ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 22
11 50.00
5 22.73
3 13.64
3 13.64
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบาก 56
15 26.79
8 14.29
7 12.50
10 17.86
2 3.57
14 25.00
42 75.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองแก 101
16 15.84
16 15.84
5 4.95
20 19.80
17 16.83
27 26.73
74 73.27%
4  โรงเรียนบ้านนาซึม 56
10 17.86
9 16.07
6 10.71
8 14.29
6 10.71
17 30.36
39 69.64%
5  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 3
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
6  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 78
11 14.10
34 43.59
4 5.13
1 1.28
1 1.28
27 34.62
51 65.38%
7  โรงเรียนบ้านสองคร 35
8 22.86
6 17.14
4 11.43
2 5.71
0 0.00
15 42.86
20 57.14%
8  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 51
23 45.10
0 0.00
3 5.88
3 5.88
0 0.00
22 43.14
29 56.86%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 121
32 26.45
11 9.09
20 16.53
2 1.65
0 0.00
56 46.28
65 53.72%
10  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 62
12 19.35
6 9.68
12 19.35
0 0.00
1 1.61
31 50.00
31 50.00%
11  โรงเรียนบ้านมันปลา 66
24 36.36
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
34 51.52
32 48.48%
12  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 64
10 15.63
8 12.50
7 10.94
6 9.38
0 0.00
33 51.56
31 48.44%
13  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 31
6 19.35
4 12.90
1 3.23
4 12.90
0 0.00
16 51.61
15 48.39%
14  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 151
30 19.87
16 10.60
15 9.93
6 3.97
0 0.00
84 55.63
67 44.37%
15  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 38
9 23.68
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
22 57.89
16 42.11%
16  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 31
5 16.13
3 9.68
3 9.68
0 0.00
2 6.45
18 58.06
13 41.94%
17  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 180
27 15.00
14 7.78
23 12.78
9 5.00
0 0.00
107 59.44
73 40.56%
18  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 21
2 9.52
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
19  โรงเรียนบ้านนาทม 63
6 9.52
6 9.52
4 6.35
5 7.94
3 4.76
39 61.90
24 38.10%
20  โรงเรียนบ้านคำกลาง 58
11 18.97
3 5.17
5 8.62
3 5.17
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
21  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 61
14 22.95
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
22  โรงเรียนบ้านนาเรียง 64
9 14.06
2 3.13
9 14.06
2 3.13
2 3.13
40 62.50
24 37.50%
23  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 32
6 18.75
1 3.13
3 9.38
2 6.25
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
24  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 102
9 8.82
6 5.88
9 8.82
4 3.92
10 9.80
64 62.75
38 37.25%
25  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 96
11 11.46
6 6.25
15 15.63
3 3.13
0 0.00
61 63.54
35 36.46%
26  โรงเรียนบ้านดอนฮี 151
28 18.54
12 7.95
11 7.28
0 0.00
3 1.99
97 64.24
54 35.76%
27  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 175
30 17.14
19 10.86
9 5.14
4 2.29
0 0.00
113 64.57
62 35.43%
28  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 135
31 22.96
4 2.96
12 8.89
0 0.00
0 0.00
88 65.19
47 34.81%
29  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 23
3 13.04
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
30  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 115
9 7.83
17 14.78
14 12.17
0 0.00
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
31  โรงเรียนบ้านดงสำราญ 75
6 8.00
3 4.00
16 21.33
1 1.33
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
32  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 288
71 24.65
0 0.00
28 9.72
0 0.00
0 0.00
189 65.63
99 34.38%
33  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 47
14 29.79
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
34  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 46
13 28.26
0 0.00
1 2.17
0 0.00
1 2.17
31 67.39
15 32.61%
35  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 37
4 10.81
0 0.00
4 10.81
2 5.41
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
36  โรงเรียนบ้านนาโส่ 31
3 9.68
3 9.68
4 12.90
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
37  โรงเรียนบ้านป่าตอง 70
0 0.00
0 0.00
15 21.43
4 5.71
3 4.29
48 68.57
22 31.43%
38  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 90
8 8.89
1 1.11
18 20.00
1 1.11
0 0.00
62 68.89
28 31.11%
39  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 54
1 1.85
3 5.56
11 20.37
1 1.85
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 115
14 12.17
4 3.48
16 13.91
0 0.00
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
41  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 83
12 14.46
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
42  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 35
2 5.71
3 8.57
5 14.29
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
43  โรงเรียนบ้านหนองบึง 71
5 7.04
5 7.04
5 7.04
5 7.04
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
44  โรงเรียนบ้านคำเลา 25
0 0.00
1 4.00
3 12.00
1 4.00
2 8.00
18 72.00
7 28.00%
45  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 43
5 11.63
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
46  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 43
9 20.93
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
47  โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 54
6 11.11
3 5.56
5 9.26
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
48  โรงเรียนบ้านโคกนาโก 62
5 8.06
1 1.61
10 16.13
1 1.61
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
49  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 33
4 12.12
0 0.00
2 6.06
3 9.09
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
50  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 70
7 10.00
0 0.00
12 17.14
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
51  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 115
11 9.57
2 1.74
15 13.04
3 2.61
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
52  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 45
10 22.22
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
53  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 65
2 3.08
0 0.00
15 23.08
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
54  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 31
4 12.90
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
55  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
12 12.37
8 8.25
72 74.23
25 25.77%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 206
7 3.40
3 1.46
33 16.02
9 4.37
1 0.49
153 74.27
53 25.73%
57  โรงเรียนบ้านโนนแดง 47
0 0.00
1 2.13
11 23.40
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
58  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล 56
3 5.36
3 5.36
7 12.50
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
59  โรงเรียนบ้านป่าตาว 60
1 1.67
0 0.00
12 20.00
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
60  โรงเรียนบ้านเตาไห 129
3 2.33
0 0.00
29 22.48
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
61  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 130
5 3.85
7 5.38
17 13.08
3 2.31
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
62  โรงเรียนบ้านหนองแคน 111
16 14.41
0 0.00
11 9.91
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
63  โรงเรียนบ้านกุดหิน 87
12 13.79
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
64  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 183
16 8.74
12 6.56
7 3.83
9 4.92
0 0.00
139 75.96
44 24.04%
65  โรงเรียนบ้านห้องแซง 154
8 5.19
2 1.30
21 13.64
4 2.60
2 1.30
117 75.97
37 24.03%
66  โรงเรียนบ้านดงสวาง 34
1 2.94
3 8.82
3 8.82
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
67  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 47
4 8.51
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
68  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 60
1 1.67
6 10.00
6 10.00
1 1.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
69  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 82
0 0.00
9 10.98
10 12.20
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
70  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 122
9 7.38
6 4.92
13 10.66
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
71  โรงเรียนบ้านนิคม 35
3 8.57
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 114
12 10.53
0 0.00
7 6.14
7 6.14
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
73  โรงเรียนบ้านหนองบอน 102
9 8.82
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
74  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 680
27 3.97
23 3.38
39 5.74
24 3.53
38 5.59
529 77.79
151 22.21%
75  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 215
7 3.26
4 1.86
27 12.56
9 4.19
0 0.00
168 78.14
47 21.86%
76  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 55
1 1.82
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
77  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 14
0 0.00
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
78  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 229
18 7.86
0 0.00
30 13.10
0 0.00
0 0.00
181 79.04
48 20.96%
79  โรงเรียนบ้านหนองแหน 148
15 10.14
8 5.41
6 4.05
2 1.35
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
80  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 86
2 2.33
0 0.00
16 18.60
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
81  โรงเรียนบ้านนางาม 48
0 0.00
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
82  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 87
8 9.20
4 4.60
6 6.90
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
83  โรงเรียนบ้านหวาย 89
0 0.00
1 1.12
12 13.48
5 5.62
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
84  โรงเรียนบ้านม่วง 20
1 5.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 185
9 4.86
9 4.86
19 10.27
0 0.00
0 0.00
148 80.00
37 20.00%
86  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 221
12 5.43
6 2.71
18 8.14
6 2.71
2 0.90
177 80.09
44 19.91%
87  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 143
7 4.90
5 3.50
13 9.09
3 2.10
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
88  โรงเรียนบ้านโนนยาง 143
6 4.20
12 8.39
10 6.99
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
89  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 82
3 3.66
1 1.22
12 14.63
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
90  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 123
9 7.32
0 0.00
11 8.94
4 3.25
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
91  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 556
36 6.47
5 0.90
63 11.33
4 0.72
0 0.00
448 80.58
108 19.42%
92  โรงเรียนบ้านบะคอม 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
93  โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 212
14 6.60
2 0.94
19 8.96
0 0.00
5 2.36
172 81.13
40 18.87%
94  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 59
0 0.00
6 10.17
5 8.47
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
95  โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
96  โรงเรียนบ้านหนองโสน 55
2 3.64
2 3.64
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
97  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
98  โรงเรียนบ้านคำครตา 149
11 7.38
0 0.00
16 10.74
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
99  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 84
0 0.00
7 8.33
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
100  โรงเรียนบ้านคึมยาว 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
101  โรงเรียนบ้านกระจาย 148
1 0.68
4 2.70
21 14.19
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
102  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 74
3 4.05
2 2.70
7 9.46
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
103  โรงเรียนบ้านป่าชาด 97
4 4.12
6 6.19
7 7.22
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
104  โรงเรียนบ้านหัวนา 52
0 0.00
3 5.77
6 11.54
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
105  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 81
5 6.17
2 2.47
7 8.64
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
106  โรงเรียนบ้านนาเวียง 117
5 4.27
2 1.71
13 11.11
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
107  โรงเรียนน้อมเกล้า 170
9 5.29
8 4.71
12 7.06
0 0.00
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
108  โรงเรียนบ้านหนองสนม 88
0 0.00
0 0.00
9 10.23
6 6.82
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
109  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 106
7 6.60
0 0.00
11 10.38
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
110  โรงเรียนบ้านผักกะย่า 71
6 8.45
1 1.41
4 5.63
1 1.41
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
111  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 115
8 6.96
0 0.00
11 9.57
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
112  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 142
9 6.34
2 1.41
12 8.45
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
113  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 56
3 5.36
4 7.14
0 0.00
2 3.57
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
114  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
115  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 44
1 2.27
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
116  โรงเรียนบ้านหนองแข้ 82
2 2.44
2 2.44
4 4.88
3 3.66
2 2.44
69 84.15
13 15.85%
117  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 141
4 2.84
0 0.00
15 10.64
2 1.42
1 0.71
119 84.40
22 15.60%
118  โรงเรียนบ้านโนนประทาย 196
12 6.12
0 0.00
16 8.16
0 0.00
2 1.02
166 84.69
30 15.31%
119  โรงเรียนบ้านโนนหาด 59
5 8.47
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
120  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 125
0 0.00
0 0.00
19 15.20
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 160
7 4.38
4 2.50
11 6.88
2 1.25
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
122  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 100
7 7.00
5 5.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
123  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 67
4 5.97
1 1.49
4 5.97
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
124  โรงเรียนบ้านโพง 114
1 0.88
2 1.75
10 8.77
3 2.63
1 0.88
97 85.09
17 14.91%
125  โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 176
18 10.23
0 0.00
8 4.55
0 0.00
0 0.00
150 85.23
26 14.77%
126  โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 34
1 2.94
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
127  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
128  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
129  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 62
0 0.00
2 3.23
7 11.29
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
130  โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 69
1 1.45
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
131  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
132  โรงเรียนบ้านคำเตย 72
1 1.39
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
133  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 169
7 4.14
2 1.18
10 5.92
2 1.18
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
134  โรงเรียนบ้านดู่ลาด 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
135  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 123
0 0.00
1 0.81
9 7.32
5 4.07
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
136  โรงเรียนบ้านกุดโจด 66
4 6.06
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
137  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
138  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 42
0 0.00
3 7.14
1 2.38
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
139  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 34
0 0.00
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
140  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 128
5 3.91
0 0.00
0 0.00
1 0.78
9 7.03
113 88.28
15 11.72%
141  โรงเรียนบ้านนาจาน 105
3 2.86
3 2.86
3 2.86
3 2.86
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
142  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
143  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 94
2 2.13
3 3.19
2 2.13
3 3.19
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
144  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
145  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 261
0 0.00
0 0.00
16 6.13
10 3.83
0 0.00
235 90.04
26 9.96%
146  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
147  โรงเรียนบ้านพืชคาม 31
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
148  โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
149  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 171
1 0.58
7 4.09
6 3.51
2 1.17
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
150  โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 54
4 7.41
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
151  โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
2 3.70
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
152  โรงเรียนบ้านคำก้าว 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
153  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
154  โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 68
0 0.00
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
155  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
156  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
157  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 50
0 0.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
158  โรงเรียนบ้านโคกศรี 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
159  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 156
4 2.56
2 1.28
5 3.21
1 0.64
0 0.00
144 92.31
12 7.69%
160  โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
161  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
162  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
163  โรงเรียนบ้านหนองหมี 134
2 1.49
4 2.99
3 2.24
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
164  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 62
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
2 3.23
58 93.55
4 6.45%
165  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
166  โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
167  โรงเรียนบ้านกุดแดง 129
0 0.00
2 1.55
6 4.65
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
168  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 84
1 1.19
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
169  โรงเรียนบ้านด่าน 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.65
123 95.35
6 4.65%
170  โรงเรียนบ้านหนองชุม 109
0 0.00
2 1.83
3 2.75
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
171  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
172  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 111
0 0.00
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
173  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
174  โรงเรียนบ้านหนองแวง 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
175  โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
176  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 106
1 0.94
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
177  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 103
0 0.00
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
102 99.03
1 0.97%
178  โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านสีสุก 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,274 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,132 6.96
เตี้ย  488 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,454 8.93
ผอมและเตี้ย  286 1.76
อ้วนและเตี้ย  134 0.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,780 78.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,494 คน


21.47%


Powered By www.thaieducation.net