ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 26
7 26.92
0 0.00
19 73.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 36
6 16.67
3 8.33
20 55.56
3 8.33
4 11.11
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 32
25 78.13
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 49
3 6.12
7 14.29
10 20.41
6 12.24
5 10.20
18 36.73
31 63.27%
5  โรงเรียนศรีเมืองแอม 35
8 22.86
7 20.00
4 11.43
0 0.00
2 5.71
14 40.00
21 60.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองแวง 61
14 22.95
9 14.75
7 11.48
2 3.28
2 3.28
27 44.26
34 55.74%
7  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 15
4 26.67
0 0.00
3 20.00
0 0.00
1 6.67
7 46.67
8 53.33%
8  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 32
5 15.63
5 15.63
5 15.63
2 6.25
0 0.00
15 46.88
17 53.13%
9  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 118
13 11.02
23 19.49
18 15.25
7 5.93
0 0.00
57 48.31
61 51.69%
10  โรงเรียนบ้านห้วยเตย 53
5 9.43
4 7.55
8 15.09
4 7.55
6 11.32
26 49.06
27 50.94%
11  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 46
14 30.43
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
23 50.00
23 50.00%
12  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 76
14 18.42
9 11.84
5 6.58
4 5.26
5 6.58
39 51.32
37 48.68%
13  โรงเรียนบ้านคำบง 373
36 9.65
22 5.90
27 7.24
13 3.49
76 20.38
199 53.35
174 46.65%
14  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 101
10 9.90
5 4.95
7 6.93
14 13.86
11 10.89
54 53.47
47 46.53%
15  โรงเรียนชุมชนดูนสาด 477
54 11.32
19 3.98
27 5.66
73 15.30
45 9.43
259 54.30
218 45.70%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 29
6 20.69
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
17  โรงเรียนคำบอนวิทยา 55
9 16.36
5 9.09
4 7.27
3 5.45
3 5.45
31 56.36
24 43.64%
18  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 146
19 13.01
20 13.70
14 9.59
7 4.79
3 2.05
83 56.85
63 43.15%
19  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 48
3 6.25
2 4.17
8 16.67
0 0.00
7 14.58
28 58.33
20 41.67%
20  โรงเรียนบ้านสำโรง 123
21 17.07
2 1.63
19 15.45
9 7.32
0 0.00
72 58.54
51 41.46%
21  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 49
6 12.24
4 8.16
7 14.29
2 4.08
1 2.04
29 59.18
20 40.82%
22  โรงเรียนนามูลวิทยาคม 128
29 22.66
2 1.56
21 16.41
0 0.00
0 0.00
76 59.38
52 40.63%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 79
11 13.92
3 3.80
11 13.92
3 3.80
3 3.80
48 60.76
31 39.24%
24  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 71
16 22.54
2 2.82
8 11.27
0 0.00
1 1.41
44 61.97
27 38.03%
25  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 92
16 17.39
1 1.09
15 16.30
1 1.09
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
26  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 214
33 15.42
9 4.21
17 7.94
3 1.40
14 6.54
138 64.49
76 35.51%
27  โรงเรียนบ้านหนองแสง 94
24 25.53
0 0.00
9 9.57
0 0.00
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
28  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 287
8 2.79
13 4.53
52 18.12
15 5.23
12 4.18
187 65.16
100 34.84%
29  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 26
3 11.54
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
30  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 41
6 14.63
4 9.76
2 4.88
1 2.44
1 2.44
27 65.85
14 34.15%
31  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
3 6.67
3 6.67
30 66.67
15 33.33%
32  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 39
3 7.69
4 10.26
5 12.82
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
33  โรงเรียนบ้านหนองซา 100
8 8.00
12 12.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
34  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 85
4 4.71
2 2.35
10 11.76
4 4.71
8 9.41
57 67.06
28 32.94%
35  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 113
12 10.62
0 0.00
22 19.47
0 0.00
3 2.65
76 67.26
37 32.74%
36  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 49
4 8.16
0 0.00
12 24.49
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
37  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 103
8 7.77
0 0.00
20 19.42
5 4.85
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
38  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 44
3 6.82
3 6.82
3 6.82
2 4.55
3 6.82
30 68.18
14 31.82%
39  โรงเรียนบ้านนาเรียง 79
3 3.80
8 10.13
12 15.19
2 2.53
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
40  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 83
3 3.61
7 8.43
14 16.87
2 2.41
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
41  โรงเรียนบ้านขุนด่าน 145
13 8.97
6 4.14
18 12.41
5 3.45
3 2.07
100 68.97
45 31.03%
42  โรงเรียนบ้านนาค้อ 29
4 13.79
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
43  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 164
11 6.71
6 3.66
9 5.49
0 0.00
24 14.63
114 69.51
50 30.49%
44  โรงเรียนบ้านหม้อ 40
1 2.50
3 7.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
45  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 190
8 4.21
0 0.00
48 25.26
0 0.00
0 0.00
134 70.53
56 29.47%
46  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
47  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 73
4 5.48
3 4.11
1 1.37
5 6.85
8 10.96
52 71.23
21 28.77%
48  โรงเรียนบ้านโนน 214
22 10.28
1 0.47
35 16.36
3 1.40
0 0.00
153 71.50
61 28.50%
49  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 53
5 9.43
5 9.43
5 9.43
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
50  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 53
5 9.43
2 3.77
3 5.66
2 3.77
3 5.66
38 71.70
15 28.30%
51  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 99
17 17.17
1 1.01
9 9.09
1 1.01
0 0.00
71 71.72
28 28.28%
52  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 92
5 5.43
1 1.09
13 14.13
7 7.61
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
53  โรงเรียนบ้านหนองผือ 46
4 8.70
3 6.52
6 13.04
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
54  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 90
12 13.33
5 5.56
5 5.56
2 2.22
1 1.11
65 72.22
25 27.78%
55  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 145
19 13.10
0 0.00
21 14.48
0 0.00
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
56  โรงเรียนบ้านสระกุด 129
20 15.50
6 4.65
6 4.65
3 2.33
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
57  โรงเรียนบ้านคำม่วง 89
5 5.62
5 5.62
6 6.74
4 4.49
4 4.49
65 73.03
24 26.97%
58  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 89
6 6.74
8 8.99
8 8.99
1 1.12
1 1.12
65 73.03
24 26.97%
59  โรงเรียนบ้านวังชัย 185
15 8.11
4 2.16
26 14.05
4 2.16
0 0.00
136 73.51
49 26.49%
60  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 140
6 4.29
6 4.29
5 3.57
10 7.14
10 7.14
103 73.57
37 26.43%
61  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 63
0 0.00
7 11.11
9 14.29
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
62  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 71
13 18.31
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
63  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 108
9 8.33
3 2.78
10 9.26
4 3.70
1 0.93
81 75.00
27 25.00%
64  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 61
2 3.28
0 0.00
13 21.31
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
65  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 41
3 7.32
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
66  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 34
2 5.88
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
67  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 426
27 6.34
14 3.29
44 10.33
15 3.52
0 0.00
326 76.53
100 23.47%
68  โรงเรียนศิลาโป่งคำ 60
2 3.33
2 3.33
8 13.33
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
69  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 108
10 9.26
0 0.00
15 13.89
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
70  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 516
36 6.98
18 3.49
61 11.82
2 0.39
1 0.19
398 77.13
118 22.87%
71  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 229
19 8.30
17 7.42
16 6.99
0 0.00
0 0.00
177 77.29
52 22.71%
72  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 187
10 5.35
8 4.28
16 8.56
1 0.53
7 3.74
145 77.54
42 22.46%
73  โรงเรียนบ้านหัวบึง 81
7 8.64
1 1.23
9 11.11
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
74  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 113
15 13.27
0 0.00
10 8.85
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
75  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 105
0 0.00
6 5.71
17 16.19
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
76  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 97
6 6.19
1 1.03
7 7.22
0 0.00
7 7.22
76 78.35
21 21.65%
77  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น 33
4 12.12
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
78  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 52
4 7.69
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
79  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 129
9 6.98
7 5.43
7 5.43
1 0.78
3 2.33
102 79.07
27 20.93%
80  โรงเรียนบ้านนาง้อง 67
4 5.97
0 0.00
9 13.43
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 91
7 7.69
3 3.30
8 8.79
1 1.10
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
82  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
2 4.17
38 79.17
10 20.83%
83  โรงเรียนชุมชนกระนวน 274
14 5.11
5 1.82
34 12.41
3 1.09
0 0.00
218 79.56
56 20.44%
84  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 93
8 8.60
0 0.00
11 11.83
0 0.00
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
85  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 138
17 12.32
4 2.90
7 5.07
0 0.00
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
86  โรงเรียนบ้านแห้ว 138
8 5.80
7 5.07
13 9.42
0 0.00
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
87  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 94
3 3.19
6 6.38
10 10.64
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
88  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 134
8 5.97
1 0.75
18 13.43
0 0.00
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
89  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 86
5 5.81
0 0.00
7 8.14
5 5.81
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
90  โรงเรียนบ้านนาขาม 81
8 9.88
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
91  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 97
5 5.15
6 6.19
2 2.06
6 6.19
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
92  โรงเรียนบ้านนาคู 46
2 4.35
0 0.00
6 13.04
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
93  โรงเรียนบ้านหินลาด 36
1 2.78
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
94  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 67
10 14.93
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
95  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 94
6 6.38
0 0.00
11 11.70
1 1.06
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
96  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 89
0 0.00
3 3.37
14 15.73
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
97  โรงเรียนบ้านหนองคู 42
0 0.00
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
98  โรงเรียนบ้านบ่อ 91
0 0.00
4 4.40
13 14.29
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
99  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 103
9 8.74
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
100  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 98
7 7.14
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
101  โรงเรียนน้ำพอง 972
28 2.88
11 1.13
133 13.68
1 0.10
2 0.21
797 82.00
175 18.00%
102  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 62
8 12.90
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
103  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 119
9 7.56
4 3.36
7 5.88
1 0.84
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
104  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 211
8 3.79
8 3.79
8 3.79
6 2.84
7 3.32
174 82.46
37 17.54%
105  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 82
4 4.88
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
106  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 172
17 9.88
0 0.00
12 6.98
0 0.00
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
107  โรงเรียนบ้านวังโพน 101
2 1.98
0 0.00
12 11.88
3 2.97
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
108  โรงเรียนบ้านหัวดง 67
1 1.49
2 2.99
6 8.96
1 1.49
1 1.49
56 83.58
11 16.42%
109  โรงเรียนบ้านคำแมด 80
6 7.50
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
110  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 126
5 3.97
2 1.59
13 10.32
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
111  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 157
5 3.18
4 2.55
8 5.10
4 2.55
3 1.91
133 84.71
24 15.29%
112  โรงเรียนบ้านบะแต้ 92
5 5.43
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
113  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 67
4 5.97
0 0.00
1 1.49
0 0.00
5 7.46
57 85.07
10 14.93%
114  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 121
8 6.61
4 3.31
5 4.13
1 0.83
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
115  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 74
4 5.41
1 1.35
3 4.05
1 1.35
2 2.70
63 85.14
11 14.86%
116  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 132
3 2.27
0 0.00
14 10.61
0 0.00
2 1.52
113 85.61
19 14.39%
117  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 133
2 1.50
3 2.26
12 9.02
2 1.50
0 0.00
114 85.71
19 14.29%
118  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
119  โรงเรียนบ้านดงมัน 71
4 5.63
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
120  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 57
5 8.77
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
121  โรงเรียนบ้านทรายมูล 166
12 7.23
5 3.01
6 3.61
0 0.00
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
122  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 73
2 2.74
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
123  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 110
8 7.27
1 0.91
3 2.73
3 2.73
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
124  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 67
3 4.48
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
125  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 61
4 6.56
4 6.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
126  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 184
4 2.17
0 0.00
20 10.87
0 0.00
0 0.00
160 86.96
24 13.04%
127  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 47
4 8.51
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
128  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 184
0 0.00
0 0.00
23 12.50
0 0.00
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
129  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 161
4 2.48
0 0.00
16 9.94
0 0.00
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
130  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 74
5 6.76
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
131  โรงเรียนบ้านคำมืด 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
132  โรงเรียนบ้านดงเย็น 33
0 0.00
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
133  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 168
0 0.00
0 0.00
17 10.12
3 1.79
0 0.00
148 88.10
20 11.90%
134  โรงเรียนบ้านผักหนาม 144
5 3.47
4 2.78
6 4.17
2 1.39
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
135  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
136  โรงเรียนบ้านฟากพอง 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
137  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
138  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
139  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
140  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 57
3 5.26
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
141  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 95
1 1.05
3 3.16
3 3.16
3 3.16
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
142  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 115
4 3.48
3 2.61
4 3.48
1 0.87
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
143  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 39
1 2.56
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
144  โรงเรียนบ้านบึงกลาง 60
3 5.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
1 1.67
54 90.00
6 10.00%
145  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 54
0 0.00
1 1.85
3 5.56
0 0.00
1 1.85
49 90.74
5 9.26%
146  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
1 1.82
50 90.91
5 9.09%
147  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
148  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 70
1 1.43
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
149  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 152
0 0.00
0 0.00
10 6.58
3 1.97
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
150  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 669
16 2.39
14 2.09
16 2.39
5 0.75
4 0.60
614 91.78
55 8.22%
151  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
152  โรงเรียนบ้านโนนจิก 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
153  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
154  โรงเรียนบ้านโสกแสง 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
155  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.63
3 2.78
100 92.59
8 7.41%
156  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
157  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 96
2 2.08
1 1.04
3 3.13
1 1.04
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
158  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 298
7 2.35
4 1.34
7 2.35
0 0.00
0 0.00
280 93.96
18 6.04%
159  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 187
5 2.67
2 1.07
3 1.60
0 0.00
1 0.53
176 94.12
11 5.88%
160  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 138
6 4.35
0 0.00
2 1.45
0 0.00
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
161  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
162  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
163  โรงเรียนบ้านหนองโก 156
0 0.00
0 0.00
4 2.56
4 2.56
0 0.00
148 94.87
8 5.13%
164  โรงเรียนบ้านหนองโอง 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
165  โรงเรียนบ้านนาฝาย 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
166  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
167  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
168  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
169  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 96
0 0.00
0 0.00
1 1.04
0 0.00
1 1.04
94 97.92
2 2.08%
170  โรงเรียนบ้านโนนพยอม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
171  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 110
0 0.00
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
108 98.18
2 1.82%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,257 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,211 6.63
เตี้ย  498 2.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,712 9.38
ผอมและเตี้ย  336 1.84
อ้วนและเตี้ย  328 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,172 77.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,085 คน


22.37%


Powered By www.thaieducation.net