ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 7
1 14.29
0 0.00
6 85.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังบอน 3
0 0.00
2 66.67
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
1 12.50
4 50.00
4 50.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 34
5 14.71
3 8.82
4 11.76
4 11.76
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
5  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 76
14 18.42
6 7.89
11 14.47
2 2.63
0 0.00
43 56.58
33 43.42%
6  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 45
7 15.56
2 4.44
8 17.78
2 4.44
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
7  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 47
6 12.77
4 8.51
6 12.77
3 6.38
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
8  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 206
6 2.91
10 4.85
26 12.62
16 7.77
23 11.17
125 60.68
81 39.32%
9  โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 73
4 5.48
6 8.22
11 15.07
6 8.22
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
10  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 66
11 16.67
6 9.09
6 9.09
1 1.52
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
11  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 28
3 10.71
3 10.71
3 10.71
1 3.57
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
12  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 20
3 15.00
1 5.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
13  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 20
3 15.00
1 5.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
14  โรงเรียนบ้านแสงภา 72
4 5.56
2 2.78
7 9.72
6 8.33
6 8.33
47 65.28
25 34.72%
15  โรงเรียนบ้านผึ้ง 38
4 10.53
3 7.89
5 13.16
0 0.00
1 2.63
25 65.79
13 34.21%
16  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
17  โรงเรียนบ้านวังยาว 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
1 1.72
10 17.24
39 67.24
19 32.76%
18  โรงเรียนบ้านหนองบง 239
53 22.18
5 2.09
19 7.95
0 0.00
0 0.00
162 67.78
77 32.22%
19  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 95
5 5.26
5 5.26
12 12.63
5 5.26
3 3.16
65 68.42
30 31.58%
20  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 122
0 0.00
0 0.00
13 10.66
10 8.20
15 12.30
84 68.85
38 31.15%
21  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 83
8 9.64
7 8.43
10 12.05
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
22  โรงเรียนบ้านโคก 71
4 5.63
3 4.23
14 19.72
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
23  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 915
63 6.89
57 6.23
51 5.57
57 6.23
37 4.04
650 71.04
265 28.96%
24  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 28
2 7.14
1 3.57
2 7.14
2 7.14
1 3.57
20 71.43
8 28.57%
25  โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 43
4 9.30
2 4.65
3 6.98
0 0.00
3 6.98
31 72.09
12 27.91%
26  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 62
6 9.68
4 6.45
5 8.06
2 3.23
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
27  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 15
0 0.00
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
28  โรงเรียนบ้านโป่งชี 69
5 7.25
3 4.35
5 7.25
3 4.35
2 2.90
51 73.91
18 26.09%
29  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 150
7 4.67
6 4.00
15 10.00
7 4.67
3 2.00
112 74.67
38 25.33%
30  โรงเรียนบ้านนามาลา 24
1 4.17
0 0.00
5 20.83
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
31  โรงเรียนบ้านปากหมัน 12
2 16.67
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
32  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 32
1 3.13
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
33  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
34  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
35  โรงเรียนบ้านร่องจิก 65
2 3.08
0 0.00
11 16.92
2 3.08
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
36  โรงเรียนบ้านหินสอ 26
3 11.54
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
37  โรงเรียนบ้านโคกงาม 261
18 6.90
13 4.98
25 9.58
1 0.38
3 1.15
201 77.01
60 22.99%
38  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 9
0 0.00
1 11.11
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
39  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
40  โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
2 7.41
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
41  โรงเรียนบ้านหินแลบ 27
3 11.11
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
42  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 315
8 2.54
11 3.49
41 13.02
0 0.00
7 2.22
248 78.73
67 21.27%
43  โรงเรียนด่านซ้าย 95
5 5.26
4 4.21
8 8.42
1 1.05
2 2.11
75 78.95
20 21.05%
44  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 62
0 0.00
1 1.61
12 19.35
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
45  โรงเรียนบ้านโพนสูง 67
3 4.48
1 1.49
7 10.45
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 64
6 9.38
1 1.56
5 7.81
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
47  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
12 80.00
3 20.00%
48  โรงเรียนบ้านนาข่า 25
4 16.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
49  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
50  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 30
2 6.67
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
51  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 51
3 5.88
2 3.92
3 5.88
0 0.00
2 3.92
41 80.39
10 19.61%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 88
6 6.82
3 3.41
8 9.09
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
53  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 32
1 3.13
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
54  โรงเรียนบ้านแก่ง 82
1 1.22
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
55  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
56  โรงเรียนบ้านหนองแซง 11
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
57  โรงเรียนบ้านปากแดง 101
3 2.97
3 2.97
12 11.88
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
58  โรงเรียนบ้านหนองผือ 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
1 1.96
4 7.84
42 82.35
9 17.65%
59  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
0 0.00
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
60  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
61  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
62  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 103
5 4.85
1 0.97
11 10.68
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
63  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 44
3 6.82
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
64  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 32
1 3.13
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
65  โรงเรียนบ้านกกสะตี 72
3 4.17
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
66  โรงเรียนบ้านนาดี 27
0 0.00
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
67  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
68  โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
6 85.71
1 14.29%
69  โรงเรียนบ้านนาทอง 43
4 9.30
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
70  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
71  โรงเรียนบ้านท่อน 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
20 86.96
3 13.04%
72  โรงเรียนบ้านนาคูณ 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
73  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
74  โรงเรียนบ้านเครือคู้ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
75  โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 42
1 2.38
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
76  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
77  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
78  โรงเรียนบ้านบง 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
79  โรงเรียนบ้านโป่ง 28
3 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
80  โรงเรียนบ้านนาเจียง 82
3 3.66
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
81  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
82  โรงเรียนบ้านโคนผง 64
2 3.13
0 0.00
1 1.56
1 1.56
1 1.56
59 92.19
5 7.81%
83  โรงเรียนบ้านแก่งครก 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
84  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 110
1 0.91
0 0.00
3 2.73
2 1.82
1 0.91
103 93.64
7 6.36%
85  โรงเรียนบ้านทับกี่ 111
2 1.80
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
104 93.69
7 6.31%
86  โรงเรียนบ้านไฮตาก 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
87  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 110
0 0.00
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
88  โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
89  โรงเรียนบ้านสองคอน 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
90  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 33
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
91  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
92  โรงเรียนบ้านซำทอง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านด่านดู่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านกกจาน 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านปางคอม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านวังเวิน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,022 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  355 5.90
เตี้ย  196 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  538 8.93
ผอมและเตี้ย  153 2.54
อ้วนและเตี้ย  129 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,651 77.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,371 คน


22.77%


Powered By www.thaieducation.net