ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 3
1 33.33
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 22
2 9.09
3 13.64
3 13.64
4 18.18
1 4.55
9 40.91
13 59.09%
3  โรงเรียนบ้านโดท่างาม 65
9 13.85
5 7.69
9 13.85
6 9.23
5 7.69
31 47.69
34 52.31%
4  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 88
34 38.64
0 0.00
7 7.95
0 0.00
4 4.55
43 48.86
45 51.14%
5  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
6  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 140
13 9.29
5 3.57
13 9.29
18 12.86
18 12.86
73 52.14
67 47.86%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 40
8 20.00
3 7.50
7 17.50
1 2.50
0 0.00
21 52.50
19 47.50%
8  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 45
12 26.67
3 6.67
6 13.33
0 0.00
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
9  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
5 33.33
1 6.67
8 53.33
7 46.67%
10  โรงเรียนบ้านวังแสง 105
17 16.19
0 0.00
29 27.62
1 0.95
0 0.00
58 55.24
47 44.76%
11  โรงเรียนบ้านโพนละออม 57
8 14.04
4 7.02
12 21.05
0 0.00
1 1.75
32 56.14
25 43.86%
12  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 23
4 17.39
2 8.70
4 17.39
0 0.00
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
13  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 60
6 10.00
7 11.67
5 8.33
5 8.33
3 5.00
34 56.67
26 43.33%
14  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 26
6 23.08
2 7.69
2 7.69
1 3.85
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
15  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 126
22 17.46
14 11.11
10 7.94
4 3.17
3 2.38
73 57.94
53 42.06%
16  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 50
8 16.00
5 10.00
2 4.00
5 10.00
1 2.00
29 58.00
21 42.00%
17  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 31
3 9.68
2 6.45
7 22.58
1 3.23
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
18  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 157
23 14.65
1 0.64
41 26.11
0 0.00
0 0.00
92 58.60
65 41.40%
19  โรงเรียนบ้านแดง 91
5 5.49
13 14.29
12 13.19
7 7.69
0 0.00
54 59.34
37 40.66%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 32
3 9.38
2 6.25
4 12.50
2 6.25
2 6.25
19 59.38
13 40.63%
21  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 164
19 11.59
14 8.54
28 17.07
0 0.00
3 1.83
100 60.98
64 39.02%
22  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 40
4 10.00
0 0.00
11 27.50
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
23  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 81
8 9.88
6 7.41
16 19.75
0 0.00
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
24  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 52
6 11.54
2 3.85
8 15.38
3 5.77
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
25  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 150
17 11.33
10 6.67
20 13.33
7 4.67
0 0.00
96 64.00
54 36.00%
26  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 83
11 13.25
6 7.23
11 13.25
1 1.20
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
27  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 63
5 7.94
5 7.94
6 9.52
5 7.94
1 1.59
41 65.08
22 34.92%
28  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
29  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 81
9 11.11
5 6.17
8 9.88
5 6.17
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
30  โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
31  โรงเรียนบ้านเหล่า 54
7 12.96
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
32  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ) 45
6 13.33
4 8.89
3 6.67
1 2.22
1 2.22
30 66.67
15 33.33%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 186
10 5.38
11 5.91
25 13.44
8 4.30
7 3.76
125 67.20
61 32.80%
34  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
3 9.68
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
35  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 38
10 26.32
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
36  โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 125
8 6.40
6 4.80
21 16.80
4 3.20
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
37  โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 90
7 7.78
7 7.78
5 5.56
4 4.44
5 5.56
62 68.89
28 31.11%
38  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 907
64 7.06
0 0.00
186 20.51
32 3.53
0 0.00
625 68.91
282 31.09%
39  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 98
11 11.22
6 6.12
13 13.27
0 0.00
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
40  โรงเรียนบ้านทัน 36
2 5.56
4 11.11
5 13.89
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
41  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 196
13 6.63
5 2.55
25 12.76
15 7.65
0 0.00
138 70.41
58 29.59%
42  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 72
7 9.72
0 0.00
11 15.28
3 4.17
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
43  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 69
4 5.80
5 7.25
10 14.49
0 0.00
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
44  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 14
1 7.14
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
45  โรงเรียนบ้านหนองจิก 163
12 7.36
6 3.68
28 17.18
0 0.00
0 0.00
117 71.78
46 28.22%
46  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 169
18 10.65
2 1.18
22 13.02
3 1.78
2 1.18
122 72.19
47 27.81%
47  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 54
4 7.41
0 0.00
7 12.96
4 7.41
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
48  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 98
16 16.33
3 3.06
8 8.16
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
49  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 74
12 16.22
2 2.70
4 5.41
2 2.70
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
50  โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 63
8 12.70
1 1.59
5 7.94
3 4.76
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
51  โรงเรียนบ้านหนองหิน 89
5 5.62
4 4.49
6 6.74
4 4.49
5 5.62
65 73.03
24 26.97%
52  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 86
9 10.47
10 11.63
2 2.33
0 0.00
2 2.33
63 73.26
23 26.74%
53  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 106
6 5.66
14 13.21
8 7.55
0 0.00
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
54  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 88
7 7.95
6 6.82
4 4.55
3 3.41
3 3.41
65 73.86
23 26.14%
55  โรงเรียนวันครู 2502 58
1 1.72
1 1.72
10 17.24
3 5.17
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
56  โรงเรียนบ้านดงน้อย 74
9 12.16
5 6.76
4 5.41
1 1.35
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 121
15 12.40
10 8.26
4 3.31
1 0.83
1 0.83
90 74.38
31 25.62%
58  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 154
23 14.94
0 0.00
16 10.39
0 0.00
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
59  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 95
7 7.37
4 4.21
12 12.63
1 1.05
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
60  โรงเรียนบ้านกุดแคน 52
5 9.62
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
61  โรงเรียนบ้านหนองบัว 114
20 17.54
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
62  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 53
0 0.00
1 1.89
10 18.87
0 0.00
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 106
7 6.60
2 1.89
16 15.09
0 0.00
1 0.94
80 75.47
26 24.53%
64  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 143
8 5.59
2 1.40
21 14.69
4 2.80
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
65  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 83
1 1.20
1 1.20
6 7.23
4 4.82
8 9.64
63 75.90
20 24.10%
66  โรงเรียนบ้านหัวขัว(บรบือ) 54
3 5.56
4 7.41
2 3.70
2 3.70
2 3.70
41 75.93
13 24.07%
67  โรงเรียนบ้านหัวนา 163
10 6.13
5 3.07
11 6.75
9 5.52
4 2.45
124 76.07
39 23.93%
68  โรงเรียนบ้านบรบือ 1238
102 8.24
25 2.02
159 12.84
4 0.32
5 0.40
943 76.17
295 23.83%
69  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 126
11 8.73
5 3.97
14 11.11
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
70  โรงเรียนบ้านหนองสิม 89
3 3.37
3 3.37
15 16.85
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
71  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 30
3 10.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
72  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 56
0 0.00
1 1.79
10 17.86
2 3.57
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
73  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 26
2 7.69
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
74  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 13
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
75  โรงเรียนบ้านโพนงาม 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
1 7.69
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
76  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 87
10 11.49
1 1.15
3 3.45
2 2.30
4 4.60
67 77.01
20 22.99%
77  โรงเรียนบ้านภูดิน 74
7 9.46
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
78  โรงเรียนบ้านแสนสุข 35
4 11.43
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
79  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 158
10 6.33
5 3.16
15 9.49
5 3.16
1 0.63
122 77.22
36 22.78%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 115
0 0.00
0 0.00
26 22.61
0 0.00
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
81  โรงเรียนบ้านหนองแก 71
1 1.41
0 0.00
9 12.68
6 8.45
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
82  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 81
5 6.17
4 4.94
3 3.70
4 4.94
2 2.47
63 77.78
18 22.22%
83  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
84  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 101
7 6.93
0 0.00
9 8.91
6 5.94
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
85  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 14
1 7.14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
86  โรงเรียนบ้านโสกแดง 84
3 3.57
5 5.95
4 4.76
2 2.38
4 4.76
66 78.57
18 21.43%
87  โรงเรียนบ้านดอนบม 61
3 4.92
0 0.00
4 6.56
6 9.84
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
88  โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 48
2 4.17
2 4.17
6 12.50
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
89  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 112
3 2.68
1 0.89
17 15.18
2 1.79
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
90  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
91  โรงเรียนบ้านเอียด 86
2 2.33
0 0.00
0 0.00
2 2.33
13 15.12
69 80.23
17 19.77%
92  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 132
10 7.58
0 0.00
16 12.12
0 0.00
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
93  โรงเรียนบ้านคอกม้า 72
7 9.72
3 4.17
4 5.56
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
94  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 198
7 3.54
9 4.55
11 5.56
8 4.04
2 1.01
161 81.31
37 18.69%
95  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2385
173 7.25
68 2.85
183 7.67
6 0.25
14 0.59
1941 81.38
444 18.62%
96  โรงเรียนบ้านหนองแวง 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 180
9 5.00
6 3.33
6 3.33
6 3.33
6 3.33
147 81.67
33 18.33%
98  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 132
6 4.55
0 0.00
18 13.64
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
100  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 116
3 2.59
6 5.17
7 6.03
4 3.45
1 0.86
95 81.90
21 18.10%
101  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 105
9 8.57
0 0.00
5 4.76
0 0.00
5 4.76
86 81.90
19 18.10%
102  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 89
4 4.49
0 0.00
12 13.48
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
103  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 146
8 5.48
4 2.74
11 7.53
3 2.05
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
104  โรงเรียนบ้านสมศรี 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
6 13.33
37 82.22
8 17.78%
105  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 68
5 7.35
3 4.41
2 2.94
1 1.47
1 1.47
56 82.35
12 17.65%
106  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 142
4 2.82
0 0.00
19 13.38
0 0.00
2 1.41
117 82.39
25 17.61%
107  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
108  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 109
7 6.42
4 3.67
8 7.34
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
109  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 75
8 10.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
1 1.33
62 82.67
13 17.33%
110  โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 47
3 6.38
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
111  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 59
2 3.39
3 5.08
4 6.78
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
112  โรงเรียนบ้านดอนงัว 101
6 5.94
0 0.00
6 5.94
5 4.95
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
113  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
114  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
115  โรงเรียนบ้านโคกกุง 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
0 0.00
1 1.85
45 83.33
9 16.67%
116  โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 142
7 4.93
8 5.63
3 2.11
4 2.82
1 0.70
119 83.80
23 16.20%
117  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 162
10 6.17
3 1.85
13 8.02
0 0.00
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
118  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
21 84.00
4 16.00%
119  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 88
3 3.41
2 2.27
5 5.68
2 2.27
2 2.27
74 84.09
14 15.91%
120  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 57
5 8.77
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
121  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 102
1 0.98
5 4.90
5 4.90
5 4.90
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
122  โรงเรียนบ้านพงโพด 96
3 3.13
0 0.00
9 9.38
3 3.13
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
123  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 123
5 4.07
3 2.44
5 4.07
3 2.44
3 2.44
104 84.55
19 15.45%
124  โรงเรียนบ้านกุดซุย 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
125  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
126  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
127  โรงเรียนบ้านโคกศรี 27
0 0.00
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
128  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 136
4 2.94
3 2.21
5 3.68
4 2.94
4 2.94
116 85.29
20 14.71%
129  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 62
0 0.00
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
130  โรงเรียนอนุบาลแกดำ 104
2 1.92
2 1.92
7 6.73
2 1.92
2 1.92
89 85.58
15 14.42%
131  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
132  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
3 6.00
43 86.00
7 14.00%
133  โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 82
1 1.22
1 1.22
8 9.76
0 0.00
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
134  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
135  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 90
4 4.44
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
136  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
137  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 108
2 1.85
4 3.70
7 6.48
1 0.93
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
138  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 101
3 2.97
3 2.97
6 5.94
1 0.99
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
139  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
140  โรงเรียนบ้านดงมัน 192
6 3.13
5 2.60
12 6.25
0 0.00
0 0.00
169 88.02
23 11.98%
141  โรงเรียนบ้านหินลาด 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
142  โรงเรียนบ้านโนนทอง 129
4 3.10
3 2.33
5 3.88
1 0.78
2 1.55
114 88.37
15 11.63%
143  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 43
0 0.00
1 2.33
2 4.65
2 4.65
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
144  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
145  โรงเรียนบ้านนานกเขียน 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
146  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 112
1 0.89
0 0.00
8 7.14
3 2.68
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
147  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 94
1 1.06
4 4.26
5 5.32
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
148  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
149  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
150  โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 129
0 0.00
0 0.00
5 3.88
6 4.65
2 1.55
116 89.92
13 10.08%
151  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
152  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 80
1 1.25
3 3.75
3 3.75
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
153  โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 134
3 2.24
0 0.00
10 7.46
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
154  โรงเรียนบ้านจำนัก 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
155  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้า 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
156  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
157  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 113
0 0.00
0 0.00
9 7.96
1 0.88
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
158  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
159  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 69
1 1.45
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
160  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 81
3 3.70
3 3.70
1 1.23
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
161  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 106
4 3.77
3 2.83
2 1.89
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
162  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 131
0 0.00
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
163  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
164  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
165  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
166  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 118
2 1.69
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
167  โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 82
1 1.22
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
168  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 70
3 4.29
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
169  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 123
3 2.44
0 0.00
3 2.44
2 1.63
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
170  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ) 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
171  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
172  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 174
11 6.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 93.68
11 6.32%
173  โรงเรียนบ้านโสกภารา 144
3 2.08
2 1.39
4 2.78
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
174  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
175  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 104
3 2.88
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
176  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
177  โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
178  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 123
1 0.81
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
179  โรงเรียนบ้านซองแมว 91
2 2.20
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
180  โรงเรียนบ้านหนองโก 181
4 2.21
0 0.00
1 0.55
1 0.55
3 1.66
172 95.03
9 4.97%
181  โรงเรียนบ้านหนองคู 158
0 0.00
1 0.63
5 3.16
1 0.63
0 0.00
151 95.57
7 4.43%
182  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 123
0 0.00
0 0.00
5 4.07
0 0.00
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
183  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 123
1 0.81
0 0.00
3 2.44
0 0.00
1 0.81
118 95.93
5 4.07%
184  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
24 96.00
1 4.00%
185  โรงเรียนบ้านศาลา 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
186  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1897
4 0.21
8 0.42
60 3.16
0 0.00
0 0.00
1825 96.20
72 3.80%
187  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
188  โรงเรียนบ้านปอแดง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองโพด 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,360 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,233 5.77
เตี้ย  505 2.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,855 8.68
ผอมและเตี้ย  322 1.51
อ้วนและเตี้ย  181 0.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,264 80.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,096 คน


19.18%


Powered By www.thaieducation.net