ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 91
12 13.19
9 9.89
38 41.76
21 23.08
11 12.09
0 0.00
91 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนยาง 73
11 15.07
12 16.44
32 43.84
8 10.96
10 13.70
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 55
37 67.27
6 10.91
8 14.55
0 0.00
4 7.27
0 0.00
55 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 29
15 51.72
3 10.34
2 6.90
4 13.79
4 13.79
1 3.45
28 96.55%
5  โรงเรียนบ้านซำ 38
19 50.00
3 7.89
3 7.89
2 5.26
0 0.00
11 28.95
27 71.05%
6  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 70
14 20.00
15 21.43
6 8.57
9 12.86
0 0.00
26 37.14
44 62.86%
7  โรงเรียนบ้านหนองบัว 27
4 14.81
4 14.81
5 18.52
3 11.11
0 0.00
11 40.74
16 59.26%
8  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 137
40 29.20
11 8.03
9 6.57
13 9.49
8 5.84
56 40.88
81 59.12%
9  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 128
18 14.06
13 10.16
15 11.72
9 7.03
12 9.38
61 47.66
67 52.34%
10  โรงเรียนบ้านทรายงาม 74
7 9.46
3 4.05
18 24.32
4 5.41
5 6.76
37 50.00
37 50.00%
11  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 46
6 13.04
4 8.70
4 8.70
4 8.70
3 6.52
25 54.35
21 45.65%
12  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 79
8 10.13
0 0.00
28 35.44
0 0.00
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 112
18 16.07
17 15.18
7 6.25
7 6.25
1 0.89
62 55.36
50 44.64%
14  โรงเรียนบ้านยางเครือ 59
9 15.25
10 16.95
3 5.08
4 6.78
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
15  โรงเรียนบ้านบาก 53
12 22.64
2 3.77
7 13.21
2 3.77
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
16  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 63
5 7.94
4 6.35
4 6.35
9 14.29
4 6.35
37 58.73
26 41.27%
17  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1855
144 7.76
76 4.10
422 22.75
43 2.32
0 0.00
1170 63.07
685 36.93%
18  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 65
5 7.69
6 9.23
12 18.46
0 0.00
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
19  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 20
2 10.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
20  โรงเรียนบ้านสงยาง 115
13 11.30
9 7.83
3 2.61
8 6.96
6 5.22
76 66.09
39 33.91%
21  โรงเรียนบ้านสำโรง 30
5 16.67
0 0.00
4 13.33
1 3.33
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
22  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 55
5 9.09
1 1.82
5 9.09
7 12.73
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
23  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 114
26 22.81
0 0.00
11 9.65
0 0.00
0 0.00
77 67.54
37 32.46%
24  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 71
11 15.49
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
25  โรงเรียนบ้านผือฮี 107
10 9.35
3 2.80
19 17.76
2 1.87
0 0.00
73 68.22
34 31.78%
26  โรงเรียนบ้านกลางนา 38
2 5.26
0 0.00
6 15.79
3 7.89
1 2.63
26 68.42
12 31.58%
27  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 172
14 8.14
17 9.88
17 9.88
5 2.91
0 0.00
119 69.19
53 30.81%
28  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 69
7 10.14
0 0.00
10 14.49
4 5.80
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
29  โรงเรียนบ้านเดิด 92
9 9.78
12 13.04
3 3.26
4 4.35
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
30  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 123
10 8.13
6 4.88
21 17.07
0 0.00
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 70
10 14.29
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
32  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 61
4 6.56
6 9.84
7 11.48
1 1.64
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
33  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 94
10 10.64
0 0.00
17 18.09
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
34  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 81
6 7.41
6 7.41
11 13.58
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
35  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 53
3 5.66
3 5.66
5 9.43
4 7.55
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
36  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 83
6 7.23
0 0.00
14 16.87
2 2.41
1 1.20
60 72.29
23 27.71%
37  โรงเรียนกุดพันเขียว 74
6 8.11
5 6.76
3 4.05
3 4.05
3 4.05
54 72.97
20 27.03%
38  โรงเรียนบ้านคำม่วง 89
8 8.99
6 6.74
7 7.87
3 3.37
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
39  โรงเรียนบ้านกุดกุง 34
0 0.00
3 8.82
6 17.65
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
40  โรงเรียนบ้านคุ้ม 115
8 6.96
1 0.87
21 18.26
0 0.00
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
41  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 35
4 11.43
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
42  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 47
4 8.51
3 6.38
3 6.38
2 4.26
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
43  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 91
5 5.49
0 0.00
16 17.58
2 2.20
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
44  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 72
6 8.33
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
45  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 136
7 5.15
7 5.15
7 5.15
7 5.15
6 4.41
102 75.00
34 25.00%
46  โรงเรียนหนองแสง 36
4 11.11
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
47  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 93
2 2.15
3 3.23
18 19.35
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 143
14 9.79
8 5.59
13 9.09
0 0.00
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
49  โรงเรียนบ้านโพนทัน 107
16 14.95
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
50  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 156
9 5.77
6 3.85
10 6.41
12 7.69
0 0.00
119 76.28
37 23.72%
51  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 123
13 10.57
4 3.25
12 9.76
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
52  โรงเรียนบ้านสำราญ 77
4 5.19
0 0.00
14 18.18
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
53  โรงเรียนบ้านแจนแลน 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
2 4.65
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
54  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 52
5 9.62
5 9.62
2 3.85
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
55  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 317
9 2.84
8 2.52
36 11.36
11 3.47
8 2.52
245 77.29
72 22.71%
56  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 183
2 1.09
2 1.09
12 6.56
4 2.19
21 11.48
142 77.60
41 22.40%
57  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
1 5.56
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
0 0.00
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
59  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 69
6 8.70
1 1.45
0 0.00
6 8.70
2 2.90
54 78.26
15 21.74%
60  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 74
6 8.11
0 0.00
9 12.16
0 0.00
1 1.35
58 78.38
16 21.62%
61  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 56
5 8.93
5 8.93
2 3.57
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
62  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
63  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 189
3 1.59
8 4.23
29 15.34
0 0.00
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
64  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 109
13 11.93
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
65  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
66  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
5 8.62
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
67  โรงเรียนบ้านเลียบ 116
4 3.45
7 6.03
13 11.21
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
68  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 58
4 6.90
3 5.17
1 1.72
3 5.17
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
69  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 102
6 5.88
2 1.96
12 11.76
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
70  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 30
2 6.67
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
71  โรงเรียนบ้านดงขวาง 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
72  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 45
4 8.89
1 2.22
3 6.67
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
73  โรงเรียนบ้านยางกลาง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
74  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
75  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 523
40 7.65
9 1.72
54 10.33
0 0.00
0 0.00
420 80.31
103 19.69%
76  โรงเรียนมหาชนะชัย 173
9 5.20
0 0.00
25 14.45
0 0.00
0 0.00
139 80.35
34 19.65%
77  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 150
12 8.00
3 2.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 81
3 3.70
2 2.47
10 12.35
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
79  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 65
0 0.00
0 0.00
9 13.85
0 0.00
3 4.62
53 81.54
12 18.46%
80  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 82
7 8.54
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
81  โรงเรียนบ้านนาห่อม 66
2 3.03
1 1.52
7 10.61
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
82  โรงเรียนบ้านหัวดง 56
6 10.71
0 0.00
0 0.00
1 1.79
3 5.36
46 82.14
10 17.86%
83  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 129
8 6.20
5 3.88
4 3.10
5 3.88
1 0.78
106 82.17
23 17.83%
84  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 91
7 7.69
0 0.00
4 4.40
5 5.49
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
85  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 149
9 6.04
0 0.00
0 0.00
7 4.70
10 6.71
123 82.55
26 17.45%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 92
5 5.43
3 3.26
8 8.70
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
87  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
88  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 16.92
54 83.08
11 16.92%
89  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 55
3 5.45
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
90  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 123
4 3.25
0 0.00
16 13.01
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
91  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 204
6 2.94
5 2.45
8 3.92
5 2.45
8 3.92
172 84.31
32 15.69%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 179
3 1.68
0 0.00
11 6.15
11 6.15
3 1.68
151 84.36
28 15.64%
93  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 64
3 4.69
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
94  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 111
4 3.60
1 0.90
12 10.81
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
95  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
4 8.70
39 84.78
7 15.22%
96  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
97  โรงเรียนบ้านเชือก 74
3 4.05
3 4.05
2 2.70
3 4.05
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
98  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 61
3 4.92
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
99  โรงเรียนบ้านราชมุนี 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
100  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
101  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 35
3 8.57
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
102  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
103  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 87
3 3.45
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
104  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 60
5 8.33
2 3.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
105  โรงเรียนบ้านแดง 31
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
106  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 133
7 5.26
0 0.00
10 7.52
0 0.00
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
107  โรงเรียนบ้านหนองยาง 96
2 2.08
1 1.04
7 7.29
2 2.08
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
108  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
109  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 83
1 1.20
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
110  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 78
4 5.13
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
111  โรงเรียนบ้านหัวดอน 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
112  โรงเรียนบ้านพลไว 88
3 3.41
1 1.14
6 6.82
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
113  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
114  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
2 3.08
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
115  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 56
1 1.79
4 7.14
1 1.79
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
116  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 66
2 3.03
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
117  โรงเรียนบ้านดงยาง 29
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
118  โรงเรียนบ้านขาม 50
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
119  โรงเรียนบ้านดงบัง 100
2 2.00
1 1.00
5 5.00
0 0.00
2 2.00
90 90.00
10 10.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
121  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
122  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 79
1 1.27
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
123  โรงเรียนบ้านตาดทอง 197
6 3.05
4 2.03
7 3.55
0 0.00
0 0.00
180 91.37
17 8.63%
124  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 324
8 2.47
10 3.09
9 2.78
0 0.00
0 0.00
297 91.67
27 8.33%
125  โรงเรียนบ้านสงเปือย 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
6 6.98
79 91.86
7 8.14%
126  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
2 2.27
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
128  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
129  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
130  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
1 1.41
66 92.96
5 7.04%
131  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
132  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
1 3.33
28 93.33
2 6.67%
133  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 96
1 1.04
0 0.00
3 3.13
2 2.08
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
134  โรงเรียนบ้านบากเรือ 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
135  โรงเรียนบ้านหนองเทา 33
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
136  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 101
1 0.99
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
137  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 85
0 0.00
2 2.35
2 2.35
1 1.18
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
138  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
139  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
140  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
141  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 88
0 0.00
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
142  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
143  โรงเรียนบ้านคูเมือง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
144  โรงเรียนคูสองชั้น 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
145  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
146  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
147  โรงเรียนบ้านหนองตุ 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
148  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
94 97.92
2 2.08%
149  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 103
0 0.00
0 0.00
1 0.97
1 0.97
0 0.00
101 98.06
2 1.94%
150  โรงเรียนโรงเรียนเมืองยโสธร 128
0 0.00
0 0.00
2 1.56
0 0.00
0 0.00
126 98.44
2 1.56%
151  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 88
1 1.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านกุดกง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านคำฮี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านตับเต่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านบัวขาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านปลาอีด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านยางน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านสิงห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหัวขัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหมากมาย 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโพนแบง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,703 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  939 6.39
เตี้ย  429 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,502 10.22
ผอมและเตี้ย  304 2.07
อ้วนและเตี้ย  167 1.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,362 77.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,341 คน


22.72%


Powered By www.thaieducation.net