ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.62
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านผาสะนา 54
12 22.22
2 3.70
30 55.56
6 11.11
4 7.41
0 0.00
54 100.00%
2  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 67
17 25.37
31 46.27
4 5.97
5 7.46
3 4.48
7 10.45
60 89.55%
3  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 4
1 25.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00%
4  โรงเรียนบ้านกุดแก 131
16 12.21
12 9.16
21 16.03
16 12.21
12 9.16
54 41.22
77 58.78%
5  โรงเรียนบ้านวังแท่น 160
30 18.75
18 11.25
18 11.25
10 6.25
5 3.13
79 49.38
81 50.63%
6  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 185
19 10.27
18 9.73
35 18.92
7 3.78
9 4.86
97 52.43
88 47.57%
7  โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 133
11 8.27
13 9.77
23 17.29
10 7.52
5 3.76
71 53.38
62 46.62%
8  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 144
20 13.89
16 11.11
9 6.25
14 9.72
8 5.56
77 53.47
67 46.53%
9  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 179
12 6.70
10 5.59
37 20.67
7 3.91
14 7.82
99 55.31
80 44.69%
10  โรงเรียนบ้านศรีรักษา 83
9 10.84
3 3.61
16 19.28
2 2.41
7 8.43
46 55.42
37 44.58%
11  โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 119
33 27.73
10 8.40
9 7.56
0 0.00
0 0.00
67 56.30
52 43.70%
12  โรงเรียนบ้านวังม่วง 274
35 12.77
25 9.12
47 17.15
12 4.38
0 0.00
155 56.57
119 43.43%
13  โรงเรียนบ้านปากปวน 190
8 4.21
0 0.00
30 15.79
8 4.21
29 15.26
115 60.53
75 39.47%
14  โรงเรียนบ้านลาด 185
17 9.19
15 8.11
14 7.57
11 5.95
13 7.03
115 62.16
70 37.84%
15  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 80
1 1.25
5 6.25
6 7.50
8 10.00
10 12.50
50 62.50
30 37.50%
16  โรงเรียนบ้านกกบก 59
2 3.39
1 1.69
12 20.34
1 1.69
5 8.47
38 64.41
21 35.59%
17  โรงเรียนบ้านโนน 60
6 10.00
5 8.33
5 8.33
2 3.33
3 5.00
39 65.00
21 35.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 109
14 12.84
4 3.67
4 3.67
4 3.67
12 11.01
71 65.14
38 34.86%
19  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 23
2 8.70
1 4.35
5 21.74
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
20  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138
24 17.39
10 7.25
14 10.14
0 0.00
0 0.00
90 65.22
48 34.78%
21  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 51
10 19.61
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
22  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 78
10 12.82
10 12.82
6 7.69
0 0.00
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
23  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 129
8 6.20
5 3.88
10 7.75
13 10.08
7 5.43
86 66.67
43 33.33%
24  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 92
9 9.78
5 5.43
14 15.22
2 2.17
0 0.00
62 67.39
30 32.61%
25  โรงเรียนบ้านโคกมน 219
24 10.96
2 0.91
42 19.18
1 0.46
2 0.91
148 67.58
71 32.42%
26  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 69
3 4.35
12 17.39
6 8.70
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
27  โรงเรียนบ้านป่าบง 137
3 2.19
2 1.46
4 2.92
23 16.79
9 6.57
96 70.07
41 29.93%
28  โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 27
3 11.11
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
29  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 24
2 8.33
2 8.33
1 4.17
2 8.33
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
30  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 63
0 0.00
0 0.00
15 23.81
2 3.17
1 1.59
45 71.43
18 28.57%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัว 237
9 3.80
13 5.49
30 12.66
7 2.95
8 3.38
170 71.73
67 28.27%
32  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 89
8 8.99
0 0.00
15 16.85
2 2.25
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
33  โรงเรียนบ้านขอนยาง 57
6 10.53
0 0.00
9 15.79
0 0.00
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
34  โรงเรียนบ้านนาวัว 136
14 10.29
3 2.21
14 10.29
5 3.68
2 1.47
98 72.06
38 27.94%
35  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 43
2 4.65
0 0.00
7 16.28
3 6.98
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
36  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 104
10 9.62
13 12.50
0 0.00
3 2.88
3 2.88
75 72.12
29 27.88%
37  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 65
1 1.54
3 4.62
13 20.00
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
38  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 49
4 8.16
4 8.16
4 8.16
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
39  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 219
19 8.68
3 1.37
29 13.24
4 1.83
3 1.37
161 73.52
58 26.48%
40  โรงเรียนโคกสง่า 101
11 10.89
0 0.00
7 6.93
2 1.98
6 5.94
75 74.26
26 25.74%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 318
24 7.55
24 7.55
29 9.12
3 0.94
1 0.31
237 74.53
81 25.47%
42  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 126
15 11.90
8 6.35
6 4.76
3 2.38
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
43  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 24
3 12.50
3 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
44  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 288
30 10.42
12 4.17
15 5.21
8 2.78
6 2.08
217 75.35
71 24.65%
45  โรงเรียนบ้านนาล้อม 59
4 6.78
6 10.17
3 5.08
0 0.00
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
46  โรงเรียนบ้านนาแก 115
2 1.74
6 5.22
13 11.30
2 1.74
4 3.48
88 76.52
27 23.48%
47  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 229
21 9.17
15 6.55
17 7.42
0 0.00
0 0.00
176 76.86
53 23.14%
48  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 746
14 1.88
17 2.28
122 16.35
19 2.55
0 0.00
574 76.94
172 23.06%
49  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 100
4 4.00
4 4.00
8 8.00
6 6.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
50  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 50
0 0.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
51  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 52
1 1.92
0 0.00
10 19.23
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
52  โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
53  โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 91
5 5.49
4 4.40
10 10.99
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
54  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 48
2 4.17
2 4.17
6 12.50
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
55  โรงเรียนวังน้ำพุ 24
3 12.50
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
56  โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 200
17 8.50
5 2.50
19 9.50
0 0.00
0 0.00
159 79.50
41 20.50%
57  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 114
12 10.53
0 0.00
11 9.65
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
58  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 454
18 3.96
14 3.08
59 13.00
0 0.00
0 0.00
363 79.96
91 20.04%
59  โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
60  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 759
33 4.35
37 4.87
39 5.14
27 3.56
13 1.71
610 80.37
149 19.63%
61  โรงเรียนบ้านหนองตานา 128
8 6.25
4 3.13
13 10.16
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
62  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 207
7 3.38
9 4.35
23 11.11
1 0.48
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
63  โรงเรียนบ้านผาหวาย 136
10 7.35
5 3.68
10 7.35
1 0.74
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
64  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 199
20 10.05
0 0.00
18 9.05
0 0.00
0 0.00
161 80.90
38 19.10%
65  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 262
10 3.82
12 4.58
24 9.16
2 0.76
2 0.76
212 80.92
50 19.08%
66  โรงเรียนบ้านซำไฮ 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
2 4.76
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
67  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 200
9 4.50
9 4.50
18 9.00
1 0.50
1 0.50
162 81.00
38 19.00%
68  โรงเรียนบ้านนาแปน 153
10 6.54
2 1.31
15 9.80
1 0.65
1 0.65
124 81.05
29 18.95%
69  โรงเรียนบ้านซำบุ่น 48
0 0.00
0 0.00
8 16.67
0 0.00
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
70  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 112
1 0.89
1 0.89
14 12.50
5 4.46
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
71  โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 102
5 4.90
4 3.92
7 6.86
2 1.96
1 0.98
83 81.37
19 18.63%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 167
12 7.19
6 3.59
12 7.19
1 0.60
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
73  โรงเรียนบ้านโพนทอง 38
0 0.00
3 7.89
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
74  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 114
11 9.65
0 0.00
10 8.77
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
75  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 93
4 4.30
5 5.38
8 8.60
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
76  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 97
2 2.06
4 4.12
11 11.34
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
77  โรงเรียนบ้านซำไคร้ 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
78  โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 115
7 6.09
3 2.61
10 8.70
0 0.00
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
79  โรงเรียนบ้านปวนพุ 155
8 5.16
6 3.87
4 2.58
4 2.58
4 2.58
129 83.23
26 16.77%
80  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
81  โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1045
42 4.02
18 1.72
109 10.43
2 0.19
0 0.00
874 83.64
171 16.36%
82  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
83  โรงเรียนบ้านวังสะพุง 274
14 5.11
8 2.92
20 7.30
0 0.00
0 0.00
232 84.67
42 15.33%
84  โรงเรียนบ้านผาน้อย 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
85  โรงเรียนบ้านอุ่ม 158
8 5.06
0 0.00
16 10.13
0 0.00
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
86  โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
2 3.77
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
87  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 113
7 6.19
0 0.00
10 8.85
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
88  โรงเรียนบ้านซำม่วง 49
0 0.00
4 8.16
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
89  โรงเรียนบ้านดงน้อย 112
6 5.36
3 2.68
7 6.25
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
90  โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
91  โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 35
0 0.00
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
92  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 92
3 3.26
3 3.26
6 6.52
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
93  โรงเรียนบ้านนายาง 36
3 8.33
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
94  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 74
2 2.70
1 1.35
1 1.35
2 2.70
4 5.41
64 86.49
10 13.51%
95  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 90
6 6.67
4 4.44
2 2.22
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
96  โรงเรียนบ้านเล้า 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
97  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 107
7 6.54
2 1.87
4 3.74
1 0.93
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
98  โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 94
5 5.32
3 3.19
4 4.26
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
99  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 205
10 4.88
13 6.34
3 1.46
0 0.00
0 0.00
179 87.32
26 12.68%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 168
6 3.57
3 1.79
10 5.95
1 0.60
1 0.60
147 87.50
21 12.50%
101  โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 90
3 3.33
3 3.33
3 3.33
2 2.22
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
102  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 33
1 3.03
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
103  โรงเรียนบ้านนาโก 170
5 2.94
6 3.53
8 4.71
1 0.59
0 0.00
150 88.24
20 11.76%
104  โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
105  โรงเรียนบ้านพองหนีบ 65
3 4.62
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
106  โรงเรียนบ้านหนองนอ 75
2 2.67
2 2.67
4 5.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
107  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
108  โรงเรียนชุมชนหนองหิน 453
27 5.96
7 1.55
14 3.09
0 0.00
0 0.00
405 89.40
48 10.60%
109  โรงเรียนบ้านซำพร้าว 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
110  โรงเรียนบ้านหนองตูม 71
0 0.00
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
111  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 122
3 2.46
0 0.00
9 7.38
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
112  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 183
5 2.73
1 0.55
9 4.92
3 1.64
0 0.00
165 90.16
18 9.84%
113  โรงเรียนบ้านวังยาง 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
114  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
115  โรงเรียนบ้านสวนปอ 86
5 5.81
2 2.33
1 1.16
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
116  โรงเรียนบ้านหัวขัว 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
1 2.78
33 91.67
3 8.33%
117  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
118  โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 76
2 2.63
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
119  โรงเรียนบ้านแสนสุข 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
120  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 220
1 0.45
2 0.91
13 5.91
0 0.00
0 0.00
204 92.73
16 7.27%
121  โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 90
2 2.22
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
122  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
123  โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 128
2 1.56
1 0.78
5 3.91
0 0.00
0 0.00
120 93.75
8 6.25%
124  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 134
2 1.49
2 1.49
4 2.99
0 0.00
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
125  โรงเรียนบ้านหนองขาม 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
126  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 105
0 0.00
1 0.95
5 4.76
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
127  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 91
0 0.00
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
128  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 76
0 0.00
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
129  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
130  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 173
0 0.00
0 0.00
5 2.89
0 0.00
0 0.00
168 97.11
5 2.89%
131  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 138
0 0.00
0 0.00
3 2.17
0 0.00
0 0.00
135 97.83
3 2.17%
132  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 222
0 0.00
0 0.00
4 1.80
0 0.00
0 0.00
218 98.20
4 1.80%
133  โรงเรียนบ้านซำบ่าง 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,943 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  982 5.80
เตี้ย  606 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,551 9.15
ผอมและเตี้ย  301 1.78
อ้วนและเตี้ย  226 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,277 78.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,666 คน


21.64%


Powered By www.thaieducation.net