ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.21
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกงพาน 41
3 7.32
0 0.00
8 19.51
20 48.78
10 24.39
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 44
3 6.82
4 9.09
34 77.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
44 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคำบอน 85
57 67.06
28 32.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 3
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
1 33.33
0 0.00
3 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 46
15 32.61
12 26.09
4 8.70
12 26.09
3 6.52
0 0.00
46 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกศรี 33
7 21.21
7 21.21
6 18.18
7 21.21
6 18.18
0 0.00
33 100.00%
7  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 87
15 17.24
10 11.49
7 8.05
25 28.74
13 14.94
17 19.54
70 80.46%
8  โรงเรียนบ้านหนองบัว 56
17 30.36
8 14.29
2 3.57
6 10.71
5 8.93
18 32.14
38 67.86%
9  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 56
5 8.93
0 0.00
9 16.07
14 25.00
8 14.29
20 35.71
36 64.29%
10  โรงเรียนบ้านบะยาว 67
9 13.43
12 17.91
6 8.96
9 13.43
6 8.96
25 37.31
42 62.69%
11  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 62
14 22.58
9 14.52
10 16.13
0 0.00
0 0.00
29 46.77
33 53.23%
12  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 39
7 17.95
6 15.38
7 17.95
0 0.00
0 0.00
19 48.72
20 51.28%
13  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 130
13 10.00
13 10.00
15 11.54
17 13.08
7 5.38
65 50.00
65 50.00%
14  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 147
25 17.01
27 18.37
18 12.24
2 1.36
0 0.00
75 51.02
72 48.98%
15  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 79
17 21.52
4 5.06
15 18.99
0 0.00
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
16  โรงเรียนบ้านพันดอน 88
9 10.23
7 7.95
14 15.91
3 3.41
7 7.95
48 54.55
40 45.45%
17  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 80
9 11.25
5 6.25
3 3.75
12 15.00
7 8.75
44 55.00
36 45.00%
18  โรงเรียนบ้านผือ 85
15 17.65
4 4.71
6 7.06
6 7.06
6 7.06
48 56.47
37 43.53%
19  โรงเรียนบ้านหนองแวง 28
2 7.14
3 10.71
5 17.86
0 0.00
2 7.14
16 57.14
12 42.86%
20  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 122
14 11.48
8 6.56
15 12.30
4 3.28
10 8.20
71 58.20
51 41.80%
21  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 192
42 21.88
9 4.69
27 14.06
0 0.00
2 1.04
112 58.33
80 41.67%
22  โรงเรียนบ้านวาปี 91
2 2.20
5 5.49
28 30.77
0 0.00
2 2.20
54 59.34
37 40.66%
23  โรงเรียนบ้านนาแบก 101
10 9.90
8 7.92
9 8.91
6 5.94
7 6.93
61 60.40
40 39.60%
24  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 144
17 11.81
7 4.86
29 20.14
4 2.78
0 0.00
87 60.42
57 39.58%
25  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 49
5 10.20
4 8.16
7 14.29
2 4.08
1 2.04
30 61.22
19 38.78%
26  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 60
8 13.33
4 6.67
4 6.67
7 11.67
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
27  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 200
36 18.00
15 7.50
24 12.00
1 0.50
0 0.00
124 62.00
76 38.00%
28  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 113
14 12.39
7 6.19
17 15.04
4 3.54
0 0.00
71 62.83
42 37.17%
29  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 151
17 11.26
19 12.58
9 5.96
7 4.64
1 0.66
98 64.90
53 35.10%
30  โรงเรียนบ้านท่ายม 74
5 6.76
5 6.76
15 20.27
0 0.00
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
31  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 196
5 2.55
6 3.06
34 17.35
5 2.55
15 7.65
131 66.84
65 33.16%
32  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 585
34 5.81
6 1.03
70 11.97
40 6.84
44 7.52
391 66.84
194 33.16%
33  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 122
10 8.20
10 8.20
8 6.56
10 8.20
1 0.82
83 68.03
39 31.97%
34  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 167
16 9.58
11 6.59
20 11.98
5 2.99
0 0.00
115 68.86
52 31.14%
35  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 243
21 8.64
13 5.35
30 12.35
4 1.65
6 2.47
169 69.55
74 30.45%
36  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 66
6 9.09
1 1.52
11 16.67
1 1.52
1 1.52
46 69.70
20 30.30%
37  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 53
2 3.77
4 7.55
7 13.21
1 1.89
2 3.77
37 69.81
16 30.19%
38  โรงเรียนชุมชนจำปี 142
24 16.90
5 3.52
13 9.15
0 0.00
0 0.00
100 70.42
42 29.58%
39  โรงเรียนบ้านกอก 133
8 6.02
15 11.28
14 10.53
1 0.75
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
40  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 21
1 4.76
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
41  โรงเรียนบ้านนกขะบา 39
3 7.69
2 5.13
6 15.38
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
42  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 134
17 12.69
5 3.73
14 10.45
1 0.75
0 0.00
97 72.39
37 27.61%
43  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 160
13 8.13
3 1.88
26 16.25
2 1.25
0 0.00
116 72.50
44 27.50%
44  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 193
26 13.47
5 2.59
18 9.33
4 2.07
0 0.00
140 72.54
53 27.46%
45  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 113
6 5.31
9 7.96
11 9.73
5 4.42
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
46  โรงเรียนบ้านกุดยาง 154
25 16.23
6 3.90
10 6.49
0 0.00
0 0.00
113 73.38
41 26.62%
47  โรงเรียนบ้านปะโค 209
21 10.05
0 0.00
34 16.27
0 0.00
0 0.00
154 73.68
55 26.32%
48  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 66
4 6.06
6 9.09
3 4.55
2 3.03
2 3.03
49 74.24
17 25.76%
49  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 35
3 8.57
2 5.71
3 8.57
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
50  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 176
3 1.70
4 2.27
31 17.61
7 3.98
0 0.00
131 74.43
45 25.57%
51  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 139
7 5.04
1 0.72
25 17.99
2 1.44
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
52  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
53  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 76
5 6.58
1 1.32
13 17.11
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
54  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 130
14 10.77
3 2.31
12 9.23
3 2.31
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
55  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 167
7 4.19
10 5.99
22 13.17
1 0.60
1 0.60
126 75.45
41 24.55%
56  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 49
4 8.16
2 4.08
6 12.24
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
57  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 111
9 8.11
2 1.80
11 9.91
3 2.70
2 1.80
84 75.68
27 24.32%
58  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 50
3 6.00
1 2.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
59  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 125
6 4.80
16 12.80
7 5.60
0 0.00
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
60  โรงเรียนบ้านสี่แจ 136
6 4.41
3 2.21
6 4.41
0 0.00
16 11.76
105 77.21
31 22.79%
61  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 104
5 4.81
5 4.81
12 11.54
1 0.96
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
62  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 86
3 3.49
0 0.00
14 16.28
0 0.00
2 2.33
67 77.91
19 22.09%
63  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 41
3 7.32
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
64  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 92
3 3.26
4 4.35
11 11.96
2 2.17
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
65  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 102
3 2.94
3 2.94
11 10.78
1 0.98
4 3.92
80 78.43
22 21.57%
66  โรงเรียนบ้านโปร่ง 104
3 2.88
2 1.92
16 15.38
0 0.00
1 0.96
82 78.85
22 21.15%
67  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 199
7 3.52
5 2.51
30 15.08
0 0.00
0 0.00
157 78.89
42 21.11%
68  โรงเรียนบ้านเซียบ 125
8 6.40
0 0.00
18 14.40
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
69  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 123
10 8.13
5 4.07
9 7.32
1 0.81
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
70  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 84
4 4.76
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
71  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 128
5 3.91
3 2.34
17 13.28
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
72  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 72
2 2.78
7 9.72
5 6.94
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
73  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 72
4 5.56
3 4.17
7 9.72
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
74  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 165
8 4.85
4 2.42
13 7.88
6 3.64
1 0.61
133 80.61
32 19.39%
75  โรงเรียนบ้านกุดจิก 57
1 1.75
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
76  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 73
4 5.48
3 4.11
0 0.00
7 9.59
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
77  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 800
55 6.88
18 2.25
75 9.38
2 0.25
1 0.13
649 81.13
151 18.88%
78  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 43
3 6.98
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
79  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 130
5 3.85
0 0.00
17 13.08
0 0.00
2 1.54
106 81.54
24 18.46%
80  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
81  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 66
3 4.55
4 6.06
2 3.03
3 4.55
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
82  โรงเรียนบ้านคำม่วง 61
9 14.75
0 0.00
1 1.64
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
83  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 100
2 2.00
3 3.00
9 9.00
2 2.00
2 2.00
82 82.00
18 18.00%
84  โรงเรียนบ้านคำน้อย 112
6 5.36
7 6.25
7 6.25
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
85  โรงเรียนบ้านโนนสูง 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
86  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
87  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 148
4 2.70
0 0.00
22 14.86
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
88  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
89  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.70
19 82.61
4 17.39%
90  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 157
3 1.91
6 3.82
17 10.83
1 0.64
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
91  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 71
5 7.04
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
92  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 77
2 2.60
2 2.60
9 11.69
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
93  โรงเรียนบ้านทมนางาม 166
15 9.04
3 1.81
10 6.02
0 0.00
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
94  โรงเรียนดงง่ามนางาม 107
12 11.21
3 2.80
0 0.00
0 0.00
3 2.80
89 83.18
18 16.82%
95  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 42
0 0.00
2 4.76
4 9.52
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
96  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 292
12 4.11
13 4.45
14 4.79
3 1.03
6 2.05
244 83.56
48 16.44%
97  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 277
7 2.53
9 3.25
29 10.47
0 0.00
0 0.00
232 83.75
45 16.25%
98  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 567
35 6.17
0 0.00
34 6.00
0 0.00
23 4.06
475 83.77
92 16.23%
99  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
100  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 77
0 0.00
1 1.30
10 12.99
1 1.30
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
101  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 84
0 0.00
4 4.76
8 9.52
1 1.19
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
102  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 91
3 3.30
7 7.69
4 4.40
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
103  โรงเรียนบ้านสมดี 26
3 11.54
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
104  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 117
5 4.27
2 1.71
9 7.69
1 0.85
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
105  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
106  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 79
7 8.86
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
107  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 94
7 7.45
4 4.26
2 2.13
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
108  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 58
5 8.62
0 0.00
1 1.72
0 0.00
2 3.45
50 86.21
8 13.79%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 95
7 7.37
3 3.16
3 3.16
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
110  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 103
8 7.77
2 1.94
4 3.88
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
111  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
112  โรงเรียนบ้านสามขา 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
113  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 77
3 3.90
4 5.19
2 2.60
1 1.30
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
114  โรงเรียนบ้านหนองกุง 108
4 3.70
2 1.85
8 7.41
0 0.00
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
115  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 170
6 3.53
0 0.00
12 7.06
4 2.35
0 0.00
148 87.06
22 12.94%
116  โรงเรียนบ้านนายูง 85
2 2.35
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
117  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 71
1 1.41
1 1.41
3 4.23
4 5.63
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
118  โรงเรียนบ้านดงน้อย 143
5 3.50
5 3.50
0 0.00
5 3.50
3 2.10
125 87.41
18 12.59%
119  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 223
7 3.14
5 2.24
14 6.28
2 0.90
0 0.00
195 87.44
28 12.56%
120  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65
1 1.54
1 1.54
1 1.54
3 4.62
2 3.08
57 87.69
8 12.31%
121  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 84
3 3.57
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
122  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
123  โรงเรียนบ้านตูม 132
0 0.00
0 0.00
13 9.85
2 1.52
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
124  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 178
4 2.25
2 1.12
12 6.74
2 1.12
0 0.00
158 88.76
20 11.24%
125  โรงเรียนบ้านท่าลาด 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
126  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
127  โรงเรียนบ้านเดียม 74
0 0.00
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
128  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 133
0 0.00
0 0.00
8 6.02
6 4.51
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
129  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 152
1 0.66
1 0.66
13 8.55
1 0.66
0 0.00
136 89.47
16 10.53%
130  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 115
3 2.61
2 1.74
7 6.09
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
131  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 126
2 1.59
0 0.00
6 4.76
2 1.59
3 2.38
113 89.68
13 10.32%
132  โรงเรียนบ้านหนองโก 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
0 0.00
2 3.39
53 89.83
6 10.17%
133  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
134  โรงเรียนบ้านโนนสา 120
2 1.67
4 3.33
4 3.33
0 0.00
2 1.67
108 90.00
12 10.00%
135  โรงเรียนบ้านท่าสัง 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
136  โรงเรียนบ้านโพนทอง 125
4 3.20
3 2.40
5 4.00
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
137  โรงเรียนบ้านผาทอง 84
2 2.38
2 2.38
3 3.57
0 0.00
1 1.19
76 90.48
8 9.52%
138  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 84
3 3.57
2 2.38
3 3.57
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
139  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143
7 4.90
4 2.80
2 1.40
0 0.00
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
140  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
2 4.55
40 90.91
4 9.09%
141  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 33
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
142  โรงเรียนบ้านหนองแดง 89
2 2.25
0 0.00
3 3.37
3 3.37
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
143  โรงเรียนบ้านดงเรือง 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
144  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
145  โรงเรียนบ้านวังทอง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
146  โรงเรียนบ้านนาฝาย 168
8 4.76
0 0.00
5 2.98
0 0.00
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
147  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
148  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 209
10 4.78
2 0.96
3 1.44
1 0.48
0 0.00
193 92.34
16 7.66%
149  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
150  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
151  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 99
5 5.05
1 1.01
0 0.00
1 1.01
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
152  โรงเรียนบ้านดงกลาง 180
1 0.56
0 0.00
11 6.11
0 0.00
0 0.00
168 93.33
12 6.67%
153  โรงเรียนบ้านทับไฮ 90
3 3.33
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
154  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 91
3 3.30
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
155  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 139
5 3.60
1 0.72
3 2.16
0 0.00
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
156  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
157  โรงเรียนบ้านนาม่วง 78
0 0.00
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
158  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 145
1 0.69
0 0.00
3 2.07
2 1.38
3 2.07
136 93.79
9 6.21%
159  โรงเรียนบ้านคำจวง 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
160  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 153
3 1.96
2 1.31
4 2.61
0 0.00
0 0.00
144 94.12
9 5.88%
161  โรงเรียนบ้านดูนเลา 52
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
162  โรงเรียนบ้านคำยาง 229
3 1.31
3 1.31
6 2.62
1 0.44
0 0.00
216 94.32
13 5.68%
163  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
164  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
165  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 155
0 0.00
0 0.00
2 1.29
6 3.87
0 0.00
147 94.84
8 5.16%
166  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 890
6 0.67
25 2.81
6 0.67
3 0.34
0 0.00
850 95.51
40 4.49%
167  โรงเรียนบ้านม่วงดง 71
1 1.41
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
168  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
24 96.00
1 4.00%
169  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 255
2 0.78
2 0.78
2 0.78
3 1.18
1 0.39
245 96.08
10 3.92%
170  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
171  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
1 1.19
81 96.43
3 3.57%
172  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 148
0 0.00
0 0.00
4 2.70
0 0.00
1 0.68
143 96.62
5 3.38%
173  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 216
0 0.00
0 0.00
5 2.31
0 0.00
0 0.00
211 97.69
5 2.31%
174  โรงเรียนบ้านหนองแสง 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 153
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,739 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,169 5.92
เตี้ย  627 3.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,609 8.15
ผอมและเตี้ย  362 1.83
อ้วนและเตี้ย  266 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,706 79.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,033 คน


20.43%


Powered By www.thaieducation.net