ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 88
18 20.45
18 20.45
7 7.95
18 20.45
7 7.95
20 22.73
68 77.27%
2  โรงเรียนบ้านค้อ 39
8 20.51
2 5.13
10 25.64
2 5.13
0 0.00
17 43.59
22 56.41%
3  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 103
18 17.48
4 3.88
12 11.65
2 1.94
17 16.50
50 48.54
53 51.46%
4  โรงเรียนบ้านหนองบอน 83
13 15.66
7 8.43
13 15.66
4 4.82
3 3.61
43 51.81
40 48.19%
5  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 90
2 2.22
5 5.56
15 16.67
7 7.78
13 14.44
48 53.33
42 46.67%
6  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 125
11 8.80
10 8.00
21 16.80
5 4.00
9 7.20
69 55.20
56 44.80%
7  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 49
6 12.24
2 4.08
8 16.33
2 4.08
3 6.12
28 57.14
21 42.86%
8  โรงเรียนบ้านโคกสูง 138
7 5.07
3 2.17
24 17.39
10 7.25
15 10.87
79 57.25
59 42.75%
9  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 133
15 11.28
16 12.03
14 10.53
8 6.02
3 2.26
77 57.89
56 42.11%
10  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 17
3 17.65
3 17.65
1 5.88
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
11  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100
5 5.00
3 3.00
16 16.00
13 13.00
0 0.00
63 63.00
37 37.00%
12  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 80
6 7.50
8 10.00
4 5.00
7 8.75
4 5.00
51 63.75
29 36.25%
13  โรงเรียนบ้านหัวขัว 14
2 14.29
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
14  โรงเรียนบ้านนาทอง 41
3 7.32
3 7.32
8 19.51
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
15  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 205
8 3.90
20 9.76
41 20.00
0 0.00
0 0.00
136 66.34
69 33.66%
16  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 107
15 14.02
5 4.67
9 8.41
7 6.54
0 0.00
71 66.36
36 33.64%
17  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 137
9 6.57
8 5.84
9 6.57
17 12.41
3 2.19
91 66.42
46 33.58%
18  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 179
24 13.41
9 5.03
20 11.17
7 3.91
0 0.00
119 66.48
60 33.52%
19  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 153
17 11.11
12 7.84
22 14.38
0 0.00
0 0.00
102 66.67
51 33.33%
20  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 157
8 5.10
12 7.64
24 15.29
7 4.46
1 0.64
105 66.88
52 33.12%
21  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 121
19 15.70
0 0.00
19 15.70
2 1.65
0 0.00
81 66.94
40 33.06%
22  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 122
14 11.48
6 4.92
18 14.75
2 1.64
0 0.00
82 67.21
40 32.79%
23  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 98
6 6.12
12 12.24
14 14.29
0 0.00
0 0.00
66 67.35
32 32.65%
24  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 37
2 5.41
2 5.41
8 21.62
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
25  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 93
6 6.45
6 6.45
18 19.35
0 0.00
0 0.00
63 67.74
30 32.26%
26  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 56
4 7.14
0 0.00
14 25.00
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
27  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 103
13 12.62
6 5.83
13 12.62
1 0.97
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
28  โรงเรียนบ้านวังกุง 105
5 4.76
3 2.86
9 8.57
8 7.62
8 7.62
72 68.57
33 31.43%
29  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 115
6 5.22
8 6.96
19 16.52
2 1.74
1 0.87
79 68.70
36 31.30%
30  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 158
10 6.33
9 5.70
19 12.03
7 4.43
3 1.90
110 69.62
48 30.38%
31  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 27
4 14.81
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
32  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 169
12 7.10
8 4.73
30 17.75
0 0.00
0 0.00
119 70.41
50 29.59%
33  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 154
22 14.29
7 4.55
16 10.39
0 0.00
0 0.00
109 70.78
45 29.22%
34  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 150
3 2.00
3 2.00
14 9.33
5 3.33
18 12.00
107 71.33
43 28.67%
35  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 28
1 3.57
1 3.57
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
36  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 70
3 4.29
7 10.00
8 11.43
1 1.43
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
37  โรงเรียนบ้านทิพโสต 106
7 6.60
3 2.83
20 18.87
0 0.00
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
38  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 71
7 9.86
8 11.27
5 7.04
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
39  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 93
12 12.90
2 2.15
11 11.83
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
40  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36
3 8.33
2 5.56
2 5.56
2 5.56
1 2.78
26 72.22
10 27.78%
41  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 936
50 5.34
22 2.35
179 19.12
2 0.21
6 0.64
677 72.33
259 27.67%
42  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 22
0 0.00
1 4.55
5 22.73
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
43  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 37
1 2.70
3 8.11
6 16.22
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
44  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 52
8 15.38
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
45  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 79
8 10.13
4 5.06
6 7.59
2 2.53
1 1.27
58 73.42
21 26.58%
46  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 64
9 14.06
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
47  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
3 15.79
14 73.68
5 26.32%
48  โรงเรียนบ้านโพนทอง 23
1 4.35
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
49  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 54
3 5.56
5 9.26
5 9.26
1 1.85
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
50  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 145
9 6.21
3 2.07
25 17.24
0 0.00
0 0.00
108 74.48
37 25.52%
51  โรงเรียนบ้านโชคชัย 68
3 4.41
0 0.00
13 19.12
0 0.00
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 145
2 1.38
5 3.45
27 18.62
2 1.38
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
53  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 61
6 9.84
0 0.00
7 11.48
1 1.64
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
54  โรงเรียนบ้านโคกข่า 54
2 3.70
1 1.85
4 7.41
3 5.56
3 5.56
41 75.93
13 24.07%
55  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 175
23 13.14
9 5.14
9 5.14
0 0.00
0 0.00
134 76.57
41 23.43%
56  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 77
1 1.30
3 3.90
14 18.18
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
57  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 77
12 15.58
5 6.49
1 1.30
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
58  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 143
4 2.80
6 4.20
23 16.08
0 0.00
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
59  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 149
5 3.36
10 6.71
18 12.08
0 0.00
1 0.67
115 77.18
34 22.82%
60  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 79
4 5.06
3 3.80
9 11.39
2 2.53
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
61  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 101
8 7.92
7 6.93
6 5.94
2 1.98
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
62  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 66
4 6.06
6 9.09
5 7.58
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
63  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 84
2 2.38
1 1.19
13 15.48
3 3.57
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
64  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 71
5 7.04
7 9.86
4 5.63
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
65  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45
6 13.33
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
66  โรงเรียนบ้านหนองโดน 108
7 6.48
3 2.78
13 12.04
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
67  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 118
10 8.47
0 0.00
6 5.08
10 8.47
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
68  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 92
0 0.00
2 2.17
15 16.30
3 3.26
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
69  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1489
58 3.90
57 3.83
92 6.18
46 3.09
70 4.70
1166 78.31
323 21.69%
70  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 84
1 1.19
7 8.33
10 11.90
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
71  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 122
10 8.20
1 0.82
15 12.30
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
72  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 94
1 1.06
0 0.00
12 12.77
6 6.38
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
73  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 225
9 4.00
11 4.89
7 3.11
9 4.00
9 4.00
180 80.00
45 20.00%
74  โรงเรียนบ้านผักหนอก 30
6 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
75  โรงเรียนบ้านผำ 121
2 1.65
0 0.00
22 18.18
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
76  โรงเรียนบ้านวังโพน 182
18 9.89
9 4.95
9 4.95
0 0.00
0 0.00
146 80.22
36 19.78%
77  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 31
0 0.00
3 9.68
1 3.23
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
78  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 89
7 7.87
2 2.25
8 8.99
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
79  โรงเรียนบ้านป่าปอ 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
80  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 21
0 0.00
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
81  โรงเรียนบ้านโนนสัง 54
1 1.85
2 3.70
7 12.96
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
82  โรงเรียนบ้านผักแว่น 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
83  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 71
2 2.82
3 4.23
8 11.27
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
84  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61
5 8.20
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
85  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 161
12 7.45
0 0.00
17 10.56
0 0.00
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
86  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50
4 8.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
87  โรงเรียนบ้านโพน 117
6 5.13
3 2.56
9 7.69
3 2.56
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
88  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 45
1 2.22
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
89  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 154
7 4.55
5 3.25
10 6.49
5 3.25
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
90  โรงเรียนบ้านหนองแสง 184
8 4.35
4 2.17
20 10.87
0 0.00
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
91  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 260
15 5.77
7 2.69
23 8.85
0 0.00
0 0.00
215 82.69
45 17.31%
92  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72
6 8.33
0 0.00
3 4.17
3 4.17
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 36
4 11.11
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
94  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 188
4 2.13
4 2.13
23 12.23
0 0.00
0 0.00
157 83.51
31 16.49%
95  โรงเรียนบ้านวังจาน 92
2 2.17
3 3.26
3 3.26
5 5.43
2 2.17
77 83.70
15 16.30%
96  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 118
8 6.78
2 1.69
9 7.63
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
97  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 64
4 6.25
1 1.56
5 7.81
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
98  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 81
1 1.23
0 0.00
6 7.41
1 1.23
4 4.94
69 85.19
12 14.81%
99  โรงเรียนบ้านโนนทัน 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
2 3.70
46 85.19
8 14.81%
100  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 109
6 5.50
3 2.75
5 4.59
2 1.83
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
101  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 116
9 7.76
0 0.00
7 6.03
1 0.86
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
102  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
103  โรงเรียนบ้านกุดรัง 124
5 4.03
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
104  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 153
4 2.61
4 2.61
14 9.15
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
105  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 98
1 1.02
0 0.00
4 4.08
5 5.10
4 4.08
84 85.71
14 14.29%
106  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 134
6 4.48
9 6.72
4 2.99
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
107  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 78
4 5.13
1 1.28
5 6.41
0 0.00
1 1.28
67 85.90
11 14.10%
108  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 57
0 0.00
3 5.26
3 5.26
2 3.51
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
109  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 94
4 4.26
4 4.26
5 5.32
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
110  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 103
0 0.00
1 0.97
11 10.68
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
111  โรงเรียนบ้านศรีสุข 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
112  โรงเรียนบ้านหนองแหน 151
6 3.97
3 1.99
7 4.64
4 2.65
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
113  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 53
1 1.89
1 1.89
3 5.66
1 1.89
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
114  โรงเรียนบ้านส้มกบ 91
0 0.00
5 5.49
7 7.69
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
115  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 100
3 3.00
2 2.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
116  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 81
2 2.47
4 4.94
3 3.70
1 1.23
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
117  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 224
6 2.68
5 2.23
11 4.91
3 1.34
2 0.89
197 87.95
27 12.05%
118  โรงเรียนบ้านหนองชาด 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
119  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 157
6 3.82
5 3.18
5 3.18
2 1.27
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
120  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
121  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 88
4 4.55
3 3.41
2 2.27
1 1.14
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
122  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151
7 4.64
6 3.97
4 2.65
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
123  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 91
2 2.20
1 1.10
5 5.49
2 2.20
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
124  โรงเรียนบ้านผือ 66
2 3.03
1 1.52
1 1.52
3 4.55
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
125  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 106
1 0.94
1 0.94
2 1.89
4 3.77
3 2.83
95 89.62
11 10.38%
126  โรงเรียนบ้านหนองแวง 59
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
4 6.78
53 89.83
6 10.17%
127  โรงเรียนบ้านหนองซอน 158
4 2.53
6 3.80
5 3.16
1 0.63
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
128  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 153
3 1.96
4 2.61
5 3.27
3 1.96
0 0.00
138 90.20
15 9.80%
129  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 62
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
130  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114
1 0.88
2 1.75
8 7.02
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
131  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 159
2 1.26
7 4.40
4 2.52
2 1.26
0 0.00
144 90.57
15 9.43%
132  โรงเรียนบ้านจอมทอง 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
133  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 65
2 3.08
2 3.08
2 3.08
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
134  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 12
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
135  โรงเรียนบ้านหนองไห 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
136  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 217
6 2.76
1 0.46
10 4.61
0 0.00
0 0.00
200 92.17
17 7.83%
137  โรงเรียนบ้านกุดจอก 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
138  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
139  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
140  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 62
0 0.00
1 1.61
1 1.61
1 1.61
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
141  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
142  โรงเรียนบ้านยางน้อย 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
143  โรงเรียนบ้านหนองกุง 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.94
99 97.06
3 2.94%
144  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
0 0.00
0 0.00
100 97.09
3 2.91%
145  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,781 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  871 5.52
เตี้ย  571 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,527 9.68
ผอมและเตี้ย  303 1.92
อ้วนและเตี้ย  231 1.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,278 77.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,503 คน


22.20%


Powered By www.thaieducation.net