ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จำนวนโรงเรียน 209 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.95
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 72
55 76.39
0 0.00
11 15.28
6 8.33
0 0.00
0 0.00
72 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 219
41 18.72
18 8.22
30 13.70
59 26.94
48 21.92
23 10.50
196 89.50%
4  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 250
34 13.60
18 7.20
20 8.00
52 20.80
38 15.20
88 35.20
162 64.80%
5  โรงเรียนบ้านโนนก่อ 209
44 21.05
28 13.40
12 5.74
26 12.44
25 11.96
74 35.41
135 64.59%
6  โรงเรียนบ้านโหง่นขาม 57
10 17.54
5 8.77
7 12.28
6 10.53
5 8.77
24 42.11
33 57.89%
7  โรงเรียนบ้านแก้งกอก 166
10 6.02
7 4.22
17 10.24
17 10.24
24 14.46
91 54.82
75 45.18%
8  โรงเรียนบ้านดงนา 65
6 9.23
16 24.62
6 9.23
1 1.54
0 0.00
36 55.38
29 44.62%
9  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 274
43 15.69
28 10.22
21 7.66
29 10.58
0 0.00
153 55.84
121 44.16%
10  โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 66
8 12.12
5 7.58
7 10.61
6 9.09
3 4.55
37 56.06
29 43.94%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว 39
12 30.77
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
12  โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน 44
8 18.18
5 11.36
3 6.82
2 4.55
1 2.27
25 56.82
19 43.18%
13  โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ 141
25 17.73
17 12.06
8 5.67
10 7.09
0 0.00
81 57.45
60 42.55%
14  โรงเรียนบ้านม่วงฮี 62
11 17.74
5 8.06
8 12.90
1 1.61
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
15  โรงเรียนบ้านไทรงาม 71
5 7.04
6 8.45
13 18.31
4 5.63
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
16  โรงเรียนบ้านคันเปือย 105
12 11.43
4 3.81
18 17.14
3 2.86
3 2.86
65 61.90
40 38.10%
17  โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ 131
29 22.14
0 0.00
19 14.50
0 0.00
0 0.00
83 63.36
48 36.64%
18  โรงเรียนบ้านดงบาก 41
7 17.07
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
19  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 55
14 25.45
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
20  โรงเรียนบ้านวังแคน 59
5 8.47
5 8.47
9 15.25
2 3.39
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
21  โรงเรียนบ้านม่วงโคน 111
21 18.92
10 9.01
8 7.21
0 0.00
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
22  โรงเรียนบ้านนาแก 46
14 30.43
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
23  โรงเรียนบ้านคำบง 29
2 6.90
2 6.90
6 20.69
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
24  โรงเรียนบ้านดงแถบ 145
15 10.34
18 12.41
14 9.66
3 2.07
0 0.00
95 65.52
50 34.48%
25  โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ 53
4 7.55
4 7.55
5 9.43
3 5.66
2 3.77
35 66.04
18 33.96%
26  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 277
19 6.86
20 7.22
12 4.33
9 3.25
34 12.27
183 66.06
94 33.94%
27  โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 133
6 4.51
12 9.02
16 12.03
2 1.50
9 6.77
88 66.17
45 33.83%
28  โรงเรียนบ้านตุงลุง 132
17 12.88
4 3.03
9 6.82
8 6.06
6 4.55
88 66.67
44 33.33%
29  โรงเรียนบ้านสัน 54
2 3.70
0 0.00
9 16.67
0 0.00
7 12.96
36 66.67
18 33.33%
30  โรงเรียนบ้านไร่ 187
24 12.83
15 8.02
23 12.30
0 0.00
0 0.00
125 66.84
62 33.16%
31  โรงเรียนบ้านจันทัย 154
8 5.19
4 2.60
17 11.04
12 7.79
10 6.49
103 66.88
51 33.12%
32  โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน 70
6 8.57
6 8.57
11 15.71
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
33  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 90
8 8.89
4 4.44
16 17.78
1 1.11
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
34  โรงเรียนบ้านพลาญชัย 147
30 20.41
6 4.08
11 7.48
0 0.00
0 0.00
100 68.03
47 31.97%
35  โรงเรียนบ้านวังพอก 69
4 5.80
8 11.59
6 8.70
4 5.80
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
36  โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 177
19 10.73
8 4.52
26 14.69
1 0.56
0 0.00
123 69.49
54 30.51%
37  โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 153
22 14.38
15 9.80
4 2.61
3 1.96
2 1.31
107 69.93
46 30.07%
38  โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) 70
7 10.00
2 2.86
12 17.14
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 180
24 13.33
14 7.78
16 8.89
0 0.00
0 0.00
126 70.00
54 30.00%
40  โรงเรียนบ้านนาหว้า 149
12 8.05
10 6.71
6 4.03
12 8.05
4 2.68
105 70.47
44 29.53%
41  โรงเรียนบ้านสงยาง 48
5 10.42
4 8.33
4 8.33
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
42  โรงเรียนบ้านนาดี 56
5 8.93
4 7.14
7 12.50
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
43  โรงเรียนบ้านสระคำ 90
16 17.78
5 5.56
4 4.44
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
44  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 52
0 0.00
5 9.62
5 9.62
4 7.69
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
45  โรงเรียนบ้านสำโรง 346
15 4.34
19 5.49
23 6.65
24 6.94
12 3.47
253 73.12
93 26.88%
46  โรงเรียนบ้านหนองโน 30
4 13.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
3 10.00
22 73.33
8 26.67%
47  โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม 68
0 0.00
6 8.82
11 16.18
0 0.00
1 1.47
50 73.53
18 26.47%
48  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 133
6 4.51
5 3.76
24 18.05
0 0.00
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
49  โรงเรียนบ้านแก่งยาง 95
4 4.21
2 2.11
17 17.89
2 2.11
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
50  โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน 133
6 4.51
5 3.76
24 18.05
0 0.00
0 0.00
98 73.68
35 26.32%
51  โรงเรียนบ้านสิม 23
2 8.70
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
52  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 250
21 8.40
11 4.40
11 4.40
11 4.40
11 4.40
185 74.00
65 26.00%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 254
22 8.66
18 7.09
12 4.72
7 2.76
5 1.97
190 74.80
64 25.20%
54  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 333
35 10.51
21 6.31
8 2.40
7 2.10
12 3.60
250 75.08
83 24.92%
55  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 153
22 14.38
2 1.31
13 8.50
1 0.65
0 0.00
115 75.16
38 24.84%
56  โรงเรียนเพียงหลวง 12 45
5 11.11
5 11.11
1 2.22
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
57  โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง 111
3 2.70
14 12.61
7 6.31
2 1.80
1 0.90
84 75.68
27 24.32%
58  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 103
9 8.74
7 6.80
8 7.77
1 0.97
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง 137
12 8.76
4 2.92
11 8.03
4 2.92
2 1.46
104 75.91
33 24.09%
60  โรงเรียนบ้านเวินบึก 46
3 6.52
2 4.35
5 10.87
0 0.00
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
61  โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ 67
6 8.96
5 7.46
1 1.49
3 4.48
1 1.49
51 76.12
16 23.88%
62  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 72
6 8.33
7 9.72
4 5.56
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
63  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 174
7 4.02
13 7.47
18 10.34
3 1.72
0 0.00
133 76.44
41 23.56%
64  โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ 91
8 8.79
4 4.40
5 5.49
2 2.20
2 2.20
70 76.92
21 23.08%
65  โรงเรียนบ้านดอนตะลี 172
16 9.30
14 8.14
2 1.16
7 4.07
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
66  โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี 142
20 14.08
6 4.23
6 4.23
0 0.00
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
67  โรงเรียนบ้านชาด 218
15 6.88
19 8.72
15 6.88
0 0.00
0 0.00
169 77.52
49 22.48%
68  โรงเรียนบ้านซะซอม 67
2 2.99
6 8.96
5 7.46
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 358
9 2.51
5 1.40
34 9.50
11 3.07
21 5.87
278 77.65
80 22.35%
70  โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี 94
4 4.26
2 2.13
15 15.96
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
71  โรงเรียนบ้านคำก้อม 148
15 10.14
6 4.05
11 7.43
1 0.68
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
72  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 126
3 2.38
11 8.73
14 11.11
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
73  โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ 68
0 0.00
6 8.82
8 11.76
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
74  โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง 146
15 10.27
9 6.16
7 4.79
0 0.00
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
75  โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) 92
5 5.43
3 3.26
6 6.52
4 4.35
1 1.09
73 79.35
19 20.65%
76  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 354
22 6.21
21 5.93
10 2.82
15 4.24
4 1.13
282 79.66
72 20.34%
77  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 70
3 4.29
3 4.29
3 4.29
5 7.14
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
78  โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ 121
10 8.26
4 3.31
10 8.26
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
79  โรงเรียนบ้านผักหย่า 88
4 4.55
0 0.00
2 2.27
11 12.50
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
80  โรงเรียนบ้านแก่งกอก 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
81  โรงเรียนบ้านนาคาย 167
22 13.17
1 0.60
7 4.19
1 0.60
1 0.60
135 80.84
32 19.16%
82  โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 94
4 4.26
2 2.13
12 12.77
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
83  โรงเรียนบ้านลาดควาย 63
1 1.59
0 0.00
7 11.11
4 6.35
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
84  โรงเรียนบ้านกุ่ม 158
5 3.16
11 6.96
13 8.23
0 0.00
1 0.63
128 81.01
30 18.99%
85  โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 2006
97 4.84
13 0.65
236 11.76
9 0.45
25 1.25
1626 81.06
380 18.94%
86  โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 202
13 6.44
8 3.96
14 6.93
3 1.49
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
87  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 202
22 10.89
0 0.00
16 7.92
0 0.00
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
88  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 117
5 4.27
6 5.13
11 9.40
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
89  โรงเรียนบ้านหนองผือ 215
13 6.05
22 10.23
4 1.86
1 0.47
0 0.00
175 81.40
40 18.60%
90  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) 651
55 8.45
17 2.61
49 7.53
0 0.00
0 0.00
530 81.41
121 18.59%
91  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 234
34 14.53
0 0.00
9 3.85
0 0.00
0 0.00
191 81.62
43 18.38%
92  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 131
10 7.63
4 3.05
8 6.11
2 1.53
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
93  โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 175
7 4.00
5 2.86
20 11.43
0 0.00
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
94  โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ 44
2 4.55
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
95  โรงเรียนบ้านบากชุม 161
15 9.32
7 4.35
6 3.73
1 0.62
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
96  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 50
6 12.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
97  โรงเรียนบ้านนาชุม 169
15 8.88
12 7.10
3 1.78
0 0.00
0 0.00
139 82.25
30 17.75%
98  โรงเรียนบ้านสะพือใต้ 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
99  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 91
3 3.30
2 2.20
10 10.99
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
100  โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 172
11 6.40
10 5.81
8 4.65
1 0.58
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
101  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 178
3 1.69
2 1.12
11 6.18
15 8.43
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 174
16 9.20
0 0.00
14 8.05
0 0.00
0 0.00
144 82.76
30 17.24%
103  โรงเรียนบ้านโนนจิก 59
0 0.00
2 3.39
8 13.56
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
104  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 178
10 5.62
6 3.37
12 6.74
2 1.12
0 0.00
148 83.15
30 16.85%
105  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 232
5 2.16
12 5.17
21 9.05
1 0.43
0 0.00
193 83.19
39 16.81%
106  โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ 66
4 6.06
1 1.52
3 4.55
2 3.03
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
107  โรงเรียนบ้านไร่ใต้ 330
11 3.33
14 4.24
21 6.36
5 1.52
3 0.91
276 83.64
54 16.36%
108  โรงเรียนบ้านนาทม 86
3 3.49
4 4.65
7 8.14
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
109  โรงเรียนบ้านหนองหอย 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
110  โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ 167
11 6.59
4 2.40
9 5.39
0 0.00
3 1.80
140 83.83
27 16.17%
111  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 514
18 3.50
15 2.92
46 8.95
3 0.58
1 0.19
431 83.85
83 16.15%
112  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 162
5 3.09
5 3.09
16 9.88
0 0.00
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
113  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 156
11 7.05
0 0.00
14 8.97
0 0.00
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
114  โรงเรียนบ้านภูหล่น 163
8 4.91
7 4.29
5 3.07
4 2.45
2 1.23
137 84.05
26 15.95%
115  โรงเรียนบ้านขัวแคน 38
0 0.00
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
116  โรงเรียนบ้านแก่งกบ 57
0 0.00
1 1.75
8 14.04
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี 134
11 8.21
1 0.75
9 6.72
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
118  โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 135
4 2.96
5 3.70
3 2.22
9 6.67
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
119  โรงเรียนบ้านนาจาน 298
14 4.70
14 4.70
11 3.69
7 2.35
0 0.00
252 84.56
46 15.44%
120  โรงเรียนบ้านแขมใต้ 130
4 3.08
5 3.85
10 7.69
1 0.77
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
121  โรงเรียนบ้านนาทอย 60
5 8.33
1 1.67
2 3.33
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
122  โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 141
5 3.55
5 3.55
10 7.09
0 0.00
1 0.71
120 85.11
21 14.89%
123  โรงเรียนบ้านเลิงบาก 188
12 6.38
0 0.00
16 8.51
0 0.00
0 0.00
160 85.11
28 14.89%
124  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 82
1 1.22
1 1.22
6 7.32
4 4.88
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
125  โรงเรียนบ้านเม็ก 62
4 6.45
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
126  โรงเรียนบ้านป่าเลา 97
3 3.09
3 3.09
8 8.25
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
127  โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม 49
3 6.12
0 0.00
2 4.08
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
128  โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 183
14 7.65
8 4.37
4 2.19
0 0.00
0 0.00
157 85.79
26 14.21%
129  โรงเรียนบ้านตามุย 57
5 8.77
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
130  โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย 57
5 8.77
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
131  โรงเรียนบ้านโนนจันทน์ 50
1 2.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
132  โรงเรียนบ้านนาบัว 179
13 7.26
3 1.68
6 3.35
3 1.68
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
133  โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด 115
9 7.83
5 4.35
2 1.74
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
134  โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
135  โรงเรียนบ้านลาดวารี 82
4 4.88
0 0.00
2 2.44
4 4.88
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
136  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 272
10 3.68
9 3.31
12 4.41
3 1.10
2 0.74
236 86.76
36 13.24%
137  โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) 154
5 3.25
5 3.25
9 5.84
1 0.65
0 0.00
134 87.01
20 12.99%
138  โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 180
8 4.44
3 1.67
7 3.89
3 1.67
2 1.11
157 87.22
23 12.78%
139  โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ 104
2 1.92
5 4.81
3 2.88
2 1.92
1 0.96
91 87.50
13 12.50%
140  โรงเรียนบ้านนาเลิน 136
5 3.68
6 4.41
6 4.41
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
141  โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 368
20 5.43
23 6.25
0 0.00
2 0.54
0 0.00
323 87.77
45 12.23%
142  โรงเรียนบ้านกุดชมภู 143
7 4.90
6 4.20
1 0.70
0 0.00
3 2.10
126 88.11
17 11.89%
143  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
144  โรงเรียนบ้านดงดิบ 153
6 3.92
2 1.31
3 1.96
6 3.92
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
145  โรงเรียนบ้านชาด 75
0 0.00
2 2.67
5 6.67
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
146  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 114
2 1.75
3 2.63
7 6.14
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
147  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 220
15 6.82
1 0.45
6 2.73
0 0.00
1 0.45
197 89.55
23 10.45%
148  โรงเรียนบ้านโนนสุข 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 6.54
4 3.74
96 89.72
11 10.28%
149  โรงเรียนบ้านบัวแดง 79
4 5.06
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
150  โรงเรียนบ้านจุการ 61
2 3.28
2 3.28
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
151  โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 112
5 4.46
1 0.89
4 3.57
1 0.89
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
152  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 134
4 2.99
0 0.00
9 6.72
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
153  โรงเรียนบ้านนาคอ 93
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
1 1.08
84 90.32
9 9.68%
154  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
155  โรงเรียนบ้านบะไห 156
2 1.28
5 3.21
8 5.13
0 0.00
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
156  โรงเรียนบ้านยอดดอนชี 127
2 1.57
4 3.15
5 3.94
1 0.79
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
157  โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ 68
3 4.41
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
158  โรงเรียนบ้านคำผ่าน 71
1 1.41
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
159  โรงเรียนบ้านคำเตย 73
1 1.37
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
160  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 50
0 0.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
161  โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว 76
1 1.32
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
162  โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 167
1 0.60
2 1.20
9 5.39
1 0.60
0 0.00
154 92.22
13 7.78%
163  โรงเรียนบ้านแขมเหนือ 71
0 0.00
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
164  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 329
3 0.91
0 0.00
15 4.56
0 0.00
5 1.52
306 93.01
23 6.99%
165  โรงเรียนบ้านนาเอือด 134
4 2.99
1 0.75
3 2.24
1 0.75
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
166  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 47
2 4.26
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
167  โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 157
3 1.91
3 1.91
4 2.55
0 0.00
0 0.00
147 93.63
10 6.37%
168  โรงเรียนบ้านโนนกุง 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
169  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 195
0 0.00
0 0.00
12 6.15
0 0.00
0 0.00
183 93.85
12 6.15%
170  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 243
3 1.23
0 0.00
11 4.53
0 0.00
0 0.00
229 94.24
14 5.76%
171  โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 592
3 0.51
0 0.00
26 4.39
0 0.00
1 0.17
562 94.93
30 5.07%
172  โรงเรียนบ้านโนน 62
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
173  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 105
2 1.90
0 0.00
1 0.95
1 0.95
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
174  โรงเรียนบ้านดอนงัว 232
2 0.86
0 0.00
5 2.16
0 0.00
0 0.00
225 96.98
7 3.02%
175  โรงเรียนบ้านคำไหล 110
0 0.00
0 0.00
3 2.73
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
176  โรงเรียนบ้านดอนพันชาด 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
57 98.28
1 1.72%
177  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านด่าน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านนาแค 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านหนองชาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านหินโงม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,444 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,710 6.72
เตี้ย  966 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,798 7.07
ผอมและเตี้ย  529 2.08
อ้วนและเตี้ย  359 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,082 78.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,362 คน


21.07%


Powered By www.thaieducation.net