ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 37
8 21.62
2 5.41
20 54.05
5 13.51
2 5.41
0 0.00
37 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 92
34 36.96
15 16.30
36 39.13
3 3.26
4 4.35
0 0.00
92 100.00%
3  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 53
15 28.30
17 32.08
12 22.64
5 9.43
4 7.55
0 0.00
53 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 33
6 18.18
17 51.52
9 27.27
0 0.00
1 3.03
0 0.00
33 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหารฮี 5
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
6  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 73
16 21.92
13 17.81
13 17.81
6 8.22
3 4.11
22 30.14
51 69.86%
7  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 26
5 19.23
3 11.54
7 26.92
3 11.54
0 0.00
8 30.77
18 69.23%
8  โรงเรียนบ้านโคกยาว 99
29 29.29
8 8.08
24 24.24
0 0.00
0 0.00
38 38.38
61 61.62%
9  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 112
25 22.32
12 10.71
16 14.29
10 8.93
0 0.00
49 43.75
63 56.25%
10  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 50
3 6.00
4 8.00
9 18.00
7 14.00
4 8.00
23 46.00
27 54.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 181
23 12.71
30 16.57
21 11.60
9 4.97
12 6.63
86 47.51
95 52.49%
12  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
13  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 56
7 12.50
8 14.29
11 19.64
0 0.00
1 1.79
29 51.79
27 48.21%
14  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 51
4 7.84
4 7.84
5 9.80
5 9.80
6 11.76
27 52.94
24 47.06%
15  โรงเรียนบ้านดู่ 79
11 13.92
15 18.99
8 10.13
3 3.80
0 0.00
42 53.16
37 46.84%
16  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 109
16 14.68
9 8.26
9 8.26
8 7.34
9 8.26
58 53.21
51 46.79%
17  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 105
8 7.62
10 9.52
7 6.67
12 11.43
12 11.43
56 53.33
49 46.67%
18  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 56
9 16.07
7 12.50
7 12.50
3 5.36
0 0.00
30 53.57
26 46.43%
19  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 809
75 9.27
63 7.79
70 8.65
80 9.89
81 10.01
440 54.39
369 45.61%
20  โรงเรียนบ้านสระบาก 105
13 12.38
6 5.71
24 22.86
4 3.81
0 0.00
58 55.24
47 44.76%
21  โรงเรียนบ้านสระแคน 78
4 5.13
3 3.85
16 20.51
0 0.00
11 14.10
44 56.41
34 43.59%
22  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 76
8 10.53
5 6.58
7 9.21
7 9.21
4 5.26
45 59.21
31 40.79%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 177
9 5.08
3 1.69
37 20.90
1 0.56
21 11.86
106 59.89
71 40.11%
24  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 40
9 22.50
3 7.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
25  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 66
9 13.64
5 7.58
7 10.61
5 7.58
0 0.00
40 60.61
26 39.39%
26  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 113
8 7.08
4 3.54
31 27.43
0 0.00
0 0.00
70 61.95
43 38.05%
27  โรงเรียนบ้านดงเย็น 60
6 10.00
3 5.00
4 6.67
4 6.67
5 8.33
38 63.33
22 36.67%
28  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 60
4 6.67
18 30.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
29  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 82
6 7.32
5 6.10
13 15.85
3 3.66
3 3.66
52 63.41
30 36.59%
30  โรงเรียนบ้านหัวสระ 36
5 13.89
0 0.00
2 5.56
5 13.89
1 2.78
23 63.89
13 36.11%
31  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 50
2 4.00
3 6.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
32  โรงเรียนบ้านดง 82
6 7.32
7 8.54
9 10.98
7 8.54
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
33  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 63
6 9.52
4 6.35
12 19.05
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
34  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 93
11 11.83
9 9.68
9 9.68
3 3.23
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
35  โรงเรียนบ้านสระบัว 41
5 12.20
5 12.20
3 7.32
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
36  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 119
14 11.76
8 6.72
14 11.76
4 3.36
0 0.00
79 66.39
40 33.61%
37  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 36
6 16.67
1 2.78
4 11.11
0 0.00
1 2.78
24 66.67
12 33.33%
38  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 33
5 15.15
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
39  โรงเรียนบ้านหนองกุง 106
8 7.55
9 8.49
17 16.04
1 0.94
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
40  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 82
7 8.54
7 8.54
9 10.98
2 2.44
2 2.44
55 67.07
27 32.93%
41  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 46
8 17.39
0 0.00
5 10.87
2 4.35
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
42  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 43
7 16.28
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
43  โรงเรียนบ้านโนนรัง 169
21 12.43
11 6.51
22 13.02
0 0.00
1 0.59
114 67.46
55 32.54%
44  โรงเรียนบ้านโกทา 222
45 20.27
3 1.35
24 10.81
0 0.00
0 0.00
150 67.57
72 32.43%
45  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 139
5 3.60
2 1.44
15 10.79
7 5.04
16 11.51
94 67.63
45 32.37%
46  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 102
9 8.82
7 6.86
13 12.75
3 2.94
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
47  โรงเรียนบ้านนาฝาย 83
9 10.84
8 9.64
5 6.02
1 1.20
3 3.61
57 68.67
26 31.33%
48  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 96
1 1.04
4 4.17
12 12.50
6 6.25
7 7.29
66 68.75
30 31.25%
49  โรงเรียนบ้านหนองแสน 97
9 9.28
3 3.09
18 18.56
0 0.00
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
50  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 158
19 12.03
0 0.00
29 18.35
0 0.00
0 0.00
110 69.62
48 30.38%
51  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1822
67 3.68
115 6.31
265 14.54
67 3.68
37 2.03
1271 69.76
551 30.24%
52  โรงเรียนบ้านคึมบง 103
11 10.68
2 1.94
11 10.68
2 1.94
5 4.85
72 69.90
31 30.10%
53  โรงเรียนบ้านดอนหัน 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
4 13.33
4 13.33
21 70.00
9 30.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 100
14 14.00
4 4.00
11 11.00
1 1.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
55  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 40
6 15.00
2 5.00
2 5.00
1 2.50
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
56  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 111
8 7.21
4 3.60
21 18.92
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
57  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 112
1 0.89
2 1.79
13 11.61
5 4.46
12 10.71
79 70.54
33 29.46%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 187
27 14.44
4 2.14
24 12.83
0 0.00
0 0.00
132 70.59
55 29.41%
59  โรงเรียนบ้านตาลอก 48
3 6.25
2 4.17
7 14.58
2 4.17
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
60  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 62
5 8.06
0 0.00
7 11.29
6 9.68
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
61  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 87
2 2.30
3 3.45
6 6.90
5 5.75
9 10.34
62 71.26
25 28.74%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 94
6 6.38
8 8.51
8 8.51
2 2.13
3 3.19
67 71.28
27 28.72%
63  โรงเรียนบ้านหวาย 49
6 12.24
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
64  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 42
2 4.76
4 9.52
4 9.52
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
65  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
5 11.90
3 7.14
30 71.43
12 28.57%
66  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 109
13 11.93
6 5.50
6 5.50
6 5.50
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
67  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 60
9 15.00
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
68  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 177
19 10.73
15 8.47
12 6.78
4 2.26
0 0.00
127 71.75
50 28.25%
69  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 93
10 10.75
5 5.38
11 11.83
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
70  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 106
8 7.55
2 1.89
18 16.98
1 0.94
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
71  โรงเรียนบ้านไก่นา 128
9 7.03
0 0.00
24 18.75
2 1.56
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
72  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 22
1 4.55
2 9.09
2 9.09
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
73  โรงเรียนบ้านหนองหิน 74
0 0.00
0 0.00
10 13.51
10 13.51
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
74  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 41
0 0.00
1 2.44
7 17.07
3 7.32
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
75  โรงเรียนบ้านดงแคน 71
12 16.90
3 4.23
4 5.63
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
76  โรงเรียนบ้านหนองสระ 75
0 0.00
4 5.33
12 16.00
4 5.33
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 98
12 12.24
0 0.00
14 14.29
0 0.00
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
78  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 68
5 7.35
2 2.94
11 16.18
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
79  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 58
3 5.17
4 6.90
8 13.79
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
80  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 152
8 5.26
5 3.29
26 17.11
0 0.00
0 0.00
113 74.34
39 25.66%
81  โรงเรียนบ้านดงน้อย 43
3 6.98
0 0.00
1 2.33
2 4.65
5 11.63
32 74.42
11 25.58%
82  โรงเรียนบ้านหนองแสง 120
11 9.17
5 4.17
11 9.17
3 2.50
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
83  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 52
8 15.38
5 9.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
84  โรงเรียนบ้านสว่าง 53
3 5.66
7 13.21
3 5.66
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
85  โรงเรียนบ้านโนน 127
12 9.45
4 3.15
13 10.24
2 1.57
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
86  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 38
0 0.00
1 2.63
3 7.89
1 2.63
4 10.53
29 76.32
9 23.68%
87  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 55
4 7.27
2 3.64
4 7.27
3 5.45
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
88  โรงเรียนบ้านหนองบึง 108
7 6.48
4 3.70
14 12.96
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
89  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 48
7 14.58
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
90  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 79
0 0.00
0 0.00
14 17.72
3 3.80
1 1.27
61 77.22
18 22.78%
91  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 44
3 6.82
3 6.82
1 2.27
3 6.82
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
92  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 128
3 2.34
0 0.00
26 20.31
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
93  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 31
5 16.13
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
94  โรงเรียนบ้านโพนทอง 71
2 2.82
4 5.63
10 14.08
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
95  โรงเรียนบ้านก่อ 99
4 4.04
4 4.04
8 8.08
3 3.03
3 3.03
77 77.78
22 22.22%
96  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 46
4 8.70
3 6.52
3 6.52
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
97  โรงเรียนบ้านหนองแก 46
0 0.00
0 0.00
10 21.74
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
98  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 74
2 2.70
2 2.70
8 10.81
3 4.05
1 1.35
58 78.38
16 21.62%
99  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 65
2 3.08
3 4.62
8 12.31
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
100  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 65
3 4.62
2 3.08
9 13.85
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 107
7 6.54
6 5.61
5 4.67
2 1.87
3 2.80
84 78.50
23 21.50%
102  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 14
2 14.29
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
103  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 56
3 5.36
3 5.36
6 10.71
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
104  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 103
4 3.88
7 6.80
8 7.77
3 2.91
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
105  โรงเรียนบ้านขามป้อม 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
106  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 53
0 0.00
2 3.77
9 16.98
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
107  โรงเรียนบ้านศาลา 34
3 8.82
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
108  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 141
10 7.09
1 0.71
14 9.93
4 2.84
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
109  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 83
2 2.41
3 3.61
10 12.05
2 2.41
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
110  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
111  โรงเรียนบ้านโดน 96
8 8.33
2 2.08
8 8.33
1 1.04
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
112  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 147
13 8.84
6 4.08
10 6.80
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
113  โรงเรียนบ้านหัวดง 82
3 3.66
0 0.00
7 8.54
6 7.32
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
114  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 72
8 11.11
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
115  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 836
33 3.95
12 1.44
99 11.84
7 0.84
10 1.20
675 80.74
161 19.26%
116  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 52
2 3.85
3 5.77
2 3.85
3 5.77
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
117  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 224
13 5.80
1 0.45
28 12.50
1 0.45
0 0.00
181 80.80
43 19.20%
118  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 73
6 8.22
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
119  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 200
5 2.50
4 2.00
25 12.50
2 1.00
2 1.00
162 81.00
38 19.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 74
4 5.41
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
121  โรงเรียนบ้านนาข่า 181
3 1.66
5 2.76
26 14.36
0 0.00
0 0.00
147 81.22
34 18.78%
122  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 178
7 3.93
3 1.69
23 12.92
0 0.00
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
123  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 92
4 4.35
2 2.17
11 11.96
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
124  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 77
1 1.30
3 3.90
10 12.99
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
125  โรงเรียนบ้านหนองแปน 33
1 3.03
1 3.03
3 9.09
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
126  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 39
1 2.56
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
127  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 73
0 0.00
0 0.00
12 16.44
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
128  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 62
2 3.23
3 4.84
4 6.45
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
129  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 69
3 4.35
3 4.35
5 7.25
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
130  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 29
3 10.34
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
131  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 497
13 2.62
14 2.82
19 3.82
19 3.82
20 4.02
412 82.90
85 17.10%
132  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 112
0 0.00
0 0.00
19 16.96
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
133  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 65
3 4.62
1 1.54
6 9.23
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
134  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 122
13 10.66
1 0.82
5 4.10
0 0.00
1 0.82
102 83.61
20 16.39%
135  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 148
2 1.35
0 0.00
22 14.86
0 0.00
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
136  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
4 5.88
4 5.88
3 4.41
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
137  โรงเรียนบ้านนาภู 81
4 4.94
3 3.70
4 4.94
2 2.47
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
138  โรงเรียนบ้านหนองข่า 81
3 3.70
1 1.23
8 9.88
1 1.23
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
139  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
140  โรงเรียนบ้านปลาขาว 120
3 2.50
3 2.50
5 4.17
3 2.50
5 4.17
101 84.17
19 15.83%
141  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 128
11 8.59
5 3.91
4 3.13
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
142  โรงเรียนบ้านโนนจาน 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
143  โรงเรียนบ้านดอนหมี 58
5 8.62
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
144  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 84
5 5.95
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
145  โรงเรียนบ้านหนองปอ 78
3 3.85
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
146  โรงเรียนบ้านโสกยาง 39
1 2.56
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
147  โรงเรียนบ้านดงยาง 112
5 4.46
3 2.68
9 8.04
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
148  โรงเรียนโนนจานวิทยา 140
5 3.57
3 2.14
11 7.86
2 1.43
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
149  โรงเรียนบ้านตำแย 67
5 7.46
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
150  โรงเรียนบ้านหนองแวง 108
5 4.63
3 2.78
3 2.78
2 1.85
3 2.78
92 85.19
16 14.81%
151  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
152  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 70
2 2.86
5 7.14
3 4.29
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
153  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 64
0 0.00
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
154  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 136
6 4.41
0 0.00
12 8.82
0 0.00
1 0.74
117 86.03
19 13.97%
155  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 94
5 5.32
3 3.19
5 5.32
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
156  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
157  โรงเรียนบ้านขามเรียน 135
9 6.67
0 0.00
9 6.67
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
158  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
159  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 24
0 0.00
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
160  โรงเรียนบ้านนาค่าย 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
161  โรงเรียนบ้านสนาม 112
5 4.46
2 1.79
7 6.25
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
162  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 58
3 5.17
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
163  โรงเรียนบ้านอีโต้ 67
3 4.48
0 0.00
4 5.97
0 0.00
1 1.49
59 88.06
8 11.94%
164  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
3 4.48
59 88.06
8 11.94%
165  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
166  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 130
6 4.62
1 0.77
7 5.38
1 0.77
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
167  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 79
2 2.53
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
168  โรงเรียนบ้านนาเลา 152
7 4.61
0 0.00
10 6.58
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
169  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
170  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 64
0 0.00
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
171  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 65
3 4.62
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
172  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 56
3 5.36
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
173  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
174  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 69
0 0.00
1 1.45
6 8.70
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
175  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
176  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 80
3 3.75
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
177  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 83
1 1.20
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
178  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.77
47 90.38
5 9.62%
179  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
180  โรงเรียนบ้านโพนทราย 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
2 2.74
2 2.74
66 90.41
7 9.59%
181  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 167
1 0.60
0 0.00
15 8.98
0 0.00
0 0.00
151 90.42
16 9.58%
182  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 63
2 3.17
1 1.59
1 1.59
1 1.59
1 1.59
57 90.48
6 9.52%
183  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 183
0 0.00
0 0.00
16 8.74
1 0.55
0 0.00
166 90.71
17 9.29%
184  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 130
0 0.00
0 0.00
6 4.62
6 4.62
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
185  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
41 91.11
4 8.89%
186  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 85
0 0.00
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
187  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
188  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
189  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 87
4 4.60
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
190  โรงเรียนบ้านหนองฮี 103
4 3.88
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
191  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 7.69
72 92.31
6 7.69%
192  โรงเรียนบ้านหัวงัว 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
193  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 183
3 1.64
5 2.73
6 3.28
0 0.00
0 0.00
169 92.35
14 7.65%
194  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 53
3 5.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
195  โรงเรียนบ้านหัวหมู 136
0 0.00
0 0.00
1 0.74
4 2.94
5 3.68
126 92.65
10 7.35%
196  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 83
2 2.41
1 1.20
1 1.20
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
197  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
198  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 127
6 4.72
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
199  โรงเรียนบ้านหนองแคน 72
1 1.39
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
200  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 73
2 2.74
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
201  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
202  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
203  โรงเรียนบ้านโนนแคน 79
2 2.53
1 1.27
2 2.53
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
204  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
205  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 189
3 1.59
2 1.06
3 1.59
2 1.06
1 0.53
178 94.18
11 5.82%
206  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 155
2 1.29
2 1.29
5 3.23
0 0.00
0 0.00
146 94.19
9 5.81%
207  โรงเรียนบ้านหนองผง 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 87
2 2.30
1 1.15
0 0.00
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
209  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
210  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 149
2 1.34
2 1.34
2 1.34
0 0.00
0 0.00
143 95.97
6 4.03%
211  โรงเรียนบ้านเครือซูด 100
1 1.00
0 0.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
212  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
213  โรงเรียนบ้านแคน 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
1 1.92
50 96.15
2 3.85%
214  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 59
1 1.69
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
215  โรงเรียนบ้านป่าแดง 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
1 1.02
95 96.94
3 3.06%
216  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
217  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
218  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
219  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 134
0 0.00
0 0.00
2 1.49
0 0.00
0 0.00
132 98.51
2 1.49%
220  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,542 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,297 6.02
เตี้ย  783 3.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,168 10.06
ผอมและเตี้ย  472 2.19
อ้วนและเตี้ย  377 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,445 76.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,097 คน


23.66%


Powered By www.thaieducation.net