ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 168
36 21.43
22 13.10
59 35.12
21 12.50
30 17.86
0 0.00
168 100.00%
2  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 45
12 26.67
7 15.56
16 35.56
1 2.22
9 20.00
0 0.00
45 100.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าดวน 11
4 36.36
3 27.27
2 18.18
2 18.18
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
4  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 10
6 60.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
3 30.00
0 0.00
10 100.00%
5  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 63
55 87.30
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
3 4.76
60 95.24%
6  โรงเรียนบ้านตาอุด 77
7 9.09
9 11.69
16 20.78
22 28.57
14 18.18
9 11.69
68 88.31%
7  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4720
588 12.46
261 5.53
1115 23.62
870 18.43
824 17.46
1062 22.50
3658 77.50%
8  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 220
23 10.45
35 15.91
35 15.91
31 14.09
34 15.45
62 28.18
158 71.82%
9  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 13
8 61.54
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
4 30.77
9 69.23%
10  โรงเรียนบ้านคางฮุง 78
14 17.95
7 8.97
16 20.51
9 11.54
4 5.13
28 35.90
50 64.10%
11  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 126
21 16.67
36 28.57
21 16.67
0 0.00
0 0.00
48 38.10
78 61.90%
12  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 47
7 14.89
7 14.89
8 17.02
7 14.89
0 0.00
18 38.30
29 61.70%
13  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 175
13 7.43
5 2.86
32 18.29
18 10.29
37 21.14
70 40.00
105 60.00%
14  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 63
10 15.87
8 12.70
9 14.29
4 6.35
4 6.35
28 44.44
35 55.56%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 164
13 7.93
5 3.05
17 10.37
18 10.98
35 21.34
76 46.34
88 53.66%
16  โรงเรียนบ้านดงสวอง 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
17  โรงเรียนบ้านโนนข่า 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
18  โรงเรียนบ้านมะยาง 127
18 14.17
10 7.87
14 11.02
13 10.24
8 6.30
64 50.39
63 49.61%
19  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 79
20 25.32
3 3.80
10 12.66
2 2.53
4 5.06
40 50.63
39 49.37%
20  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 67
12 17.91
6 8.96
4 5.97
7 10.45
4 5.97
34 50.75
33 49.25%
21  โรงเรียนบ้านดอนชัย 42
2 4.76
9 21.43
5 11.90
4 9.52
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
22  โรงเรียนบ้านหมูม้น 252
49 19.44
31 12.30
29 11.51
4 1.59
3 1.19
136 53.97
116 46.03%
23  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 11
4 36.36
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
24  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 89
13 14.61
1 1.12
15 16.85
11 12.36
0 0.00
49 55.06
40 44.94%
25  โรงเรียนบ้านราชธานี 108
23 21.30
2 1.85
23 21.30
0 0.00
0 0.00
60 55.56
48 44.44%
26  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 23
7 30.43
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
27  โรงเรียนบ้านพลับพลา 128
2 1.56
6 4.69
21 16.41
8 6.25
18 14.06
73 57.03
55 42.97%
28  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 112
7 6.25
5 4.46
35 31.25
1 0.89
0 0.00
64 57.14
48 42.86%
29  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 12
5 41.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
30  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2144
296 13.81
121 5.64
305 14.23
95 4.43
64 2.99
1263 58.91
881 41.09%
31  โรงเรียนบ้านสวนจิก 56
8 14.29
5 8.93
3 5.36
5 8.93
2 3.57
33 58.93
23 41.07%
32  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
33  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 128
12 9.38
5 3.91
21 16.41
12 9.38
1 0.78
77 60.16
51 39.84%
34  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 13
4 30.77
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
35  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 26
5 19.23
1 3.85
3 11.54
1 3.85
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
36  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 63
16 25.40
0 0.00
4 6.35
0 0.00
4 6.35
39 61.90
24 38.10%
37  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 92
3 3.26
3 3.26
27 29.35
2 2.17
0 0.00
57 61.96
35 38.04%
38  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 16
2 12.50
2 12.50
1 6.25
1 6.25
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
39  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 32
6 18.75
3 9.38
0 0.00
1 3.13
2 6.25
20 62.50
12 37.50%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 46
15 32.61
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
41  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 68
13 19.12
4 5.88
6 8.82
2 2.94
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
42  โรงเรียนบ้านเขือง 172
3 1.74
9 5.23
48 27.91
0 0.00
3 1.74
109 63.37
63 36.63%
43  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 202
16 7.92
17 8.42
28 13.86
5 2.48
6 2.97
130 64.36
72 35.64%
44  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 79
4 5.06
1 1.27
15 18.99
0 0.00
8 10.13
51 64.56
28 35.44%
45  โรงเรียนบ้านหนองหิน 37
8 21.62
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
46  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 123
7 5.69
13 10.57
17 13.82
1 0.81
5 4.07
80 65.04
43 34.96%
47  โรงเรียนบ้านอีง่อง 105
7 6.67
14 13.33
14 13.33
1 0.95
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
48  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 68
6 8.82
2 2.94
8 11.76
7 10.29
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
49  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 196
12 6.12
8 4.08
15 7.65
20 10.20
11 5.61
130 66.33
66 33.67%
50  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 18
3 16.67
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
51  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 39
7 17.95
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
52  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 54
14 25.93
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
53  โรงเรียนบ้านโนนรัง 44
0 0.00
4 9.09
8 18.18
2 4.55
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
54  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 48
10 20.83
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
55  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 78
6 7.69
8 10.26
8 10.26
2 2.56
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
56  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 157
10 6.37
12 7.64
22 14.01
3 1.91
1 0.64
109 69.43
48 30.57%
57  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 23
4 17.39
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
58  โรงเรียนบ้านหนองโสน 33
3 9.09
1 3.03
4 12.12
1 3.03
1 3.03
23 69.70
10 30.30%
59  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
2 6.06
7 21.21
23 69.70
10 30.30%
60  โรงเรียนบ้านยางใต้ 27
0 0.00
0 0.00
8 29.63
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
61  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 96
11 11.46
8 8.33
4 4.17
4 4.17
1 1.04
68 70.83
28 29.17%
62  โรงเรียนหนองตอวิทยา 120
5 4.17
2 1.67
14 11.67
7 5.83
7 5.83
85 70.83
35 29.17%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 163
28 17.18
5 3.07
10 6.13
2 1.23
2 1.23
116 71.17
47 28.83%
64  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 213
35 16.43
12 5.63
14 6.57
0 0.00
0 0.00
152 71.36
61 28.64%
65  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 138
16 11.59
2 1.45
20 14.49
1 0.72
0 0.00
99 71.74
39 28.26%
66  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 46
2 4.35
0 0.00
8 17.39
3 6.52
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
67  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 153
12 7.84
21 13.73
0 0.00
10 6.54
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
68  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 82
6 7.32
2 2.44
12 14.63
3 3.66
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
69  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 68
8 11.76
1 1.47
4 5.88
4 5.88
2 2.94
49 72.06
19 27.94%
70  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 65
7 10.77
4 6.15
6 9.23
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
71  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 141
6 4.26
0 0.00
33 23.40
0 0.00
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
72  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 51
4 7.84
2 3.92
2 3.92
2 3.92
4 7.84
37 72.55
14 27.45%
73  โรงเรียนบ้านยางเครือ 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
74  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 110
5 4.55
10 9.09
7 6.36
6 5.45
2 1.82
80 72.73
30 27.27%
75  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 74
7 9.46
4 5.41
6 8.11
3 4.05
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
76  โรงเรียนบ้านหัวโนน 78
3 3.85
5 6.41
10 12.82
3 3.85
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
77  โรงเรียนบ้านโนนราษี 56
7 12.50
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
78  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 23
1 4.35
2 8.70
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
79  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 73
7 9.59
5 6.85
6 8.22
0 0.00
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
80  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 108
11 10.19
10 9.26
7 6.48
0 0.00
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
81  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 27
0 0.00
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
82  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 521
41 7.87
24 4.61
39 7.49
19 3.65
9 1.73
389 74.66
132 25.34%
83  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 174
22 12.64
6 3.45
10 5.75
4 2.30
2 1.15
130 74.71
44 25.29%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 120
2 1.67
2 1.67
26 21.67
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
85  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 28
3 10.71
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
86  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
5 3.82
4 3.05
14 10.69
5 3.82
4 3.05
99 75.57
32 24.43%
87  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 86
4 4.65
3 3.49
11 12.79
1 1.16
2 2.33
65 75.58
21 24.42%
88  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 41
6 14.63
4 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
89  โรงเรียนบ้านหนองยูง 116
12 10.34
6 5.17
8 6.90
2 1.72
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
90  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
91  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
6 13.04
3 6.52
35 76.09
11 23.91%
92  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 42
3 7.14
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
93  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 81
7 8.64
3 3.70
8 9.88
0 0.00
1 1.23
62 76.54
19 23.46%
94  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 66
3 4.55
1 1.52
11 16.67
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 75
5 6.67
2 2.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
96  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 121
10 8.26
1 0.83
15 12.40
0 0.00
1 0.83
94 77.69
27 22.31%
97  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
98  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 145
8 5.52
0 0.00
24 16.55
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
99  โรงเรียนบ้านนางาม 23
4 17.39
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
100  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 46
3 6.52
3 6.52
0 0.00
3 6.52
1 2.17
36 78.26
10 21.74%
101  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 69
8 11.59
0 0.00
6 8.70
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
102  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 51
4 7.84
3 5.88
3 5.88
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
103  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 112
0 0.00
11 9.82
9 8.04
4 3.57
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
104  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 47
5 10.64
2 4.26
1 2.13
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
105  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 47
7 14.89
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
106  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 43
3 6.98
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
107  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 63
5 7.94
1 1.59
5 7.94
0 0.00
2 3.17
50 79.37
13 20.63%
108  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 73
12 16.44
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
109  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 133
17 12.78
0 0.00
10 7.52
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
110  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 69
10 14.49
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
111  โรงเรียนบ้านตรีคาม 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
112  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 125
6 4.80
0 0.00
16 12.80
1 0.80
2 1.60
100 80.00
25 20.00%
113  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 103
7 6.80
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
114  โรงเรียนบ้านดงยาง 129
3 2.33
4 3.10
13 10.08
2 1.55
3 2.33
104 80.62
25 19.38%
115  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 31
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
2 6.45
25 80.65
6 19.35%
116  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 26
3 11.54
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
117  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 100
4 4.00
5 5.00
5 5.00
4 4.00
1 1.00
81 81.00
19 19.00%
118  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 150
5 3.33
1 0.67
22 14.67
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
119  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 59
5 8.47
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
120  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 43
5 11.63
0 0.00
2 4.65
0 0.00
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
121  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 113
8 7.08
3 2.65
6 5.31
3 2.65
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
122  โรงเรียนบ้านขาม 77
3 3.90
1 1.30
9 11.69
1 1.30
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
123  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
124  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 39
1 2.56
1 2.56
4 10.26
0 0.00
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
125  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 106
4 3.77
8 7.55
3 2.83
4 3.77
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
126  โรงเรียนบ้านแคน 112
4 3.57
3 2.68
8 7.14
2 1.79
3 2.68
92 82.14
20 17.86%
127  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 84
3 3.57
4 4.76
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
128  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
129  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 17
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
130  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
131  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
132  โรงเรียนบ้านหนาด 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
133  โรงเรียนดงยางสะแบง 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
134  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 87
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 14.94
73 83.91
14 16.09%
135  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 88
4 4.55
3 3.41
7 7.95
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
136  โรงเรียนบ้านสังข์ 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
137  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 64
2 3.13
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
138  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 65
3 4.62
4 6.15
3 4.62
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
139  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 144
2 1.39
4 2.78
16 11.11
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
140  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 122
4 3.28
3 2.46
6 4.92
5 4.10
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
141  โรงเรียนบ้านหนองแอก 102
3 2.94
4 3.92
3 2.94
5 4.90
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
142  โรงเรียนบ้านจาน 116
9 7.76
2 1.72
6 5.17
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
143  โรงเรียนบ้านพยอม 41
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
3 7.32
35 85.37
6 14.63%
144  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 69
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
145  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 90
1 1.11
1 1.11
11 12.22
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
146  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
147  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 77
3 3.90
2 2.60
5 6.49
1 1.30
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
148  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
149  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 135
0 0.00
0 0.00
18 13.33
1 0.74
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
150  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 124
7 5.65
0 0.00
10 8.06
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
151  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
152  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 106
3 2.83
2 1.89
6 5.66
1 0.94
2 1.89
92 86.79
14 13.21%
153  โรงเรียนบ้านหนองชาด 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
1 2.63
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
154  โรงเรียนบ้านดงกลาง 139
5 3.60
3 2.16
10 7.19
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
155  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 94
6 6.38
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
156  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 150
5 3.33
1 0.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
157  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
158  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
1 3.03
29 87.88
4 12.12%
159  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 141
4 2.84
1 0.71
4 2.84
0 0.00
8 5.67
124 87.94
17 12.06%
160  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 85
4 4.71
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
161  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
162  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
163  โรงเรียนบ้านไผ่ 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
164  โรงเรียนบ้านป่ายาง 80
3 3.75
1 1.25
4 5.00
0 0.00
1 1.25
71 88.75
9 11.25%
165  โรงเรียนเมืองจังหาร 36
0 0.00
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
166  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
167  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 66
4 6.06
1 1.52
1 1.52
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
168  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
169  โรงเรียนบ้านดู่ 88
4 4.55
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
170  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.00
36 90.00
4 10.00%
171  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
172  โรงเรียนบ้านหนองผือ 103
3 2.91
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
173  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
174  โรงเรียนบ้านอีหมุน 94
3 3.19
2 2.13
2 2.13
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
175  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
176  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
177  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
0 0.00
1 1.39
66 91.67
6 8.33%
178  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
179  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 260
4 1.54
4 1.54
9 3.46
2 0.77
2 0.77
239 91.92
21 8.08%
180  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
181  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 76
3 3.95
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
182  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 89
2 2.25
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
183  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
184  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
185  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 178
2 1.12
4 2.25
7 3.93
0 0.00
0 0.00
165 92.70
13 7.30%
186  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
187  โรงเรียนบ้านมีชัย 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
188  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 134
3 2.24
0 0.00
5 3.73
0 0.00
1 0.75
125 93.28
9 6.72%
189  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
190  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 45
0 0.00
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
191  โรงเรียนบ้านดอนแคน 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
2 2.56
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
192  โรงเรียนบ้านดอนแดง 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
2 2.08
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
193  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
194  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
34 94.44
2 5.56%
195  โรงเรียนบ้านข่า 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
196  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 55
1 1.82
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
52 94.55
3 5.45%
197  โรงเรียนบ้านหนองแวง 168
0 0.00
0 0.00
5 2.98
2 1.19
2 1.19
159 94.64
9 5.36%
198  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
199  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
200  โรงเรียนไตรคามวิทยา 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
201  โรงเรียนบ้านซองแมว 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
2 2.56
75 96.15
3 3.85%
202  โรงเรียนบ้านค้อ 136
3 2.21
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
203  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 31
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
204  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
205  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 160
1 0.63
0 0.00
4 2.50
0 0.00
0 0.00
155 96.88
5 3.13%
206  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 109
1 0.92
1 0.92
1 0.92
0 0.00
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
207  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
208  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
209  โรงเรียนบ้านมะอึ 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
210  โรงเรียนบ้านโคกมอน 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
211  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 114
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%
212  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 85
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
213  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 601
2 0.33
0 0.00
3 0.50
0 0.00
0 0.00
596 99.17
5 0.83%
214  โรงเรียนทรายทองวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
228  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนบ้านโพนทอง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนรัฐทวิคาม 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,190 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,083 8.61
เตี้ย  985 4.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,973 12.29
ผอมและเตี้ย  1,362 5.63
อ้วนและเตี้ย  1,246 5.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,541 64.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,649 คน


35.75%


Powered By www.thaieducation.net