ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 16
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาดี 48
44 91.67
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00%
3  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 51
13 25.49
12 23.53
5 9.80
15 29.41
6 11.76
0 0.00
51 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 21
5 23.81
1 4.76
4 19.05
2 9.52
1 4.76
8 38.10
13 61.90%
5  โรงเรียนบ้านกะแอก 128
26 20.31
19 14.84
15 11.72
8 6.25
6 4.69
54 42.19
74 57.81%
6  โรงเรียนบ้านหนองเทา 93
5 5.38
22 23.66
22 23.66
1 1.08
2 2.15
41 44.09
52 55.91%
7  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 19
5 26.32
0 0.00
2 10.53
2 10.53
0 0.00
10 52.63
9 47.37%
8  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 28
4 14.29
3 10.71
2 7.14
2 7.14
2 7.14
15 53.57
13 46.43%
9  โรงเรียนบ้านทรายทอง 35
7 20.00
2 5.71
6 17.14
0 0.00
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
10  โรงเรียนบ้านคำสมิง 63
6 9.52
1 1.59
9 14.29
10 15.87
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
11  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 32
5 15.63
1 3.13
5 15.63
2 6.25
0 0.00
19 59.38
13 40.63%
12  โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 140
12 8.57
6 4.29
8 5.71
17 12.14
13 9.29
84 60.00
56 40.00%
13  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 136
11 8.09
10 7.35
21 15.44
5 3.68
7 5.15
82 60.29
54 39.71%
14  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 154
13 8.44
12 7.79
17 11.04
11 7.14
6 3.90
95 61.69
59 38.31%
15  โรงเรียนบ้านบาก 119
12 10.08
7 5.88
21 17.65
4 3.36
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
16  โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 217
19 8.76
4 1.84
18 8.29
23 10.60
16 7.37
137 63.13
80 36.87%
17  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 52
8 15.38
4 7.69
4 7.69
3 5.77
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
18  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 109
5 4.59
9 8.26
15 13.76
2 1.83
8 7.34
70 64.22
39 35.78%
19  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 105
7 6.67
9 8.57
14 13.33
7 6.67
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
20  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 283
33 11.66
25 8.83
32 11.31
9 3.18
0 0.00
184 65.02
99 34.98%
21  โรงเรียนบ้านนานวล 84
7 8.33
1 1.19
20 23.81
0 0.00
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
22  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 43
8 18.60
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
23  โรงเรียนบ้านวังยาง 151
16 10.60
21 13.91
5 3.31
3 1.99
4 2.65
102 67.55
49 32.45%
24  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 207
20 9.66
16 7.73
13 6.28
10 4.83
8 3.86
140 67.63
67 32.37%
25  โรงเรียนบ้านดอนชาด 69
1 1.45
8 11.59
10 14.49
3 4.35
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
26  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 85
2 2.35
2 2.35
19 22.35
4 4.71
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
27  โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 208
9 4.33
7 3.37
29 13.94
14 6.73
7 3.37
142 68.27
66 31.73%
28  โรงเรียนบ้านสะพานโดม 114
15 13.16
7 6.14
4 3.51
10 8.77
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
29  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 51
5 9.80
2 3.92
9 17.65
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
30  โรงเรียนบ้านโนนจิก 128
17 13.28
0 0.00
15 11.72
0 0.00
8 6.25
88 68.75
40 31.25%
31  โรงเรียนบ้านโพนงาม 77
2 2.60
2 2.60
6 7.79
2 2.60
12 15.58
53 68.83
24 31.17%
32  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106
10 9.43
0 0.00
9 8.49
5 4.72
9 8.49
73 68.87
33 31.13%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 81
3 3.70
5 6.17
16 19.75
1 1.23
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
34  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 104
6 5.77
7 6.73
11 10.58
8 7.69
0 0.00
72 69.23
32 30.77%
35  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 33
3 9.09
3 9.09
2 6.06
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
36  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 156
22 14.10
8 5.13
15 9.62
0 0.00
0 0.00
111 71.15
45 28.85%
37  โรงเรียนบ้านคำข่า 59
4 6.78
5 8.47
0 0.00
8 13.56
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
38  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
39  โรงเรียนบ้านสระสมิง 81
6 7.41
1 1.23
13 16.05
3 3.70
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
40  โรงเรียนบ้านหินลาด 115
5 4.35
5 4.35
7 6.09
7 6.09
8 6.96
83 72.17
32 27.83%
41  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 151
11 7.28
6 3.97
17 11.26
8 5.30
0 0.00
109 72.19
42 27.81%
42  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 159
17 10.69
11 6.92
13 8.18
3 1.89
0 0.00
115 72.33
44 27.67%
43  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 29
1 3.45
4 13.79
3 10.34
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
44  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 22
3 13.64
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
45  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 116
7 6.03
1 0.86
15 12.93
8 6.90
0 0.00
85 73.28
31 26.72%
46  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 80
3 3.75
6 7.50
4 5.00
8 10.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
47  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 70
4 5.71
10 14.29
0 0.00
4 5.71
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
48  โรงเรียนบ้านผำ 43
5 11.63
0 0.00
4 9.30
2 4.65
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
49  โรงเรียนบ้านสว่าง 103
15 14.56
4 3.88
7 6.80
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
50  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 116
6 5.17
2 1.72
19 16.38
2 1.72
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
51  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 89
1 1.12
9 10.11
11 12.36
1 1.12
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
52  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 57
8 14.04
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
53  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 45
1 2.22
3 6.67
5 11.11
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
54  โรงเรียนบ้านแพง 95
10 10.53
5 5.26
4 4.21
4 4.21
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
55  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 102
6 5.88
7 6.86
7 6.86
4 3.92
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
56  โรงเรียนบ้านบอน 86
1 1.16
2 2.33
17 19.77
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
57  โรงเรียนบ้านนาประชุม 87
5 5.75
6 6.90
4 4.60
4 4.60
1 1.15
67 77.01
20 22.99%
58  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 35
2 5.71
1 2.86
5 14.29
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
59  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 93
12 12.90
2 2.15
7 7.53
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
60  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 62
7 11.29
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
61  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 89
8 8.99
1 1.12
11 12.36
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัว 81
3 3.70
3 3.70
10 12.35
2 2.47
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
63  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 322
11 3.42
17 5.28
43 13.35
0 0.00
0 0.00
251 77.95
71 22.05%
64  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 270
12 4.44
11 4.07
25 9.26
6 2.22
4 1.48
212 78.52
58 21.48%
65  โรงเรียนบ้านคุ้ม 150
12 8.00
9 6.00
5 3.33
3 2.00
3 2.00
118 78.67
32 21.33%
66  โรงเรียนบ้านดอนยู 136
16 11.76
1 0.74
12 8.82
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 141
10 7.09
6 4.26
13 9.22
0 0.00
1 0.71
111 78.72
30 21.28%
68  โรงเรียนบ้านนาแก 76
4 5.26
6 7.89
6 7.89
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
69  โรงเรียนบ้านจั่น 163
5 3.07
11 6.75
17 10.43
1 0.61
0 0.00
129 79.14
34 20.86%
70  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 96
2 2.08
0 0.00
7 7.29
8 8.33
3 3.13
76 79.17
20 20.83%
71  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 85
4 4.71
4 4.71
9 10.59
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
73  โรงเรียนบ้านห่องชัน 40
1 2.50
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
74  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 137
3 2.19
4 2.92
11 8.03
2 1.46
7 5.11
110 80.29
27 19.71%
75  โรงเรียนบ้านค้อบอน 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
76  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 144
0 0.00
10 6.94
18 12.50
0 0.00
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
77  โรงเรียนบ้านหนองแปน 124
1 0.81
13 10.48
9 7.26
1 0.81
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
78  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 109
20 18.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.92
88 80.73
21 19.27%
79  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 84
8 9.52
2 2.38
5 5.95
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
80  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 179
9 5.03
5 2.79
5 2.79
3 1.68
12 6.70
145 81.01
34 18.99%
81  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 117
1 0.85
1 0.85
19 16.24
1 0.85
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
82  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 136
4 2.94
8 5.88
10 7.35
3 2.21
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
83  โรงเรียนบ้านท่าลาด 192
6 3.13
3 1.56
8 4.17
9 4.69
9 4.69
157 81.77
35 18.23%
84  โรงเรียนบ้านบุ่ง 172
6 3.49
6 3.49
6 3.49
6 3.49
6 3.49
142 82.56
30 17.44%
85  โรงเรียนบ้านป่าข่า 69
1 1.45
3 4.35
2 2.90
2 2.90
4 5.80
57 82.61
12 17.39%
86  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 92
0 0.00
3 3.26
12 13.04
1 1.09
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
87  โรงเรียนบ้านเปือย 69
4 5.80
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
88  โรงเรียนบ้านขามป้อม 110
5 4.55
5 4.55
9 8.18
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
89  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
90  โรงเรียนบ้านหนองหิน 43
0 0.00
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
91  โรงเรียนบ้านนาจาน 357
22 6.16
6 1.68
27 7.56
2 0.56
0 0.00
300 84.03
57 15.97%
92  โรงเรียนบ้านท่างอย 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
93  โรงเรียนบ้านนาดี 119
3 2.52
2 1.68
10 8.40
3 2.52
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
94  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 103
4 3.88
0 0.00
11 10.68
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
95  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 125
6 4.80
4 3.20
4 3.20
2 1.60
2 1.60
107 85.60
18 14.40%
96  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
97  โรงเรียนบ้านหินแห่ 84
5 5.95
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
98  โรงเรียนบ้านธาตุ 86
6 6.98
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
99  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 167
9 5.39
3 1.80
11 6.59
0 0.00
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
100  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 110
1 0.91
5 4.55
8 7.27
1 0.91
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
101  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 60
1 1.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
102  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
103  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 159
14 8.81
0 0.00
7 4.40
0 0.00
0 0.00
138 86.79
21 13.21%
104  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 105
2 1.90
0 0.00
10 9.52
1 0.95
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
105  โรงเรียนบ้านโนนงาม 115
6 5.22
0 0.00
8 6.96
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
106  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
107  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 61
1 1.64
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
108  โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 79
2 2.53
2 2.53
5 6.33
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
109  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 62
4 6.45
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
110  โรงเรียนบ้านคอนสาย 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 552
10 1.81
5 0.91
16 2.90
12 2.17
17 3.08
492 89.13
60 10.87%
112  โรงเรียนบ้านโนนสัง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
113  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 48
1 2.08
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
114  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 106
1 0.94
3 2.83
6 5.66
1 0.94
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
115  โรงเรียนบ้านบัววัด 98
1 1.02
0 0.00
5 5.10
0 0.00
4 4.08
88 89.80
10 10.20%
116  โรงเรียนบ้านห่องขอน 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
117  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 108
5 4.63
1 0.93
2 1.85
3 2.78
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 110
2 1.82
1 0.91
7 6.36
1 0.91
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
119  โรงเรียนบ้านอาเลา 60
1 1.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
120  โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 111
0 0.00
0 0.00
10 9.01
0 0.00
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
121  โรงเรียนบ้านกุดระงุม 101
2 1.98
1 0.99
5 4.95
1 0.99
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
122  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
123  โรงเรียนบ้านบัวท่า 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
124  โรงเรียนบ้านถ่อน 180
6 3.33
1 0.56
8 4.44
0 0.00
0 0.00
165 91.67
15 8.33%
125  โรงเรียนบ้านนาดู่ 230
9 3.91
1 0.43
9 3.91
0 0.00
0 0.00
211 91.74
19 8.26%
126  โรงเรียนบ้านนาเรือง 171
2 1.17
5 2.92
5 2.92
2 1.17
0 0.00
157 91.81
14 8.19%
127  โรงเรียนบ้านโนนแดง 273
7 2.56
6 2.20
3 1.10
3 1.10
3 1.10
251 91.94
22 8.06%
128  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
2 3.13
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
129  โรงเรียนบ้านนางาม 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
130  โรงเรียนบ้านคำขวาง 260
7 2.69
4 1.54
5 1.92
1 0.38
0 0.00
243 93.46
17 6.54%
131  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 108
1 0.93
0 0.00
3 2.78
0 0.00
2 1.85
102 94.44
6 5.56%
132  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 243
3 1.23
3 1.23
3 1.23
2 0.82
2 0.82
230 94.65
13 5.35%
133  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 76
3 3.95
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
134  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 158
1 0.63
1 0.63
6 3.80
0 0.00
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
135  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 118
0 0.00
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
136  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
137  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 118
2 1.69
0 0.00
1 0.85
0 0.00
0 0.00
115 97.46
3 2.54%
138  โรงเรียนบ้านโนนแคน 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.06
95 97.94
2 2.06%
139  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 216
0 0.00
0 0.00
2 0.93
0 0.00
0 0.00
214 99.07
2 0.93%
140  โรงเรียนบ้านกุดชุม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านทางสาย 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,915 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  852 5.71
เตี้ย  519 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,179 7.90
ผอมและเตี้ย  342 2.29
อ้วนและเตี้ย  207 1.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,816 79.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,099 คน


20.78%


Powered By www.thaieducation.net