ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 219 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 219 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 68
14 20.59
12 17.65
12 17.65
18 26.47
12 17.65
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาทาม 3
0 0.00
2 66.67
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 52
5 9.62
5 9.62
28 53.85
11 21.15
3 5.77
0 0.00
52 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 110
17 15.45
31 28.18
29 26.36
18 16.36
15 13.64
0 0.00
110 100.00%
5  โรงเรียนบ้านอูบมุง 130
40 30.77
39 30.00
43 33.08
8 6.15
0 0.00
0 0.00
130 100.00%
6  โรงเรียนบ้านแมด 6
1 16.67
0 0.00
4 66.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 4
3 75.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 64
9 14.06
11 17.19
28 43.75
9 14.06
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
9  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 80
13 16.25
11 13.75
20 25.00
9 11.25
5 6.25
22 27.50
58 72.50%
10  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 144
24 16.67
22 15.28
42 29.17
15 10.42
0 0.00
41 28.47
103 71.53%
11  โรงเรียนบ้านยวด 110
22 20.00
-11 -10.00
21 19.09
27 24.55
19 17.27
32 29.09
78 70.91%
12  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 153
14 9.15
10 6.54
25 16.34
24 15.69
35 22.88
45 29.41
108 70.59%
13  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1135
102 8.99
96 8.46
222 19.56
58 5.11
318 28.02
339 29.87
796 70.13%
14  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 42
2 4.76
2 4.76
10 23.81
4 9.52
10 23.81
14 33.33
28 66.67%
15  โรงเรียนบ้านเลา 52
9 17.31
3 5.77
11 21.15
9 17.31
2 3.85
18 34.62
34 65.38%
16  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 196
23 11.73
23 11.73
32 16.33
12 6.12
31 15.82
75 38.27
121 61.73%
17  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 130
15 11.54
7 5.38
5 3.85
27 20.77
17 13.08
59 45.38
71 54.62%
18  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 161
26 16.15
16 9.94
24 14.91
12 7.45
9 5.59
74 45.96
87 54.04%
19  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 51
11 21.57
8 15.69
2 3.92
6 11.76
0 0.00
24 47.06
27 52.94%
20  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2208
144 6.52
122 5.53
546 24.73
54 2.45
263 11.91
1079 48.87
1129 51.13%
21  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 117
8 6.84
13 11.11
16 13.68
6 5.13
16 13.68
58 49.57
59 50.43%
22  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 92
16 17.39
10 10.87
9 9.78
9 9.78
1 1.09
47 51.09
45 48.91%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 117
15 12.82
9 7.69
14 11.97
13 11.11
6 5.13
60 51.28
57 48.72%
24  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 78
11 14.10
6 7.69
9 11.54
5 6.41
5 6.41
42 53.85
36 46.15%
25  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 247
45 18.22
11 4.45
52 21.05
6 2.43
0 0.00
133 53.85
114 46.15%
26  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 434
53 12.21
53 12.21
34 7.83
22 5.07
36 8.29
236 54.38
198 45.62%
27  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 69
5 7.25
1 1.45
13 18.84
11 15.94
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
28  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 443
27 6.09
50 11.29
80 18.06
20 4.51
8 1.81
258 58.24
185 41.76%
29  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 82
12 14.63
8 9.76
6 7.32
7 8.54
1 1.22
48 58.54
34 41.46%
30  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 49
6 12.24
2 4.08
9 18.37
3 6.12
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
31  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 201
33 16.42
15 7.46
22 10.95
12 5.97
0 0.00
119 59.20
82 40.80%
32  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 193
16 8.29
14 7.25
7 3.63
32 16.58
9 4.66
115 59.59
78 40.41%
33  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 95
12 12.63
5 5.26
18 18.95
2 2.11
1 1.05
57 60.00
38 40.00%
34  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 88
10 11.36
5 5.68
6 6.82
10 11.36
4 4.55
53 60.23
35 39.77%
35  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 156
16 10.26
19 12.18
18 11.54
9 5.77
0 0.00
94 60.26
62 39.74%
36  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 180
25 13.89
16 8.89
24 13.33
6 3.33
0 0.00
109 60.56
71 39.44%
37  โรงเรียนบ้านหนองแก 56
4 7.14
3 5.36
10 17.86
3 5.36
2 3.57
34 60.71
22 39.29%
38  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 31
2 6.45
1 3.23
8 25.81
0 0.00
1 3.23
19 61.29
12 38.71%
39  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 176
6 3.41
8 4.55
21 11.93
14 7.95
19 10.80
108 61.36
68 38.64%
40  โรงเรียนบ้านดอนบาก 96
4 4.17
7 7.29
9 9.38
10 10.42
7 7.29
59 61.46
37 38.54%
41  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 143
11 7.69
6 4.20
22 15.38
3 2.10
13 9.09
88 61.54
55 38.46%
42  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3423
248 7.25
135 3.94
846 24.72
77 2.25
0 0.00
2117 61.85
1306 38.15%
43  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 79
5 6.33
2 2.53
15 18.99
5 6.33
3 3.80
49 62.03
30 37.97%
44  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 381
25 6.56
23 6.04
45 11.81
31 8.14
20 5.25
237 62.20
144 37.80%
45  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 89
11 12.36
9 10.11
10 11.24
2 2.25
1 1.12
56 62.92
33 37.08%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 76
11 14.47
9 11.84
0 0.00
8 10.53
0 0.00
48 63.16
28 36.84%
47  โรงเรียนบ้านตาด 188
12 6.38
17 9.04
33 17.55
2 1.06
5 2.66
119 63.30
69 36.70%
48  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 165
8 4.85
10 6.06
31 18.79
3 1.82
7 4.24
106 64.24
59 35.76%
49  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 169
16 9.47
20 11.83
24 14.20
0 0.00
0 0.00
109 64.50
60 35.50%
50  โรงเรียนบ้านหัวบึง 153
28 18.30
0 0.00
20 13.07
6 3.92
0 0.00
99 64.71
54 35.29%
51  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 71
5 7.04
3 4.23
16 22.54
1 1.41
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
52  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 115
9 7.83
9 7.83
18 15.65
4 3.48
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
53  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 95
14 14.74
8 8.42
0 0.00
0 0.00
11 11.58
62 65.26
33 34.74%
54  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 63
9 14.29
4 6.35
5 7.94
3 4.76
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
55  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 127
10 7.87
7 5.51
20 15.75
2 1.57
3 2.36
85 66.93
42 33.07%
56  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 97
17 17.53
2 2.06
13 13.40
0 0.00
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
57  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
6 11.32
5 9.43
36 67.92
17 32.08%
58  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 22
2 9.09
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
59  โรงเรียนรัฐประชา 509 132
9 6.82
10 7.58
16 12.12
5 3.79
2 1.52
90 68.18
42 31.82%
60  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 124
14 11.29
12 9.68
8 6.45
5 4.03
0 0.00
85 68.55
39 31.45%
61  โรงเรียนบ้านเชียงดา 123
4 3.25
15 12.20
14 11.38
5 4.07
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
62  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 52
9 17.31
3 5.77
0 0.00
2 3.85
2 3.85
36 69.23
16 30.77%
63  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 209
19 9.09
16 7.66
29 13.88
0 0.00
0 0.00
145 69.38
64 30.62%
64  โรงเรียนบ้านเลื่อม 208
12 5.77
3 1.44
27 12.98
3 1.44
18 8.65
145 69.71
63 30.29%
65  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 110
6 5.45
6 5.45
7 6.36
7 6.36
7 6.36
77 70.00
33 30.00%
66  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 263
24 9.13
18 6.84
14 5.32
19 7.22
3 1.14
185 70.34
78 29.66%
67  โรงเรียนบ้านจอมศรี 125
13 10.40
0 0.00
7 5.60
13 10.40
4 3.20
88 70.40
37 29.60%
68  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 61
14 22.95
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
69  โรงเรียนบ้านหนองผง 41
7 17.07
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
70  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 123
18 14.63
10 8.13
8 6.50
0 0.00
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
71  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 169
16 9.47
7 4.14
16 9.47
6 3.55
4 2.37
120 71.01
49 28.99%
72  โรงเรียนบ้านดงยาง 154
30 19.48
5 3.25
3 1.95
0 0.00
6 3.90
110 71.43
44 28.57%
73  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 53
3 5.66
3 5.66
4 7.55
3 5.66
2 3.77
38 71.70
15 28.30%
74  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 25
3 12.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00%
75  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 58
1 1.72
0 0.00
8 13.79
7 12.07
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
76  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 127
14 11.02
6 4.72
8 6.30
7 5.51
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
77  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 44
8 18.18
0 0.00
1 2.27
0 0.00
3 6.82
32 72.73
12 27.27%
78  โรงเรียนบ้านนาดี 44
5 11.36
0 0.00
6 13.64
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 163
17 10.43
8 4.91
17 10.43
2 1.23
0 0.00
119 73.01
44 26.99%
80  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 41
2 4.88
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
81  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 71
5 7.04
4 5.63
10 14.08
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
82  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 94
7 7.45
4 4.26
13 13.83
1 1.06
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
83  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 119
15 12.61
4 3.36
12 10.08
0 0.00
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
84  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 81
7 8.64
7 8.64
6 7.41
0 0.00
1 1.23
60 74.07
21 25.93%
85  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 54
3 5.56
0 0.00
10 18.52
1 1.85
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
86  โรงเรียนบ้านนาพู่ 217
16 7.37
11 5.07
27 12.44
2 0.92
0 0.00
161 74.19
56 25.81%
87  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 179
19 10.61
11 6.15
13 7.26
2 1.12
0 0.00
134 74.86
45 25.14%
88  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 259
36 13.90
0 0.00
25 9.65
0 0.00
4 1.54
194 74.90
65 25.10%
89  โรงเรียนบ้านดู่ 84
3 3.57
5 5.95
13 15.48
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
90  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 88
5 5.68
1 1.14
15 17.05
1 1.14
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
91  โรงเรียนบ้านขาว 65
3 4.62
1 1.54
11 16.92
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
92  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 29
2 6.90
2 6.90
3 10.34
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
93  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 46
6 13.04
0 0.00
4 8.70
0 0.00
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
94  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 88
13 14.77
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
95  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 738
30 4.07
23 3.12
88 11.92
35 4.74
0 0.00
562 76.15
176 23.85%
96  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34
3 8.82
2 5.88
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
97  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 120
18 15.00
2 1.67
8 6.67
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
98  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 246
20 8.13
3 1.22
28 11.38
3 1.22
3 1.22
189 76.83
57 23.17%
99  โรงเรียนบ้านชาด 108
8 7.41
0 0.00
14 12.96
3 2.78
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
100  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 199
4 2.01
4 2.01
31 15.58
7 3.52
0 0.00
153 76.88
46 23.12%
101  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 70
3 4.29
3 4.29
9 12.86
1 1.43
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
102  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 88
10 11.36
4 4.55
4 4.55
2 2.27
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
103  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 194
7 3.61
7 3.61
18 9.28
12 6.19
0 0.00
150 77.32
44 22.68%
104  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 77
2 2.60
4 5.19
11 14.29
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
105  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 167
15 8.98
10 5.99
11 6.59
0 0.00
0 0.00
131 78.44
36 21.56%
106  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 89
3 3.37
2 2.25
14 15.73
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
107  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 75
2 2.67
0 0.00
8 10.67
2 2.67
4 5.33
59 78.67
16 21.33%
108  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 203
17 8.37
14 6.90
9 4.43
3 1.48
0 0.00
160 78.82
43 21.18%
109  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 95
9 9.47
3 3.16
5 5.26
3 3.16
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
110  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 76
2 2.63
7 9.21
7 9.21
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
111  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 390
8 2.05
23 5.90
31 7.95
5 1.28
15 3.85
308 78.97
82 21.03%
112  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 248
8 3.23
4 1.61
39 15.73
0 0.00
1 0.40
196 79.03
52 20.97%
113  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 115
2 1.74
8 6.96
14 12.17
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
114  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 758
40 5.28
29 3.83
86 11.35
1 0.13
1 0.13
601 79.29
157 20.71%
115  โรงเรียนบ้านหม้อ 78
4 5.13
4 5.13
8 10.26
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
116  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 83
4 4.82
2 2.41
8 9.64
3 3.61
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
117  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 44
4 9.09
0 0.00
4 9.09
0 0.00
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
118  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 59
5 8.47
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
119  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 158
13 8.23
3 1.90
14 8.86
2 1.27
0 0.00
126 79.75
32 20.25%
120  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 288
23 7.99
19 6.60
7 2.43
9 3.13
0 0.00
230 79.86
58 20.14%
121  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 185
7 3.78
3 1.62
24 12.97
3 1.62
0 0.00
148 80.00
37 20.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองกุง 95
6 6.32
0 0.00
13 13.68
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
123  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 41
5 12.20
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
124  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 57
2 3.51
6 10.53
1 1.75
0 0.00
2 3.51
46 80.70
11 19.30%
125  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 151
6 3.97
3 1.99
20 13.25
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
126  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
127  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 96
7 7.29
4 4.17
4 4.17
2 2.08
1 1.04
78 81.25
18 18.75%
128  โรงเรียนบ้านหว้าน 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
129  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 91
7 7.69
8 8.79
2 2.20
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
130  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 225
4 1.78
4 1.78
14 6.22
4 1.78
15 6.67
184 81.78
41 18.22%
131  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 165
8 4.85
6 3.64
13 7.88
3 1.82
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
132  โรงเรียนบ้านหนองตูม 136
6 4.41
0 0.00
18 13.24
0 0.00
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
133  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
134  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 140
10 7.14
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
135  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
136  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 65
7 10.77
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
137  โรงเรียนบ้านหนองตุ 167
11 6.59
5 2.99
8 4.79
4 2.40
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
138  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 78
2 2.56
0 0.00
11 14.10
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
139  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 66
1 1.52
1 1.52
4 6.06
5 7.58
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
140  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 91
5 5.49
2 2.20
8 8.79
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
141  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 164
9 5.49
0 0.00
18 10.98
0 0.00
0 0.00
137 83.54
27 16.46%
142  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 203
5 2.46
8 3.94
19 9.36
1 0.49
0 0.00
170 83.74
33 16.26%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 112
5 4.46
5 4.46
8 7.14
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
144  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 107
7 6.54
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
145  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 77
3 3.90
2 2.60
7 9.09
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
146  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 90
3 3.33
0 0.00
11 12.22
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
147  โรงเรียนประชาสามัคคี 126
1 0.79
0 0.00
10 7.94
8 6.35
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
148  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
149  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 68
3 4.41
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
150  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 127
1 0.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 13.39
109 85.83
18 14.17%
151  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 92
5 5.43
3 3.26
5 5.43
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
152  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 85
5 5.88
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
153  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 142
4 2.82
1 0.70
12 8.45
0 0.00
3 2.11
122 85.92
20 14.08%
154  โรงเรียนบ้านดงปอ 89
5 5.62
0 0.00
6 6.74
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
155  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 53
4 7.55
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
156  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 122
3 2.46
3 2.46
5 4.10
3 2.46
2 1.64
106 86.89
16 13.11%
157  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 125
3 2.40
10 8.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
158  โรงเรียนบ้านนาพัง 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
159  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 149
5 3.36
6 4.03
8 5.37
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
160  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 87
2 2.30
1 1.15
6 6.90
1 1.15
1 1.15
76 87.36
11 12.64%
161  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 51
1 1.96
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
162  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 79
4 5.06
3 3.80
2 2.53
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
163  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 92
3 3.26
0 0.00
5 5.43
0 0.00
2 2.17
82 89.13
10 10.87%
164  โรงเรียนบ้านนาแอง 93
2 2.15
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
165  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
1 3.45
1 3.45
26 89.66
3 10.34%
166  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 49
1 2.04
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
167  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 210
3 1.43
3 1.43
13 6.19
1 0.48
1 0.48
189 90.00
21 10.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
169  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 125
7 5.60
3 2.40
1 0.80
1 0.80
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
170  โรงเรียนบ้านโก่ย 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
6 8.11
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
171  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
172  โรงเรียนมิตรภาพ 6 161
4 2.48
0 0.00
11 6.83
0 0.00
0 0.00
146 90.68
15 9.32%
173  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 86
2 2.33
2 2.33
4 4.65
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
174  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 43
0 0.00
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
175  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.33
6 6.98
78 90.70
8 9.30%
176  โรงเรียนบ้านเตาไห 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
2 3.08
59 90.77
6 9.23%
177  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 143
2 1.40
2 1.40
0 0.00
4 2.80
5 3.50
130 90.91
13 9.09%
178  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 90
3 3.33
1 1.11
4 4.44
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
179  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 80
1 1.25
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
180  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 139
2 1.44
3 2.16
3 2.16
4 2.88
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
181  โรงเรียนบ้านดงอุดม 82
4 4.88
1 1.22
3 3.66
-1 -1.22
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
182  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 99
0 0.00
2 2.02
1 1.01
1 1.01
4 4.04
91 91.92
8 8.08%
183  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 174
10 5.75
0 0.00
4 2.30
0 0.00
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
184  โรงเรียนบ้านนามั่ง 139
0 0.00
1 0.72
9 6.47
1 0.72
0 0.00
128 92.09
11 7.91%
185  โรงเรียนบ้านนาเยีย 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
186  โรงเรียนบ้านโคกลาด 227
2 0.88
4 1.76
11 4.85
0 0.00
0 0.00
210 92.51
17 7.49%
187  โรงเรียนบ้านดงบัง 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
188  โรงเรียนบ้านเม่น 110
2 1.82
2 1.82
1 0.91
0 0.00
3 2.73
102 92.73
8 7.27%
189  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 166
5 3.01
4 2.41
3 1.81
0 0.00
0 0.00
154 92.77
12 7.23%
190  โรงเรียนบ้านยางซอง 128
1 0.78
3 2.34
5 3.91
0 0.00
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
191  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 194
5 2.58
5 2.58
2 1.03
1 0.52
0 0.00
181 93.30
13 6.70%
192  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 415
11 2.65
7 1.69
4 0.96
3 0.72
2 0.48
388 93.49
27 6.51%
193  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
194  โรงเรียนบ้านจำปา 66
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
2 3.03
62 93.94
4 6.06%
195  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 116
5 4.31
2 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
196  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 51
1 1.96
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
197  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 121
2 1.65
1 0.83
3 2.48
0 0.00
1 0.83
114 94.21
7 5.79%
198  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
199  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 175
1 0.57
3 1.71
6 3.43
0 0.00
0 0.00
165 94.29
10 5.71%
200  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
201  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 147
3 2.04
0 0.00
3 2.04
0 0.00
2 1.36
139 94.56
8 5.44%
202  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 115
1 0.87
1 0.87
3 2.61
0 0.00
1 0.87
109 94.78
6 5.22%
203  โรงเรียนบ้านด่าน 79
0 0.00
1 1.27
2 2.53
0 0.00
1 1.27
75 94.94
4 5.06%
204  โรงเรียนบ้านใหม่ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
205  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
206  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 155
0 0.00
0 0.00
7 4.52
0 0.00
0 0.00
148 95.48
7 4.52%
207  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 89
0 0.00
2 2.25
2 2.25
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
208  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
209  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 145
1 0.69
2 1.38
3 2.07
0 0.00
0 0.00
139 95.86
6 4.14%
210  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
211  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
212  โรงเรียนบ้านหนองบัว 170
3 1.76
2 1.18
1 0.59
0 0.00
0 0.00
164 96.47
6 3.53%
213  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.45
28 96.55
1 3.45%
214  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
215  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 107
1 0.93
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
105 98.13
2 1.87%
216  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหินโงม 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,967 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,201 6.89
เตี้ย  1,446 4.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,964 12.40
ผอมและเตี้ย  926 2.90
อ้วนและเตี้ย  1,088 3.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,342 69.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,625 คน


30.11%


Powered By www.thaieducation.net