ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 59
12 20.34
11 18.64
11 18.64
23 38.98
2 3.39
0 0.00
59 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 17
4 23.53
6 35.29
4 23.53
2 11.76
1 5.88
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 55
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
4  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 50
3 6.00
10 20.00
3 6.00
13 26.00
13 26.00
8 16.00
42 84.00%
5  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 140
24 17.14
21 15.00
23 16.43
10 7.14
12 8.57
50 35.71
90 64.29%
6  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 34
4 11.76
6 17.65
4 11.76
4 11.76
2 5.88
14 41.18
20 58.82%
7  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 223
38 17.04
9 4.04
14 6.28
47 21.08
23 10.31
92 41.26
131 58.74%
8  โรงเรียนบ้านซำจำปา 163
19 11.66
22 13.50
19 11.66
20 12.27
14 8.59
69 42.33
94 57.67%
9  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 197
16 8.12
8 4.06
32 16.24
6 3.05
44 22.34
91 46.19
106 53.81%
10  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 74
12 16.22
8 10.81
10 13.51
6 8.11
2 2.70
36 48.65
38 51.35%
11  โรงเรียนบ้านร่องแซง 44
11 25.00
0 0.00
11 25.00
0 0.00
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
12  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 52
7 13.46
5 9.62
5 9.62
5 9.62
4 7.69
26 50.00
26 50.00%
13  โรงเรียนบ้านศรีสุข 156
13 8.33
10 6.41
29 18.59
8 5.13
12 7.69
84 53.85
72 46.15%
14  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 55
3 5.45
1 1.82
10 18.18
3 5.45
8 14.55
30 54.55
25 45.45%
15  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 479
24 5.01
22 4.59
104 21.71
11 2.30
52 10.86
266 55.53
213 44.47%
16  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 45
14 31.11
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
17  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 63
5 7.94
1 1.59
10 15.87
8 12.70
4 6.35
35 55.56
28 44.44%
18  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 136
15 11.03
15 11.03
19 13.97
10 7.35
0 0.00
77 56.62
59 43.38%
19  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 194
14 7.22
9 4.64
22 11.34
5 2.58
32 16.49
112 57.73
82 42.27%
20  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 43
8 18.60
2 4.65
7 16.28
1 2.33
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
21  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 662
52 7.85
41 6.19
58 8.76
17 2.57
109 16.47
385 58.16
277 41.84%
22  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 153
14 9.15
14 9.15
24 15.69
7 4.58
5 3.27
89 58.17
64 41.83%
23  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 41
5 12.20
7 17.07
5 12.20
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
24  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 68
4 5.88
6 8.82
10 14.71
2 2.94
6 8.82
40 58.82
28 41.18%
25  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 77
10 12.99
5 6.49
16 20.78
0 0.00
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 25
4 16.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
27  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 223
6 2.69
13 5.83
18 8.07
19 8.52
31 13.90
136 60.99
87 39.01%
28  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 85
9 10.59
0 0.00
12 14.12
7 8.24
5 5.88
52 61.18
33 38.82%
29  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 75
3 4.00
15 20.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
30  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 168
21 12.50
15 8.93
11 6.55
15 8.93
0 0.00
106 63.10
62 36.90%
31  โรงเรียนโนนงามศึกษา 87
12 13.79
6 6.90
6 6.90
5 5.75
3 3.45
55 63.22
32 36.78%
32  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 120
14 11.67
1 0.83
24 20.00
4 3.33
0 0.00
77 64.17
43 35.83%
33  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 67
3 4.48
3 4.48
13 19.40
5 7.46
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
34  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 109
15 13.76
11 10.09
5 4.59
8 7.34
0 0.00
70 64.22
39 35.78%
35  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 143
14 9.79
6 4.20
21 14.69
5 3.50
5 3.50
92 64.34
51 35.66%
36  โรงเรียนบ้านโคกสูง 108
10 9.26
4 3.70
20 18.52
4 3.70
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
37  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 105
6 5.71
5 4.76
0 0.00
11 10.48
14 13.33
69 65.71
36 34.29%
38  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 41
5 12.20
3 7.32
4 9.76
2 4.88
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
39  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 162
12 7.41
14 8.64
22 13.58
6 3.70
1 0.62
107 66.05
55 33.95%
40  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 109
9 8.26
7 6.42
19 17.43
0 0.00
2 1.83
72 66.06
37 33.94%
41  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 248
16 6.45
21 8.47
13 5.24
16 6.45
15 6.05
167 67.34
81 32.66%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 303
20 6.60
2 0.66
30 9.90
24 7.92
19 6.27
208 68.65
95 31.35%
43  โรงเรียนบ้านแดง 42
8 19.05
0 0.00
4 9.52
0 0.00
1 2.38
29 69.05
13 30.95%
44  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 55
6 10.91
4 7.27
4 7.27
3 5.45
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
45  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 124
11 8.87
8 6.45
9 7.26
3 2.42
7 5.65
86 69.35
38 30.65%
46  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 82
9 10.98
9 10.98
5 6.10
2 2.44
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
47  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 96
12 12.50
9 9.38
6 6.25
2 2.08
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
48  โรงเรียนแสงบัวทอง 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
2 11.76
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
49  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 82
3 3.66
0 0.00
17 20.73
2 2.44
2 2.44
58 70.73
24 29.27%
50  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 65
4 6.15
4 6.15
10 15.38
0 0.00
1 1.54
46 70.77
19 29.23%
51  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 172
21 12.21
11 6.40
16 9.30
1 0.58
1 0.58
122 70.93
50 29.07%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 102
15 14.71
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
53  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 113
9 7.96
1 0.88
21 18.58
1 0.88
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
54  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 124
7 5.65
8 6.45
20 16.13
0 0.00
0 0.00
89 71.77
35 28.23%
55  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 83
8 9.64
9 10.84
6 7.23
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
56  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 131
12 9.16
7 5.34
10 7.63
4 3.05
2 1.53
96 73.28
35 26.72%
57  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 53
3 5.66
1 1.89
5 9.43
5 9.43
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
58  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 76
3 3.95
2 2.63
11 14.47
4 5.26
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
59  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 69
8 11.59
2 2.90
5 7.25
3 4.35
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
60  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 104
15 14.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 11.54
77 74.04
27 25.96%
61  โรงเรียนบ้านป่าน 55
7 12.73
4 7.27
3 5.45
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
62  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 189
11 5.82
2 1.06
34 17.99
1 0.53
0 0.00
141 74.60
48 25.40%
63  โรงเรียนบ้านวังยาว 217
17 7.83
17 7.83
15 6.91
4 1.84
2 0.92
162 74.65
55 25.35%
64  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 83
3 3.61
2 2.41
13 15.66
3 3.61
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
65  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 103
9 8.74
2 1.94
15 14.56
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
66  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 40
2 5.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
67  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 32
4 12.50
2 6.25
1 3.13
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
68  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 73
4 5.48
1 1.37
6 8.22
4 5.48
3 4.11
55 75.34
18 24.66%
69  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 127
13 10.24
2 1.57
16 12.60
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
70  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 140
9 6.43
6 4.29
16 11.43
3 2.14
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
71  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 140
9 6.43
0 0.00
25 17.86
0 0.00
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
72  โรงเรียนบ้านโนนทอง 165
12 7.27
3 1.82
24 14.55
0 0.00
1 0.61
125 75.76
40 24.24%
73  โรงเรียนบ้านนาเพียง 101
5 4.95
8 7.92
7 6.93
4 3.96
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
74  โรงเรียนบ้านห้วยบง 38
2 5.26
1 2.63
1 2.63
2 5.26
3 7.89
29 76.32
9 23.68%
75  โรงเรียนบ้านนาอุดม 124
7 5.65
10 8.06
8 6.45
4 3.23
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
76  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 30
3 10.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
77  โรงเรียนบ้านเขาวง 43
1 2.33
2 4.65
7 16.28
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
78  โรงเรียนบ้านหนองโก 56
4 7.14
3 5.36
4 7.14
2 3.57
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
79  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 57
9 15.79
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
80  โรงเรียนบ้านค้อ 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
5 11.36
34 77.27
10 22.73%
81  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 119
2 1.68
1 0.84
17 14.29
5 4.20
2 1.68
92 77.31
27 22.69%
82  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 106
5 4.72
0 0.00
13 12.26
0 0.00
6 5.66
82 77.36
24 22.64%
83  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 84
3 3.57
2 2.38
1 1.19
2 2.38
11 13.10
65 77.38
19 22.62%
84  โรงเรียนบ้านขนวน 222
24 10.81
9 4.05
11 4.95
5 2.25
1 0.45
172 77.48
50 22.52%
85  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 40
2 5.00
1 2.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
86  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1118
35 3.13
25 2.24
69 6.17
0 0.00
121 10.82
868 77.64
250 22.36%
87  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 161
4 2.48
14 8.70
8 4.97
4 2.48
6 3.73
125 77.64
36 22.36%
88  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 148
10 6.76
7 4.73
8 5.41
8 5.41
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
89  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 139
6 4.32
8 5.76
10 7.19
4 2.88
3 2.16
108 77.70
31 22.30%
90  โรงเรียนบ้านหนองแดง 118
10 8.47
0 0.00
16 13.56
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
91  โรงเรียนบ้านหว้า 173
5 2.89
10 5.78
7 4.05
8 4.62
8 4.62
135 78.03
38 21.97%
92  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
93  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 69
8 11.59
1 1.45
0 0.00
1 1.45
5 7.25
54 78.26
15 21.74%
94  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 65
4 6.15
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
95  โรงเรียนบ้านโนนคอม 144
6 4.17
0 0.00
19 13.19
0 0.00
6 4.17
113 78.47
31 21.53%
96  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 108
9 8.33
0 0.00
14 12.96
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
97  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 15.15
26 78.79
7 21.21%
98  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 85
5 5.88
3 3.53
8 9.41
1 1.18
1 1.18
67 78.82
18 21.18%
99  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 38
4 10.53
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 62
4 6.45
4 6.45
3 4.84
2 3.23
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
101  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 62
3 4.84
2 3.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
102  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 58
2 3.45
2 3.45
6 10.34
2 3.45
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
103  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 92
6 6.52
2 2.17
8 8.70
3 3.26
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
104  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 30
0 0.00
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
105  โรงเรียนบ้านโนนโก 144
1 0.69
5 3.47
10 6.94
2 1.39
10 6.94
116 80.56
28 19.44%
106  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 98
6 6.12
7 7.14
6 6.12
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
107  โรงเรียนบ้านชุมแพ 150
11 7.33
4 2.67
10 6.67
4 2.67
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
108  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 96
9 9.38
4 4.17
4 4.17
0 0.00
1 1.04
78 81.25
18 18.75%
109  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 49
5 10.20
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
110  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 176
5 2.84
0 0.00
27 15.34
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
111  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 127
7 5.51
2 1.57
12 9.45
2 1.57
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
112  โรงเรียนบ้านธาตุ 100
7 7.00
3 3.00
6 6.00
1 1.00
1 1.00
82 82.00
18 18.00%
113  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 212
6 2.83
0 0.00
25 11.79
7 3.30
0 0.00
174 82.08
38 17.92%
114  โรงเรียนบ้านหนองขาม 56
3 5.36
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
115  โรงเรียนนาฝายวิทยา 101
2 1.98
3 2.97
10 9.90
1 0.99
2 1.98
83 82.18
18 17.82%
116  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 90
2 2.22
2 2.22
11 12.22
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
117  โรงเรียนบ้านโนนงาม 45
0 0.00
5 11.11
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
118  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 435
18 4.14
19 4.37
31 7.13
8 1.84
1 0.23
358 82.30
77 17.70%
119  โรงเรียนบ้านนาเปือย 74
2 2.70
6 8.11
5 6.76
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
120  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
121  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 86
4 4.65
4 4.65
6 6.98
0 0.00
1 1.16
71 82.56
15 17.44%
122  โรงเรียนบ้านขามป้อม 138
11 7.97
0 0.00
13 9.42
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัว 71
2 2.82
1 1.41
5 7.04
4 5.63
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
124  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 77
4 5.19
4 5.19
5 6.49
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
125  โรงเรียนบ้านซำยาง 119
3 2.52
3 2.52
14 11.76
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
126  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
127  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 30
3 10.00
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
128  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 84
3 3.57
1 1.19
9 10.71
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
129  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 127
12 9.45
0 0.00
9 7.09
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
130  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 194
0 0.00
3 1.55
23 11.86
0 0.00
6 3.09
162 83.51
32 16.49%
131  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 147
5 3.40
2 1.36
17 11.56
0 0.00
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
132  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
133  โรงเรียนบ้านหนองสระ 38
0 0.00
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
134  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
2 3.92
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
135  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 64
0 0.00
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
136  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 103
4 3.88
4 3.88
3 2.91
3 2.91
2 1.94
87 84.47
16 15.53%
137  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 136
4 2.94
4 2.94
12 8.82
1 0.74
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
138  โรงเรียนบ้านสะอาด 106
5 4.72
4 3.77
7 6.60
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
139  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
140  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
141  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 169
11 6.51
1 0.59
13 7.69
0 0.00
0 0.00
144 85.21
25 14.79%
142  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 75
1 1.33
2 2.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
143  โรงเรียนบ้านหอย 82
2 2.44
1 1.22
8 9.76
1 1.22
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
144  โรงเรียนบ้านหาด 69
2 2.90
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
145  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 306
25 8.17
6 1.96
13 4.25
0 0.00
0 0.00
262 85.62
44 14.38%
146  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
147  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
148  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 98
6 6.12
3 3.06
5 5.10
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
149  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 106
4 3.77
0 0.00
6 5.66
5 4.72
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 85
5 5.88
4 4.71
1 1.18
2 2.35
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
151  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
1 2.33
2 4.65
37 86.05
6 13.95%
152  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 43
5 11.63
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
153  โรงเรียนบ้านนาหว้า 72
2 2.78
1 1.39
2 2.78
2 2.78
3 4.17
62 86.11
10 13.89%
154  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
155  โรงเรียนบ้านพระบาท 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
156  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 53
4 7.55
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
157  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 54
0 0.00
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
158  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
1 2.13
2 4.26
41 87.23
6 12.77%
159  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 55
0 0.00
1 1.82
6 10.91
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
160  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 71
4 5.63
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
161  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
162  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 128
4 3.13
0 0.00
12 9.38
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
163  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 89
2 2.25
2 2.25
5 5.62
2 2.25
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
164  โรงเรียนบ้านโนนลาน 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
1 2.04
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
165  โรงเรียนบ้านสงเปือย 58
0 0.00
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
166  โรงเรียนบ้านไชยสอ 75
1 1.33
2 2.67
4 5.33
2 2.67
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
167  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 126
7 5.56
3 2.38
2 1.59
3 2.38
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
168  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
169  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 177
0 0.00
3 1.69
18 10.17
0 0.00
0 0.00
156 88.14
21 11.86%
170  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 93
3 3.23
3 3.23
5 5.38
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
171  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 52
0 0.00
2 3.85
3 5.77
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
172  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
173  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 62
2 3.23
0 0.00
1 1.61
1 1.61
3 4.84
55 88.71
7 11.29%
174  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 98
5 5.10
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
175  โรงเรียนบ้านสองคอน 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
176  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 91
5 5.49
5 5.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
177  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
178  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 84
2 2.38
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
179  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 137
3 2.19
3 2.19
3 2.19
3 2.19
2 1.46
123 89.78
14 10.22%
180  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 160
3 1.88
3 1.88
10 6.25
0 0.00
0 0.00
144 90.00
16 10.00%
181  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 71
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.04
64 90.14
7 9.86%
182  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 92
2 2.17
3 3.26
4 4.35
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
183  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
184  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1256
37 2.95
45 3.58
22 1.75
18 1.43
0 0.00
1134 90.29
122 9.71%
185  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 124
3 2.42
3 2.42
3 2.42
3 2.42
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
186  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 93
0 0.00
1 1.08
4 4.30
4 4.30
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
187  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
188  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 125
7 5.60
0 0.00
4 3.20
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
189  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 128
2 1.56
2 1.56
4 3.13
3 2.34
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
190  โรงเรียนบ้านกุดเลา 105
1 0.95
6 5.71
2 1.90
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
191  โรงเรียนบ้านเม็ง 118
5 4.24
0 0.00
4 3.39
1 0.85
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
192  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
1 1.69
54 91.53
5 8.47%
193  โรงเรียนบ้านนาดี 181
2 1.10
1 0.55
7 3.87
5 2.76
0 0.00
166 91.71
15 8.29%
194  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 145
6 4.14
0 0.00
6 4.14
0 0.00
0 0.00
133 91.72
12 8.28%
195  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 85
2 2.35
2 2.35
1 1.18
0 0.00
2 2.35
78 91.76
7 8.24%
196  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 158
3 1.90
0 0.00
10 6.33
0 0.00
0 0.00
145 91.77
13 8.23%
197  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 73
1 1.37
2 2.74
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
198  โรงเรียนภูห่านศึกษา 136
0 0.00
0 0.00
11 8.09
0 0.00
0 0.00
125 91.91
11 8.09%
199  โรงเรียนท่ากุญชร 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
200  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 133
4 3.01
1 0.75
2 1.50
0 0.00
3 2.26
123 92.48
10 7.52%
201  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
202  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
1 1.85
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
203  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 82
0 0.00
2 2.44
4 4.88
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
204  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 331
9 2.72
3 0.91
12 3.63
0 0.00
0 0.00
307 92.75
24 7.25%
205  โรงเรียนบ้านหัน 69
3 4.35
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
206  โรงเรียนบ้านกุดแคน 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
207  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
208  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 58
3 5.17
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
209  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 74
1 1.35
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
210  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
211  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 108
0 0.00
0 0.00
5 4.63
2 1.85
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
212  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
213  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
214  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 112
0 0.00
2 1.79
5 4.46
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
215  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
216  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
217  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
218  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 156
3 1.92
4 2.56
2 1.28
0 0.00
0 0.00
147 94.23
9 5.77%
219  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 88
1 1.14
1 1.14
2 2.27
1 1.14
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
220  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
221  โรงเรียนบ้านหนองหอย 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
222  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
223  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
224  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
2 1.61
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
225  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
2 3.17
60 95.24
3 4.76%
226  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 148
3 2.03
0 0.00
4 2.70
0 0.00
0 0.00
141 95.27
7 4.73%
227  โรงเรียนบ้านยางคำ 236
2 0.85
0 0.00
5 2.12
3 1.27
1 0.42
225 95.34
11 4.66%
228  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
229  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 86
0 0.00
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
230  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
231  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 145
0 0.00
0 0.00
2 1.38
3 2.07
0 0.00
140 96.55
5 3.45%
232  โรงเรียนบ้านดอนแขม 118
1 0.85
0 0.00
0 0.00
1 0.85
2 1.69
114 96.61
4 3.39%
233  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
234  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1020
3 0.29
2 0.20
10 0.98
0 0.00
0 0.00
1005 98.53
15 1.47%
235  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
236  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 95
1 1.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 98.95
1 1.05%
237  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านสันติสุข 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านผาขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านหัวภู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านเรือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
255  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,854 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,358 5.06
เตี้ย  831 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,110 7.86
ผอมและเตี้ย  567 2.11
อ้วนและเตี้ย  713 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,275 79.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,579 คน


20.78%


Powered By www.thaieducation.net