ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาโดม 23
5 21.74
0 0.00
13 56.52
5 21.74
0 0.00
0 0.00
23 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 73
34 46.58
17 23.29
10 13.70
7 9.59
5 6.85
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 157
0 0.00
3 1.91
145 92.36
0 0.00
9 5.73
0 0.00
157 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 104
56 53.85
13 12.50
18 17.31
10 9.62
7 6.73
0 0.00
104 100.00%
5  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 40
6 15.00
6 15.00
8 20.00
5 12.50
0 0.00
15 37.50
25 62.50%
6  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 360
43 11.94
21 5.83
55 15.28
62 17.22
40 11.11
139 38.61
221 61.39%
7  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 82
13 15.85
13 15.85
10 12.20
10 12.20
3 3.66
33 40.24
49 59.76%
8  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 77
4 5.19
9 11.69
11 14.29
10 12.99
10 12.99
33 42.86
44 57.14%
9  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 159
26 16.35
13 8.18
27 16.98
9 5.66
5 3.14
79 49.69
80 50.31%
10  โรงเรียนบ้านตบหู 247
36 14.57
35 14.17
11 4.45
36 14.57
5 2.02
124 50.20
123 49.80%
11  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 130
5 3.85
4 3.08
28 21.54
9 6.92
18 13.85
66 50.77
64 49.23%
12  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 149
28 18.79
15 10.07
11 7.38
14 9.40
5 3.36
76 51.01
73 48.99%
13  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 130
18 13.85
18 13.85
9 6.92
9 6.92
9 6.92
67 51.54
63 48.46%
14  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 64
9 14.06
9 14.06
5 7.81
4 6.25
4 6.25
33 51.56
31 48.44%
15  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 244
27 11.07
16 6.56
28 11.48
28 11.48
15 6.15
130 53.28
114 46.72%
16  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 306
28 9.15
16 5.23
28 9.15
44 14.38
26 8.50
164 53.59
142 46.41%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 317
18 5.68
23 7.26
17 5.36
40 12.62
45 14.20
174 54.89
143 45.11%
18  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 51
2 3.92
5 9.80
2 3.92
7 13.73
7 13.73
28 54.90
23 45.10%
19  โรงเรียนบ้านดงกระชู 95
15 15.79
9 9.47
13 13.68
5 5.26
0 0.00
53 55.79
42 44.21%
20  โรงเรียนบ้านโชคชัย 48
3 6.25
11 22.92
5 10.42
1 2.08
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
21  โรงเรียนบ้านหนองเทา 104
10 9.62
5 4.81
7 6.73
15 14.42
8 7.69
59 56.73
45 43.27%
22  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 184
43 23.37
6 3.26
25 13.59
2 1.09
1 0.54
107 58.15
77 41.85%
23  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 73
5 6.85
6 8.22
17 23.29
2 2.74
0 0.00
43 58.90
30 41.10%
24  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 66
9 13.64
7 10.61
6 9.09
5 7.58
0 0.00
39 59.09
27 40.91%
25  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 125
27 21.60
7 5.60
8 6.40
1 0.80
8 6.40
74 59.20
51 40.80%
26  โรงเรียนบ้านบก 103
8 7.77
7 6.80
5 4.85
14 13.59
8 7.77
61 59.22
42 40.78%
27  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 131
16 12.21
17 12.98
12 9.16
4 3.05
4 3.05
78 59.54
53 40.46%
28  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 157
24 15.29
3 1.91
21 13.38
3 1.91
12 7.64
94 59.87
63 40.13%
29  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 70
16 22.86
5 7.14
7 10.00
0 0.00
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
30  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 58
7 12.07
4 6.90
10 17.24
2 3.45
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
31  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 277
13 4.69
13 4.69
26 9.39
26 9.39
31 11.19
168 60.65
109 39.35%
32  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 59
13 22.03
0 0.00
5 8.47
1 1.69
4 6.78
36 61.02
23 38.98%
33  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 67
0 0.00
6 8.96
12 17.91
8 11.94
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
34  โรงเรียนบ้านโนนแคน 173
29 16.76
15 8.67
11 6.36
12 6.94
0 0.00
106 61.27
67 38.73%
35  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 219
25 11.42
17 7.76
25 11.42
6 2.74
11 5.02
135 61.64
84 38.36%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 183
20 10.93
15 8.20
26 14.21
9 4.92
0 0.00
113 61.75
70 38.25%
37  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 121
13 10.74
8 6.61
20 16.53
5 4.13
0 0.00
75 61.98
46 38.02%
38  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37
0 0.00
0 0.00
14 37.84
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
39  โรงเรียนบ้านตาโอง 130
11 8.46
3 2.31
15 11.54
12 9.23
8 6.15
81 62.31
49 37.69%
40  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 51
1 1.96
17 33.33
0 0.00
1 1.96
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
41  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 259
27 10.42
14 5.41
19 7.34
20 7.72
16 6.18
163 62.93
96 37.07%
42  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 316
11 3.48
9 2.85
33 10.44
20 6.33
42 13.29
201 63.61
115 36.39%
43  โรงเรียนบ้านนาส่วง 176
18 10.23
16 9.09
28 15.91
2 1.14
0 0.00
112 63.64
64 36.36%
44  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 61
5 8.20
6 9.84
6 9.84
4 6.56
1 1.64
39 63.93
22 36.07%
45  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 348
57 16.38
31 8.91
30 8.62
0 0.00
7 2.01
223 64.08
125 35.92%
46  โรงเรียนเวตวันวิทยา 256
17 6.64
13 5.08
36 14.06
7 2.73
17 6.64
166 64.84
90 35.16%
47  โรงเรียนบ้านโซง 313
49 15.65
16 5.11
33 10.54
10 3.19
0 0.00
205 65.50
108 34.50%
48  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 101
13 12.87
5 4.95
9 8.91
5 4.95
2 1.98
67 66.34
34 33.66%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 30
3 10.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
50  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 181
9 4.97
3 1.66
16 8.84
13 7.18
19 10.50
121 66.85
60 33.15%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 479
58 12.11
36 7.52
56 11.69
6 1.25
2 0.42
321 67.01
158 32.99%
52  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 154
16 10.39
9 5.84
25 16.23
0 0.00
0 0.00
104 67.53
50 32.47%
53  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 268
35 13.06
22 8.21
30 11.19
0 0.00
0 0.00
181 67.54
87 32.46%
54  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 153
17 11.11
6 3.92
13 8.50
9 5.88
4 2.61
104 67.97
49 32.03%
55  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 122
11 9.02
9 7.38
18 14.75
1 0.82
0 0.00
83 68.03
39 31.97%
56  โรงเรียนบ้านป่าสน 95
17 17.89
9 9.47
3 3.16
0 0.00
1 1.05
65 68.42
30 31.58%
57  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 83
4 4.82
5 6.02
5 6.02
6 7.23
6 7.23
57 68.67
26 31.33%
58  โรงเรียนบ้านโพนดวน 232
19 8.19
15 6.47
12 5.17
10 4.31
16 6.90
160 68.97
72 31.03%
59  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 127
8 6.30
8 6.30
11 8.66
3 2.36
9 7.09
88 69.29
39 30.71%
60  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 335
18 5.37
19 5.67
24 7.16
20 5.97
21 6.27
233 69.55
102 30.45%
61  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 145
9 6.21
8 5.52
9 6.21
8 5.52
10 6.90
101 69.66
44 30.34%
62  โรงเรียนบ้านหนองขอน 103
10 9.71
5 4.85
16 15.53
0 0.00
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
63  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 133
6 4.51
5 3.76
7 5.26
11 8.27
11 8.27
93 69.92
40 30.08%
64  โรงเรียนน้ำยืน 635
84 13.23
44 6.93
31 4.88
28 4.41
2 0.31
446 70.24
189 29.76%
65  โรงเรียนบ้านทับไฮ 85
15 17.65
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
66  โรงเรียนบ้านหนองโด 90
13 14.44
0 0.00
13 14.44
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
67  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 150
8 5.33
30 20.00
0 0.00
4 2.67
1 0.67
107 71.33
43 28.67%
68  โรงเรียนบ้านห่องเตย 49
8 16.33
1 2.04
3 6.12
1 2.04
1 2.04
35 71.43
14 28.57%
69  โรงเรียนบ้านแก้ง 280
26 9.29
21 7.50
23 8.21
9 3.21
1 0.36
200 71.43
80 28.57%
70  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 196
22 11.22
5 2.55
19 9.69
5 2.55
5 2.55
140 71.43
56 28.57%
71  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 53
5 9.43
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
72  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 820
92 11.22
45 5.49
85 10.37
5 0.61
4 0.49
589 71.83
231 28.17%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 32
2 6.25
2 6.25
3 9.38
2 6.25
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
74  โรงเรียนบ้านนาอุดม 82
8 9.76
4 4.88
5 6.10
5 6.10
1 1.22
59 71.95
23 28.05%
75  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 175
19 10.86
22 12.57
7 4.00
1 0.57
0 0.00
126 72.00
49 28.00%
76  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
7 9.33
0 0.00
2 2.67
12 16.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
77  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 150
10 6.67
11 7.33
8 5.33
10 6.67
3 2.00
108 72.00
42 28.00%
78  โรงเรียนเจริญศึกษา 79
9 11.39
3 3.80
10 12.66
0 0.00
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 18
4 22.22
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
80  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 128
13 10.16
17 13.28
5 3.91
0 0.00
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
81  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 33
4 12.12
1 3.03
3 9.09
1 3.03
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
82  โรงเรียนบ้านซำหวาย 191
9 4.71
3 1.57
33 17.28
7 3.66
0 0.00
139 72.77
52 27.23%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 375
14 3.73
31 8.27
14 3.73
16 4.27
27 7.20
273 72.80
102 27.20%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 67
3 4.48
4 5.97
9 13.43
1 1.49
1 1.49
49 73.13
18 26.87%
85  โรงเรียนบ้านโนนขาม 213
17 7.98
10 4.69
17 7.98
13 6.10
0 0.00
156 73.24
57 26.76%
86  โรงเรียนบ้านบัวงาม 397
51 12.85
19 4.79
27 6.80
9 2.27
0 0.00
291 73.30
106 26.70%
87  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 139
16 11.51
5 3.60
16 11.51
0 0.00
0 0.00
102 73.38
37 26.62%
88  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 34
0 0.00
6 17.65
3 8.82
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
89  โรงเรียนประชาสามัคคี 76
8 10.53
4 5.26
7 9.21
1 1.32
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 338
26 7.69
15 4.44
32 9.47
10 2.96
5 1.48
250 73.96
88 26.04%
91  โรงเรียนบ้านตายอย 197
10 5.08
12 6.09
15 7.61
11 5.58
3 1.52
146 74.11
51 25.89%
92  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 124
6 4.84
11 8.87
11 8.87
2 1.61
2 1.61
92 74.19
32 25.81%
93  โรงเรียนบ้านหนองกบ 125
14 11.20
5 4.00
8 6.40
5 4.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 163
18 11.04
10 6.13
8 4.91
4 2.45
1 0.61
122 74.85
41 25.15%
95  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 81
10 12.35
3 3.70
6 7.41
1 1.23
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
96  โรงเรียนบ้านคำบอน 150
10 6.67
9 6.00
13 8.67
5 3.33
0 0.00
113 75.33
37 24.67%
97  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 119
10 8.40
16 13.45
0 0.00
0 0.00
3 2.52
90 75.63
29 24.37%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 223
17 7.62
8 3.59
24 10.76
4 1.79
1 0.45
169 75.78
54 24.22%
99  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 170
11 6.47
14 8.24
16 9.41
0 0.00
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
100  โรงเรียนบ้านนาแคน 142
8 5.63
6 4.23
11 7.75
6 4.23
3 2.11
108 76.06
34 23.94%
101  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 151
9 5.96
10 6.62
16 10.60
1 0.66
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
102  โรงเรียนบ้านคอแลน 185
24 12.97
11 5.95
0 0.00
9 4.86
0 0.00
141 76.22
44 23.78%
103  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 278
35 12.59
0 0.00
25 8.99
0 0.00
5 1.80
213 76.62
65 23.38%
104  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 43
6 13.95
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
105  โรงเรียนบ้านค้อ 134
6 4.48
7 5.22
4 2.99
9 6.72
5 3.73
103 76.87
31 23.13%
106  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 83
6 7.23
5 6.02
6 7.23
2 2.41
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
107  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 101
8 7.92
5 4.95
8 7.92
2 1.98
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
108  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 22
0 0.00
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
109  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
3 4.41
3 4.41
53 77.94
15 22.06%
110  โรงเรียนบ้านป่าโมง 151
17 11.26
2 1.32
12 7.95
2 1.32
0 0.00
118 78.15
33 21.85%
111  โรงเรียนบ้านโนนสูง 110
10 9.09
3 2.73
8 7.27
3 2.73
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
112  โรงเรียนบ้านนานวล 84
9 10.71
0 0.00
4 4.76
0 0.00
5 5.95
66 78.57
18 21.43%
113  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 980
61 6.22
20 2.04
128 13.06
1 0.10
0 0.00
770 78.57
210 21.43%
114  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 103
7 6.80
8 7.77
6 5.83
1 0.97
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
115  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 169
8 4.73
13 7.69
15 8.88
0 0.00
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
116  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
1 2.13
4 8.51
37 78.72
10 21.28%
117  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 137
5 3.65
3 2.19
17 12.41
4 2.92
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
118  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 117
11 9.40
0 0.00
13 11.11
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
119  โรงเรียนบ้านหนองสนม 285
9 3.16
4 1.40
34 11.93
11 3.86
0 0.00
227 79.65
58 20.35%
120  โรงเรียนบ้านดอนโจด 74
4 5.41
6 8.11
3 4.05
1 1.35
1 1.35
59 79.73
15 20.27%
121  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 140
8 5.71
4 2.86
14 10.00
2 1.43
0 0.00
112 80.00
28 20.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
15 6.67
4 1.78
21 9.33
4 1.78
1 0.44
180 80.00
45 20.00%
123  โรงเรียนบ้านหมากมาย 110
13 11.82
1 0.91
7 6.36
1 0.91
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
124  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 55
4 7.27
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
125  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 80
6 7.50
4 5.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
126  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 226
15 6.64
2 0.88
7 3.10
17 7.52
4 1.77
181 80.09
45 19.91%
127  โรงเรียนเมืองเดช 126
7 5.56
7 5.56
7 5.56
2 1.59
2 1.59
101 80.16
25 19.84%
128  โรงเรียนบ้านตาโม 157
9 5.73
6 3.82
7 4.46
5 3.18
4 2.55
126 80.25
31 19.75%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 112
5 4.46
0 0.00
12 10.71
5 4.46
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
130  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 153
15 9.80
3 1.96
12 7.84
0 0.00
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
131  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 103
10 9.71
0 0.00
6 5.83
4 3.88
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
132  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 114
8 7.02
6 5.26
8 7.02
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
133  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 197
10 5.08
12 6.09
14 7.11
1 0.51
1 0.51
159 80.71
38 19.29%
134  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 78
3 3.85
4 5.13
6 7.69
2 2.56
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
135  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 78
3 3.85
2 2.56
4 5.13
3 3.85
3 3.85
63 80.77
15 19.23%
136  โรงเรียนบ้านประหูต 125
13 10.40
4 3.20
3 2.40
2 1.60
2 1.60
101 80.80
24 19.20%
137  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 261
24 9.20
21 8.05
5 1.92
0 0.00
0 0.00
211 80.84
50 19.16%
138  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 179
2 1.12
20 11.17
12 6.70
0 0.00
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
139  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 216
6 2.78
14 6.48
17 7.87
4 1.85
0 0.00
175 81.02
41 18.98%
140  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 32
4 12.50
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
141  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 387
16 4.13
8 2.07
28 7.24
3 0.78
17 4.39
315 81.40
72 18.60%
142  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 108
3 2.78
1 0.93
16 14.81
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
143  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 54
3 5.56
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
144  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 231
24 10.39
2 0.87
16 6.93
0 0.00
0 0.00
189 81.82
42 18.18%
145  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 320
18 5.63
9 2.81
29 9.06
2 0.63
0 0.00
262 81.88
58 18.13%
146  โรงเรียนบ้านนากระแซง 265
20 7.55
11 4.15
10 3.77
7 2.64
0 0.00
217 81.89
48 18.11%
147  โรงเรียนบ้านหนองดุม 145
7 4.83
2 1.38
16 11.03
1 0.69
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
148  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 230
7 3.04
13 5.65
20 8.70
1 0.43
0 0.00
189 82.17
41 17.83%
149  โรงเรียนบ้านโนนยาง 222
8 3.60
5 2.25
22 9.91
3 1.35
1 0.45
183 82.43
39 17.57%
150  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 46
4 8.70
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
151  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 98
5 5.10
6 6.12
6 6.12
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
152  โรงเรียนบ้านยางกลาง 81
2 2.47
6 7.41
6 7.41
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
153  โรงเรียนบ้านป่าตาว 35
2 5.71
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
154  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 42
5 11.90
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
155  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 84
3 3.57
5 5.95
6 7.14
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
156  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 140
10 7.14
6 4.29
7 5.00
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
157  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 98
3 3.06
5 5.10
5 5.10
3 3.06
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
158  โรงเรียนบ้านโนนกอย 49
4 8.16
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
159  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 277
16 5.78
11 3.97
17 6.14
0 0.00
1 0.36
232 83.75
45 16.25%
160  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 111
0 0.00
5 4.50
13 11.71
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
161  โรงเรียนบ้านบัวทอง 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
162  โรงเรียนบ้านแมด 112
5 4.46
0 0.00
11 9.82
2 1.79
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
163  โรงเรียนบ้านดงเมย 125
5 4.00
6 4.80
3 2.40
4 3.20
2 1.60
105 84.00
20 16.00%
164  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 119
3 2.52
5 4.20
7 5.88
1 0.84
3 2.52
100 84.03
19 15.97%
165  โรงเรียนบ้านกวางดีด 77
2 2.60
2 2.60
5 6.49
1 1.30
2 2.60
65 84.42
12 15.58%
166  โรงเรียนบ้านม่วง 58
3 5.17
1 1.72
4 6.90
1 1.72
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
167  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 142
10 7.04
4 2.82
6 4.23
2 1.41
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
168  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 207
11 5.31
8 3.86
11 5.31
2 0.97
0 0.00
175 84.54
32 15.46%
169  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 123
2 1.63
5 4.07
11 8.94
1 0.81
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
170  โรงเรียนบ้านโสกแสง 136
4 2.94
0 0.00
16 11.76
1 0.74
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
171  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 65
6 9.23
0 0.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
172  โรงเรียนพิชัยศึกษา 85
2 2.35
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
173  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 118
7 5.93
3 2.54
6 5.08
2 1.69
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
174  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
175  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 47
4 8.51
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
176  โรงเรียนบ้านหนองยู 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
177  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 121
4 3.31
0 0.00
13 10.74
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
178  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 43
0 0.00
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
179  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 231
10 4.33
11 4.76
9 3.90
0 0.00
2 0.87
199 86.15
32 13.85%
180  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 182
8 4.40
6 3.30
8 4.40
2 1.10
0 0.00
158 86.81
24 13.19%
181  โรงเรียนบ้านหนองแสง 1848
49 2.65
37 2.00
47 2.54
55 2.98
55 2.98
1605 86.85
243 13.15%
182  โรงเรียนบ้านนาแก 93
3 3.23
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
183  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
184  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 103
7 6.80
0 0.00
1 0.97
2 1.94
3 2.91
90 87.38
13 12.62%
185  โรงเรียนบ้านห่องปอ 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
186  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 56
1 1.79
3 5.36
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
187  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 185
9 4.86
8 4.32
3 1.62
3 1.62
0 0.00
162 87.57
23 12.43%
188  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 89
3 3.37
2 2.25
6 6.74
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
189  โรงเรียนบ้านจันลา 122
3 2.46
3 2.46
9 7.38
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
190  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 262
6 2.29
6 2.29
9 3.44
7 2.67
4 1.53
230 87.79
32 12.21%
191  โรงเรียนบ้านไฮตาก 206
11 5.34
0 0.00
14 6.80
0 0.00
0 0.00
181 87.86
25 12.14%
192  โรงเรียนบ้านป่าพอก 50
0 0.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
193  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 189
8 4.23
4 2.12
10 5.29
0 0.00
0 0.00
167 88.36
22 11.64%
194  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 284
9 3.17
8 2.82
2 0.70
5 1.76
8 2.82
252 88.73
32 11.27%
195  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
1 1.85
48 88.89
6 11.11%
196  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
197  โรงเรียนบ้านกลาง 303
4 1.32
9 2.97
20 6.60
0 0.00
0 0.00
270 89.11
33 10.89%
198  โรงเรียนบ้านนาเลิง 46
2 4.35
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
199  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 104
6 5.77
3 2.88
2 1.92
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
200  โรงเรียนบ้านเปือย 89
4 4.49
1 1.12
4 4.49
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
201  โรงเรียนบ้านโนน 89
3 3.37
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
202  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 109
2 1.83
5 4.59
4 3.67
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
203  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
204  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 80
2 2.50
1 1.25
4 5.00
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
205  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 132
1 0.76
4 3.03
8 6.06
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
206  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
46 90.20
5 9.80%
207  โรงเรียนบ้านห่องคำ 73
4 5.48
1 1.37
1 1.37
1 1.37
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
208  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 84
3 3.57
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
209  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 200
1 0.50
0 0.00
16 8.00
2 1.00
0 0.00
181 90.50
19 9.50%
210  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 74
0 0.00
0 0.00
5 6.76
2 2.70
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
211  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 411
19 4.62
8 1.95
7 1.70
3 0.73
1 0.24
373 90.75
38 9.25%
212  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 152
4 2.63
4 2.63
3 1.97
2 1.32
1 0.66
138 90.79
14 9.21%
213  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
214  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 44
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
215  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
216  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 151
6 3.97
0 0.00
5 3.31
1 0.66
1 0.66
138 91.39
13 8.61%
217  โรงเรียนบ้านสองคอน 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
5 7.14
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
218  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 118
0 0.00
1 0.85
9 7.63
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
219  โรงเรียนบ้านคำกลาง 95
3 3.16
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
220  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 72
1 1.39
1 1.39
2 2.78
2 2.78
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
221  โรงเรียนบ้านดวน 97
0 0.00
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
222  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 207
6 2.90
0 0.00
9 4.35
2 0.97
0 0.00
190 91.79
17 8.21%
223  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
224  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
225  โรงเรียนอุดมสามัคคี 92
0 0.00
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
226  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
227  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
1 1.85
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
228  โรงเรียนบ้านคำอุดม 234
3 1.28
1 0.43
11 4.70
2 0.85
0 0.00
217 92.74
17 7.26%
229  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 362
5 1.38
4 1.10
7 1.93
6 1.66
4 1.10
336 92.82
26 7.18%
230  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 85
1 1.18
2 2.35
2 2.35
0 0.00
1 1.18
79 92.94
6 7.06%
231  โรงเรียนบ้านนาห่อม 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
2 2.33
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
232  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
233  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 142
0 0.00
2 1.41
4 2.82
1 0.70
2 1.41
133 93.66
9 6.34%
234  โรงเรียนบ้านยาง 159
0 0.00
0 0.00
6 3.77
4 2.52
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
235  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
236  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 197
1 0.51
0 0.00
6 3.05
1 0.51
2 1.02
187 94.92
10 5.08%
237  โรงเรียนบ้านคำบาก 227
0 0.00
8 3.52
3 1.32
0 0.00
0 0.00
216 95.15
11 4.85%
238  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 106
2 1.89
2 1.89
1 0.94
0 0.00
0 0.00
101 95.28
5 4.72%
239  โรงเรียนบ้านแสนสุข 170
2 1.18
2 1.18
3 1.76
1 0.59
0 0.00
162 95.29
8 4.71%
240  โรงเรียนบ้านเตย 156
4 2.56
2 1.28
1 0.64
0 0.00
0 0.00
149 95.51
7 4.49%
241  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 121
1 0.83
1 0.83
2 1.65
1 0.83
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
242  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
243  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
244  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 155
1 0.65
0 0.00
2 1.29
0 0.00
0 0.00
152 98.06
3 1.94%
245  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 73
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 98.63
1 1.37%
246  โรงเรียนบ้านซำงู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านคำม่วง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านดอนยาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านหนองแปน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโนนบก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,838 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,591 7.03
เตี้ย  1,601 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,880 7.82
ผอมและเตี้ย  1,033 2.80
อ้วนและเตี้ย  710 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,023 76.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,815 คน


23.93%


Powered By www.thaieducation.net