22.27%
90  โรงเรียนบ้านไร่นาดี 104
15 14.42
0 0.00
6 5.77
2 1.92
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
91  โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 106
6 5.66
3 2.83
7 6.60
3 2.83
4 3.77
83 78.30
23 21.70%
92  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 254
15 5.91
14 5.51
24 9.45
2 0.79
0 0.00
199 78.35
55 21.65%
93  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 93
3 3.23
6 6.45
10 10.75
1 1.08
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
94  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 143
5 3.50
7 4.90
6 4.20
8 5.59
4 2.80
113 79.02
30 20.98%
95  โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 206
19 9.22
12 5.83
11 5.34
1 0.49
0 0.00
163 79.13
43 20.87%
96  โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 84
5 5.95
4 4.76
3 3.57
4 4.76
1 1.19
67 79.76
17 20.24%
97  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 95
4 4.21
4 4.21
4 4.21
5 5.26
2 2.11
76 80.00
19 20.00%
98  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 176
12 6.82
6 3.41
16 9.09
1 0.57
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
99  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 116
5 4.31
10 8.62
8 6.90
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
100  โรงเรียนบ้านนากับแก้ 81
3 3.70
3 3.70
6 7.41
2 2.47
2 2.47
65 80.25
16 19.75%
101  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 71
4 5.63
3 4.23
2 2.82
2 2.82
3 4.23
57 80.28
14 19.72%
102  โรงเรียนบ้านดงขวาง 61
4 6.56
3 4.92
4 6.56
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
103  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 102
6 5.88
5 4.90
8 7.84
1 0.98
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
104  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 233
20 8.58
0 0.00
0 0.00
10 4.29
15 6.44
188 80.69
45 19.31%
105  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 114
6 5.26
0 0.00
9 7.89
7 6.14
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
106  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 107
8 7.48
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
107  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 161
11 6.83
9 5.59
8 4.97
2 1.24
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
108  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 151
1 0.66
4 2.65
7 4.64
5 3.31
11 7.28
123 81.46
28 18.54%
109  โรงเรียนบ้านนาขาม 184
10 5.43
12 6.52
8 4.35
4 2.17
0 0.00
150 81.52
34 18.48%
110  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 87
6 6.90
4 4.60
6 6.90
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
111  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 122
8 6.56
0 0.00
14 11.48
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
112  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 89
9 10.11
3 3.37
4 4.49
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
113  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 218
11 5.05
6 2.75
8 3.67
14 6.42
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
114  โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) 118
10 8.47
0 0.00
10 8.47
1 0.85
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
115  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 96
7 7.29
2 2.08
8 8.33
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
116  โรงเรียนบ้านนาดี 102
4 3.92
5 4.90
9 8.82
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
117  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 121
8 6.61
0 0.00
9 7.44
4 3.31
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
118  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 237
18 7.59
6 2.53
17 7.17
0 0.00
0 0.00
196 82.70
41 17.30%
119  โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
11 12.64
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
120  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 192
17 8.85
11 5.73
4 2.08
1 0.52
0 0.00
159 82.81
33 17.19%
121  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 148
8 5.41
4 2.70
1 0.68
0 0.00
12 8.11
123 83.11
25 16.89%
122  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 143
2 1.40
4 2.80
4 2.80
7 4.90
7 4.90
119 83.22
24 16.78%
123  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 197
0 0.00
13 6.60
5 2.54
5 2.54
10 5.08
164 83.25
33 16.75%
124  โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 342
12 3.51
0 0.00
44 12.87
0 0.00
0 0.00
286 83.63
56 16.37%
125  โรงเรียนบ้านกุงศรี 111
5 4.50
3 2.70
9 8.11
1 0.90
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
126  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 198
7 3.54
5 2.53
20 10.10
0 0.00
0 0.00
166 83.84
32 16.16%
127  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 107
4 3.74
6 5.61
6 5.61
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
128  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 133
5 3.76
5 3.76
10 7.52
1 0.75
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
129  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 124
7 5.65
4 3.23
6 4.84
2 1.61
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
130  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 79
7 8.86
2 2.53
3 3.80
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
131  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
132  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 121
10 8.26
2 1.65
6 4.96
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
133  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 135
10 7.41
4 2.96
6 4.44
0 0.00
0 0.00
115 85.19
20 14.81%
134  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 130
3 2.31
1 0.77
9 6.92
6 4.62
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
135  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 104
0 0.00
0 0.00
11 10.58
1 0.96
3 2.88
89 85.58
15 14.42%
136  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
137  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 107
5 4.67
2 1.87
4 3.74
3 2.80
1 0.93
92 85.98
15 14.02%
138  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 136
6 4.41
0 0.00
8 5.88
3 2.21
2 1.47
117 86.03
19 13.97%
139  โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 116
3 2.59
5 4.31
8 6.90
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
140  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 87
4 4.60
1 1.15
4 4.60
0 0.00
3 3.45
75 86.21
12 13.79%
141  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 51
1 1.96
2 3.92
1 1.96
2 3.92
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 247
12 4.86
8 3.24
7 2.83
5 2.02
1 0.40
214 86.64
33 13.36%
143  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 62
4 6.45
2 3.23
2 3.23
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
144  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 148
7 4.73
3 2.03
9 6.08
0 0.00
0 0.00
129 87.16
19 12.84%
145  โรงเรียนบ้านนาแก 103
1 0.97
5 4.85
7 6.80
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
146  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 161
6 3.73
6 3.73
3 1.86
4 2.48
1 0.62
141 87.58
20 12.42%
147  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 124
0 0.00
0 0.00
10 8.06
5 4.03
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
148  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 76
8 10.53
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
149  โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 77
5 6.49
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
150  โรงเรียนบ้านนาจาน 146
10 6.85
6 4.11
1 0.68
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
151  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
152  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 165
3 1.82
3 1.82
12 7.27
1 0.61
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
153  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 125
6 4.80
2 1.60
7 5.60
-1 -0.80
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
154  โรงเรียนบ้านสะพานสาม 75
5 6.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
155  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 94
1 1.06
2 2.13
2 2.13
2 2.13
3 3.19
84 89.36
10 10.64%
156  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 164
6 3.66
1 0.61
1 0.61
3 1.83
5 3.05
148 90.24
16 9.76%
157  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 67
2 2.99
2 2.99
1 1.49
0 0.00
1 1.49
61 91.04
6 8.96%
158  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 125
3 2.40
1 0.80
6 4.80
1 0.80
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
159  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
0 0.00
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
160  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 158
3 1.90
5 3.16
2 1.27
2 1.27
1 0.63
145 91.77
13 8.23%
161  โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 128
3 2.34
3 2.34
3 2.34
1 0.78
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
162  โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 186
6 3.23
5 2.69
2 1.08
0 0.00
0 0.00
173 93.01
13 6.99%
163  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
164  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 213
4 1.88
3 1.41
5 2.35
2 0.94
0 0.00
199 93.43
14 6.57%
165  โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 122
3 2.46
0 0.00
2 1.64
1 0.82
2 1.64
114 93.44
8 6.56%
166  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 81
2 2.47
0 0.00
0 0.00
2 2.47
1 1.23
76 93.83
5 6.17%
167  โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
168  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 536
12 2.24
4 0.75
11 2.05
1 0.19
1 0.19
507 94.59
29 5.41%
169  โรงเรียนบ้านหนองสระ 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
170  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 103
2 1.94
1 0.97
1 0.97
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
171  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 208
0 0.00
0 0.00
8 3.85
0 0.00
0 0.00
200 96.15
8 3.85%
172  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 207
2 0.97
0 0.00
3 1.45
0 0.00
1 0.48
201 97.10
6 2.90%
173  โรงเรียนบ้านตองโขบ 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.66
2 1.32
148 98.01
3 1.99%
174  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 219
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
219 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,083 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,442 7.86
เตี้ย  1,444 4.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,928 9.42
ผอมและเตี้ย  1,008 3.24
อ้วนและเตี้ย  735 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,526 72.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,557 คน


27.53%


Powered By www.thaieducation.net