ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.56
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 8
0 0.00
0 0.00
3 37.50
5 62.50
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย 97
36 37.11
1 1.03
31 31.96
8 8.25
21 21.65
0 0.00
97 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 62
40 64.52
9 14.52
10 16.13
3 4.84
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
4  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 100
24 24.00
18 18.00
34 34.00
12 12.00
12 12.00
0 0.00
100 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 63
34 53.97
5 7.94
10 15.87
7 11.11
7 11.11
0 0.00
63 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 45
17 37.78
13 28.89
8 17.78
7 15.56
0 0.00
0 0.00
45 100.00%
7  โรงเรียนบ้านนาทม 128
13 10.16
39 30.47
23 17.97
18 14.06
12 9.38
23 17.97
105 82.03%
8  โรงเรียนบ้านวังยาว 118
20 16.95
24 20.34
20 16.95
16 13.56
6 5.08
32 27.12
86 72.88%
9  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 84
14 16.67
7 8.33
11 13.10
17 20.24
10 11.90
25 29.76
59 70.24%
10  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 541
27 4.99
13 2.40
129 23.84
40 7.39
142 26.25
190 35.12
351 64.88%
11  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1063
73 6.87
41 3.86
397 37.35
24 2.26
98 9.22
430 40.45
633 59.55%
12  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 37
13 35.14
3 8.11
4 10.81
2 5.41
0 0.00
15 40.54
22 59.46%
13  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 24
2 8.33
4 16.67
3 12.50
3 12.50
2 8.33
10 41.67
14 58.33%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 247
34 13.77
14 5.67
14 5.67
31 12.55
17 6.88
137 55.47
110 44.53%
15  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 112
14 12.50
7 6.25
6 5.36
13 11.61
5 4.46
67 59.82
45 40.18%
16  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 80
18 22.50
3 3.75
10 12.50
0 0.00
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
17  โรงเรียนวังหลวง 24
0 0.00
6 25.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
18  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 219
18 8.22
17 7.76
17 7.76
14 6.39
16 7.31
137 62.56
82 37.44%
19  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 173
24 13.87
15 8.67
24 13.87
0 0.00
1 0.58
109 63.01
64 36.99%
20  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 65
7 10.77
10 15.38
6 9.23
1 1.54
0 0.00
41 63.08
24 36.92%
21  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 41
6 14.63
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
22  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 61
16 26.23
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
23  โรงเรียนบ้านหัวคู 98
17 17.35
7 7.14
3 3.06
6 6.12
1 1.02
64 65.31
34 34.69%
24  โรงเรียนบ้านลาด 26
3 11.54
1 3.85
5 19.23
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
25  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 52
2 3.85
3 5.77
8 15.38
2 3.85
3 5.77
34 65.38
18 34.62%
26  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 188
26 13.83
11 5.85
28 14.89
0 0.00
0 0.00
123 65.43
65 34.57%
27  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 87
10 11.49
4 4.60
15 17.24
1 1.15
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
28  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 44
5 11.36
5 11.36
4 9.09
1 2.27
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
29  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 50
6 12.00
2 4.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
30  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 220
11 5.00
11 5.00
24 10.91
5 2.27
22 10.00
147 66.82
73 33.18%
31  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 229
36 15.72
17 7.42
16 6.99
3 1.31
2 0.87
155 67.69
74 32.31%
32  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 28
1 3.57
0 0.00
8 28.57
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
33  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 53
6 11.32
2 3.77
3 5.66
5 9.43
1 1.89
36 67.92
17 32.08%
34  โรงเรียนบ้านยาง 76
12 15.79
4 5.26
8 10.53
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
35  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 19
2 10.53
2 10.53
1 5.26
0 0.00
1 5.26
13 68.42
6 31.58%
36  โรงเรียนบ้านดงยาง 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 259
35 13.51
18 6.95
10 3.86
10 3.86
6 2.32
180 69.50
79 30.50%
38  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 116
4 3.45
7 6.03
11 9.48
3 2.59
10 8.62
81 69.83
35 30.17%
39  โรงเรียนบ้านโนนยาง 103
6 5.83
11 10.68
11 10.68
2 1.94
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
40  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 107
14 13.08
3 2.80
11 10.28
3 2.80
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
41  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 112
7 6.25
3 2.68
3 2.68
19 16.96
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
42  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 230
11 4.78
11 4.78
20 8.70
7 3.04
16 6.96
165 71.74
65 28.26%
43  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 114
12 10.53
6 5.26
14 12.28
0 0.00
0 0.00
82 71.93
32 28.07%
44  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 139
5 3.60
4 2.88
19 13.67
7 5.04
4 2.88
100 71.94
39 28.06%
45  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 83
6 7.23
6 7.23
11 13.25
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
46  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 126
17 13.49
4 3.17
12 9.52
1 0.79
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
47  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 41
3 7.32
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
48  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 60
5 8.33
0 0.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
49  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 168
21 12.50
6 3.57
14 8.33
3 1.79
0 0.00
124 73.81
44 26.19%
50  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 204
23 11.27
3 1.47
11 5.39
0 0.00
16 7.84
151 74.02
53 25.98%
51  โรงเรียนบ้านโคกสี 125
14 11.20
3 2.40
14 11.20
1 0.80
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
52  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 148
7 4.73
16 10.81
14 9.46
0 0.00
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
53  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 112
0 0.00
4 3.57
23 20.54
1 0.89
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
55  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 120
7 5.83
11 9.17
3 2.50
5 4.17
4 3.33
90 75.00
30 25.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 169
14 8.28
9 5.33
13 7.69
3 1.78
3 1.78
127 75.15
42 24.85%
57  โรงเรียนบ้านคำนาดี 192
11 5.73
6 3.13
24 12.50
6 3.13
0 0.00
145 75.52
47 24.48%
58  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 104
1 0.96
4 3.85
20 19.23
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
59  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 25
0 0.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
60  โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 88
9 10.23
0 0.00
12 13.64
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
61  โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 102
6 5.88
1 0.98
16 15.69
1 0.98
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
62  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 133
11 8.27
3 2.26
17 12.78
0 0.00
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
63  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 82
6 7.32
4 4.88
5 6.10
1 1.22
3 3.66
63 76.83
19 23.17%
64  โรงเรียนบ้านหนองกุง 177
6 3.39
14 7.91
12 6.78
5 2.82
4 2.26
136 76.84
41 23.16%
65  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
66  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 102
12 11.76
0 0.00
7 6.86
1 0.98
3 2.94
79 77.45
23 22.55%
67  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
68  โรงเรียนบ้านนางาม 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
2 6.25
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
69  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 87
12 13.79
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
70  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
1 2.17
36 78.26
10 21.74%
71  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 83
8 9.64
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
72  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 60
5 8.33
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
73  โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 924
49 5.30
21 2.27
130 14.07
0 0.00
0 0.00
724 78.35
200 21.65%
74  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 51
1 1.96
2 3.92
8 15.69
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
75  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 82
4 4.88
2 2.44
11 13.41
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
76  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
3 8.82
2 5.88
27 79.41
7 20.59%
77  โรงเรียนอัคคะวิทยา 154
17 11.04
0 0.00
14 9.09
0 0.00
0 0.00
123 79.87
31 20.13%
78  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 132
9 6.82
5 3.79
7 5.30
3 2.27
2 1.52
106 80.30
26 19.70%
79  โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
80  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 41
3 7.32
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
81  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 37
4 10.81
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
82  โรงเรียนบ้านโนนลาด 48
1 2.08
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
83  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 55
3 5.45
1 1.82
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
84  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 97
6 6.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 11.34
80 82.47
17 17.53%
85  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 40
3 7.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
86  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 92
6 6.52
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
87  โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
88  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 46
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
3 6.52
38 82.61
8 17.39%
89  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 95
6 6.32
3 3.16
3 3.16
2 2.11
2 2.11
79 83.16
16 16.84%
90  โรงเรียนบ้านนาสีใส 131
3 2.29
5 3.82
5 3.82
6 4.58
3 2.29
109 83.21
22 16.79%
91  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 121
7 5.79
5 4.13
7 5.79
1 0.83
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
92  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 68
1 1.47
1 1.47
4 5.88
1 1.47
4 5.88
57 83.82
11 16.18%
93  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
94  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
0 0.00
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
95  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 122
10 8.20
3 2.46
4 3.28
2 1.64
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
96  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 304
20 6.58
2 0.66
25 8.22
0 0.00
0 0.00
257 84.54
47 15.46%
97  โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 130
2 1.54
5 3.85
9 6.92
2 1.54
2 1.54
110 84.62
20 15.38%
98  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
99  โรงเรียนบ้านโพนทอง 153
9 5.88
5 3.27
6 3.92
3 1.96
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
100  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 241
7 2.90
9 3.73
12 4.98
6 2.49
2 0.83
205 85.06
36 14.94%
101  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 34
4 11.76
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
102  โรงเรียนบ้านนาเมือง 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
103  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
104  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
105  โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง 80
5 6.25
5 6.25
1 1.25
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
106  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 124
5 4.03
6 4.84
5 4.03
0 0.00
1 0.81
107 86.29
17 13.71%
107  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 22
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
108  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 81
3 3.70
3 3.70
4 4.94
1 1.23
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
109  โรงเรียนบ้านพันขาง 61
3 4.92
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
110  โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 24
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
111  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 275
8 2.91
9 3.27
6 2.18
11 4.00
0 0.00
241 87.64
34 12.36%
112  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
113  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 45
0 0.00
1 2.22
2 4.44
2 4.44
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
114  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 217
4 1.84
12 5.53
8 3.69
0 0.00
0 0.00
193 88.94
24 11.06%
115  โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 119
2 1.68
1 0.84
7 5.88
1 0.84
2 1.68
106 89.08
13 10.92%
116  โรงเรียนบ้านแฝก 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
117  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 104
5 4.81
0 0.00
6 5.77
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
118  โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
119  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 102
5 4.90
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
120  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 134
0 0.00
6 4.48
6 4.48
1 0.75
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
121  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 94
3 3.19
1 1.06
4 4.26
1 1.06
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
122  โรงเรียนบ้านนาเลา 96
3 3.13
2 2.08
4 4.17
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
123  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 140
4 2.86
3 2.14
2 1.43
4 2.86
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
124  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
125  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 220
7 3.18
4 1.82
3 1.36
4 1.82
0 0.00
202 91.82
18 8.18%
126  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
127  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง 113
1 0.88
0 0.00
8 7.08
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
128  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 149
2 1.34
5 3.36
3 2.01
1 0.67
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 97
5 5.15
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
130  โรงเรียนบ้านปากช่อง 97
0 0.00
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
131  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 15
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
132  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 93
2 2.15
0 0.00
2 2.15
0 0.00
2 2.15
87 93.55
6 6.45%
133  โรงเรียนบ้านวังม่วย 98
1 1.02
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
134  โรงเรียนบ้านหนองตอ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
36 94.74
2 5.26%
135  โรงเรียนบ้านหนองสิม 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
136  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
137  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
138  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
139  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 65
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
140  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
141  โรงเรียนบ้านดอนชาด 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
142  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 180
2 1.11
0 0.00
2 1.11
1 0.56
1 0.56
174 96.67
6 3.33%
144  โรงเรียนบ้านสีเสียด 185
0 0.00
3 1.62
1 0.54
0 0.00
0 0.00
181 97.84
4 2.16%
145  โรงเรียนบ้านดงกลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านดงดิบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,755 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,171 7.43
เตี้ย  629 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,722 10.93
ผอมและเตี้ย  390 2.48
อ้วนและเตี้ย  491 3.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,352 72.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,403 คน


27.95%


Powered By www.thaieducation.net