ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 325 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.19
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 92
38 41.30
16 17.39
23 25.00
13 14.13
2 2.17
0 0.00
92 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 118
40 33.90
38 32.20
19 16.10
15 12.71
6 5.08
0 0.00
118 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคำแดง 14
1 7.14
5 35.71
5 35.71
3 21.43
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดงช้าง 76
16 21.05
15 19.74
13 17.11
18 23.68
14 18.42
0 0.00
76 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดอนขาม 64
29 45.31
9 14.06
10 15.63
16 25.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00%
6  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 71
15 21.13
15 21.13
15 21.13
13 18.31
13 18.31
0 0.00
71 100.00%
7  โรงเรียนบ้านบัวงาม 19
6 31.58
3 15.79
10 52.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
8  โรงเรียนบ้านสวนปอ 50
8 16.00
7 14.00
20 40.00
7 14.00
8 16.00
0 0.00
50 100.00%
9  โรงเรียนบ้านยางเลิง 70
8 11.43
12 17.14
22 31.43
13 18.57
15 21.43
0 0.00
70 100.00%
10  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 19
8 42.11
2 10.53
4 21.05
2 10.53
3 15.79
0 0.00
19 100.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองกุง 56
32 57.14
7 12.50
7 12.50
5 8.93
5 8.93
0 0.00
56 100.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 37
15 40.54
1 2.70
2 5.41
15 40.54
4 10.81
0 0.00
37 100.00%
13  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 47
1 2.13
0 0.00
40 85.11
0 0.00
6 12.77
0 0.00
47 100.00%
14  โรงเรียนบ้านสว่าง 107
13 12.15
1 0.93
83 77.57
0 0.00
0 0.00
10 9.35
97 90.65%
15  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 69
14 20.29
5 7.25
16 23.19
5 7.25
10 14.49
19 27.54
50 72.46%
16  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 104
14 13.46
18 17.31
18 17.31
13 12.50
11 10.58
30 28.85
74 71.15%
17  โรงเรียนบ้านหนองบัว 114
14 12.28
10 8.77
10 8.77
22 19.30
20 17.54
38 33.33
76 66.67%
18  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 3
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
19  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 89
13 14.61
7 7.87
22 24.72
6 6.74
8 8.99
33 37.08
56 62.92%
20  โรงเรียนบ้านศาลา 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
1 20.00
2 40.00
3 60.00%
21  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 96
9 9.38
12 12.50
22 22.92
7 7.29
4 4.17
42 43.75
54 56.25%
22  โรงเรียนบ้านสองชั้น 89
24 26.97
18 20.22
7 7.87
0 0.00
0 0.00
40 44.94
49 55.06%
23  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 71
14 19.72
8 11.27
8 11.27
6 8.45
3 4.23
32 45.07
39 54.93%
24  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 30
6 20.00
3 10.00
4 13.33
2 6.67
1 3.33
14 46.67
16 53.33%
25  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 34
5 14.71
5 14.71
1 2.94
5 14.71
2 5.88
16 47.06
18 52.94%
26  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 57
12 21.05
6 10.53
7 12.28
5 8.77
0 0.00
27 47.37
30 52.63%
27  โรงเรียนบ้านขามป้อม 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
4 9.52
5 11.90
20 47.62
22 52.38%
28  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 90
22 24.44
5 5.56
13 14.44
3 3.33
2 2.22
45 50.00
45 50.00%
29  โรงเรียนบ้านภูงา 18
1 5.56
1 5.56
3 16.67
2 11.11
2 11.11
9 50.00
9 50.00%
30  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
2 50.00
2 50.00%
31  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 130
15 11.54
12 9.23
12 9.23
11 8.46
14 10.77
66 50.77
64 49.23%
32  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 47
8 17.02
7 14.89
8 17.02
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
33  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 95
19 20.00
7 7.37
17 17.89
3 3.16
0 0.00
49 51.58
46 48.42%
34  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 50
13 26.00
7 14.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
35  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 71
6 8.45
4 5.63
5 7.04
10 14.08
9 12.68
37 52.11
34 47.89%
36  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 42
11 26.19
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
37  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 450
44 9.78
35 7.78
118 26.22
16 3.56
0 0.00
237 52.67
213 47.33%
38  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 53
9 16.98
5 9.43
7 13.21
3 5.66
1 1.89
28 52.83
25 47.17%
39  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 28
8 28.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
40  โรงเรียนบ้านหนองไศล 104
16 15.38
12 11.54
4 3.85
14 13.46
2 1.92
56 53.85
48 46.15%
41  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 94
28 29.79
2 2.13
12 12.77
0 0.00
0 0.00
52 55.32
42 44.68%
42  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 168
39 23.21
10 5.95
24 14.29
2 1.19
0 0.00
93 55.36
75 44.64%
43  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 180
16 8.89
16 8.89
23 12.78
8 4.44
16 8.89
101 56.11
79 43.89%
44  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 188
31 16.49
8 4.26
26 13.83
7 3.72
10 5.32
106 56.38
82 43.62%
45  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 60
9 15.00
3 5.00
7 11.67
6 10.00
1 1.67
34 56.67
26 43.33%
46  โรงเรียนบ้านดอนแคน 14
3 21.43
1 7.14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
8 57.14
6 42.86%
47  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 204
31 15.20
16 7.84
28 13.73
6 2.94
6 2.94
117 57.35
87 42.65%
48  โรงเรียนหนองขามวิทยา 136
7 5.15
12 8.82
37 27.21
2 1.47
0 0.00
78 57.35
58 42.65%
49  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 200
20 10.00
6 3.00
35 17.50
6 3.00
18 9.00
115 57.50
85 42.50%
50  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 65
3 4.62
1 1.54
20 30.77
1 1.54
2 3.08
38 58.46
27 41.54%
51  โรงเรียนห้วยหินลาด 63
7 11.11
7 11.11
5 7.94
7 11.11
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
52  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 22
4 18.18
2 9.09
3 13.64
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
53  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 37
7 18.92
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
54  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 125
16 12.80
3 2.40
21 16.80
10 8.00
0 0.00
75 60.00
50 40.00%
55  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
56  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 68
10 14.71
0 0.00
13 19.12
3 4.41
1 1.47
41 60.29
27 39.71%
57  โรงเรียนบ้านบัวขาว 70
15 21.43
2 2.86
8 11.43
0 0.00
2 2.86
43 61.43
27 38.57%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 223
53 23.77
16 7.17
11 4.93
5 2.24
0 0.00
138 61.88
85 38.12%
59  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 42
8 19.05
0 0.00
5 11.90
3 7.14
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
60  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 45
4 8.89
0 0.00
13 28.89
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
61  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 135
14 10.37
14 10.37
4 2.96
18 13.33
1 0.74
84 62.22
51 37.78%
62  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 175
11 6.29
16 9.14
12 6.86
11 6.29
16 9.14
109 62.29
66 37.71%
63  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 80
10 12.50
3 3.75
11 13.75
2 2.50
4 5.00
50 62.50
30 37.50%
64  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 48
4 8.33
3 6.25
4 8.33
1 2.08
6 12.50
30 62.50
18 37.50%
65  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 83
17 20.48
0 0.00
14 16.87
0 0.00
0 0.00
52 62.65
31 37.35%
66  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 70
11 15.71
1 1.43
11 15.71
3 4.29
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
67  โรงเรียนบ้านโนนตาด 73
10 13.70
10 13.70
7 9.59
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
68  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 46
8 17.39
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
69  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 112
15 13.39
13 11.61
12 10.71
0 0.00
0 0.00
72 64.29
40 35.71%
70  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 166
9 5.42
14 8.43
15 9.04
15 9.04
6 3.61
107 64.46
59 35.54%
71  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 141
4 2.84
6 4.26
16 11.35
10 7.09
14 9.93
91 64.54
50 35.46%
72  โรงเรียนจตุคามวิทยา 79
13 16.46
10 12.66
5 6.33
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
73  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 173
25 14.45
13 7.51
14 8.09
9 5.20
0 0.00
112 64.74
61 35.26%
74  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 88
8 9.09
4 4.55
13 14.77
3 3.41
3 3.41
57 64.77
31 35.23%
75  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 74
9 12.16
8 10.81
3 4.05
5 6.76
1 1.35
48 64.86
26 35.14%
76  โรงเรียนบ้านป่ายาง 77
7 9.09
0 0.00
20 25.97
0 0.00
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
77  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 46
1 2.17
0 0.00
10 21.74
5 10.87
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
78  โรงเรียนบ้านหนองจาน 98
15 15.31
11 11.22
3 3.06
0 0.00
5 5.10
64 65.31
34 34.69%
79  โรงเรียนบ้านหนองขาม 52
5 9.62
5 9.62
6 11.54
2 3.85
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
80  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 91
19 20.88
3 3.30
5 5.49
3 3.30
1 1.10
60 65.93
31 34.07%
81  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 118
28 23.73
1 0.85
8 6.78
2 1.69
1 0.85
78 66.10
40 33.90%
82  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 96
24 25.00
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
83  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 54
8 14.81
3 5.56
7 12.96
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
84  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 66
6 9.09
0 0.00
16 24.24
0 0.00
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
85  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 30
3 10.00
2 6.67
4 13.33
1 3.33
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
86  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 69
7 10.14
8 11.59
3 4.35
5 7.25
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
87  โรงเรียนบ้านโพนสูง 78
7 8.97
6 7.69
11 14.10
2 2.56
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
88  โรงเรียนประสิทธาราม 9
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
89  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 79
10 12.66
0 0.00
7 8.86
0 0.00
9 11.39
53 67.09
26 32.91%
90  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 134
33 24.63
4 2.99
7 5.22
0 0.00
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
91  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 104
18 17.31
1 0.96
15 14.42
0 0.00
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
92  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 52
4 7.69
1 1.92
8 15.38
3 5.77
1 1.92
35 67.31
17 32.69%
93  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 132
17 12.88
4 3.03
0 0.00
0 0.00
22 16.67
89 67.42
43 32.58%
94  โรงเรียนบ้านดู่ 83
5 6.02
5 6.02
4 4.82
7 8.43
6 7.23
56 67.47
27 32.53%
95  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 80
12 15.00
4 5.00
9 11.25
1 1.25
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
96  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 44
6 13.64
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
97  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 57
6 10.53
4 7.02
6 10.53
2 3.51
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
98  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 108
16 14.81
0 0.00
18 16.67
0 0.00
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
99  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 35
4 11.43
0 0.00
0 0.00
4 11.43
3 8.57
24 68.57
11 31.43%
100  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 51
15 29.41
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
101  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 67
5 7.46
4 5.97
10 14.93
2 2.99
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
102  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 81
9 11.11
4 4.94
10 12.35
2 2.47
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
103  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 758
56 7.39
32 4.22
46 6.07
44 5.80
51 6.73
529 69.79
229 30.21%
104  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 116
9 7.76
7 6.03
17 14.66
2 1.72
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
105  โรงเรียนบ้านสูงยาง 60
4 6.67
2 3.33
10 16.67
2 3.33
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
106  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 10
2 20.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
107  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 112
7 6.25
9 8.04
14 12.50
2 1.79
1 0.89
79 70.54
33 29.46%
108  โรงเรียนบ้านข่อย 96
6 6.25
7 7.29
11 11.46
2 2.08
2 2.08
68 70.83
28 29.17%
109  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 62
3 4.84
5 8.06
4 6.45
2 3.23
4 6.45
44 70.97
18 29.03%
110  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 949
62 6.53
57 6.01
147 15.49
1 0.11
7 0.74
675 71.13
274 28.87%
111  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 94
7 7.45
0 0.00
17 18.09
3 3.19
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
112  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 84
13 15.48
9 10.71
2 2.38
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
113  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 91
6 6.59
5 5.49
12 13.19
3 3.30
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
114  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
5 9.43
5 9.43
38 71.70
15 28.30%
115  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 135
11 8.15
10 7.41
12 8.89
3 2.22
2 1.48
97 71.85
38 28.15%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 160
10 6.25
0 0.00
35 21.88
0 0.00
0 0.00
115 71.88
45 28.13%
117  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 114
3 2.63
2 1.75
19 16.67
6 5.26
2 1.75
82 71.93
32 28.07%
118  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 108
5 4.63
4 3.70
11 10.19
4 3.70
6 5.56
78 72.22
30 27.78%
119  โรงเรียนบ้านโพนงาม 101
3 2.97
5 4.95
15 14.85
5 4.95
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
120  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 87
6 6.90
1 1.15
15 17.24
2 2.30
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
121  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 139
6 4.32
8 5.76
24 17.27
0 0.00
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
122  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
4 9.09
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
123  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
8 72.73
3 27.27%
124  โรงเรียนบ้านนาแค 44
2 4.55
1 2.27
9 20.45
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
125  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 74
3 4.05
5 6.76
12 16.22
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
126  โรงเรียนบ้านหนองบึง 37
3 8.11
3 8.11
1 2.70
2 5.41
1 2.70
27 72.97
10 27.03%
127  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 137
10 7.30
12 8.76
8 5.84
5 3.65
2 1.46
100 72.99
37 27.01%
128  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 101
9 8.91
8 7.92
10 9.90
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
129  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 45
0 0.00
4 8.89
5 11.11
0 0.00
3 6.67
33 73.33
12 26.67%
130  โรงเรียนบ้านคูเมือง 94
4 4.26
5 5.32
13 13.83
3 3.19
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 173
9 5.20
6 3.47
26 15.03
2 1.16
3 1.73
127 73.41
46 26.59%
132  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
4 10.53
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
133  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
134  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 42
1 2.38
2 4.76
8 19.05
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
135  โรงเรียนบ้านสำโรง 23
3 13.04
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
136  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 123
13 10.57
10 8.13
8 6.50
1 0.81
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
137  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 154
15 9.74
13 8.44
12 7.79
0 0.00
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
138  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 120
19 15.83
0 0.00
12 10.00
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
139  โรงเรียนบ้านตังหมอง 47
0 0.00
1 2.13
10 21.28
1 2.13
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
140  โรงเรียนบ้านขมิ้น 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00
1 25.00%
141  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
4 9.09
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
142  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
143  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 24
0 0.00
0 0.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
144  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 243
20 8.23
0 0.00
40 16.46
0 0.00
0 0.00
183 75.31
60 24.69%
145  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 58
9 15.52
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
146  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 29
4 13.79
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
147  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 50
5 10.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
148  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 121
17 14.05
7 5.79
4 3.31
1 0.83
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
149  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 38
1 2.63
2 5.26
5 13.16
1 2.63
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
150  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 93
4 4.30
4 4.30
14 15.05
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
151  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 17
0 0.00
1 5.88
3 17.65
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
152  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 132
10 7.58
6 4.55
13 9.85
1 0.76
1 0.76
101 76.52
31 23.48%
153  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 96
18 18.75
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
154  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 127
6 4.72
8 6.30
7 5.51
4 3.15
4 3.15
98 77.17
29 22.83%
155  โรงเรียนบ้านสระบัว 110
10 9.09
0 0.00
2 1.82
0 0.00
13 11.82
85 77.27
25 22.73%
156  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 31
4 12.90
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
157  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 72
6 8.33
2 2.78
8 11.11
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
158  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 133
10 7.52
9 6.77
2 1.50
6 4.51
2 1.50
104 78.20
29 21.80%
159  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 244
43 17.62
0 0.00
10 4.10
0 0.00
0 0.00
191 78.28
53 21.72%
160  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 88
6 6.82
6 6.82
7 7.95
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
161  โรงเรียนบ้านฝาง 61
6 9.84
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
162  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 207
8 3.86
0 0.00
14 6.76
8 3.86
14 6.76
163 78.74
44 21.26%
163  โรงเรียนบ้านหัวดง 90
13 14.44
2 2.22
3 3.33
1 1.11
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
164  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
165  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 72
4 5.56
3 4.17
6 8.33
1 1.39
1 1.39
57 79.17
15 20.83%
166  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 73
1 1.37
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
167  โรงเรียนบ้านดงบัง 74
9 12.16
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
168  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 35
0 0.00
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
169  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 166
11 6.63
8 4.82
4 2.41
7 4.22
3 1.81
133 80.12
33 19.88%
170  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 107
9 8.41
2 1.87
9 8.41
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 82
9 10.98
4 4.88
3 3.66
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
172  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 72
0 0.00
0 0.00
10 13.89
4 5.56
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
173  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1010
59 5.84
0 0.00
94 9.31
0 0.00
43 4.26
814 80.59
196 19.41%
174  โรงเรียนบ้านจานใต้ 67
6 8.96
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
175  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 67
5 7.46
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
176  โรงเรียนบ้านโพนหิน 93
9 9.68
1 1.08
3 3.23
5 5.38
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
177  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 52
6 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.69
42 80.77
10 19.23%
178  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 85
4 4.71
1 1.18
7 8.24
1 1.18
3 3.53
69 81.18
16 18.82%
179  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 16
0 0.00
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
180  โรงเรียนบ้านพิลา 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
181  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 114
8 7.02
1 0.88
10 8.77
2 1.75
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
182  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 55
4 7.27
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
183  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 111
4 3.60
4 3.60
9 8.11
3 2.70
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
184  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 666
44 6.61
8 1.20
62 9.31
4 0.60
2 0.30
546 81.98
120 18.02%
185  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 79
2 2.53
1 1.27
11 13.92
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
186  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 121
8 6.61
8 6.61
4 3.31
1 0.83
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
187  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 76
6 7.89
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
188  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 100
8 8.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
189  โรงเรียนเมืองโพนทราย 206
6 2.91
17 8.25
12 5.83
0 0.00
0 0.00
171 83.01
35 16.99%
190  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 65
3 4.62
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
191  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 65
5 7.69
2 3.08
4 6.15
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
192  โรงเรียนยางคำวิทยา 179
7 3.91
5 2.79
14 7.82
4 2.23
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
193  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
194  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
195  โรงเรียนสาวแหวิทยา 145
6 4.14
6 4.14
9 6.21
3 2.07
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
196  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 85
8 9.41
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
197  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 49
5 10.20
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
198  โรงเรียนบ้านแจ้ง 80
6 7.50
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
199  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
200  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 69
7 10.14
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
201  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 96
3 3.13
1 1.04
10 10.42
1 1.04
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
202  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 32
0 0.00
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
203  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 46
2 4.35
1 2.17
1 2.17
1 2.17
2 4.35
39 84.78
7 15.22%
204  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 171
5 2.92
4 2.34
16 9.36
0 0.00
1 0.58
145 84.80
26 15.20%
205  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 67
0 0.00
4 5.97
1 1.49
5 7.46
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
206  โรงเรียนบ้านม่วง 161
4 2.48
4 2.48
12 7.45
4 2.48
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
207  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 88
5 5.68
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
208  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 102
3 2.94
3 2.94
4 3.92
3 2.94
2 1.96
87 85.29
15 14.71%
209  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 41
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
210  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 96
2 2.08
2 2.08
7 7.29
3 3.13
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
211  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 48
6 12.50
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
212  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 62
4 6.45
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
213  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 125
5 4.00
4 3.20
4 3.20
2 1.60
3 2.40
107 85.60
18 14.40%
214  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 92
7 7.61
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
215  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 179
4 2.23
2 1.12
16 8.94
3 1.68
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
216  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 58
3 5.17
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
217  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 153
6 3.92
6 3.92
5 3.27
2 1.31
2 1.31
132 86.27
21 13.73%
218  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
219  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 46
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
220  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
221  โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 167
0 0.00
0 0.00
18 10.78
3 1.80
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
222  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 80
4 5.00
4 5.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
223  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
224  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 48
0 0.00
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
225  โรงเรียนบ้านแสนสี 144
1 0.69
0 0.00
8 5.56
0 0.00
9 6.25
126 87.50
18 12.50%
226  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 154
7 4.55
2 1.30
7 4.55
2 1.30
1 0.65
135 87.66
19 12.34%
227  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 130
7 5.38
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
228  โรงเรียนบ้านชาติ 57
3 5.26
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
229  โรงเรียนบ้านแขม 91
6 6.59
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
230  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
231  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 84
5 5.95
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
232  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 42
0 0.00
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
233  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 76
5 6.58
3 3.95
1 1.32
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
234  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
235  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 86
6 6.98
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
236  โรงเรียนบ้านสำราญ 79
3 3.80
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
237  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 123
4 3.25
3 2.44
5 4.07
2 1.63
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
238  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 90
0 0.00
0 0.00
6 6.67
4 4.44
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
239  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 82
4 4.88
1 1.22
2 2.44
2 2.44
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
240  โรงเรียนบ้านโพนทัน 110
3 2.73
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
241  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
242  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 179
2 1.12
6 3.35
6 3.35
2 1.12
3 1.68
160 89.39
19 10.61%
243  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 106
2 1.89
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
244  โรงเรียนบ้านแดง 88
0 0.00
7 7.95
0 0.00
1 1.14
1 1.14
79 89.77
9 10.23%
245  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 89
3 3.37
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
246  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 121
4 3.31
0 0.00
8 6.61
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
247  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 111
1 0.90
2 1.80
8 7.21
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
248  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 91
2 2.20
3 3.30
4 4.40
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
249  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 122
0 0.00
3 2.46
8 6.56
1 0.82
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
250  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 51
3 5.88
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
251  โรงเรียนดอนเสาโฮง 41
3 7.32
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
252  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
253  โรงเรียนบ้านดงเย็น 83
2 2.41
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
254  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
2 3.85
47 90.38
5 9.62%
255  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 105
4 3.81
0 0.00
4 3.81
0 0.00
2 1.90
95 90.48
10 9.52%
256  โรงเรียนบ้านโหรา 64
1 1.56
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
257  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 65
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
2 3.08
59 90.77
6 9.23%
258  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 87
3 3.45
2 2.30
2 2.30
1 1.15
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
259  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
260  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 132
0 0.00
1 0.76
11 8.33
0 0.00
0 0.00
120 90.91
12 9.09%
261  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
262  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 124
3 2.42
0 0.00
6 4.84
2 1.61
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
263  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 114
3 2.63
4 3.51
0 0.00
1 0.88
2 1.75
104 91.23
10 8.77%
264  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 57
3 5.26
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
265  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 231
4 1.73
0 0.00
16 6.93
0 0.00
0 0.00
211 91.34
20 8.66%
266  โรงเรียนบ้านโพนดวน 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
267  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
1 1.72
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
268  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 93
0 0.00
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
269  โรงเรียนบ้านคำพระ 48
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
3 6.25
44 91.67
4 8.33%
270  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
1 1.67
55 91.67
5 8.33%
271  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
272  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 120
3 2.50
0 0.00
5 4.17
0 0.00
2 1.67
110 91.67
10 8.33%
273  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
274  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 151
0 0.00
5 3.31
7 4.64
0 0.00
0 0.00
139 92.05
12 7.95%
275  โรงเรียนบ้านมะกอก 127
1 0.79
1 0.79
8 6.30
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
276  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
1 1.89
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
277  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 67
3 4.48
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
278  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
279  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 56
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
280  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 56
1 1.79
1 1.79
1 1.79
1 1.79
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
281  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 127
8 6.30
0 0.00
0 0.00
1 0.79
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
282  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 102
0 0.00
5 4.90
2 1.96
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
283  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
284  โรงเรียนบ้านนา 107
0 0.00
0 0.00
7 6.54
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
285  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 108
4 3.70
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
286  โรงเรียนบ้านดอนคำ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
287  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 118
2 1.69
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
111 94.07
7 5.93%
288  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
289  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1261
37 2.93
0 0.00
18 1.43
0 0.00
0 0.00
1206 95.64
55 4.36%
290  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 184
1 0.54
1 0.54
4 2.17
2 1.09
0 0.00
176 95.65
8 4.35%
291  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 70
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
292  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
1 1.06
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
293  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 336
7 2.08
1 0.30
2 0.60
0 0.00
4 1.19
322 95.83
14 4.17%
294  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 52
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
295  โรงเรียนบ้านเป้า 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
1 1.72
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
296  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
297  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
298  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
299  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
300  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
301  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
302  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
303  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
304  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
305  โรงเรียนบ้านดงมัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
306  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
307  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
308  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
309  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
310  โรงเรียนบ้านภูดิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
311  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
312  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
313  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
314  โรงเรียนบ้านหมอตา 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
315  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านเหนือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านไทรทอง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
322  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
323  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
324  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
325  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,346 7.88
เตี้ย  1,090 3.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,795 9.38
ผอมและเตี้ย  678 2.28
อ้วนและเตี้ย  553 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,328 74.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,462 คน


25.05%


Powered By www.thaieducation.net